Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-126 2012-05-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS PARAMOS, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS PARAMOS, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2012 m. gegužės 31 d.   Nr. T-126

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Švietimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, 8 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-2068/ A1-467/ V-946 patvirtintą Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

                      Tvirtinti Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas

______________

 

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2012 m. gegužės 31 d.
sprendimu Nr. T-126
 
                                                                                                                                    
KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS PARAMOS, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠAS
 
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
                      1. Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) teikimo tikslą, principus, organizavimą ir finansavimą. 

          2. Kompleksiškai teikiama pagalba – koordinuotas švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams), gyvenantiems Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

          3. Kompleksiškai teikiamos pagalbos tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.

                      4. Kompleksiškai teikiamų paslaugų gavėjai – vaikai nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, jų tėvai (globėjai), kuriems nustatytas kompleksiškai teikiamų paslaugų poreikis arba tais atvejais, kai teisiniais dokumentais nustatytas privalomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

                      5. Kompleksiškai teikiamų paslaugų teikėjai – švietimo pagalbą, socialinę paramą ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų specialistai, nevyriausybinių organizacijų darbuotojai, savanoriai.

                      6. Kompleksiškai teikiamų paslaugų teikėjai vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir šiuo tvarkos aprašu.

                      7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

                      7.1. kompleksinė pagalba – vaiko ugdymas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompleksiškai teikiamos paslaugos;

                      7.2. sveikatos priežiūros paslaugos – prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias pacientui suteikia sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda, atsižvelgdama į paslaugos teikėjo galimybes ir paciento poreikius;

                      7.3. socialinė parama – socialinė pagalba vaikams, jų tėvams (globėjams), kurie dėl socialinių problemų, ligų, negalios ar amžiaus visiškai ar iš dalies yra praradę ar neįgiję gebėjimų išgyventi, pasirūpinti kitais šeimos nariais ar dalyvauti visuomenės gyvenime;

                      7.4. švietimo pagalba – vaikams, jų tėvams (globėjams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba;

                      7.5. mobili komanda – specialistų grupės lanksčiai teikiama kompleksinė pagalba vaikui ir jo šeimai pagal poreikį jų namuose arba kitose tokią pagalbą teikti tinkamose vietose.

II. KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

 

                      8. Kompleksiškai teikiamos pagalbos teikimą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams) koordinuoja ir apie jos teikimą savivaldybėje vietos bendruomenę informuoja savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius arba kitas asmuo, įgaliotas atlikti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus funkcijas, vadovaudamasis tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo pagalbą, socialinę paramą ir sveikatos priežiūrą.

                      9. Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti kompleksiškai teikiamą pagalbą sau ir savo vaikams, teikia prašymą savivaldybės administracijai (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui). Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija, prireikus sveikatos pažyma, ir, jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos  išvada apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendacija dėl tolesnio vaiko ugdymosi ir švietimo pagalbos jam teikimo ir/ar kiti dokumentai, įrodantys socialinės paramos poreikį.

                      10. Savivaldybės administracija  (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius), gavusi vaiko tėvų (globėjų) prašymą dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo, kreipiasi į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo (jeigu toks poreikis nebuvo nustatytas) ir į Aytaus miesto pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo (jeigu jie dar nebuvo nustatyti) ir per trisdešimt dienų nuo prašymo gavimo dienos, surinkusi reikiamus dokumentus, kartu su prašymu juos teikia Alytaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijai.

                      11. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas (toliau – socialinis darbuotojas), gavęs informaciją iš institucijų, įstaigų, organizacijų ar asmenų apie jam priskirtoje Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančio vaiko galbūt pažeistas teises, arba tuo atveju, jei vaikui arba vienam iš vaiko tėvų (globėjų) nustatytas neįgalumas, aplanko vaiko tėvus (globėjus) ir, įvertinęs esamą situaciją ir socialinių paslaugų šeimai poreikį, per 3 darbo dienas raštu informuoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių.

                      12. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, gavęs informaciją iš socialinio darbuotojo arba Vaiko teisių apsaugos skyriaus, raštu kreipiasi į Pedagoginę psichologinę tarnybą ar dėl vaiko pedagoginio psichologinio įvertinimo ir/ar specialiojo ugdymosi ir reikiamos švietimo pagalbos skyrimo surenka kitus kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams) poreikį patvirtinančius dokumentus ir teikia juos Alytaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijai.

                      13. Informaciją raštu apie kompleksiškai teikiamos pagalbos poreikį tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui turi teisę pateikti ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius tiesiogiai, t. y. be savivaldybės socialinio darbuotojo pranešimo.

                 14. Alytaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisija išnagrinėja gautus prašymus, kompleksiškai teikiamos pagalbos poreikį įrodančius dokumentus ir pagal tvarkos apraše nustatytą formą (pridedama) teikia išvadas ir rekomendacijas savivaldybės administracijos direktoriui dėl kompleksinės pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams) skyrimo, jos organizavimo tvarkos bei tarpinstitucinės komandos sudarymo.

                 15. Siūlydama skirti kompleksinę pagalbą ir kompleksiškai teikiamas paslaugas, Alytaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisija vadovaujasi šiais kriterijais:

                 15.1. vaikui ir jo tėvams (globėjams) jų prašymu reikalinga ne mažiau nei dviejų skirtingų sektorių/sričių specialistų pagalba ir yra surinkti tai įrodantys dokumentai;

                 15.2. vaikas nelanko jokios ugdymo įstaigos ir negauna jo poreikius atitinkančios pagalbos;

                 15.3. galbūt yra pažeidžiamos vaiko teisės;

                 15.4. vaikui nustatytas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;

                 15.5. vaikui ar bent vienam iš vaiko tėvų (globėjų) nustatytas neįgalumas.                     

                 16. Kompleksiškai teikiamą pagalbą organizuoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, o ją teikia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tarpinstitucinė komanda, kurią sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų specialistų grupė. Atskiroms institucijoms atstovaujantys skirtingų sričių specialistai veikia pagal savo profesijų kompetenciją ir, bendradarbiaudami tarpusavyje, pasiskirsto funkcijas ir atsakomybę, dalijasi turima kompetencija komandoje, bendradarbiauja įvairių institucijų bei organizacijų tinkle tam, kad konkrečiam vaikui ir jo šeimai suteiktų reikiamas paslaugas.

                 17. Tarpinstitucinė komanda, vadovaudamasi Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Tarpinstitucinės komandos veiklos reglamentu, reguliariai analizuoja kompleksiškai teikiamos pagalbos veiksmingumą ir apie tai teikia informaciją tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui ir Alytaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijai. Ši informacija panaudojama kompleksiškai teikiamai pagalbai tobulinti ir plėtoti.

                 18. Kompleksinė pagalba teikiama tokiais kompleksiškai teikiamų paslaugų būdais:

                 18.1. ugdymas institucijoje derinamas su multiprofesine specialistų pagalba;

                 18.2. organizuojamas pavėžėjimas ir užtikrinamas ugdymas numatytoje institucijoje;

                 18.3. organizuojamas pavėžėjimas ir užtikrinama specialistų pagalba sveikatos priežiūros institucijoje;

                 18.4. organizuojamas pavėžėjimas ir užtikrinama specialistų pagalba socialinės paramos institucijoje;

                 18.5. teikiama mobili pagalba vaikui ir jo šeimai pagal poreikį jų namuose arba kitose tokią pagalbą teikti tinkamose vietose.

                             19. Kompleksiškai teikiama pagalba teikiama laikantis šių principų:

          19.1. bendradarbiavimo – vaikui ir jo tėvams (globėjams) kompleksiškai teikiama pagalba grindžiama visų šiame procese dalyvaujančių juridinių ir fizinių asmenų bendradarbiavimu, tarpusavio sutarimu ir pagalba;

                 19.2. individualizavimo – priimant su vaikais ir jų tėvais (globėjais) susijusius sprendimus, atsižvelgiama į vaikų brandą, jų psichikos ir fizines savybes, šeimų poreikius;   

                 19.3. vaiko interesų ir gerovės pirmumo – imantis bet kokių veiksmų, svarbiausia – vaikų interesai. Vaikams, jų tėvams (globėjams) kompleksiškai teikiama pagalba turi būti tik tokia, kokios reikia jų gerovei, ir tuo tikslu turi būti imamasi visų reikiamų priemonių;

                             19.4. lygybės ir nediskriminavimo – visiems vaikams garantuojamos Jungtinių Tautų  vaiko teisių konvencijoje, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;

                 19.5. konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo priimant sprendimus ir organizuojant kompleksiškai teikiamą pagalbą;

                      19.6. kompleksiškai teikiamos pagalbos prieinamumo – ji teikiama vaikui ir jo tėvams (globėjams) kuo arčiau jų gyvenamosios vietos.

             20. Už kompleksinės pagalbos kokybę atsako kompleksinės pagalbos organizatorius ir teikėjai – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius ir Tarpinstitucinė komanda.

             21. Ryšiai tarp institucijų, teikiančių kompleksinę pagalbą, grindžiami demokratiniais principais: bendradarbiavimu, viešumu, kolegialiu veiklos planavimu, abipuse pagarba ir atsiskaitomybe.

 

III. KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS FINANSAVIMAS

 

                      22. Kompleksiškai teikiama pagalba gali būti finansuojama iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, vaiko tėvų (globėjų), rėmėjų ir kitų lėšų.

______________

 

Į pradžią