Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-201 2009-10-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ

 

 2009 m. spalio 8 d. Nr. T-201

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu (Žin., 2008, Nr. 113-4290) Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-01-29 sprendimą Nr. T-2 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“ ir 2008-12-18 sprendimą Nr. T-251 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-01-29 sprendimu Nr. T-2 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus tarnybos nuostatų pakeitimo“

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2009 m. spalio 8 d.

sprendimu Nr. T-201

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – tarnyba) yra Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) kontrolės ir audito subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

2. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Tarnybos steigėja yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Tarnybos nuostatus tvirtina steigėjas. Tarnybai vadovauja savivaldybės kontrolierius.

3. Tarnyba turi savo antspaudą su pavadinimu ir savivaldybės herbu. Savivaldybės taryba savivaldybės biudžete nustato tarnybai skiriamų asignavimų dydį.

4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

6. Savivaldybės kontrolierius, tarnybos valstybės tarnautojai negali būti Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariais ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje.

7. Tarnybos buveinės adresas: Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.

 

II. TARNYBOS VEIKLOS RŪŠIS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

8. Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.

9. Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

10. Tarnybos uždaviniai:

10.1. atlikti tarnybos veiklos plane numatytus finansinius ir veiklos auditus;

10.2. įvertinti savivaldybės viešojo administravimo subjektų administracinės veiklos kokybę bei efektyvumą, vidaus kontrolės sistemos patikimumą ir teikti rekomendacijas jai gerinti;

10.3. vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

 

III. TARNYBOS FUNKCIJOS

 

11. Siekdama veiklos tikslo ir įgyvendindama nustatytus uždavinius, tarnyba vykdo šias funkcijas:

11.1. atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;

11.2. kiekvienais metais rengia ir savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvadą dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio;

11.3. rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

11.4. rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;

11.5. rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

11.6. Valstybės kontrolės prašymu teikia tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;

11.7. atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.

 

IV. TARNYBOS TEISĖS

 

12. Savivaldybės kontrolierius ar tarnybos valstybės tarnautojai, įgyvendindami tarnybai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

12.1. finansinio ir veiklos audito metu netrukdomai įeiti į patalpas;

12.2. reikalauti, kad audito ar kitų kontrolės funkcijų vykdymo metu audituojamo ar tikrinamojo subjekto vadovas suteiktų tinkamas patalpas auditui atlikti;

12.3. gauti visus finansiniam ir veiklos auditui atlikti reikalingus dokumentus, gauti iš audituojamo subjekto vadovų ir darbuotojų reikiamus rašytinius paaiškinimus;

12.4. atlikdama auditą, tarnyba turi teisę atliekamo audito metu pasinaudoti savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolės vertinimui atlikti, jei audito subjektas ir tikslai sutampa, taip pat turi teisę susipažinti su atliktų kitų išorės auditų savivaldybės įstaigose ir įmonėse dokumentais;

12.5. dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;

12.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

V. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako savivaldybės kontrolierius. Jis yra atskaitingas savivaldybės tarybai.

14. Savivaldybės kontrolieriaus ir tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos santykių teisinius pagrindus nustato Valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatymai.

15. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš pareigų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo darbo stažą.

16. Savivaldybės kontrolierius:

16.1. tvirtina tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas tarnybos personalo valdymo funkcijas;

16.2. leidžia įsakymus, tvirtina tarnybos vidaus darbo tvarkos taisykles, metodines rekomendacijas bei kitus teisės aktus, susijusius su tarnybos veikla ir organizuoja tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;

16.3. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro tarnybos veiklos planą, jį tvirtina, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;

16.4. tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;

16.5. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

16.6. pats atlieka ir (arba) skiria tarnybos valstybės tarnautojus atlikti finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

16.7. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito ar patikrinimo metu nustatytus jų veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti savivaldybės kontrolieriui;

16.8. teikia merui, savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos savivaldybės interneto tinklalapyje, o jei įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

16.9. kiekvienais metais reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia Alytaus miesto savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateiktų tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

16.10. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;

16.11. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

16.12. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

16.13. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;

16.14. reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia tarnybos veiklos ataskaitą. Tarnybos veiklos ataskaitą arba jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto tinklalapyje, o jei įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

16.15. savivaldybės tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;

16.16. atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;

16.17. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;

16.18. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti savivaldybės tarybos Administracinei komisijai;

16.19. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas.

17. Tarnybos valstybės tarnautojai:

17.1. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;

17.2. įstatymų nustatyta tvarka atsako už jiems nustatytų funkcijų netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ar neteisingos audito išvados pateikimą;

17.3. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti savivaldybės tarybos Administracinei komisijai.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Tarnyba reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Į pradžią