Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-56 2007-04-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU VYKDYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU VYKDYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2007 m. balandžio 5 d. Nr. T-56

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Kirkliauskas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2007 m. balandžio 5 d.

sprendimu Nr. T-56

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU VYKDYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

TVARKOS APRAŠAS

 

1. Neformaliojo vaikų švietimo programas, įgyvendinamas mokinių atostogų metu, gali rengti ir vykdyti Alytaus miesto savivaldybėje juridiniai asmenys: Alytaus miesto savivaldybės mokyklos, kultūros ir sporto įstaigos, vaikų, mokinių, jaunimo ir kitos organizacijos, asociacijos, profesinės sąjungos, Alytaus miesto švietimo taryba, vaikų, mokinių, jaunuolių klubai, studijos, sporto, meno ir kiti kolektyvai, Alytaus profesinio rengimo centras, Alytaus kolegija ir kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) tokia veikla įteisinta.

2. Neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu rengėjai Alytaus miesto savivaldybės vaikų ir mokinių veiklos projektų, kurių lėšomis finansuojamos ir neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu, konkursui pateikia programos projekto finansavimo paraišką, kurios forma yra patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamos Alytaus miesto savivaldybės vaikų ir mokinių veiklos programos projektų konkurso taisyklės, kurios reglamentuoja ir neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu projektų atranką, vykdymą ir atsiskaitymą už atliktą veiklą.

4. Mokinius, kurie dalyvaus neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinime mokinių atostogų metu, atrenka Alytaus miesto savivaldybės mokyklų aukščiausios savivaldos institucijos – mokyklų tarybos, atsižvelgdamos į projektų rengėjų ir vykdytojų pasiūlymus. Tarptautinio projekto „Draugų pasaulis“ dalyvius (mokinius) atrenka Alytaus miesto mokinių taryba.

5. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu, finansuojamos Švietimo ir mokslo ministerijos, atrenkamos Alytaus miesto savivaldybėje ir vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais patvirtinta tvarka.

______________

Į pradžią