Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-108 2008-05-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

Pakeistas sprendimo pavadinimas:

2020 m. gegužės 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-173 redakcija

 

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LĖŠŲ, REIKALINGŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGAI, TVARKYMUI, ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR NAUJŲ ŽELDINIŲ VEISIMUI, SKYRIMO TVARKOS NUSTATYMO

 

 2008 m. gegužės 29 d. Nr. T-108

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi,  Želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 ir 9 punktais, Kriterijais, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“, Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

2020 m. gegužės 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-173 redakcija

 

1.       Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles (pridedama).

2020 m. gegužės 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-173 redakcija

 

2.       Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1998-10-01 sprendimą „Dėl Alytaus miesto želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

3.       Nustatyti lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarką:

3.1. Lėšos, reikalingos želdynams ir želdiniams apsaugoti, tvarkyti, želdynams kurti ir naujiems želdiniams veisti, planuojamos ir skiriamos vadovaujantis strateginio planavimo, teritorijų planavimo dokumentais, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, atsižvelgiant į savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus.

3.2. Lėšos skiriamos:

3.2.1. želdinių sodinukams įsigyti;

3.2.2. medžių ir krūmų priežiūrai (medžiams ir krūmams laistyti, tręšti, dirvožemiui purenti, mulčiuoti, medžiams ir krūmams šiltinti, genėti, apsaugai nuo ligų ir kenkėjų, kitiems medžių ir krūmų priežiūros darbams);

3.2.3. vejų priežiūrai;

3.2.4. gėlynų priežiūrai;

3.2.5. želdynų tvarkymo ir kūrimo projektams rengti;

3.2.6. želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbams atlikti;

3.2.7. kas dešimt metų skiriamos lėšos želdynų ir želdinių inventorizavimui atlikti;

3.2.8. atlikti atskirtųjų želdynų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir įrašymą į Nekilnojamojo turto registrą;

3.2.9. želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai rengti ir vykdyti;

3.2.10. želdynų ir želdinių būklės ekspertizei atlikti.

2020 m. gegužės 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-173 redakcija

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Česlovas Daugėla

______________

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2008 m. gegužės 29 d.

sprendimu Nr.T-108

 

2020 m. gegužės 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-173 redakcija

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

                      2. Taisyklės reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, priežiūros tvarką, fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas tvarkant ir prižiūrint želdynus ir želdinius.

                      3. Taisyklės yra privalomos visiems savivaldybės teritorijoje esantiems želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams, želdynus ir želdinius prižiūrinčioms įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims.

                      4. Fiziniai ir juridiniai asmenys želdynus ir želdinius saugo, tvarko ir prižiūri patys arba sudaro sutartis su atitinkamą kvalifikaciją turinčiais asmenimis, kuriems Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka yra suteikta teisė vykdyti šiuos darbus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir taisyklėmis.

5. Už želdinių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą ir tvarkymą atsako žemės sklypo savininkai ir valdytojai, valdantys žemę nuosavybės ar kita valdymo teise, ar žemę naudojantys įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių pagrindu, ar faktiškai ją naudojantys kitu pagrindu (įstaigos, jų filialai, įmonės, gamyklos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, garažų bendrijos, individualių namų, žemės sklypų savininkai ir kiti).

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme, šio įstatymo įgyvendinamuosiuose ir kituose galiojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO PRINCIPAI

 

7. Už miesto želdinių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą ir tvarkymą atsako visų nuosavybės formų įmonės, įstaigos, organizacijos, privačių valdų savininkai ir valdytojai, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos.

8. Miesto bendrojo naudojimo savivaldybės teritorijoje (jei ji nepriskirta juridiniams asmenims) želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus organizuoja ir kontroliuoja Alytaus miesto savivaldybės administracija. Darbus atlieka teisės aktų nustatyta tvarka parinktas paslaugos teikėjas.

9. Alytaus miesto savivaldybės administracija organizuoja savivaldybės teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje (nepriklausomai nuo jos nuosavybės formos) esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, stebi jų būklę, kuria ir tvarko želdinių apskaitos duomenų bazes.

10. Planiniai Alytaus miesto savivaldybės želdinių priežiūros, kirtimo, genėjimo darbai atliekami pagal parengtą želdinių inventorizaciją, želdynų ir želdinių stebėsenos rezultatus, pagal esamą būklę.

11. Išlaikomas ir formuojamas gamtinis karkasas, kuriama vientisa tolygi miesto želdinių sistema, nemažinamas atskirųjų želdynų, kurie išskiriami bendrajame bei specialiuosiuose teritorijų planuose, plotas, saugoma ir gausinama biologinė įvairovė.

12. Siekiama išsaugoti ir tinkamai tvarkyti bei prižiūrėti esamus želdinius jų augimo vietoje, prioritetą teikiant jau susiformavusiems želdynams prižiūrėti ir atnaujinti.

13. Siekiama, kad prie gatvių sodinamų medžių rūšys ir (ar) jų veislės pasižymėtų pakankamu atsparumu šalčiui (įšalui), vėjui, ligoms ir kenkėjams, oro ir dirvos taršai, ledo tirpsmo druskoms, kietai ir puskietei dangai, taip pat būtų pakantūs dirvos kokybei ir genėjimui.

14. Atsižvelgiant į teritorijos pobūdį palaipsniui didinami daugiamečių gėlynų plotai, jais pakeičiant esamus vienmečius gėlynus arba įkuriant naujus.

15. Daugiabučiams namams priskirtose teritorijose siūloma gyventojams inicijuoti želdinių sodinimą ir priežiūrą.

16. Miesto bendrojo naudojimo savivaldybės teritorijoje želdinius, augančius elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių ir kitų tinklų apsaugos zonose, prižiūri ir tvarko šiuos tinklus eksploatuojančios organizacijos ar įmonės.

17. Saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje, galima kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pertvarkyti tik turint savivaldybės išduotą leidimą (toliau – leidimas), be jo šių želdinių kirtimas ar kitoks pertvarkymas laikomas savavališku.

18. Kirsti ar kitaip pertvarkyti medžius ir krūmus, augančius miško žemėje, galima tik gavus Valstybinės miškų tarnybos leidimą.

 

III SKYRIUS

 MEDŽIŲ IR KRŪMŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKYRIMO SAUGOTINIEMS, JŲ INVENTORIZAVIMO IR STEBĖSENOS TVARKA

 

19. Alytaus miesto teritorijoje medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems ir jų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams reikalingas leidimas:

19.1. jeigu atitinka kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarime Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių priskyrimo saugotiniems“, t. y. augantys šių kriterijų nurodytose teritorijose ir atitinkantys priede nurodytus dydžius;

19.2. kurie yra įrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą arba medžiai ir krūmai, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės.

                      20. Želdynų ir želdinių inventorizavimas, jų apskaita ne miškų ūkio paskirties žemėje, nepriklausomai nuo jos nuosavybės formos, organizuojama vadovaujantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

                      21. Želdynų ir želdinių inventorizavimą atlieka teisės aktų nustatyta tvarka parinktas paslaugos teikėjas. Želdynus ir želdinius inventorizuojantys specialistai, pateikę asmens dokumentą ir įgaliojimą atlikti inventorizavimo darbus, turi teisę darbo dienomis (šviesiu paros metu, suderinę laiką su želdynų ir želdinių savininkais ar valdytojais) įeiti į visus želdynus ir teritorijas, kur auga želdiniai, atlikti inventorizavimo darbus.

                      22. Želdynų ir želdinių apskaitos duomenys skelbiami viešai.

                      23. Želdynų ir želdinių inventorizavimas savivaldybėje atliekamas kas dešimt metų.

            24. Siekdama surinkti duomenis ir kitą informaciją apie savivaldybei priskirtoje teritorijoje esančius želdynus ir želdinius, kad būtų galima tinkamai vertinti jų būklę, valdyti ir prognozuoti ją, Alytaus miesto savivaldybės administracija privalo vykdyti želdynų ir želdinių stebėseną, vadovaudamasi Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. D1-31 „Dėl Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos patvirtinimo“. 

            25. Savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programa rengiama 5 metams.  Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programa tvirtinama savivaldybės tarybos sprendimu. Programos priemonių plane nustatomas minimalus stebėjimo vietų skaičius, stebėjimų laikas, periodiškumas, išsidėstymo schema GIS (geografinių informacinių sistemų) pagrindu.

 

IV SKYRIUS

 LEIDIMŲ SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, PERSODINIMO, GENĖJIMO DARBAMS IŠDAVIMO TVARKA

 

26. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint savivaldybės išduotą leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo ar kitokio pašalinimo, persodinimo, genėjimo darbams (toliau – leidimas) ir atlyginus medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime. Alytaus miesto savivaldybėje leidimus išduoda savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos siūlymu.

27. Leidimai išduodami žemės ar želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams ar jų įgaliotiems asmenims vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

28. Leidimo nereikia, jeigu:

28.1. saugotini medžiai ir krūmai auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonoje ir šiuos darbus atlieka, prieš darbų pradžią apie juos raštu, telefonu, elektroniniu paštu informavę žemės, kurioje auga saugotini medžiai ir krūmai, savininką ar valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys;

28.2. atsakingoms institucijoms saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio pakitus medžių būklei, kai dėl to jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui;

28.3. žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas ar jų raštišku sutikimu kitas asmuo privačioje žemėje geni iki 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakas, jei jos nėra medžio lajos skeletą formuojančios šakos – iš stiebo (pirmos eilės ašis) išaugusios pagrindinės (antros eilės ašis) šakos ir iš pagrindinių šakų išaugusios pirmos eilės šalutinės (trečios eilės ašis) šakos;

28.4. reikia genėti ir formuoti gyvatvores.

29. Saugotinus medžius ir krūmus neatlygintinai galima kirsti (šalinti) šiais atvejais:

29.1. šio aprašo 28 punkte nurodytais atvejais;

29.2. jie pažeisti stiebo ir (ar) šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia grėsmės žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar eismo saugumui);

29.3. jie pasvirę didesniu negu 450 kampu;

29.4. jie nurodyti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

29.5. auga ant piliakalnių ir pilkapių;

29.6. auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ar įrenginius;

29.7. gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis;

29.8. pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos, o funkcijų pažeidimo parametrai atitinka Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-03-12 įsakymu Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nustatytus želdinių sužalojimus;

29.9. auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms teisės aktais nustatytais apribojimais;

29.10. auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostos teritorijoje ir atitinka Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008-12-23 įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytus kriterijus;

29.11. jie nurodyti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, gamtotvarkos planuose, įvairiose tikslinėse programose, veiksmų planuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

29.12. auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama įveisti mišką, išskyrus ąžuolus, uosius, klevus, guobas, skroblus, skirpstus, bukus;

29.13. jie pasodinti po Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymo Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintos Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, įsigaliojimo ir pažeidžiant šių taisyklių reikalavimus dėl atstumų.

30. Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo, prašantis kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, pateikia savivaldybei nustatytos formos prašymą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus (toliau – prašymas). Asmuo, prašantis kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius kito asmens žemėje, prašymą suderina su tos žemės savininku ar valdytoju (tokio suderinimo nereikia, kai teikiamas prašymas kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus ne miško žemėje, kurios valdytoja yra savivaldybė). Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu paštu (info@alytus.lt).

31. Fiziniai ar juridiniai asmenys prašymą kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti želdinius, augančius miesto bendrojo naudojimo teritorijose (nepriskirtose juridiniams asmenims), kapinėse, pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijai – ji organizuoja ir vykdo želdinių tvarkymo ir priežiūros darbus.

32. Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų pirmininkų, daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių, kitų asmenų prašymai kirsti saugotinus geros būklės, nekeliančius pavojaus želdinius nagrinėjami tada, kai kartu su prašymu pateikiama susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, patvirtinantis, kad dauguma (daugiau kaip 51 %) namo butų ir kitų patalpų savininkų pritaria šiam prašymui.

33. Fizinis ar juridinis asmuo, kurio sklype planuojamas želdinių kirtimas vykdant statybos darbus, privalomai pateikia statybos leidimą vykdyti minėtus darbus, patvirtintą statinio techninio projekto sklypo arba teritorijos planą su pažymėtais kirsti, genėti, persodinti ar kitaip tvarkyti želdiniais, jų rūšimi, skaičiumi, skersmeniu, būkle; taip pat (jeigu buvo rengtas) – patvirtintą statinio techninio projekto sklypo arba teritorijos planą su numatomais sodinti želdiniais – jų rūšimi, skaičiumi; taip pat (jeigu buvo rengtas) – galiojantį sklypo detalųjį planą. Apie būsimus kirtimus ar kitus želdinių pertvarkymo darbus statybvietėje visuomenė informuojama tai reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

34. Savivaldybės administracija, gavusi prašymus, ne dažniau kaip vieną kartą per savaitę sukviečia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytą Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją (toliau – komisija). Ji natūraliai įvertina prašomų kirsti, persodinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę, nufotografuoja numatytus kirsti želdinius. Komisija surašo aktą – jame nurodomi motyvai dėl leidžiamų kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinių, išvardijamas numatytų kirsti ar pertvarkyti nurodytų matmenų (1,3 m aukštyje) medžių ir krūmų rūšių kiekis. Neigiamo želdinių kirtimo, genėjimo ar kitokio pertvarkymo atsakymo atveju akte nurodomi motyvai, išvardijami neleistini kirsti nurodytų matmenų medžiai ir krūmai, jų rūšis ir kiekis. Leidimas arba motyvuotas atsakymas pateikiamas tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas. Jeigu želdinių apžiūros metu nustatoma, kad prašomi kirsti ar kitaip pertvarkyti želdiniai pagal pamatuotą 1,3 m aukštyje skersmenį nepriskiriami saugotiniems, prašymo pareiškėjas informuojamas, kad tokiems želdiniams tvarkyti leidimo nereikia.  

35. Prašomų kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklė vietoje gali būti nenustatoma 29.9, 29.11, 29.12 papunkčiuose numatytais atvejais.

36. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo komisijos siūlymu pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“, apskaičiuoja pašalinamų saugotinų medžių ar krūmų atkuriamąją vertės sumą, ji nurodoma leidime. Asmuo už leidime įrašytų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo ar kitokio pašalinimo vertės sumą turi sumokėti į savivaldybės nurodytą sąskaitą.

37. Medžio atkuriamoji vertė asmens, kuriam išduotas leidimas, raštišku prašymu gali būti patikslinta medį nukirtus, jeigu dėl aptikto kamieno puvinio anksčiau apskaičiuota atkuriamoji vertė turėtų būti perskaičiuota.

38. Tikslinės lėšos, gautos kompensavus atkuriamąją želdinių vertę, pervedamos į Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą, įtraukiamos į apskaitą atskirai ir naudojamos želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizacijos priemonėms Alytaus mieste vykdyti. Apie jų panaudojimą savivaldybės administracija kasmet per spaudą informuoja visuomenę. Draudžiama šias lėšas naudoti kitai paskirčiai.

39. Komisija, teikdama siūlymą leisti kirsti želdinius, prioritetą teikia esamiems sveikiems, gyvybingiems, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingiems, perspektyviems želdiniams išsaugoti, jei reikia, pasiūlo juos genėti. Siūlymą leisti kirsti saugotinus medžius ir krūmus komisija teikia įsitikinusi, kad šie želdiniai kelia fizinę grėsmę žmonėms, statiniams ar eismui, ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojų arba nėra kitų priimtinų alternatyvių sprendimų išsaugoti želdinius statant ar rekonstruojant statinius.

40. Prašyme pateiktoms priežastims pagrįsti savivaldybė gali prašyti papildomos informacijos iš želdynų ir želdinių savininko ar valdytojo, kito fizinio ar juridinio asmens, prašančio kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus.

41. Kai saugotini medžiai ir krūmai yra paveldo objekto ar vietovės vertingoji savybė, būtina dendrologo išvada dėl būtinybės kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus.

42. Siekiant ginčytinais atvejais įvertinti želdinių ekologinę ir estetinę svarbą, iki leidimo išdavimo atliekama želdinių būklės ekspertizė, vadovaujantis Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-14 įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punkte nustatytais atvejais:

42.1. numatoma pertvarkyti didesnius kaip 1 ha ploto viešuosius želdynus urbanizuotose teritorijose;

42.2. numatoma pertvarkyti gatvių želdinius ilgesniame kaip 100 m gatvės ruože, kai numatomame pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinų želdinių;

42.3. suinteresuotos visuomenės reikalavimu, kai pateikiamas rašytinis prašymas dėl numatomų tvarkyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo, kai pasirašė ne mažiau kaip 100 asmenų.

43. Komisijos išvadą dėl saugotinų medžių ir krūmų pašalinimo būtinybės privaloma gauti, kai prašoma kirsti:

43.1. geros ir patenkinamos būklės, nustatytos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymo Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ 2 priede „Želdinių būklė“, saugotinus medžius ir krūmus;

43.2. 10 ir daugiau vienoje teritorijoje augančių saugotinų medžių ir krūmų;

43.3. gamtinę brandą (kai medžių prieaugis lygus nuliui arba dėl išlūžtančių sausų šakų yra neigiamas) pasiekusius medžius;

43.4. atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus medžius ir krūmus;

43.5. medžius ir krūmus, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės.

44. Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją, veikiančią  visuomeniniais pagrindais, sudaro ir jos veiklos nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Į komisiją be valstybės tarnautojų įtraukiami ir komisijos veikloje neatlygintinai dalyvauti kviečiami želdynų bei želdinių apsauga suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų ar vietos bendruomenių atstovai.

45. Leidimą savivaldybės administracija derina su:

45.1. saugomos teritorijos direkcija, kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomos teritorijos direkcijos administruojamose ir jai Valstybės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose ir Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000“ teritorijose ir jos atstovas nedalyvavo komisijos posėdyje dėl konkrečiu leidimu numatomų leisti pašalinti medžių;

45.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritoriniu padaliniu, kai saugotini medžiai ir krūmai auga nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir kai jie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės ir jo atstovas nedalyvavo komisijos posėdyje dėl konkrečiu leidimu numatomų leisti pašalinti medžių.

46. Leidimas derinti su 45 punkte nurodytomis institucijomis neteikiamas, jei nustatytąja tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose ir specialiuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektuose, kurie yra suderinti su 45 punkte nurodytomis institucijomis, yra nurodyti kertami, genimi, persodinami ar kitaip pašalinami medžiai, jų rūšys, skaičius, būklė, atkuriamoji vertė, kirtimo, genėjimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo priežastys, pažymėtos jų augimo vietos.

47. Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo prašymo pateikimo, o jei buvo prašoma papildomos informacijos – nuo papildomos informacijos gavimo dienos ir galioja: kirtimui, persodinimui, kitokiam pašalinimui – 1 metus nuo išdavimo dienos su galimybe pratęsti 1 metus, išskyrus pagal projektus pertvarkomus želdinius, kuriems leidimas galioja neterminuotai, kai leidimas išduotas želdiniams genėti, – vienam genėjimui atlikti. Leidimas pateikiamas elektroniniu būdu prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją ar išsiunčiamas el. paštu. Jeigu želdinių apžiūros metu nustatoma, kad nėra poreikio atlikti želdinių pertvarkymą, leidimas neišduodamas ir pareiškėjas apie tai informuojamas raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

48. Priėmus sprendimą leisti kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, savivaldybės atstovas medžius pažymi nustatytos spalvos dažais, t. y. numatyti šalinti medžiai žymimi raudonais, genėti – geltonais, persodinti – žaliais dažais, išskyrus 35 punkte įvardytus atvejus, kai želdinių būklės įvertinti vietoje neprivaloma.

49. Leidimas neišduodamas, kai:

49.1. želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo nepateikia papildomos informacijos priežastims, pateiktoms prašyme, pagrįsti arba pateikia klaidingą informaciją apie prašomo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti želdinio būklę;

49.2. derinančios institucijos, nurodytos 45 punkte, motyvuotai atsisako suderinti leidimą;

49.3.  komisija želdinių apžiūros metu nustato, kad nėra poreikio šalinti saugotinų medžių ir krūmų, atlikti kitokio želdinių pertvarkymo ir pasiūlo alternatyvų sprendimą dėl prašomų pašalinti želdinių išsaugojimo;

49.4. visuomenė nebuvo supažindinta su želdynų ir želdinių būklę keičiančiais projektais, dar nepasibaigęs projektų viešinimo terminas arba visuomenė projektų viešinimo metu pateikia argumentuotą prašymą neišduoti leidimo, nurodydama leidimo išdavimo procedūros ar želdynų ir želdinių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

49.5. ginčytinais atvejais teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo atlikta želdinių būklės ekspertizė;

49.6. parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai neatitinka Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 „Dėl Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimų.

50. Saugotini medžiai ir krūmai persodinami išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jiems augti toje vietoje, kurioje jie buvo pasodinti – platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo darbus, formuojant kraštovaizdį:

50.1. stambūs medžiai persodinami su žemės gumulu, kurio diametras ne mažesnis kaip 2,0 x 2,0 m;

50.2. saugotinų medžių ir krūmų persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytąja tvarka parengtą ir patvirtintą atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektą;

50.3. persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų, šalčio plyšių ir persodinimui paruošti medžiai;

50.4. persodintus medžius privaloma ne mažiau kaip 3 metus prižiūrėti;

50.5. draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne, stiebo ir (ar) šaknų puviniu, ligotus, vienašone, nesusiformavusia laja, jų vegetacijos metu.

 

V SKYRIUS

 ŽELDINIŲ SODINIMAS

 

51. Želdynai kuriami, želdiniai veisiami vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, kitais dokumentais, atsižvelgiant į savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus, Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

52. Veisiant medžius ir krūmus, įrengiant vejas ir gėlynus, privaloma vadovautis Sodmenų kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“. Sodmenų kokybės reikalavimų lapuočiams ir spygliuočiams medžiams galima netaikyti sodinant želdinius valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje visuomeninių akcijų, talkų metu, kai želdinių sodinimo organizatorius raštu susitaria su savivaldybės administracija arba tos žemės valdytoju dėl sodinamų želdinių kiekio, rūšies, želdinių sodinimo laiko, vietos, pasodintų želdinių priežiūros ir tvarkymo.

53. Medžius ir krūmus draudžiama veisti:

53.1. apsaugos juostose ir zonose, nurodytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme;

53.2. melioracijos griovių ir vandens telkinių dugnuose, melioracijos griovių ir pylimų šlaituose;

53.3. kapavietėse ir kapinėse, nesuderinus su savivaldybės administracija, išskyrus krūmus iki 1 m aukščio;

53.4. valstybinėje žemėje, nesuderinus su savivaldybės administracija arba tos žemės valdytoju, naudotoju ar neturint įgaliojimų tame sklype tvarkyti želdinius. Asmenys, norintys valstybinėje žemėje veisti medžius ar krūmus turi pateikti prašymą savivaldybės administracijai.

 

VI SKYRIUS

MEDŽIŲ IR KRŪMŲ APSAUGOS, TVARKYMO BEI PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

54. Bendrojo naudojimo teritorijoje augančių želdinių ir želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės administracija. Darbus atlieka teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas paslaugos teikėjas.

55. Želdynų tvarkymo darbai vykdomi vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdiniais reglamentais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-62 „Dėl Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento patvirtinimo“.

56. Bet kurio lygio teritorijų planavimo, žemės valdos projektai ir (ar) statinio projektai, siekiant gerinti žmonių gyvenamosios ir darbo aplinkos sąlygas, rengiami vadovaujantis Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

57. Prižiūrint medžius ir krūmus (t. y. jų  laistymas, tręšimas, dirvožemio purenimas, mulčiavimas, medžių ir krūmų šiltinimas, genėjimas), vandens telkinius, esančius želdynuose, vejas ir gėlynus visuose miesto želdynuose, išskyrus esančius privačioje žemėje ir privačioje namų valdoje, privaloma vadovautis  Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“. Šių taisyklių nustatyti genėjimo reikalavimai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

58. Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo saugoti želdinius nuo ligų, kenkėjų, antropogeninės veiklos poveikio, bloginančio želdinių sanitarinę būklę, vadovaudamiesi Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

59. Vykdant statybos darbus, želdiniai saugomi vadovaujantis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.

60. Statybos objektus, kurių projektinėje dokumentacijoje numatytas teritorijos želdinimas, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos priima tiktai tuomet, kai įvykdyti želdinimo darbai ir šie objektai priimti savivaldybės. Kai objektas priimamas naudoti želdinimui nepalankiu metu, o želdinimo darbai objekte numatyti, jie užbaigiami per artimiausią želdinimo sezoną ir pateikiami minėtai komisijai.

61. Želdynus ir želdinius tvarkančios įmonės privalo turėti specialistų, kuriems būtų suteikta teisė vykdyti želdinių veisimo, medžių ir krūmų genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų, vejų ir gėlynų įrengimo darbus.

62. Fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems išduotas leidimas arba pagal sutartį vykdantys darbus kiti subjektai, iškerta medžius ar krūmus, išrauna kelmus, išveža, užlygina duobes, sutvarko žaliąsias atliekas.

63. Įmonės, teikiančios teritorijos priežiūros (žolės šienavimo ir kitas) paslaugas ir pažeidusios medžių gyvybines funkcijas, privalo atsodinti analogiškos rūšies, ne mažesnės kaip 14–16 cm apimties, medį.

64. Iškirtus medžius bendrojo naudojimo teritorijose, mediena turi būti realizuojama arba kitaip panaudojama savivaldybės reikmėms, o gautos lėšos panaudojamos miesto želdiniams prižiūrėti ir atželdinti arba kaip nurodyta sutartyje su teisės aktų nustatyta tvarka parinktu želdinių tvarkymo paslaugos teikėju.

 

VII SKYRIUS

 DRAUDIMAI BENDROJO NAUDOJIMO ŽELDYNUOSE

 

65. Atskiruosiuose želdynuose (parkuose, skveruose, miesto sode, kituose poilsiui skirtuose, memorialinės, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynuose, kurie žymimi miesto bendrajame ir specialiuosiuose planuose) bei priklausomuosiuose (gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, komercinės paskirties, inžinerinės infrastruktūros, rekreacinių ir kitų teritorijų) želdynuose draudžiama:

65.1. sodinti medžius ir krūmus, kurie gausiai skleidžia teršiančias aplinką ar alergizuojančias žiedadulkes, žiedus ar žiedynus, vaisius, intensyviai plintančius šaknų atžalomis augalus;

65.2. fiziniams ir juridiniams asmenims savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar kitaip pašalinti želdinius;

65.3. kirsti, laužyti ar kitaip žaloti (kalti vinis, tvirtinti reklaminius skydus ir kt.) medžius, krūmus, jų šakas, skinti lapus, žiedus, vaisius, pažeisti šaknis, trypti pomedį;

65.4. leisti iš medžių sulą, pjaustinėti medžio žievę, daryti kitus mechaninius medžių pažeidimus;

65.5. kabinti ant medžių sūpuokles, virves, kitus daiktus, klijuoti skelbimus arba kitą informaciją;

65.6. mindžioti gėlynus, vejas;

65.7. važinėti sportinėmis ir bevariklio transporto priemonėmis, išskyrus takus;

65.8. be leidimo važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, kur neįrengta kieta danga;

65.9. statyti motorines transporto priemones ne tam skirtose vietose, ant neuždengtų specialiomis grotelėmis pomedžių;

65.10. kertant ar genint medžius piliakalnių ar pilkapių objekto teritorijoje, darbams naudoti sunkiąją ar kitą techniką, galinčią pažeisti kultūrinį sluoksnį. Draudžiama rauti kelmus;

65.11. plauti visų rūšių transporto priemones;

65.12. deginti medžių lapus, šakas, daržininkystės ar kitas atliekas;

65.13. kūrenti laužus ne tam skirtose vietose;

65.14. be leidimo statyti palapines, laikinus statinius, reklaminius skydus;

65.15. gaudyti ir naikinti paukščius, žvėris, smulkiąją fauną, ardyti skruzdėlynus;

65.16. pilti šiukšles, buitines atliekas, pakuotes, sugrėbtus lapus, sniegą (išskyrus neužterštą druskomis ir nukastą nuo želdyne esančių takų), ledą ir kt.;

65.17. valyti sniegą nuo stogų, neapsaugojus želdinių;

65.18. sandėliuoti statybines medžiagas, jų laužą, malkas, namų ūkio reikmenis, prekių atsargas, tarą ir kitas medžiagas;

65.19. žaisti sportinius žaidimus tam nepritaikytose vietose;

65.20. nesuderinus su savivaldybės administracija, savavališkai veisti želdinius miesto bendro naudojimo teritorijose;

65.21. naudoti ir laikyti chemines medžiagas (išskyrus skirtas augalų priežiūrai);

65.22. laikyti ant želdinių gatvėms barstyti naudojamą mišinį;

65.23. laikyti sniegą, užterštą druska ar jos mišiniu su žvyru, smėliu ar skaldele, mažesniu nei 2 m atstumu nuo želdinių, augančių kietosios dangos plotuose.

66. Draudžiama kirsti ir genėti medžius intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui.

 

VIII SKYRIUS

 ŽELDINIŲ TVARKYMO METU SUSIDARIUSIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

67. Želdinių tvarkytojai želdinių tvarkymo metu susidarančias ir atskirai surinktas žaliąsias atliekas turi tvarkyti vadovaudamiesi Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“.

68. Želdinių genėjimo, kirtimo metu susidariusios atliekos (šakos), mediena gali būti naudojama biokuro gamybai, taip pat socialinėms įmonėms, organizacijoms, šeimoms, asmenims aprūpinti, arba taip, kaip numatyta galiojančiose sutartyse su želdinių priežiūrą vykdančiomis įmonėmis.

69. Daugiabutį namą administruojanti įmonė, bendrijos pirmininkas ar jungtinės veiklos sutarties įgaliotinis užtikrina želdinių kirtimo ar genėjimo darbų metu susidariusių žaliųjų atliekų sutvarkymą ir išvežimą.

 

IX SKYRIUS

 ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

 

70. Želdynų ir želdinių valdytojai ir savininkai privalo:

70.1. išsaugoti želdynus ir želdinius, tinkamai juos tvarkyti, atkurti ir veisti naujus;

70.2. taikyti kovos su kenkėjais ir ligomis priemones;

70.3. pjauti ar genėti medžius, išvežti pjovimo ar genėjimo atliekas darbo dienomis nuo 7 iki 22 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 9 iki 22 val.) nekeldami triukšmo, trikdančio kitų asmenų ramybę, poilsį ar darbą.

71. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę:

71.1. privačioje žemės valdoje esančius želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugotiniems, tvarkyti savo nuožiūra, nepažeisdami kaimyninių žemės sklypų ir namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų;

71.2. sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės institucijomis ir savivaldybėmis dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros, kovos su augalų ligomis ir kenkėjais;

71.3. nustatyti želdynų lankymo sąlygas (laiką, lankymo įkainius), kurios nurodomos prie įėjimo pastatytuose stenduose.

72. Savivaldybė pagal kompetenciją nustatyta tvarka turi teisę naudoti želdynus ir želdinius moksliniams tyrimams, mokymui, kultūrinei, švietėjiškai veiklai, gamtos ir kultūros objektų apsaugai, visuomenės lankymui, rekreacijai ir kitiems, įstatymams bei teisės aktams neprieštaraujantiems, tikslams.

 

X SKYRIUS

 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

73. Planuojant, projektuojant želdinių ir želdynų pertvarkymą ar naujų kūrimą visuomenė informuojama, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat organizatoriaus ar užsakovo iniciatyva.

74. Savivaldybė užtikrina želdynų ir želdinių inventorizacijos, jų būklės stebėsenos bei kitų su želdynais ir želdiniais susijusių duomenų viešumą.

75. Savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka informuoja visuomenę, kai numatomi vykdyti želdynų tvarkymo, kūrimo, medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo, kitokio naikinimo darbai ar keičiama žemės sklypo, kuriame auga želdiniai, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ar žemės sklypo naudojimo būdas, supažindina su želdynų ir želdinių būklę keičiančiais projektais.

            76. Informacija apie išduotus leidimus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje  www.alytus.lt.

 

XI SKYRIUS

 TAISYKLIŲ KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ PAŽEIDIMUS

 

77. Želdinių sunaikinimu yra laikomi tam tikrų medžio gyvybinių funkcijų pažeidimai, kurie nustatomi vadovaujantis Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 12 įsakymu Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

78. Fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalą želdynų ir želdinių savininkų ir valdytojų želdynams ir želdiniams, teisėtiems interesams ar želdynams ir želdiniams, kaip aplinkos objektams, privalo visiškai ją atlyginti arba, jeigu yra galimybė, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę.

79. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys ir kitos Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme nurodytos institucijos.

80. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų   nustatyta tvarka.

 

XIII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

81. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ir pripažįstamos netekusiomis galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

82. Pasikeitus taisyklėse nurodytiems Alytaus miesto savivaldybės teisės aktams, galioja patvirtinti naujos redakcijos teisės aktai.

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir

želdinių apsaugos taisyklių

priedas

 

SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KRITERIJAI

 

Teritorija

Medžių gentys ir (ar) rūšys, krūmai;

skersmens (1,3 m aukštyje) ir aukščio parametrai

1. Pakrantės apsaugos juostoje

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos – didesnio kaip 12 cm skersmens

pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, juodalksniai, liepos, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės – didesnio kaip 20 cm skersmens

beržai, gluosniai – didesnio kaip 30 cm skersmens

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m

2. Kitos paskirties valstybinės ir miesto savivaldybės žemės daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose

didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*

 

3. Kitos paskirties miesto privačios žemės daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 20 cm skersmens

4. Kitos paskirties žemės visuomeninės paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijose

didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*

 

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m

5. Kitos paskirties žemės pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

6. Žemės ūkio paskirties žemės kituose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose ir rekreacinio naudojimo žemės sklypuose:

 

6.1. valstybinėje ir savivaldybės žemėje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

6.2. privačioje žemėje

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens

7. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

8. Miesto gatvėse

didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*

9. Geležinkelio želdinių apsaugos zonoje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

10. Valstybinės ir vietinės reikšmės kelio juostoje:

 

10.1. valstybinės reikšmės krašto ir rajoninio kelio juostoje

didesnio kaip 30 cm skersmens medžiai*

10.2. vietinės reikšmės kelio juostoje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

11. Kelio apsaugos zonoje už kelio juostos ribų

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

12. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonoje, kitose sanitarinės apsaugos zonose

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

 

Pastaba.* Medžiai: ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės; krūmai.

___________________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią