Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-38 2012-02-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2012-2014 M. PROGRAMOS IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2012-2014 M. PROGRAMOS IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO                                                                                                                                                              

 

2012 m. vasario 23 d. Nr. T-38 

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalimi, 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 5 straipsnio 2 punktu, 7 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2009, Nr. 60-2346; 2011, Nr. 77-3727), ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369 patvirtintą Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodiką (Žin., 2009, Nr. 9-340), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

      1. Tvirtinti:

                  Alytaus miesto savivaldybės 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programą (pridedama).

                  1.2. Alytaus miesto savivaldybės 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

                   2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimą Nr. T-100 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės korupcijos prevencijos programos tvirtinimo“.

                   3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja po jo paskelbimo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotoja                                                                           Danguolė Juozapavičienė

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 23 d.

sprendimu Nr. T-38

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS METŲ PROGRAMA

 

 

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 

                      1. Alytaus miesto savivaldybės 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2008, Nr. 71-2700), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2009, Nr. 60-2346; 2011, Nr. 77-3727), Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2004, Nr. 83-3015), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369 patvirtinta Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodika (Žin., 2009, Nr. 9-340) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

                      2. Programoje vartojamos sąvokos:

                      Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

                      Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

                      Savivaldybės reguliavimo srities įstaigos – savivaldybės biudžetinės įstaigos, savivaldybės viešosios įstaigos ir savivaldybės kontroliuojamos įmonės.

                      3. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir savivaldybės darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.

4. Programa siekiama paskatinti visuomenę reikšti nepakantumą korupcijai, sustiprinti visuomenės paramą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimui, užtikrinti glaudesnį savivaldybės bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.

                      5. Korupcija valstybės tarnyboje, kitose srityse kenkia demokratijai, ekonomikai ir teisės sistemai, todėl ypač daug dėmesio turi būti skirta korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimui, būtina ugdyti visuomenės nepakantumą šiam reiškiniui.

                      6. Rengiant programą, atsižvelgta į rekomenduojamą Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369.

 

 

II.  SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

 

7. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) Kauno valdyba, atlikusi Alytaus miesto savivaldybėje korupcijos rizikos analizę ir įvertinusi Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-229 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės kovos su korupcija programą, 2009-07-23 pateikė Alytaus miesto savivaldybei rizikos analizės išvadą Nr. 4-07862. Atsižvelgiant į šią išvadą, buvo parengtas ir minėtai valdybai 2009-10-23 raštu Nr. SD-8171 išsiųstas 2007-07-23 išvados Nr. 4-07-862 „Dėl korupcijos rizikos analizės Alytaus miesto savivaldybėje“ rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas.

8. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-08-13 sprendimu Nr. T-168 buvo patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės kovos su korupcija 2009–2010 metų priemonių planas, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo laikas ir vykdytojai – atskiri struktūriniai padaliniai, savivaldybės administracijos direktorius, Antikorupcinė savivaldybės komisija, švietimo įstaigos.

9. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, l. e. administracijos direktoriaus pareigas, Linas Jonas Palionis 2009-08-24 raštu Nr. SD-7346 pateikė Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybai išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje.

10. Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdyba 2009-10-29 raštu Nr. 4-07-1259 pranešė Alytaus miesto savivaldybės merui apie tai, kad ji priėmė sprendimą neatlikti korupcijos rizikos analizės ir paprašė dėl išvadoje „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ iškeltų trūkumų pašalinimo informuoti Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybą.

11. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-10 įsakymu Nr. DV-757 buvo patvirtintas Rekomendacijų, pateiktų išvadoje dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Architektūros ir urbanistikos skyriuje, priemonių įgyvendinimo planas. Šis dokumentas 2009-11-13 buvo išsiųstas Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybai.

12. Alytaus miesto savivaldybės antikorupcinės komisijos pirmininkė 2009-08-07 pristatė Alytaus miesto savivaldybės tarybai organizuotos anoniminės gyventojų apklausos suvestinę.

13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 ir 16 straipsniais ir STT pateiktomis rekomendacijomis, svarbiausiomis įgyvendintomis priemonėmis laikytina:

13.1. vidaus teisės aktų, susijusių su Komunalinio ūkio skyriaus veikla, priėmimas ir atnaujinimas, išsamesnės informacijos apie skyriaus veiklą, teikiamas paslaugas, interesantų priėmimą paskelbimas savivaldybės interneto svetainėje www.ams.lt, „Komunalinis ūkis“;

13.2. teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimo ir vykdymo procedūrų viešinimas;

13.3. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;

13.4. nuo 2010 m. sausio mėnesio savivaldybėje įdiegtas ir veikia vieno langelio principas;

13.5. vykdydama Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus ir siekdama, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijoje, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, Alytaus miesto savivaldybės administracija nuo 2009 m. IV ketvirčio kreipiasi į STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas savivaldybės įstaigoje;

13.6. pakeitus savivaldybės interneto tinklalapio struktūrą, sukurta speciali nuoroda „Korupcijai NE“, joje viešai skelbiama daugiau su korupcijos prevencija susijusios informacijos;

                      13.7. savivaldybės taryba 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-202 patvirtino Alytaus miesto savivaldybės ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašą.

 

III. STRATEGINĖS NUOSTATOS

 

14. Strateginės korupcijos prevencijos kryptys yra:

                      14.1. korupcijos prevencija;

                      14.2. antikorupcinis švietimas.

                      15. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

                      15.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės savivaldybėje įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;

                      15.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;

                      15.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam reikalingą pagalbą;

                      15.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

                      16. Korupcijos prevencijos tikslai yra:

                      16.1. įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią plėtoti ryšius tarp savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos ir visuomenės;

                      16.2. šalinti prielaidas, savivaldybės administracijos ir savivaldybės reguliavimo srities įstaigų darbuotojams sudarančias sąlygas pasinaudoti tarnybine padėtimi;

                      16.3. didinti savivaldybės veiklos viešumą.

                      17. Korupcijos prevencijos tikslui pasiekti numatomi tokie uždaviniai:

                      17.1. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

                      17.2. antikorupciniu požiūriu vertinti savivaldybės teisės aktus ir teisės aktų projektus;

                      17.3. stiprinti savivaldybės administracijos padaliniams priskirtų antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę;

                      17.4. įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę.

                      18. Programos tikslui – šalinti prielaidas, savivaldybės administracijos ir savivaldybės reguliavimo srities įstaigų darbuotojams sudarančias sąlygas pasinaudoti tarnybine padėtimi, pasiekti numatomas uždavinys: apibrėžti elgesį, prieštaraujantį teisės normoms, ir palankų korupcijai.

                      19. Programos tikslas – didinti savivaldybės veiklos viešumą, uždaviniai yra šie:

                      19.1 viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų poveikį;

                      19.2. skatinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų antikorupcinį švietimą;

                      19.3. diegti antikorupcinio švietimo programas švietimo įstaigose;

                      19.4. ugdyti visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą korupcijai.

                     

 

V. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

                      20. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kriterijais, kurie numatyti Alytaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane.

21. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kaip nepriklausoma išorinė savivaldybės kontrolės ir audito institucija, programą gali vertinti ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.

22. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

22.1. korupcijos prevencijos:

22.1.1. antikorupciniu požiūriu įvertintų struktūrinių padalinių ir savivaldybės reguliavimo srities įstaigų ar jų vykdomų funkcijų skaičiumi;

22.1.2. įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

22.1.3. programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais;

22.1.4. teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotų savivaldybės politikų ir savivaldybės darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičiumi;

22.1.5. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiumi ir santykiu;

22.2. antikorupcinio švietimo:                                                                                      

22.2.1. straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų konferencijose, seminaruose, darbo posėdžiuose skaičiumi;

22.2.2. rezultatyvumo vertinimu (procentais) pagal kasmet atliekamus visuomenės nuomonės tyrimus.

23. Pagrindiniais programos įgyvendinimo rodikliais laikytina didesnė visuomenės parama antikorupcinėms iniciatyvoms ir išaugęs pasitikėjimas savivaldybės institucijomis

 

VI. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

 

24. Už antikorupcinių veiksmų kontrolę, korupcijos prevencijos metodinės pagalbos teikimą pagal kompetenciją atsako savivaldybės meras, Antikorupcijos komisija, Savivaldybės administracijos direktorius, (savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, kuriam pagal pareigybės aprašymą priskirta vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę savivaldybės administracijoje) visų savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovai, savivaldybės reguliavimo srities įstaigų vadovai.

25. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame nustatomos korupcijos prevencijos priemonės, jų įgyvendinimo terminai bei vykdytojai. Planą tvirtina savivaldybės taryba.

26. Programoje numatytas priemones įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius ir programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai.

27. Programoje numatytų priemonių vykdymą kontroliuoja Savivaldybės tarybos sudaryta Antikorupcijos komisija šios komisijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

28. Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba atlieka programos vertinimo ir/arba korupcijos rizikos valdymo vertinimo vidaus auditą.

29. Programos priemonių vykdytojai kiekvienais metais iki sausio 25 dienos pateikia administracijos direktoriui, administracijos direktoriaus pavaduotojui (savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, kuriam pagal pareigybės aprašymą priskirta vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę savivaldybės administracijoje) (toliau – savivaldybės administracijoje įgaliotas asmuo), kuriam pagal pareigybės aprašymą priskirtos funkcijos, susijusios su korupcijos prevencija, informaciją apie priemonių vykdymo eigą, jų veiksmingumą ir pasiektus rezultatus.

30. Savivaldybės administracijoje direktorius (direktoriaus pavaduotojas) apibendrina informaciją apie priemonių įgyvendinimą ir kiekvienais metais iki vasario 25 d. teikia išvadą Antikorupcijos komisijai apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir rezultatų pasiekimą.

31. Antikorupcijos komisija pateiktas išvadas įvertina ir teikia savivaldybės tarybai programos įgyvendinimo ataskaitą kiekvienais metais iki kovo 30 dienos.

                      32. Atsižvelgus į Antikorupcijos komisijos veiklos ir programos įgyvendinimo ataskaitą ar sociologinių tyrimų rezultatus ar kitą reikšmingą informaciją, programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, esant būtinumui, savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atnaujinti iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos.

33. Savivaldybės institucijos, juridiniai ir fiziniai asmenys, bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, gyventojai gali teikti savo pasiūlymus dėl Programos ir priemonių plano keitimo ar/ir papildymo savivaldybės administracijoje direktoriui (direktoriaus pavaduotojui) ir/ar Antikorupcijos komisijai savivaldybės interneto svetainėje http://www.ams.lt skiltyje ,,Korupcijai NE“.

34. Pirmiau numatytų asmenų pasiūlymai skelbiami savivaldybės svetainės skiltyje

,,Korupcijai NE“. Nurodomi siūlymo autoriai, turinys ir savivaldybės antikorupcinės komisijos komentaras.

35. Alytaus miesto savivaldybės korupcijos prevencijos programos ir Alytaus miesto savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano projektus ir/ar jų pakeitimo projektus rengia savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas). Programos projekto tolimesnis svarstymas vyksta Antikorupcijos komisijos posėdyje, vėliau jis teikiamas tvirtinti savivaldybės tarybai.

 

 

VII. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

                      36. Ši programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.

                      37. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas finansavimas.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      38. Ši programa įsigalioja po jos paskelbimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

                      40. Laukiamas programos įgyvendinimo rezultatas – užkirsti kelią palankių korupcijai sąlygų atsiradimui savivaldybės institucijose, įstaigose ir įmonėse.

                      41. Už šios programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

                      42. Ši programa skelbiama savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Korupcijai NE“.

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                              Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                              2012 m. vasario 23 d.

                                                                                                                                                                              sprendimu Nr. T-38

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

I. Programos tikslas įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią plėtoti savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos ir visuomenės ryšius

 

Eil. nr.

Priemonė

Tikslas

Veiksmingumo vertinimo kriterijai

Laukiamas rezultatas

Įvykdymo laikas

Atsakingas vykdytojas

1. Uždavinys: nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė

1.

Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę savivaldybės institucijose ir savivaldybės reguliavimo srities įstaigose

Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę pagal savivaldybės veiklos sritis, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimu Nr. T-202 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašu.

Įvertintų savivaldybės institucijų ir savivaldybės reguliavimo srities įstaigų vykdomų funkcijų ar veiklos sričių skaičius

Bus nustatyta korupcijos

pasireiškimo tikimybė savivaldybės administracijos veiklos srityse ir savivaldybės reguliavimo srities įstaigose, pateikiant motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės kontroliuojančiai institucijai

2012 m.

III ketvirtis,

2013 m.

III ketvirtis,

2014 m.

III ketvirtis

Savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas, kuriam pagal pareigybės aprašymą priskirta vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę savivaldybės administracijoje), savivaldybės reguliavimo srities įstaigų vadovai

 

2. Uždavinys: antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktus ir teisės aktų projektus

2.

Antikorupciniu požiūriu vertinti teisės aktus ir teisės aktų projektus

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Įvertintų teisės aktų ir jų projektų skaičius

Pagerės savivaldybės institucijų ir įstaigų priimamų teisės aktų kokybė

2012–2014 m.

 

Teisės aktų projektų rengėjai,

Antikorupcinė komisija

3. Uždavinys: įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę

3.

Nagrinėti skundus dėl savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos, esant korupcijos pasireiškimo rizikai

Plėtoti antikorupcinę kultūrą, diegti valstybės tarnautojams antikorupcinio elgesio principus, atsiskaityti visuomenei

Išnagrinėtų skundų dėl savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos, esant korupcijos pasireiškimo rizikai, skaičius

Padidės bendras pasitikėjimas savivaldybės veikla, piliečiai ir kiti asmenys bus paskatinti pranešti apie pasitaikančias negeroves

2012-2014 m.

Savivaldybės administracijos direktorius, Antikorupcinė komisija

 

 

 

II. Programos tikslas - šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas savivaldybės administracijos ir savivaldybės reguliavimo srities įstaigų darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi

 

1. Uždavinys: apibrėžti elgesį, prieštaraujantį teisės normoms ir palankų korupcijai

4.

Užtikrinti, kad savivaldybės interesantai turėtų galimybę anoniminėse anketose pareikšti savo nuomonę apie juos aptarnavusių savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų pagirtiną ar netinkamą elgesį

Įvertinti paslaugų teikimo kokybę, taip pat išsiaiškinti trūkumus ir priežastis bei skatinti ieškoti būdų, kaip pagerinti paslaugų teikimą

Gaunamų pranešimų skaičius ir jo dinamika. Neigiamų ir teigiamų pranešimų skaičius

 

Gyventojai galės anonimiškai informuoti savivaldybę  apie jų aptarnavimą

2012-2014 m.

Vidaus administravimo skyrius (Interesantų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius)

5.

Peržiūrėti Savivaldybės korupcijos prevencijos programos nuostatas ir atlikti jos priemonių įgyvendinimo analizę

Išanalizuoti Savivaldybės korupcijos prevencijos programą ir prireikus pateikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl šios programos tobulinimo ir įgyvendinimo

Įvykdytų ir neįvykdytų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių skaičius ir viešas rezultatų paskelbimas

Veiksminga ir efektyvi Savivaldybės korupcijos prevencijos programa

2012 m. II ket.,

2013 m. II ket.,

2014 m. II ket..

Antikorupcinė komisija

III. Programos tikslas - didinti savivaldybės veiklos viešumą

 

1 Uždavinys - viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų poveikį

6.

Skelbti įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių rezultatus savivaldybės interneto svetainėje ir per žiniasklaidą

 

Informuoti visuomenę apie įvykdytas ir vykdomas korupcijos prevencijos priemones, stiprinti pasitikėjimą savivaldybe

Oficialių pranešimų apie korupcijos prevencijos priemones skaičius

Piliečių ir kitų asmenų pasitikėjimo savivaldybės institucijomis didėjimas

2012-2014 m.

 

Antikorupcinė komisija, savivaldybės administracijos direktorius ar direktoriaus pavaduotojas

2. Uždavinys -  skatinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų antikorupcinį švietimą

7.

Rengiant valstybės tarnautojų mokymo metinį planą, įtraukti antikorupcinius mokymus.

Organizuoti seminarus  antikorupcine tematika savivaldybės politikams, savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių personalui, šviesti ir informuoti visuomenę, puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą, periodiškai vykdyti įvadinius mokymus asmenims, naujai priimtiems į savivaldybės administraciją.

Bendradarbiaujant su kompetentingos valstybinės institucijos specialistais, rengti seminarus antikorupcijos klausimais

Mokymo renginių ir juose dalyvavusių asmenų skaičius

 

Savivaldybės politikai, tarnautojai ir darbuotojai bus geriau supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis

2012-2014 m.

Savivaldybės administracijos direktorius, Vidaus administravimo skyrius (Interesantų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

3. Uždavinys: Diegti antikorupcinio švietimo programas švietimo įstaigose

8.

Diegti antikorupcinio švietimo programas švietimo įstaigose

Skatinti švietimo įstaigas diegti antikorupcinio švietimo programas, mokytojų ir mokinių domėjimąsi korupcijos prevencija ir pilietiškumo ugdymu

Švietimo įstaigų, kuriose įdiegtas antikorupcinis mokymas, skaičius

Švietimo įstaigų mokiniai ir mokytojai bus supažindinami su antikorupcinėmis iniciatyvomis

 

 

2012-2014 m. (kartą  per ketvirtį vykti į švietimo įstaigas)

Antikorupcinė komisija, Švietimo skyrius

4. Uždavinys - ugdyti visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą korupcijai

9.

Didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą

Kuo daugiau gyventojų supažindinti su korupcijos prevencijos ir kontrolės galimybėmis, plėsti savivaldybės interneto tinklalapio rubriką, skirtą antikorupcinei informacijai

Piliečių ir kitų asmenų pasitikėjimo Savivaldybės institucijomis didėjimas, atsižvelgiant į kasmet atliekamo sociologinio tyrimo rezultatus

Padidės bendras pasitėjimas Savivaldybės veikla, piliečiai ir kiti asmenys bus paskatinti pranešti apie pasitaikančias korupcijos apraiškas.

2012-2014 m.

 

Antikorupcinė komisija, Savivaldybės administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas

10.

Atlikti sociologinį tyrimą korupcijos lygiui Savivaldybėje nustatyti

Įvertinti Alytaus miesto gyventojų patyrimą, susiduriant su galimomis korupcijos apraiškomis Savivaldybėje, pavaldžiose įmonėse ar įstaigose, nustatyti alytiškių požiūrį į korupciją, jos lygį ir vaidmenį

Bus nustatytas korupcijos lygis. Atsižvelgiant į pasirinktą metodologiją, klausimyną, bus galima palyginti rezultatus su praeito laikotarpio sociologinių tyrimų duomenimis ir viešai paskelbti gautus rezultatus.

Respondentų atsakymų procentinė išraiška, leidžianti teigti apie respondentų suvokiamą korupcijos lygio padidėjimą/sumažėjimą

2012 m. IV ketvirtis

2013 m. IV ketvirtis

2014 m. IV ketvirtis

 

Antikorupcinė komisija, Savivaldybės administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas

______________

 

Į pradžią