Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-248 2008-12-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE

 

 2008 m. gruodžio 18 d. Nr. T-248

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 17 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455) 6 straipsniu, sveikatos apsaugos ir švietimo ir mokslo ministrų 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 patvirtintu Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 153-5657) 4 punktu, sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-630 patvirtintu Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės sveikatos priežiūros organizavimo mokyklose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Perduoti sveikatos priežiūros mokyklose vykdymą Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. T-249 „Dėl sveikatos priežiūros organizavimo mokyklose“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 18 d.

sprendimu Nr. T-248

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės sveikatos priežiūros organizavimo mokyklose tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato sveikatos priežiūros mokyklose tikslą, uždavinius, organizavimą, dokumentacijos tvarkymą, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijas, pareigas, teises ir atsakomybę.

2. Sveikatos priežiūra mokyklose finansuojama vadovaujantis Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarka. Mokinių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros papildomo rėmimo (finansavimo) iš savivaldybės biudžeto lėšų taisykles nustato savivaldybės taryba.

3. Savivaldybė gali remti mokinių sveikatos priežiūrą kurdama visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatus dėl mažesnio mokinių skaičiaus.

4. Sveikatos priežiūrą mokyklose vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

 

II. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

5. Sveikatos priežiūros mokyklose tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

6. Sveikatos priežiūros mokyklose uždaviniai:

6.1. užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką mokyklų aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;

6.2. formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

6.3. numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;

6.4. suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

 

III. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE ORGANIZAVIMAS

 

7. Sveikatos priežiūra mokyklose vykdoma pagal mokyklos sveikatos priežiūros veiklos planą, kuris yra sudedamoji mokyklos metinės veiklos programos dalis. Veiklos plano projektą rengia mokyklos administracija kartu su visuomenės sveikatos specialistu.

8. Specialisto individualų darbo planą tvirtina jo darbdavys.

9. Informacija apie praėjusiais kalendoriniais metais vykdytą sveikatos priežiūrą mokykloje teikiama mokyklos bendruomenei, visuomenės sveikatos biurui, savivaldybės gydytojui.

10. Sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma patalpoje – sveikatos kabinete.

11. Specialisto funkcijoms vykdyti turi būti:

11.1. stalas, spinta (-os) dokumentų, veiklos priemonių ir drabužių, kėdės ar suolai mokiniams atsisėsti, medicinos kušetė, praustuvė, rankų higienos priemonės;

11.2. svarstyklės, ūgio matuoklė, kambario termometras, kraujospūdžio matavimo aparatas, termometras kūno temperatūrai matuoti, priemonės, reikalingos regėjimo aštrumui nustatyti, ir kitos priemonės, padedančios įvertinti mokinių sveikatą;

11.3. pirmosios pagalbos rinkinys. Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį, atsižvelgdamas į mokinių skaičių ir mokymo pobūdį, nustato mokyklos vadovas, suderinęs su savivaldybės gydytoju;

11.4. sveikatos ugdymo informacinės vaizdinės priemonės.

12. Mokyklų vadovai turi užtikrinti galimybę specialistams naudotis telefoninio ryšio priemonėmis ir informacinėmis technologijomis.

 

IV. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE DOKUMENTACIJA

 

13. Sveikatos priežiūros mokyklose dokumentacija tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros mokyklose apskaitos ir statistinės atskaitomybės formas.

 

V. Visuomenės sveikatos PRIEŽIŪROS SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

14. Pagrindinės visuomenės sveikatos priežiūros specialisto (toliau – specialistas) funkcijos:

14.1. sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas, metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;

14.2. informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;

14.3. mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;

14.4. pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;

14.5. mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

14.6. mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;

14.7. pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas;

14.8. ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;

14.9. pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;

14.10. informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas mokyklos bendruomenei, kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

14.11. asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams), šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje;

14.12. lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas;

14.13. dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;

14.14. pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;

14.15. informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje;

14.16. visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje;

14.17. pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

15. Specialistas prižiūri, kad mokinių maitinimas būtų organizuojamas pagal patvirtintus ir suderintus valgiaraščius, kad tiekiant maisto produktus būtų laikomasi nustatyto maisto produktų asortimento, ir esant neatitikimų nedelsdamas informuoja apie tai kontroliuojančias institucijas.

16. Specialistas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis ir savo pareigybės aprašymu.

17. Specialistas dirba bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, kitais sveikatos priežiūros, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos, kitų suinteresuotų tarnybų specialistais, teikia duomenis apie mokinių sveikatą mokyklos vidaus audito koordinavimo darbo grupei.

 

VI. SPECIALISTO PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

18. Specialisto pareigos:

18.1. Įtarus, kad mokinio atžvilgiu naudojamas psichologinis, fizinis ar seksualinis smurtas, pranešti apie tai mokyklos vadovui.

18.2. Užtikrinti mokinių asmens sveikatos informacijos konfidencialumą.

19. Specialisto teisės:

19.1. Gauti tinkamas darbo sąlygas ir aprūpinimą reikiamomis priemonėmis nustatytoms funkcijoms vykdyti.

19.2. Teikti siūlymus sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.

19.3. Tobulinti kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

19.4. Gauti informaciją apie mokinio ugdymo sąlygas iš mokyklos administracijos, mokyklos savivaldos institucijų, mokytojų, reikalingą funkcijoms vykdyti.

20. Specialisto atsakomybė:

 Specialistas už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Į pradžią