Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-113 2011-05-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
T-113-priedas-DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2010 M. VEIKLOS ATASKAITOS

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. gegužės 5 d.

sprendimu Nr. T-113

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I. SANTRAUKA

 

Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) kontrolės ir audito tarnyba (toliau – tarnyba) yra savivaldybės tarybai atskaitingas viešasis juridinis asmuo, įsteigtas auditui ir kontrolei savivaldybėje atlikti.

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais ir savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-201 patvirtintais tarnybos nuostatais.

Tarnyba, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, atlieka išorės auditą – finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, rengia ir teikia savivaldybės tarybai įstatymu nustatytas išvadas, atlieka kitas priskirtas funkcijas.

Atliekant finansinį (teisėtumo) auditą vertinamas audituojamo subjekto finansinės atskaitomybės ir (ar) kitų ataskaitų duomenų, taip pat savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumas ir jų naudojimas įstatymų nustatytiems tikslams.

Atliekant veiklos auditus audituojamojo subjekto viešojo ir vidaus administravimo veikla vertinama ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.

Įstatymuose nustatyta tarnybos kompetencija įgyvendinama planavimu. Tarnybos 2010 metų veiklos planą, gavusi savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą (Kontrolės komiteto 2009-11-09 posėdžio protokolas Nr. TK-6), patvirtino savivaldybės kontrolierė Irena Sedleckaitė 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-2. Patvirtintas tarnybos 2010 metų veiklos planas pateiktas Valstybės kontrolei.

Sudarant 2010 metų veiklos planą buvo siekiama apimti rizikingiausias viešojo sektoriaus veikos sritis ir jose esančias problemas, gauti pakankamai informacijos tarnybos nuomonei dėl savivaldybės ataskaitų pagrįstumo, atliekant įvykdymo ataskaitų auditus.

Šio siekio įgyvendinimas buvo neįmanomas dėl per mažų tarnybos žmogiškųjų išteklių. Ankstesniais metais, buvusio mero iniciatyva, savivaldybės tarybos sprendimais tarnyba buvo sumažinta iki minimalaus darbuotojų skaičiaus – dviejų. Palyginti su panašaus dydžio Marijampolės savivaldybe: tuo pačiu laikotarpiu Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje dirbo šeši auditoriai. Dėl nurodytos priežasties 2010 metų tarnybos veiklos planas apėmė tik būtinus atlikti įstatymu numatytus auditus, kad savivaldybės tarybai būtų pateikta išvada dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvada dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio. Taip pat kasmetinį SĮ Alytaus telekino auditą, tris finansinius ir veiklos auditus:

 UAB „Alytaus šilumos tinklai“;

 VšĮ Alytaus poliklinika;

 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo savivaldybėje vertinimas.

Buvusio mero iniciatyva savivaldybės taryba 2010-01-28 atleido iš pareigų savivaldybės kontrolierę Ireną Sedleckaitę. Dėl to Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nustojo egzistuoti kaip tarnyba. Jau 2010 metų pradžioje tapo akivaizdu, kad tarnybos veiklos planas nebus įgyvendintas. 2010-09-08 savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas A. Juškauskas patvirtino 2010 metų patikslintą veiklos planą, prognozuodamas, kad tarnyba bus sukomplektuota nuo rugsėjo mėnesio.

Tarnyba vėl pradėjo egzistenciją tik nuo lapkričio mėnesio, laikinai priėmus pakaitinį valstybės tarnautoją. Taigi patikslintas tarnybos veiklos planas taip pat buvo įgyvendintas ne visa apimtimi.

Tarnyba 2010 metais atliko:

 UAB „Alytaus šilumos tinklai“ piniginių lėšų panaudojimo patikrinimą;

2009 metų savivaldybės įmonės Alytaus telekino 2009-12-31 balanso ir susijusių 2009 m. pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir 2009 metų finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto ribotos apimties finansinį auditą;

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro veiklos ir kainų pagrįstumo patikrinimą.

Taip pat buvo atlikti ribotos apimties auditai ir parengtos savivaldybės tarybai išvados:

dėl pateiktos tvirtinti 2009 metų biudžeto vykdymo ataskaitos;

dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos;

 dėl skolinimosi poreikio ir galimybių.

Atlikti auditai ir patikrinimai apėmė 7 proc. savivaldybės biudžeto pajamų ir biudžeto išlaidų duomenų vertinimą. Auditų metu buvo vertinti savivaldybės turto ir įsipareigojimų duomenys bei savivaldybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo teisėtumas. Buvo parengtos atliktų auditų bei patikrinimų ataskaitos ir išvados. Auditų ir patikrinimų rezultatai pristatyti savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui.

Svarbi tarnybos veiklos dalis – prevencinė veikla, gerosios praktikos sklaida. Veiklos veiksmingumas matuojamas atlikto darbo apimtimi ir rezultatų teigiamu poveikiu. Pagal savo kompetenciją konsultuojame besikreipiančius asignavimų valdytojus, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus bei darbuotojus, išklausome jų nuomonę. Dalyvaujame tarybos posėdžiuose. Svarbi veiklos sritis – poauditinė veikla. Nuolat domimės ankstesniais laikotarpiais pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo eiga, prašome pateikti informaciją apie jų įgyvendinimą, analizuojame ją, padedame įveikti iškylančias problemas įgyvendinant rekomendacijas.

Tarnyba, vykdydama įstatymais numatytas funkcijas, nagrinėja savivaldybės gyventojų ir juridinių asmenų skundus. 2010 metais savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas išnagrinėjo 3 raštu pateiktus skundus.

Tarnybos vertybės yra darbuotojų profesinis tobulėjimas, komandinis darbas, nešališkumas, objektyvumas, nepriklausomumas, atsakomybė, taip pat Valstybės kontrolės metodinė pagalba ir gerosios patirties sklaida, dalyvaujant savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje.

Didelį dėmesį skiriame audito kokybei užtikrinti, nuolat keliame kvalifikaciją, ugdome administracinius, profesinius ir asmeninius gebėjimus. Vienintelis tarnybos darbuotojas 2010 m. mokėsi, sėmėsi patirties ir tobulinimo įgūdžius Valstybės kontrolės pareigūnų, mokymo įstaigų lektorių vedamuose mokymuose ir seminaruose. Savivaldybės 2010 m. biudžete buvo patvirtinta atskira tarnybos išlaidų sąmata, tačiau asignavimai palyginti su ankstesniais metais buvo ženkliai sumažinti, todėl trūkstant lėšų kvalifikacijai kelti, vienintelis tarnybos darbuotojas naudojosi kitų institucijų organizuotais mokymais.

Tarnybos valstybės tarnautojai taip pat atlieka visus su tarnybos kaip atskiros įstaigos veikla susijusius vidaus administravimo darbus.

Iš naujos kadencijos tarybos tikiuosi objektyvaus Kontrolės ir audito tarnybos 2010 m. veiklos vertinimo, atsižvelgti į tai, kad didžiąją ataskaitinių metų dalį šis subjektas neegzistavo kaip tarnyba. Taip pat tikiuosi būsimų tarybos sprendimų, kuriais būtų sukurta pakankamai skaitlinga, profesionali Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, pajėgi su minimalia audito rizika ir visa apimtimi vykdyti jai pavestas funkcijas.

 

 II. VIEŠOJO SEKTORIAUS IŠORĖS AUDITO SISTEMA SAVIVALDYBĖJE

 

Valstybės kontrolė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės[1] ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu[2], atlieka valstybės biudžeto lėšų, skiriamų savivaldybių biudžetams, naudojimo, savivaldybių, visų rūšių įmonių, kuriose valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, bei įmonių ir kitų juridinių asmenų, kuriems valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga skyrė lėšų arba perdavė turto, auditą.

Kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrėdama, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai:

- atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;

-  kiekvienais metais rengia ir reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvadą dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio;

-  rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolas;

-  rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;

- rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia išvadas galutiniam partnerystės su privačiais sutarties projektui;

-  rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

- Valstybės kontrolės prašymu teikia savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus išorinei peržiūrai atlikti;

- atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas[3].

Akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcininkas yra valstybė ir (ar) savivaldybė, tvirtinama tik audituota metinė finansinė atskaitomybė. Vietos savivaldos įstatymo 51 straipsnio 5 dalis[4] numato, kad savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas auditas, kurį pagal Lietuvos Respublikos audito[5], Akcinių bendrovių[6], Finansinės atskaitomybės[7] įstatymų nuostatas akcijų valdytojų sprendimu gali atlikti ir nepriklausomos audito įmonės.

 

 III. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS STATUSAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS PRICIPAI

 

Europos vietos savivaldos chartija ir konstitucinė Lietuvos teisės sistema įtvirtina demokratinės valstybės modelį, pagal kurį įteisinama vietos bendruomenių savivalda. Vienas iš esminių bendruomenės savivaldos požymių – savivaldybės bendruomenės teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis per tiesiogiai išrinktų atstovų tarybą bei jos sudarytas institucijas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo[8] 3 straipsnio 4 dalis kontrolės ir audito tarnybą apibrėžia kaip subjektą, prižiūrintį, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai fondai.

Kontrolės ir audito tarnyba yra savarankiška biudžetinė savivaldybės įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre, turinti savo antspaudą su pavadinimu ir savivaldybės herbu ir atliekanti jai įstatymais priskirtas viešojo administravimo funkcijas. Savivaldybės kontrolierius, įstaigos vadovas, yra atskaitingas savivaldybės tarybai. Savivaldybės taryba savivaldybės biudžete nustato Kontrolės ir audito tarnybai skiriamų asignavimų dydį.

Savivaldybės kontrolierius, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai negali būti tos savivaldybės tarybos nariais ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Be to, savivaldybės kontrolierius bei Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse.

Kontrolės ir audito tarnybos kompetenciją apibrėžia Vietos savivaldos įstatymas ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai[9]. Audito atlikimo teisiniai pagrindai įtvirtinti Valstybinio audito reikalavimuose[10], o procedūros – Finansinio audito ir Veiklos audito vadovuose.

Kontrolės ir audito tarnybos tikslas - prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Kontrolės ir audito tarnybos uždaviniai:

- vykdyti savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę;

- atlikti savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;

- atlikti eilinius ir tarnybos veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;

- užtikrinti, kad atliekamas finansinis ir veiklos auditas atitiktų valstybinio audito reikalavimus;

- vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai;

- skatinti teigiamą ir veiksmingą audito poveikį savivaldybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam valdymui;

- padėti savivaldybės tarybai teisingai valdyti ir racionaliai naudoti savivaldybės turtą ir lėšas, bei kitus išteklius, vykdyti sprendimų kontrolę, skatinti finansų ir turto valdymo ir apskaitos standartų įgyvendinimą bei efektyvų viešųjų paslaugų teikimą rajono bendruomenei objektyvią informaciją ir išvadas.

Kontrolės ir audito tarnybos pagrindiniai veiklos principai, kuriais grindžiama tarnybos veikla, yra nepriklausomumas, teisėtumas, objektyvumas, profesionalumas ir viešumas.

 

 IV. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR REZULTATAI

 

2009 m. pradžioje savivaldybės tarybos sprendimu tarnybai nustatytas didžiausias leistinas darbuotojų skaičius – 2. Nuo tarnybos įkūrimo keliolika metų šis pareigybių skaičius buvo 4. Tarnyboje 2010 m. didžiąją laikotarpio dalį dirbo 1 darbuotojas. Tuo pačiu laikotarpiu Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje dirbo penki, šeši auditoriai. Savivaldybės biudžeto asignavimų, išlaidų ir įsipareigojimų didėjimas, materialiojo turto apimčių augimas, įstaigų, savarankiškai tvarkančių apskaitą, skaičiaus didėjimas, viešojo sektoriaus apskaitos pokyčiai ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimai, plečiantys tarnybos kompetenciją, daro įtaką tarnybos darbo apimtims, tačiau didėjant tarnybos darbo apimtims, tarnybos žmogiškieji ištekliai ataskaitiniu laikotarpiu buvo sumažinti iki minimumo.

Tarnybos darbuotojams, atliekantiems išorės auditą (finansinį ir veikos) ir kontrolės funkcijas, keliami ypač aukšti profesiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai. Audito darbas reikalauja įvairiapusių žinių ir praktinių įgūdžių. Dirbant šį sudėtingą darbą būtina nuolat gilinti žinias ir tobulinti įgūdžius, domėtis gera praktika ir ją taikyti savo darbe.

Tarnybos vienintelis darbuotojas 2010 m. mokėsi, sėmėsi patirties ir tobulinimo įgūdžius Valstybės kontrolės pareigūnų, mokymo įstaigų lektorių vedamuose mokymuose ir seminaruose. Savivaldybės 2010 m. biudžete buvo patvirtinta atskira tarnybos išlaidų sąmata, tačiau asignavimai palyginti su ankstesniais metais buvo ženkliai sumažinti, todėl kvalifikacijai kelti vienintelis tarnybos darbuotojas naudojosi kitų institucijų organizuotais mokymais.

Tarnyba 2010 m. veiklos planą parengė vadovaudamasi atitinkamais Lietuvos Respublikos įstatymais, tarnybos nuostatais, miesto savivaldybės tarybos sprendimais dėl audito, kitais teisės aktais, tarnybos veiklos plano rengimo tvarkos aprašu, nustatančiu veiklos prioritetus, tarnybos aplinkos, išteklių ir analizės rezultatais, tarnybos darbo laiko fondo nustatymu, informacijos ir duomenų apie tarnybos kompetencijai priskirtų audituotinų dalykų apimčių analizės rezultatais, pasiūlymais, kitais veiklos planavimą reglamentuojančiais tarnybos dokumentais.

Tarnybos 2010 m. veiklos plane numatyti darbai buvo suplanuoti taip, kad būtų užtikrintas uždavinių ir funkcijų, nustatytų tarnybos nuostatuose, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat savivaldybės tarybos sprendimuose, tinkamas įgyvendinimas.

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas tarnybos metų veiklos planui turi pritarti savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas. Kontrolės komitetas 2009 m. lapkričio 9 d. posėdyje (protokolas Nr. TK-6) pritarė tarnybos 2010 metų veiklos plano projektui. Savivaldybės kontrolierė Irena Sedleckaitė 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-2 patvirtino tarnybos 2010 metų veiklos planą. Patvirtintas tarnybos 2010 metų veiklos planas pateiktas Valstybės kontrolei.

Pagrindinai 2010 m. audito veiklos planavimo kriterijai – tarnybos rengiamų išvadų, teikiamų miesto savivaldybės tarybai, pagrindimas audito rezultatais ir tarnybos žmogiškieji ištekliai. Subjektai auditui atlikti turėjo būti parinkti pagal Veiklos plano rengimo tvarkos apraše nustatytus kriterijus ir siekiant efektyviai naudoti tarnybos žmogiškuosius išteklius ir vengti audito veiklos dubliavimo. Savivaldybės biudžeto audituotini subjektai turėjo būti atrinkti taip, kad auditai apimtų ne mažiau kaip 50 procentų miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Audituotinos savivaldybės kontroliuojamos įstaigos turėjo būti atrinktos atsižvelgiant į tai, kad pagal audito standartus, savivaldybės kontroliuojamų įstaigų metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir įstaigų veiklos ataskaitas tarnyba turi patikrinti ne rečiau kaip kartą per trejus metus bei keičiantis įstaigų vadovams.

Ankstesniais metais, buvusio mero iniciatyva, savivaldybės tarybos sprendimais tarnyba buvo sumažinta iki minimalaus darbuotojų skaičiaus – dviejų. Palyginti su panašaus dydžio Marijampolės savivaldybe: tuo pačiu laikotarpiu Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje dirbo šeši auditoriai. Dėl nurodytos priežasties 2010 m. tarnybos veiklos planas apėmė tik būtinus atlikti įstatymu numatytus auditus, kad savivaldybės tarybai būtų pateikta išvada dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvada dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio. Taip pat savivaldybės tarybos sprendimu įpareigota atlikti kasmetinį SĮ Alytaus telekino auditą, tris finansinius ir veiklos auditus:

 UAB „Alytaus šilumos tinklai“;

 VšĮ Alytaus poliklinika;

 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo savivaldybėje vertinimas.

Konkreti audito programa buvo parengta remiantis patvirtintu 2009 m. ir planuojamu 2010 m. miesto savivaldybės biudžetu ir atsižvelgiant į audito sudėtingumo skaičiavimus, atliktų auditų skaičių subjekte, ankstesnių metų finansinio audito rezultatus bei riziką.

Buvusio mero iniciatyva savivaldybės taryba 2010-01-28 atleido iš pareigų savivaldybės kontrolierę Ireną Sedleckaitę. Dėl to Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nustojo egzistuoti kaip tarnyba. Jau 2010 m. pradžioje tapo akivaizdu, kad tarnybos veiklos planas nebus įgyvendintas. 2010-09-08 savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas A. Juškauskas patvirtino 2010 metų patikslintą veiklos planą, prognozuodamas, kad tarnyba bus sukomplektuota nuo rugsėjo mėnesio.

Tarnyba vėl pradėjo egzistenciją tik nuo lapkričio mėnesio, laikinai priėmus pakaitinį valstybės tarnautoją. Taigi patikslintas tarnybos veiklos planas taip pat buvo įgyvendintas ne visa apimtimi.

Tarnyba 2010 metais atliko:

 UAB „Alytaus šilumos tinklai“ piniginių lėšų panaudojimo patikrinimą;

2009 metų savivaldybės įmonės Alytaus telekino 2009-12-31 balanso ir susijusių 2009 m. pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir 2009 metų finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto ribotos apimties finansinį auditą;

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro veiklos ir kainų pagrįstumo patikrinimą.

Taip pat buvo atlikti ribotos apimties auditai ir parengtos savivaldybės tarybai išvados:

dėl pateiktos tvirtinti 2009 metų biudžeto vykdymo ataskaitos;

dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos;

 dėl skolinimosi poreikio ir galimybių.

Atlikti auditai ir patikrinimai apėmė 7 proc. savivaldybės biudžeto pajamų ir biudžeto išlaidų duomenų vertinimą. Auditų metu buvo vertinti savivaldybės turto ir įsipareigojimų duomenys bei savivaldybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo teisėtumas. Buvo parengtos atliktų auditų bei patikrinimų ataskaitos ir išvados. Auditų ir patikrinimų rezultatai buvo pristatyti savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, savivaldybės merui, audituotų subjektų vadovams.

Tarnybos veiklos sritys yra bendroji (vidaus administravimas) ir specialioji (išorės auditas ir kontrolė).

Tarnybos vidaus administravimo, audito ir kontrolės veikla buvo organizuojama ir kontroliuojama leidžiant savivaldybės kontrolieriaus įsakymus, nurodant atlikti auditą ir kitas užduotis.

Siekiant užtikrinti audito kokybę, tarnyboje turi būti vykdoma audito priežiūra ir peržiūra. Audito darbo kokybė užtikrinama vadovaujantis Nacionaliniais audito standartais ir Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis. Audito priežiūra yra vadovavimo kiekvienam auditui dalis: sprendžiami audito metu iškilę svarbūs audito klausimai, įvertinama jų svarba, koreguojami audito planai ir programos.

Audito peržiūros principas – audito dokumentus nagrinėja ne juos parengęs, o kitas tarnybos darbuotojas. Vykdoma vidinė ir išorinė audito peržiūra.

Vidinė detalioji ir bendroji audito peržiūros atliekamos tarnybos darbuotojų audito metu, o išorinę peržiūrą Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo[11] 9 straipsnio 5 dalimi ir Vietos savivaldos įstatymo[12] 27 straipsnio 1 dalies 7 punktu pavesta atlikti Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolei. Bendrasis vidinės peržiūros tikslas – patikrinti, ar pateikta teisinga išvada apie finansinę atskaitomybę. Bendrasis vidinės peržiūros principas – visus audito darbo dokumentus, ataskaitas, išvadas, sprendimus turi nagrinėti kitas, o ne juos parengęs asmuo.

Kai tarnyboje dirba vienas darbuotojas, iškyla didelė audito kokybės rizika, nes neįmanoma atlikti vidinių audito peržiūros procedūrų. 2010 m. savivaldybės tarybai parengtos išvados pagrįstos ribotos apimties auditais, turinčiais didelę audito riziką.

 

IV. 1 IŠVADA DĖL SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ

 BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas, prižiūrėdamas kaip vykdomas savivaldybės biudžetas, siekdamas nustatyti, ar savivaldybės 2009 metų biudžeto įvykdymo ataskaita (toliau –ataskaita) sudaryta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, remdamasis biudžeto asignavimų valdytojų 2009 m. finansinių ataskaitų ir Ataskaitos vertinimo duomenimis, parengė ir savivaldybės tarybai 2010 m. balandžio 6 d. pateikė išvadą Nr. KT4-2 dėl Alytaus miesto savivaldybės 2009 metų biudžeto vykdymo ataskaitos (toliau – išvada).

Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą ir savivaldybės tarybos veiklos reglamentą už ataskaitos parengimą ir pateikimą savivaldybės tarybai yra atsakinga savivaldybės administracija. Tarnybos pareiga pateikti savivaldybės tarybai išvadą dėl šios ataskaitos yra nurodyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, savivaldybės tarybos veiklos reglamente ir tarnybos nuostatuose.

Pagal atlikto ataskaitos vertinimo ir auditų rezultatus, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo A. Juškausko nuomone, 2009 m. ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta ir pateikta savivaldybės tarybai pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, nustatytus ataskaitos sudarymui, joje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant su savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitomis, asignavimų valdytojų pateiktomis sąmatų įvykdymo ataskaitomis ir kitais savivaldybės administracijos tvarkomais duomenimis, iš kurių ji sudaryta.

Nuomonei dėl ataskaitos išliekant besąlyginei, atkreipiamas dėmesys į šiuos pastebėjimus:

1. Savivaldybės 2009 m. biudžeto pajamos buvo 143602 tūkst. Lt, o išlaidos – 143476,4 tūkst. Lt. Biudžeto perteklius 2009 m. buvo 125,6 tūkst. Lt;

2. Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas 2009-12-31 sudarė 41500,6 tūkst. Lt. Savivaldybės skolos didžiausią dalį – 32445 tūkst. Lt – sudarė investiciniams projektams finansuoti imtos bankų paskolos, kurioms grąžinti nesuėję terminai. Negrąžintų paskolų likutis 2008-12-31 sudarė 23404,2 tūkst. Lt.

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas ataskaitos parengimą vertino pagal reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse.

Siekiant savivaldybės tarybai pateikti objektyvią informaciją apie ataskaitą buvo parinkta Išvados rengimo strategija. Išvada parengta ir ataskaitos vertinimas atliktas remiantis tarnybos atliktų auditų ir kitų tikrinimų duomenimis, taip pat remiantis ataskaitos sudarymo teisinės bazės analizės, ataskaitos sudėties ir duomenų analizės, savivaldybės biudžeto rodiklių analizės ir savivaldybės administracijos priemonių šalinant nustatytus trūkumus analizės rezultatais.

 

IV. 2 IŠVADA DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2009 METŲ ATASKAITOS

 

Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą (toliau – Turto ataskaita) Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka rengia miesto savivaldybės administracija ir teikia Vietos savivaldos įstatyme numatytoms savivaldybės institucijoms ir Statistikos departamentui.

Tarnyba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, remdamasi savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų 2009 mm finansinių ataskaitų auditų duomenimis, 2010 m. parengė savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 m. ataskaitos (toliau – išvada).

Rengiant išvadą buvo atsižvelgta į Turto ataskaitos rengimo principus. Išvada parengta remiantis Turto ataskaitos vertinimo, atlikto analizuojant jos sudarymo teisinę bazę ir pasikeitimus joje, Turto ataskaitos sudėtį, Turto ataskaitos duomenų atitiktį kitų ataskaitų duomenims ir kitiems duomenims, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansinių auditų, atliktų pagal Valstybinio audito reikalavimus, rezultatais, turinčiais įtakos Turto ataskaitos duomenims.

Išvados rengimas buvo suplanuotas ir atliktas taip, kad būtų gautas pakankamas pagrindas tvirtinti, jog Turto ataskaitoje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant su tarnybos audituotomis finansinėmis ataskaitomis ir duomenimis, iš kurių ji buvo sudaryta,

 

IV. 3 IŠVADA DĖL PASKOLOS

 

Savivaldybės kontrolierė Irena Sedleckaitė 2010 m. sausio 18 d. pateikė savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybės skolinimosi poreikio ir galimybių Nr. KT4-1.

Įvertindama tai, kad:

1. Alytaus miesto savivaldybės biudžete iki 2009-12-31 buvo negauta 11 mln. Lt planuotų pajamų;

2. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas 2010-01-01 sudarė 9979,5 tūkst. Lt;

3. nepriklausomai nuo Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto Alytaus miesto savivaldybei skolinimosi limito, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 str. 2 dalimi, Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto apyvartos lėšų savivaldybėms galėjo būti teikiamos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti;

4. savivaldybės administracijos Finansų skyriaus apskaičiavimu laikinam pajamų stygiui padengti tuo metu būtinai reikėjo 7861,0 tūkst. Lt,

savivaldybės kontrolierė Irena Sedleckaitė darė išvadą, kad tikslinga imti iš Finansų ministerijos trumpalaikę iki 7861,0 tūkst. Lt paskolą su 1 procento metų palūkanomis savivaldybės biudžeto pajamų stygiui dengti ir kreditoriniam įsiskolinimui padengti.

 

IV. 4 IŠVADA DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO

 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas A. Juškauskas atliko 2009 m. savivaldybės įmonės Alytaus telekino (toliau SĮ Alytaus telekinas arba įmonė) 2009-12-31 balanso ir susijusių 2009 m. pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir 2009 m. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto ribotos apimties finansinį auditą ir 2010 m. gegužės 17 d. pateikė išvadą dėl savivaldybės įmonės Alytaus telekino 2009 m. finansinės atskaitomybės.

SĮ Alytaus telekinas 2009 m. finansinė atskaitomybė buvo parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą. Už šią finansinę atskaitomybę yra atsakinga SĮ Alytaus telekinas vadovybė. Savivaldybės kontrolierius atsako už savo nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę.

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo nuomone, įmonės 2009 m. finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atvejais parengta vadovaujantis įstatymais ir teisės aktais ir parodo SĮ Alytaus telekinas 2009-12-31 finansinę būklę, 2009 m. veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą.

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas rekomendavo įmonės vadovui siūlyti įmonės savininkui, savivaldybės tarybai, sumažinti kasmet perkeliamą ankstesnio laikotarpio nuostolį sumažinant įstatinį kapitalą.

 

IV. 5 UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ PINIGINIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO PATIKRINIMAS

 

Tarnyba, vykdydama Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-12-03 sprendimą Nr. T-253 „Dėl pavedimo atlikti nenumatytą auditą“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir siekdama nedubliuoti parinktos bendrovės audito įmonės audito procedūrų, 2010 m. pradžioje patikrino, kaip naudojami piniginiai ištekliai savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje UAB „Alytaus šilumos tinklai“. Patikrinimo metu buvo surinkta pakankamai informacijos, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybai būtų pateiktos išvados apie bendrovės piniginių lėšų panaudojimo teisėtumą.

Patikrinimo metu ir bendraudami su bendrovės vadovu naudojomės UAB „Alytaus šilumos tinklai“ įstatų 5.3.3 punktu suteikta teise akcininkui, Alytaus miesto savivaldybei, gauti informaciją apie bendrovę.

2010 m. vasario 12 d. savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas pareigas A. Juškauskas savivaldybės tarybai pateikė patikrinimo ataskaitą ir išvadas:

1. Alytaus miesto savivaldybė, išnuomojusi UAB „Alytaus šilumos tinklai“ turtą operatoriui – UAB „Litesko“, neturi jokios finansinės naudos:

1.1. nuomos mokestis Nr. 2 ir nuomos mokestis Nr. 3 reikalingi pačiam operatoriui verslui vykdyti; nuomos mokestis Nr. 2 nepadengia visų UAB „Alytaus šilumos tinklai“ mokamų mokesčių sumos;

1.2. visą nuomos mokestį Nr. 4 operatorius susigrąžina atgal, parduodamas nuomotojui investicijas į šio turtą, t. y. amortizacinius atskaitymus operatorius įskaičiuoja į perduodamo turto vertę, o šiuo turtu pats operatorius ir vykdo savo verslą, nuomojamo turto amortizacija vėliau įskaičiuojama į šilumos kainą ir visas „investicijas“ apmoka šilumos vartotojai;

1.3. nuomos mokestis Nr. 1, naudojamas Turto nuomos sutarčiai administruoti, reikalingas tik esant šiai šilumos energijos tiekimo verslo schemai ir reikalingas operatoriaus verslui vykdyti.

2. UAB „Alytaus šilumos tinklai“, vykdydama savo tiesioginę veiklą – Turto nuomos sutarties administravimą, finansinės naudos savivaldybei neatnešė.

3.  UAB „Alytaus šilumos tinklai“ sukaupė 3,7 mln. Lt ir, vykdydama finansinę-investicinę veiklą, naudodama nuosavas sukauptas lėšas, 2009 m. uždirbo pelno ir išmokėjo dividentais Alytaus miesto savivaldybei 0,53 mln. Lt.

4. Pagal bendrovės įstatus bendrovės valdyba priima sprendimus, susijusius su bendrovės turtu, kai turto vertė didesnė negu 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo. Sprendimus dėl mažesnės vertės bendrovės sandorių gali priimti bendrovės vadovas. Bendrovės įstatinis kapitalas – 37536120 Lt, tai sąlygoja, kad direktoriaus kompetencija yra teisė savarankiškai priimti sprendimus dėl visų sandorių, mažesnių kaip 1,8 mln. Lt. Tokio dydžio sandorių administruojant bendrovę nebuvo, todėl darytina išvada, kad visi sandoriai ir visos piniginės lėšos, skirtos bendrovei administruoti, išleistos teisėtai, vadovaujantis bendrovės įstatais.

 

 IV. 6 UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VEIKLOS IR

 KAINŲ PAGRĮSTUMO PATIKRINIMAS

 

Pagal patikslintą Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos planą, buvo atliktas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro veiklos ir kainų pagrįstumo patikrinimas.

Patikrinimo tikslas: atstovaujant vieno iš UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro akcininkų – Alytaus miesto savivaldybės – interesams, sukaupti, apibendrinti ir pateikti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui išvadas apie UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro kainų pagrįstumą, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą administravimą Alytaus mieste. Palyginti mokesčio už komunalinių atliekų tvarkymą sistemas kituose šalies regionuose.

Tarnyba parengė patikrinimo ataskaitą 2010 m. gruodžio 20 d. ir pateikė savivaldybės Kontrolės komitetui detalią surinktų duomenų analizę.

 

V. PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

Tarnyba, vykdydama įstatymais numatytas savo tiesiogines funkcijas, nagrinėja savivaldybės gyventojų ir juridinių asmenų žodžiu bei raštu pateiktus prašymus ir skundus. 2010 m. savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas išnagrinėjo 3 raštu pateiktus skundus.

 

1. GNSB „Sodžius“ pirmininko V. Ščiglinsko 2010-06-30 kreipimasis-prašymas „Dėl privažiavimo kelio (gatvės) prie bendrijos namo Sodžiaus g. 6-8-10 įrengimo“

 

Minėtame rašte bendrijos pirmininkas Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą prašo „įvertinti miesto savivaldybės administracijos siūlomų bei priimamų sprendimų 2009–2010 metais ekonominį pagrindimą bei viešojo intereso atstovavimą, realizuojant sąlygų bendrijos gyventojų susisiekimui su miestu užtikrinimą“. Skundo esmė: bendrijos pirmininkas kelis metus siekia, kad savivaldybė nupirktų garažą-boksą, esantį Stoties g. 11, jį nugriautų ir įrengtų artimesnį įvažiavimo kelią į bendrijos kiemą iš Stoties gatvės.

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas Arturas Juškauskas, susipažinęs su duomenimis iš GIS bazės, savivaldybės administracijos dokumentais, susijusiais su garažu, esančiu Stoties g. 11/87, apsilankęs problemos objekte, 2010-07-28 pateikė pareiškėjui atsakymą.

Atsakyme pabrėžiama, kad savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas įsitikino, jog:

1. GNSB „Sodžius“ daugiabučiai gyvenamieji namai turi privažiavimo į namų kiemus žvyro dangos kelią iš Stoties gatvės. Šis kelias nėra privačioje žemėje, kaip teigė pokalbio metu pareiškėjas. Visas kelias yra valstybinėje žemėje. Šis privažiavimo kelias yra geros būklės.

2. Garažas-boksas Nr. 87, esantis Stoties g. 11, priklauso čia esančiai garažų bendrijai, todėl savivaldybė, įsigijusi šį garažą tapo garažų bendrijos nare. Žemė po garažu, garažų kiemas ir įvažiavimo kelias į garažus yra bendrijos valdomo žemės sklypo sudedamoji dalis.

3. Be garažų bendrijos narių visuotinio susirinkimo sprendimų savivaldybė negalės savo įsigyto garažo griauti, rekonstruoti, perstatyti, taip pat įrengti įvažiavimo kelio ar pėsčiųjų tako per garažų bendrijos teritoriją.

Įvertinęs tai, kas pirmiau išdėstyta, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas atsakė į pareiškėjo kreipimesi-prašyme pateiktą klausimą:

Savivaldybės išleisti 9000 litų, skirti garažui Nr. 87, esančiam garažų bendrijoje Stoties g. 11, įsigyti, nebuvo ekonomiškai pagrįstos išlaidos.

Įvertindamas, kad esamu įvažiavimo keliu GNSB „Sodžius“ naudojasi ir galės ateityje naudotis netrukdomai, šis įvažiavimo kelias pėstiesiems tinkamas, kelio danga atitinka žvyro gatvėms mieste keliamus reikalavimus, atstumas iki artimiausios miesto transporto stotelės mažesnis negu daugumai Alytaus miesto gyventojų, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas mano, kad savivaldybei ekonomiškai naudinga atsisakyti 2,6 m pločio kelio ar pėsčiųjų tako per esantį garažą ir garažų bendrijos teritoriją idėjos. Pateikta rekomendacija, kad įsigytą garažą savivaldybė parduotų, o gautas lėšas panaudotų esamo įvažiavimo kelio apšvietimui įrengti, žvyro dangai patvarkyti.

 

2. UAB „Alytaus naujienos“ direktoriaus R. Burbos 2010-07-09 raštas „Dėl informacijos sklaidos“

 

Šiame rašte UAB „Alytaus naujienos“ direktorius atkreipia dėmesį į 2010 m. kovo mėnesį vykusio Alytaus miesto administracijos skelbto informacijos sklaidos pirkimo neskaidrias procedūras:

  pirkimas dirbtinai buvo suskaldytas į tris dalis, nors techniniuose pasiūlymo duomenyse jis identiškai kartojamas;

 savivaldybės administracija, pasirinkdama, kur spausdinti savivaldybės informaciją, ne visada atsižvelgia į mažiausią pasiūlymo kainą.

Direktoriaus įsitikinimu, savivaldybės administracija, tenkindama tik asmeninius ir partinius interesus, iš anksto numatė, kaip finansuoti „lojalias“ visuomenės informavimo priemones, neatsakingai naudojant Alytaus miesto biudžeto lėšas, ir tai nuosekliai vykdė skundžiamu laikotarpiu.

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas išanalizavo savivaldybės Mažos vertės prekių ir paslaugų pirkimo komisijos dokumentus, susijusius su minėtu pirkimu, kaip teikiami užsakymai visuomenės informavimo priemonėms dėl informavimo apie savivaldybės veiklą. Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas aptiko viešųjų pirkimų pažeidimų.

Apie tyrimo rezultatus pareiškėjas buvo informuotas žodžiu, pokalbio metu.

 

3. E. Griškelio ir L. Monkeliūnienės 2010-11-02 skundas „Dėl vyriausiojo architekto neteisėtų veiksmų

 

Skundo esmė: vyriausiasis savivaldybės architektas M. Matažinskas 2010-10-05 raštu prašė pareiškėją E. Griškelį informuoti, kokiu pagrindu yra pastatyti nesudėtingi statiniai pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype Jotvingių g. 10E (gėlių turgelyje). Pareiškėjas teigia, kad minėtas reikalavimas demonstruoja vyriausiojo savivaldybės architekto šališkumą, nekompetenciją ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi.

2010-10-16 pareiškėjui tarnybos vardu išsiuntėme atsakymą, kuriame pateikėme:

 įrodymus, kad minėti statiniai neįteisinti bei savavališki;

 įrodymus, kad vyriausiasis savivaldybės architektas M. Matažinskas tinkamai vykdė savo funkcijas;

 būdus, kaip įteisinti minėtus neteisėtus statinius.

 

VI. POAUDITINĖ, PREVENCINĖ IR KITA VEIKLA

 

Svarbi tarnybos veiklos dalis – prevencinė veikla, gerosios praktikos sklaida. Veiklos veiksmingumas matuojamas atlikto darbo apimtimi ir rezultatų teigiamu poveikiu. Pagal savo kompetenciją konsultuojame besikreipiančius asignavimų valdytojus, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus bei darbuotojus, išklausome jų nuomonę. Dalyvaujame tarybos posėdžiuose.

2010 m. pradėjus įgyvendinti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, pereinama nuo biudžetinių įstaigų apskaitoje taikyto modifikuoto pinigų principo prie kaupimo principo. Tai reiškia, kad biudžetinių įstaigų veikla ir apskaita orientuojama į veiklos rezultatą. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30[13] straipsnyje ir 32 straipsnio 1 dalyje savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai nustatyta pareiga kasmet audituoti viešojo sektoriaus subjektų metinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotų ataskaitų rinkinius. Sėkmingas apskaitos reformos įgyvendinimas visų pirma priklauso nuo viešojo sektoriaus subjektų supratimo apie apskaitos reformos svarbą bei laiku priimamus atitinkamus sprendimus. Todėl glaudesnis tarnybos ir audituojamų subjektų bendradarbiavimas – neišvengiama būtinybė.

Vykdydama poauditinę veiklą, tarnyba nuolat domisi pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo eiga, prašo pateikti informaciją apie jų įgyvendinimą, analizuoja ją, padeda įveikti iškylančias problemas įgyvendinant rekomendacijas.

 

Įgyvendindama jai deleguotas funkcijas, tarnyba deda visas pastangas, kad auditai būtų atlikti kokybiškai, kad visos išvados būtų pagrįstos tinkamais įrodymais, o auditų rezultatai ir teikiamos rekomendacijos būtų reikšmingos ir padėtų gerinti savivaldybės administravimo paslaugų kokybę bei užtikrintų savivaldybės lėšų ir turto ekonomiškumą bei efektyvų valdymą.

Teikdamas metinės veiklos rezultatus, noriu padėkoti audituotų subjektų vadovams ir kitiems darbuotojams, kurie geranoriškai padėjo tarnybos darbuotojams gauti informaciją, rinkti įrodymus, suformuluoti išvadas ir rekomendacijas. Ateityje taip pat tikimės konstruktyvaus dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo.

 

Iš naujos kadencijos tarybos tikiuosi objektyvaus Kontrolės ir audito tarnybos 2010 m. veiklos vertinimo, atsižvelgti į tai, kad didžiąja ataskaitinių metų dalį šis subjektas neegzistavo kaip tarnyba. Taip pat tikiuosi būsimų tarybos sprendimų, kuriais būtų sukurta pakankamai skaitlinga, profesionali Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, pajėgi su minimalia audito rizika ir visa apimtimi vykdyti jai pavestas funkcijas.

 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas,

l .e. savivaldybės kontrolieriaus pareigas                                                                       Arturas Juškauskas

______________

 

 [1] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 51-1243; 2001, Nr. 112-4070; 2010, Nr. 67-3342).

[2] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-104-; 2008, Nr. 113-4290).

[3] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalis (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Nr. 91-2832; 2003, Nr. 73-3357; 2008, Nr. 113-4290).

[4] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 51 str. 5 dl. (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Nr. 91-2832; 2003, Nr. 73-3357; 2008, Nr. 113-4290).

[5]Lietuvos Respublikos audito įstatymas (Žin., 1999, Nr. 59-1916; 1999, Nr. 60; 2008, Nr. 82-323). 

[6] Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574; 2009, Nr. 154-6945; 2010, Nr. 1-22).

[7] Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas  (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098).

[8] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin. 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 73-3357; 2008, Nr. 113-4290)

[9] Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. T-201.

[10] Lietuvos Respublikos kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-26 su vėlesniais pakeitimais (Žin., 2002, Nr. 20-790; 2003, Nr. 10-388; 2004, Nr. 14-440; 2006, Nr. 16-581).

[11] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 51-1243; 2001, Nr. 112-4070; 2006, Nr. 4-101; 2007, Nr. 77-3051; 2008, Nr. 137-5376; 2010, Nr. 67-3342).

[12] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-104; 2008, Nr. 113-4290).

 

[13] Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (Žin., Nr. 77-3046).

Į pradžią