Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-113 2008-05-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS

TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2008 m. gegužės 29 d. Nr. T-113

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 49 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1199 pakeisto naujos redakcijos Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis aprašo (Žin. 2005, Nr. 7-216; 2008, Nr. 52-1938) 81punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2008 m. gegužės 29 d.

sprendimu Nr. T-113

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ APRŪPINIMO

BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Šis tvarkos aprašas nustato Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis (mokytojo knyga, priešmokyklinio ugdymo, specialiosios ir kompiuterinės mokymo priemonės, ugdymo procesui reikalinga literatūra, daiktai, medžiagos, įranga ir kt.) tvarką.

2. Mokyklos iki švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintame kalendoriniame plane nurodytų datų vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymus turi pateikti leidėjams arba tiekėjams ar jų įgaliotoms institucijoms.

3. Mokyklos pateiktame vadovėlių ir mokymo priemonių užsakyme turi nurodyti sąskaitoms išrašyti būtinus rekvizitus.

4. Mokyklos už vadovėlius ir mokymo priemones, kuriuos ketina įsigyti iš mokinio krepšelio ir kitų savivaldybės biudžeto lėšų, su leidyklomis arba tiekėjais ar jų įgaliotomis institucijomis turi atsiskaityti pagal sutartyse, pasirašytose su leidyklų arba tiekėjų ar jų įgaliotų institucijų atstovais, nustatytą tvarką.

5. Mokiniui pereinant iš vienos mokyklos į kitą, jei trūksta vadovėlių, mokyklos administracija apie tai informuoja mokyklą, iš kurios mokinys atvyko. Perduodamas trūkstamus vadovėlius, mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo pasirašo vadovėlių skolinimo aktą. Reikalui esant, vadovėliai, jų komplektų dalys gali būti perduoti nuolatiniam naudojimui teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, galima įsigyti:

6.1. vadovėlių, įrašytų galimų įsigyti vadovėlių sąraše;

6.2. tarptautinio bakalaureato vadovėlių;

6.3. specialiųjų mokymo priemonių, įrašytų rekomenduojamų įsigyti specialiųjų mokymo priemonių sąraše;

6.4. priešmokyklinio ugdymo priemonių, įrašytų priešmokyklinio ugdymo priemonių sąraše;

6.5. vadovėlį papildančių mokymo priemonių (išskyrus pratybų sąsiuvinius);

6.6. mokytojo knygų;

6.7. ugdymo procesui reikalingos literatūros;

6.8. kompiuterinių mokymo priemonių, įrašytų galiojančių kompiuterinių mokymo priemonių sąraše;

6.9. daiktų, medžiagų ir įrangos (dalyko mokymui ir mokymuisi reikalingų darbo, kūrybos, informacinių ir vaizdinių priemonių).

7. Be mokinio krepšelio lėšų, vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti taip pat gali būti skiriama lėšų iš savivaldybės ir valstybės biudžeto.

8. Mokykloms atsiskaičius už vadovėlius ir jų komplektų dalis iš mokinio krepšelio lėšų ir kitų savivaldybės biudžeto lėšų šių taisyklių 4-ajame punkte nurodyta tvarka, leidyklos arba tiekėjai ar jų įgaliotos institucijos turi juos atvežti į Vadovėlių ir kitos literatūros skirstymo punktą (Putinų g. 22, LT-62324 Alytus, tel. (8 315) 77 278, mob. tel. 8 614 31 760, el. paštas knyguskirstymas@panemune.alytus.lm.lt. Apie vadovėlių ir jų komplektų dalių gavimą informavus mokykloje atsakingus asmenis, mokyklos pačios turi juos atsiimti iš vadovėlių ir kitos literatūros skirstymo punkto.

9. Mokyklos tarybos pritarimu tvirtina reikalingų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašus.

10. Mokyklos per Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nurodytą terminą turi pateikti Švietimo skyriui informaciją apie įsigytus vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo priemones ir literatūrą. Švietimo skyrius apibendrintą informaciją apie tai turi pateikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui iki Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo kalendoriniame plane nustatyto termino.

______________

 

 

Į pradžią