Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-25 2008-01-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DEL LEIDIMU, SUTEIKIANCIU TEISE TRANSPORTO PRIEMONEMS STOVETI KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVEJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR FORMOS TVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS

 DĖL LEIDIMŲ, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ TRANSPORTO PRIEMONĖMS STOVĖTI KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR FORMOS TVIRTINIMO

 

 2008 m. sausio 14 d. Nr. DV-25

Alytus

 

Vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 5 straipsnio 3 punktu (Žin., 2000, Nr. 92-2883), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 patvirtintu Kelių priežiūros tvarkos aprašo 8.1. punktu (Žin., 2004, Nr. 25-771):

1. T v i r t i n u:

1.1. Leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, išdavimo tvarkos aprašą (pridedama);

1.2. Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, formą (pridedama).

2. N u r o d a u vykdyti leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, išdavimą ir registraciją Komunalinio ūkio skyriui.

 

Administracijos direktorius                                                                                               Feliksas Džiautas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2008 m. sausio 14 d.

įsakymu Nr. DV-25

 

LEIDIMŲ, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ TRANSPORTO PRIEMONĖMS STOVĖTI KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJOMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, išdavimo tvarkos aprašas reglamentuoja leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, kurio formą ir aprašymą tvirtina Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, išdavimo tvarką.

2. Leidimas gali būti išduodamas asmenims, turintiems teisę valdyti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ (toliau – kelio ženklas) galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, arba asmenims, turintiems asmenų, turinčių teisę valdyti kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, sutikimą išduoti leidimą.

3. Asmenys, norėdami gauti leidimą, pateikia prašymą Alytaus miesto savivaldybės administracijai.

4. Prašyme nurodoma:

4.1. transporto priemonės savininkas ar valdytojas, jo adresas, telefonas;

4.2. transporto priemonės markė, valstybinis numeris;

4.3. kelio ženklo, kurio galiojimo zonoje norima gauti leidimą, tikslus adresas.

5. Kartu su prašymu turi būti pateiktas dokumentas, liudijantis, kad asmuo turi teisę valdyti atitinkamo kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, arba asmenų, turinčių teisę valdyti kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, sutikimas išduoti leidimą.

6. Prašymai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945, 2000, Nr. 77-2975) nustatyta tvarka.

7. Prašymus nagrinėja ir leidimus išduoda arba atsisako juos išduoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas.

8. Leidimas išduodamas ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.

9. Alytaus miesto savivaldybės administracija gali išduoti leidimą stovėti transporto priemonei tik Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kelio ženklų galiojimo zonoje.

10. Išduotas leidimas suteikia teisę statyti transporto priemonę, kurios valstybinis numeris arba įrašas „Svečias“ nurodyti leidime, ir tik jame tiksliai nurodytoje vietoje (leidimų su įrašu „Svečias“ išduodama tiek, kiek kelio ženklo galiojimo zonoje esančioje teritorijoje skirta svečių transporto priemonėms vietų).

11. Išduoti leidimai registruojami žurnale, kuriame nurodoma leidimo išdavimo ir galiojimo data, valstybės tarnautojo, išdavusio leidimą, pareigos, vardas, pavardė, parašas, transporto priemonės markė, modelis, valstybinis numeris, šią transporto priemonę nuosavybės ar patikėjimo teise valdančios ar nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais naudojančio asmens vardas, pavardė, bei asmens, paėmusio leidimą (jei jie nesutampa), vardas, pavardė ir parašas. Šie duomenys taip pat gali būti registruojami kompiuterinėje duomenų bazėje.

12. Išduotas leidimas tvirtinamas už transporto priemonės priekinio stiklo kairiajame apatiniame kampe, kad būtų lengvai įskaitomas.

13. Leidimą praradus arba pasibaigus jo galiojimo terminui, naujas leidimas išduodamas bendra tvarka pateikus šio aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytus dokumentus.

14. Ginčai dėl leidimų išdavimo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

Į pradžią