Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-108 2006-05-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ORGANIZAVIMO IR ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

BIUDŽETO VYKDYMO ORGANIZAVIMO, ASIGNAVIMŲ IR KITŲ PINIGINIŲ IŠTEKLIŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 2006 m. gegužės 25 d. Nr. T-108

Alytus

 

Pakeistas pavadinimas:

2016 m. gegužės 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-148 redakcija

 

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimo, asignavimų ir kitų piniginių išteklių administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius    

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2006 m. gegužės 25 d.

sprendimu Nr. T-108

 

2016 m. gegužės 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-148 redakcija

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ORGANIZAVIMO, ASIGNAVIMŲ IR KITŲ PINIGINIŲ IŠTEKLIŲ ADMINISTRAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

 

Pakeistas pavadinimas:

2016 m. gegužės 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-148 redakcija

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimo, asignavimų ir kitų piniginių išteklių administravimo tvarkos aprašas (toliau – tvarka) nustato savivaldybės biudžeto vykdymo ir administravimo principus.

2. Pagrindinės sąvokos:

2.1. Savivaldybės biudžetas – savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams.

2.2. Savivaldybės biudžeto asignavimai – savivaldybės tarybos patvirtinta lėšų išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui (toliau – turtas) įsigyti skirta lėšų suma, kurią asignavimų valdytojas turi teisę biudžetiniais metais gauti iš savivaldybės biudžete sukauptų lėšų,  pateikęs savivaldybės administracijai paraišką finansuoti patvirtintas programas.

2.3. Kiti piniginiai ištekliai – visi kiti finansiniai ištekliai, kurie netvirtinami biudžete, bet naudojami programoms finansuoti.

2.4. Finansavimas – lėšų pervedimas į asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų ir kitų subjektų sąskaitas jų programoms vykdyti arba tiesioginis biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų išlaidų apmokėjimas iš savivaldybės biudžeto sąskaitos.

2.5. Savivaldybės strateginio veiklos plano programa – esminė savivaldybės strateginio veiklos plano dalis, skirta strateginiam tikslui pasiekti, kurioje nustatomi programos tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai), vertinimo kriterijai, jų reikšmės ir asignavimai.

3. Kitos šioje tvarkoje naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir kituose biudžeto sudarymo, vykdymo, administravimo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ORGANIZAVIMAS, BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ IR KITŲ PINIGINIŲ IŠTEKLIŲ ADMINISTRAVIMAS

 

4. Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja biudžeto vykdymą, administruoja biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius:

4.1. teikia savivaldybės tarybai tvirtinti:

4.1.1. savivaldybės biudžeto projektą ir jo pakeitimus;

4.1.2. metinį savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį;

4.1.3. metinį savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;

4.1.4. finansų kontrolės būklės ataskaitą;

4.2. tvirtina ir keičia biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano paskirstymą ketvirčiais;

4.3. tvirtina biudžeto projekto sudarymo, vykdymo ir kitų piniginių išteklių planavimo tvarką;

4.4. tvirtina sąskaitų planą biudžeto apskaitai vykdyti;

4.5. teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl:

4.5.1. ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų;

4.5.2. papildomų bei planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų paskirstymo;

4.6. užtikrina programų įgyvendinimo finansavimą;

4.7. užtikrina, kad nevykdant savivaldybės biudžeto pajamų plano, patvirtintos programos būtų finansuojamos prisilaikant eiliškumo: pirmenybę teikiant darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, mitybai. Ši nuostata netaikoma specialiosioms programoms finansuoti, jeigu asignavimų valdytojai gautas pajamas įmokėjo;

4.8. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka skiria administracijos direktoriaus rezervo lėšas;

4.9. teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl programų finansavimo prioritetų nustatymo, jei numatoma, kad patvirtintas pajamų planas iki metų pabaigos nebus įvykdytas;

4.10. teikia patvirtintą savivaldybės biudžetą, ketvirčių ir metinę biudžeto įvykdymo ataskaitas bei metinį iždo finansinių ataskaitų rinkinį ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį Finansų ministerijai.

 

III SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo veiksmai, neaprašyti šiame tvarkos apraše, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Savivaldybės tarybos reglamento nuostatomis ir kitais biudžeto sudarymo, vykdymo ir administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią