Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-67 2012-04-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS

 

 2012 m. balandžio 26 d.   Nr. T-67

Alytus

 

 

 

           Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 51-2480) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimu Nr. T-266 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 8 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Feliksas Džiautas

______________

 

 

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. balandžio 26 d.

sprendimu Nr. T-67

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

            Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) kontrolės ir audito tarnyba  (toliau – tarnyba) yra savivaldybės tarybai atskaitingas viešasis juridinis asmuo, įsteigtas auditui ir kontrolei savivaldybėje atlikti.

            Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais  ir savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-201 patvirtintais tarnybos nuostatais.

            Tarnyba, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, atlieka išorės auditą – finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, rengia ir teikia savivaldybės tarybai įstatymu nustatytas išvadas, atlieka kitas priskirtas funkcijas.

            Atliekant finansinį (teisėtumo) auditą vertinamas audituojamo subjekto finansinės atskaitomybės ir (ar) kitų ataskaitų duomenų, taip pat savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumas ir jų naudojimas įstatymų nustatytiems tikslams.

            Atliekant veiklos auditus audituojamojo subjekto viešojo ir vidaus administravimo veikla vertinama ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.

            Įstatymuose nustatyta tarnybos kompetencija įgyvendinama planavimu. Tarnybos 2011 metų veiklos planą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtino savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas Arturas Juškauskas.  Patvirtintas tarnybos 2011 metų veiklos planas pateiktas Valstybės kontrolei, kaip tai numato Vietos savivaldos įstatymas.

Sudarant tarnybos 2011 metų veiklos planą buvo siekiama apimti rizikingiausias viešojo sektoriaus veikos sritis ir jose esančias problemas, gauti pakankamai informacijos tarnybos nuomonei dėl savivaldybės ataskaitų pagrįstumo, atliekant įvykdymo ataskaitų auditus.

 Tarnyboje tuo metu dirbo du darbuotojai, todėl tarnybos 2011 metų veikla planuota tik pagal 463 darbo dienų žmogiškuosius resursus. 2011 metų tarnybos veiklos planas apėmė būtinus atlikti įstatymu numatytus auditus, kad teikti savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvadą dėl pateiktos tvirtinti savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitos. Taip pat, 2011 metais planavome atlikti:

·      kasmetinį SĮ Alytaus telekinas auditą ir teikti tarybai išvadą apie šios įmonės finansines ataskaitas;

·      teikti išvadą Kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos apie Lėšų, 2010 – 2011 m.  gautų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos panaudojimo teisėtumą;

·      Bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros programos (03) auditą;

·      Lėšų mokymosi aplinkos užtikrinimui (02) auditą;

·      Kūno kultūros ir sporto plėtra programos (04) auditą.

 

Tarnyba 2011 metais atliko:

·      Vykdydami Alytaus miesto savivaldybės Tarybos 2010-12-17 sprendimą Nr. T-246, atliko šilumos tinklų iškėlimo iš Naujosios g. Alytuje II eilės ruožo nuo Tvirtovės g. iki Žuvinto gatvės finansinį auditą;

·      2010 metų savivaldybės įmonės Alytaus telekinas  2010-12-31 balanso ir susijusių 2010 m. pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir 2010 metų finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto ribotos apimties finansinį auditą;

·      Bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros programos (03) auditą;

·      Kontrolės komiteto prašymu surinko ir teikė informaciją apie savivaldybės rekonstruojamų objektų liekamųjų medžiagų panaudojimą ir informaciją apie paramos lėšų paskirstymą savivaldybėje.

            Taip pat buvo parengtos savivaldybės tarybai išvados:

·      dėl pateiktos tvirtinti savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitos;

·      dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos;

·      dėl skolinimosi poreikio ir galimybių.

 

2011 metais tarnyboje įvyko trys svarbūs įvykiai:

1. rugsėjo mėnesį paskirtas įstaigos vadovas – savivaldybės kontrolierius;

2. spalio mėnesį savivaldybės taryba priėmė sprendimą atkurti keturių darbuotojų dydžio Kontrolės ir audito tarnybą;

3. Spalio 4 dieną Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pasirašė Bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo yra siekiama bendradarbiauti tarnybai atliekant Alytaus miesto savivaldybės 2011 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą. Pagal šį susitarimą Valstybės kontrolė ir tarnyba parengė bendrą Alytaus miesto savivaldybės 2011 metų audito strategiją, pasiskirstė audituojamais subjektais. Audito strategija apėmė ir tarnybos 2011 metų veiklos plane numatytus darbus. Dalis šioje strategijoje numatytų auditų persikėlė į 2012 metų pradžią. Pagal šią strategiją atlikti auditai ir patikrinimai apėmė  savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų (ES, VIP ir kt.) panaudojimo vertinimą. Auditų metu buvo vertinti savivaldybės turto ir įsipareigojimų duomenys bei savivaldybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo teisėtumas. Buvo parengtos atliktų auditų bei patikrinimų ataskaitos ir išvados. Visa tai bus sudėtinė dalis tarnybai atliekant Alytaus miesto savivaldybės 2011 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą.  Vieną strategijoje numatytą auditą – Sporto programos vertinimą atliko Centralizuotas  savivaldybės vidaus audito skyrius ir šie rezultatai taip pat bus panaudoti.

 

Svarbi tarnybos veiklos dalis – prevencinė veikla, gerosios praktikos sklaida. Veiklos veiksmingumas matuojamas atlikto darbo apimtimi ir rezultatų teigiamu poveikiu. 2011 metais pagal savo kompetenciją konsultavome besikreipiančius asignavimų valdytojus, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus bei darbuotojus. Ataskaitiniais metais laikinai einantis tarnybos vadovo pareigas ir vėliau tarnybos vadovas dalyvavo visuose savivaldybės tarybos posėdžiuose, o nuo 2011 m. rugsėjo mėn., paskyrus įstaigos vadovą – savivaldybės kontrolierių, šis dalyvauja ir savivaldybės vadovų kasdieniniuose  pasitarimuose.

 

Dėkoju šios kadencijos savivaldybės tarybai. Jos priimtų sprendimų dėka Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, padedant partneriams Valstybės kontrolei ir Centralizuotam savivaldybės audito skyriui dabar pajėgi su minimalia audito rizika ir pilna apimtimi pasisakyti teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

 

Savivaldybės kontrolierius                                                                                            Arturas Juškauskas

______________

 

Į pradžią