Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-189 2008-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas 7.5 punktas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2008 m. spalio 30 d. Nr. T-189

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 25 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-01-20 sprendimą Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo taisyklių“ ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimą Nr. T-94 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-01-20 sprendimu Nr. T-5 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės sutarčių rengimo ir pasirašymo taisyklių pakeitimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2008 m. spalio 30 d.

sprendimu Nr. T-189

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ

RENGIMO IR PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja visų kategorijų savivaldybės vardu sudaromų sutarčių parengimą ir pasirašymą.

2. Savivaldybės vardu sudaromas sutartis gali inicijuoti savivaldybės taryba, meras ir administracijos direktorius.

3. Kitų institucijų siūlomos savivaldybei sudaryti sutartys derinamos ir teikiamos pasirašyti ta pačia tvarka, kaip savivaldybės inicijuojamos.

 

II. SUTARČIŲ RENGIMAS

 

4. Sutarčių projektus parengia:

4.1. dėl reikalų, susijusių su savivaldybės tarybos sprendimais – savivaldybės tarybos, savivaldybės mero sudarytos darbo grupės, tarybos nariai arba administracijos struktūrinių padalinių darbuotojai, kuriems tai priklauso pagal jų funkcijas;

4.2. dėl ūkinės, finansinės ir kitos veiklos – administracijos struktūriniai padaliniai arba kitos suinteresuotos institucijos.

5. Sutarties projektą jo rengėjas suderina su atitinkamais kitais asmenimis.

Sutarties projekto derinimo lape būtina nurodyti, kas konkrečiai atsakingas už sutarties parengimą, vykdymą ir vykdymo kontrolę.

6. Kiekvienas sutarties projektas derinamas, atitinkamiems savivaldybės darbuotojams ar kitų institucijų atstovams projekto lape įrašant pastabas arba vizuojant be pastabų. Vizavę sutarties projektą asmenys taip pat pasirašo ir sutarties derinimo lape.

7. Sutarties projektą būtina derinti su:

7.1. asignavimų valdytoju, kuris finansuos sutarties vykdymą;

7.2. savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriumi (jeigu savivaldybė yra mokėtoja);

7.3. atsakingais už sutarties vykdymą administracijos struktūrinių padalinių vadovais ir tiesioginiais vykdytojais;

7.4. savivaldybės administracijos Teisės skyriumi;

7.5. administracijos direktoriumi ir jo pavaduotoju pagal jam priskirtas veiklos sritis.

Su savivaldybės meru ir mero pavaduotoju pagal savivaldybės tarybos jam nustatytas funkcijas sutarties projektas derinamas tada, kai tą sutartį turi pasirašyti savivaldybės meras, pagal šio aprašo 10 punktą.

2010 m. gruodžio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-274 redakcija

 

7.6. kalbos tvarkytoju, kai sudaromos sutartys su kitomis savivaldybėmis ar užsienio valstybių institucijomis;

7.7. savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriumi, kai sutartis sudaroma po viešųjų pirkimų procedūrų.

7.8. pateiktas pastabas dėl sutarties projekto rengėjas išsprendžia ne vėliau kaip per vieną darbo dieną.

Pateiktas sutarties projektas kiekvienoje derinimo grandyje turi būti nagrinėjamas ir įvertintas per vieną darbo dieną. Jeigu pateiktos pastabos dėl sutarties projekto negalima išspręsti per vieną darbo dieną, arba negalima atlikti derinimo procedūros per vieną dieną, sutarties projekto rengėjas raštu informuoja administracijos direktorių arba jo pavaduotoją pagal priskirtą kompetenciją ir jie raštiška rezoliucija nustato tolesnę derinimo eigą.

 

III. SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS IR REGISTRAVIMAS

 

8. Pasirašyti sutartį galima tik nustatyta tvarka ją visiškai suderinus.

9. Sutartis pasirašo:

9.1. numatytas 4.1 papunktyje – meras, jam nesant, jo pavaduotojas, einantis mero pareigas, arba savivaldybės tarybos įgaliotas kitas asmuo;

9.2. numatytas 4.2 papunktyje – asignavimų, iš kurių finansuojama sutartis, valdytojas arba sutartį rengiančio administracijos padalinio vadovas, jeigu sutarties vykdymo savivaldybė nefinansuoja;

9.3. savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos ir panaudos – administracijos struktūrinio padalinio, kuriam pavestos disponavimo tuo turtu funkcijos, vadovas, atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka priėmus sprendimą dėl to turto;

9.4. savivaldybės turto privatizavimo – turto fondo funkcijas vykdančio administracijos padalinio vadovas, atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka priėmus sprendimą dėl turto privatizavimo;

9.5. dėl savivaldybės gaunamų investicinių fondų lėšų – administracijos direktorius.

10. Sutartys, kurių negalima pasirašyti be išankstinio savivaldybės tarybos pritarimo:

10.1. bendradarbiavimo:

10.1.1. su Lietuvos Respublikos savivaldybėmis ir valstybės institucijomis;

10.1.2. su tarptautinėmis organizacijomis;

10.1.3. su kitų valstybių juridiniais asmenimis;

10.2. kai tą nustato įstatymai, savivaldybės tarybos sprendimai, kuriems realizuoti sutartis reikalinga, arba kiti teisės aktai.

11. Pasirašytos sutartys registruojamos ir saugomos savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriuje.

12. Už sutarčių sudarymo ir vykdymo pasekmes įstatymų bei kitų teisės norminių aktų nustatyta tvarka atsako jas pasirašę, vykdantys ir kontroliuojantys asmenys.

______________

 

Į pradžią