Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-2 2012-02-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 7-OSIOS TARYBOS 13-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimu Nr. T-266 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 30 punktu,

                      s u š a u k i u 2012-02-09 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir  t e i k i u  tarybai šiuos klausimus:

                      1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2012 m. biudžeto tvirtinimo. (Klausimo pranešėjai Ona Balevičiūtė, administracijos direktorė, Antanas Butkevičius, Finansų skyriaus vedėjas; klausimo svarstymo trukmė 30 min.).

                      2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 122–146 punktų pakeitimo ir 193 punkto papildymo. (Tomas Būdelis, tarybos sekretorius; 15 min.).

                      3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos programos tvirtinimo. (Gediminas Jegelevičius, Kontrolės komiteto pirmininkas; 15 min.).

                      4. Dėl UAB „Alytaus šilumos tinklai“ įstatų dalinio pakeitimo. (Vytautas Pajarskis, UAB „Alytaus šilumos tinklai“; 10 min.).

                      5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių tvirtinimo. (Aldona Sviderskienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja; 10 min.).

                      6. Dėl UAB „Maji“ prašymo sumažinti 2010 metų nuomos mokestį už valstybinę žemę. (Lina Navašinskienė, Žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.).

                      7. Dėl bendro Alytaus kraštotyros muziejaus etatų skaičiaus tvirtinimo. (Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė; 10 min.).

                      8. Dėl atlyginimo priedo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorei Danguolei Jazepčikienei. (Rolandas Sereika, savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas); 5 min.).

                      9. Dėl atlyginimo priedo Alytaus vaikų globos namų direktoriui R. Žebuoliui. (Danutė Tamaševičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 5 min.).

                      10. Dėl Alytaus nakvynės namų direktoriaus Artūro Galakvoščiaus tarnybinio atlyginimo koeficiento. (D. Tamaševičienė; 5 min.).

                      11. Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo tvirtinimo. (D. Tamaševičienė; 5 min.).

                      12. Dėl Piniginės socialinės paramos Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo. (D. Tamaševičienė; 5 min.).

                      13. Dėl pritarimo projektui. (D. Tamaševičienė; 5 min.).

                      14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo. (Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 10 min.).

                      15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų sąmatos tvirtinimo. (V. Mačernienė; 10 min.).

                      16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo Nr. T-15 „Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais“ 1.1 punkto papildymo. (Monika Česynienė, Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja; 5 min.).

                      17. Dėl privatizavimo objektų pardavimo kainų. (M. Česynienė; 5 min.).

                      18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo pajamų ir išlaidų 2011 metų ataskaitos ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2012 metų sąmatos tvirtinimo. (M. Česynienė; 10 min.).

                      19. Dėl pastatų Gardino g. 28, Alytuje, nurašymo, išardymo ir likvidavimo. (M. Česynienė; 5 min.).

                      20. Dėl sutikimo rekonstruoti pastatą Ligoninės g. 12, Alytuje. (M. Česynienė; 5 min.).

                      21. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo parduotuvėje „Žibutė“ Naujojoje g. 16. (M. Česynienė; 15 min.).

                      22. Dėl detaliųjų planų tvirtinimo. (Mindaugas Matažinskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas savivaldybės vyriausiasis architektas; 10 min.).

                      23. Dėl Alytaus miesto paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo, nuvedimo ir valymo specialiojo plano tvirtinimo. (M. Matažinskas; 10 min.).

                      24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T-218 „Dėl švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų ir priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo“ dalinio pakeitimo. (Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas; 5 min.).

                      25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. T-306 patvirtinto priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo. (V. Valūnas; 5 min.).

                      26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T-30 „Dėl investicinių projektų tvirtinimo“ patvirtintų kai kurių investicijų projektų pakeitimo ir jų išdėstymo nauja redakcija. (V. Valūnas; 10 min.).

                      27. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus jaunimo centro 2012–2014 metų strateginiam planui. (V. Valūnas; 10 min.).

                      28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų, Alytaus dailiųjų amatų mokyklos teritorijų aptvėrimo programos tvirtinimo. (V. Valūnas; 10 min.).

                      29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano ir jo priedų tvirtinimo. (V. Valūnas; 10 min.).

                      30. Informacija apie Alytaus regiono vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdo nustatymo galimybių studijos poreikį. (O. Balevičiūtė, 15 min.).

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Feliksas Džiautas

______________

 

Į pradžią