Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-85 2013-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS

 

 2013 m. balandžio 25 d.   Nr. T-85

Alytus

 

           Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 51-2480) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimu Nr. T-266 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 8 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 m. veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

 

 

2012 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

2013 m. balandžio 9 d. Nr. V-2

Alytus

 

 

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. T-85

 

Ataskaitą parengė

savivaldybės kontrolierius Arturas Juškauskas

 

 

Su veiklos ataskaita galima susipažinti

Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt

 

I. VIEŠOJO SEKTORIAUS IŠORĖS AUDITO SISTEMA SAVIVALDYBĖJE

 

     Valstybės kontrolė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės[1] ir  Vietos savivaldos įstatymu[2], atlieka valstybės biudžeto lėšų, skiriamų savivaldybių biudžetams, naudojimo, savivaldybių, visų rūšių įmonių, kuriose valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, įmonių ir kitų juridinių asmenų, kuriems valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga skyrė lėšų arba perdavė turto, auditą.

     Kontrolės ir audito tarnyba prižiūri ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai:

-       atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;

-        kiekvienais metais rengia ir reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvadą dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio;

-        rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolas;

-        rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;

-       rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia išvadas galutiniam partnerystės su privačiais sutarties projektui;

-        rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

-       Valstybės kontrolės prašymu teikia savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus išorinei peržiūrai atlikti;

-       atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas[3].

Akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ir (ar) savivaldybė, tvirtinama tik audituota metinė finansinė atskaitomybė. Vietos savivaldos įstatymo 51 straipsnio 5 dalis[4] numato, kad savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas auditas, kurį pagal LR audito[5], LR akcinių bendrovių[6], LR finansinės atskaitomybės[7] įstatymų nuostatas akcijų valdytojų sprendimu gali atlikti ir nepriklausomos audito įmonės.

 

II. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS STATUSAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS PRINCIPAI

 

Europos vietos savivaldos chartija ir konstitucinė Lietuvos teisės sistema įtvirtina demokratinės valstybės modelį, pagal kurį įteisinama vietos bendruomenių savivalda. Vienas iš esminių bendruomenės savivaldos požymių – savivaldybės bendruomenės teise laisvai ir savarankiškai tvarkytis per tiesiogiai išrinktų atstovų tarybą bei jos sudarytas institucijas.

     Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo[8] 3 straipsnio 4 dalis kontrolės ir audito tarnybą apibrėžia kaip subjektą, prižiūrintį, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai fondai.

     Kontrolės ir audito tarnyba yra savarankiška biudžetinė savivaldybės įstaiga, įregistruota juridinių asmenų registre, turinti savo antspaudą su pavadinimu ir savivaldybės herbu ir atliekanti jai įstatymais priskirtas viešojo administravimo funkcijas. Savivaldybės kontrolierius, įstaigos vadovas, yra atskaitingi savivaldybės tarybai. Savivaldybės taryba savivaldybės biudžete nustato Kontrolės ir audito tarnybai skiriamų asignavimų dydį.

Savivaldybės kontrolierius, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai negali būti tos savivaldybės tarybos nariais ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Be to, savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse.

     Kontrolės ir audito tarnybos kompetenciją apibrėžia Vietos savivaldos įstatymas ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai[9]. Audito atlikimo teisiniai pagrindai įtvirtinti Valstybinio audito reikalavimuose[10], o procedūros – Finansinio audito ir Veiklos audito vadovuose.

     Kontrolės ir audito tarnybos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

     Kontrolės ir audito tarnybos uždaviniai:

-       vykdyti savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę;

-       atlikti savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;

-       atlikti eilinius ir tarnybos veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;

-       užtikrinti, kad atliekamas finansinis ir veiklos auditas atitiktų valstybinio audito reikalavimus;

-       vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai;

-       skatinti teigiamą ir veiksmingą audito poveikį savivaldybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam valdymui;

-       padėti savivaldybės tarybai teisingai valdyti ir racionaliai naudoti savivaldybės turtą ir lėšas, bei kitus išteklius, vykdyti sprendimų kontrolę, skatinti finansų ir turto valdymo ir apskaitos standartų įgyvendinimą bei efektyvų viešųjų paslaugų teikimą rajono bendruomenei objektyvią informaciją ir išvadas.

                 Kontrolės ir audito tarnybos pagrindiniai veiklos principai, kuriais grindžiama tarnybos veikla, yra nepriklausomumas, teisėtumas, objektyvumas, profesionalumas ir viešumas.

 

III. 2012 METŲ VEIKLOS PLANO APŽVALGA

 

     Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) kontrolės ir audito tarnyba (toliau – tarnyba) yra savivaldybės tarybai atskaitingas viešasis juridinis asmuo, įsteigtas auditui ir kontrolei savivaldybėje atlikti.

     Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais ir savivaldybės tarybos 2009-10-08 sprendimu Nr. T-201 patvirtintais tarnybos nuostatais.

     Tarnyba, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, atlieka išorės auditą – finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, rengia ir teikia savivaldybės tarybai įstatymu nustatytas išvadas, atlieka kitas priskirtas funkcijas.

     Atliekant finansinį (teisėtumo) auditą vertinamas audituojamo subjekto finansinės atskaitomybės ir (ar) kitų ataskaitų duomenų, taip pat savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumas ir jų naudojimas įstatymų nustatytiems tikslams.

     Atliekant veiklos auditus audituojamojo subjekto viešojo ir vidaus administravimo veikla vertinama ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu ir audituojamam subjektui pateikiamos rekomendacijas, padedančios tobulinti veiklą.

     Įstatymuose nustatyta tarnybos kompetencija įgyvendinama planavimu. Tarnybos 2012 metų veiklos planas buvo parengtas pagal bendrai su Valstybės kontrole numatytą strategiją. Patvirtintas savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-7, gavus savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą. Patvirtintas tarnybos 2011 metų veiklos planas pateiktas Valstybės kontrolei, kaip tai numato Vietos savivaldos įstatymas.

Sudarant tarnybos 2012 m. veiklos planą buvo siekiama apimti rizikingiausias viešojo sektoriaus veikos sritis ir jose esančias problemas, gauti pakankamai informacijos tarnybos nuomonei dėl savivaldybės ataskaitų pagrįstumo, atliekant įvykdymo ataskaitų auditus. Taip pat buvo įvertintas Kontrolės komiteto narių siūlymas pratęsti 2011 m. pradėtą bendrojo lavinimo švietimo įstaigų auditavimą. Tuo būdu per 2011–2012 m. buvo siekiama maksimaliai apimti daugiausiai finansuojamą savivaldybės viešojo sektoriaus veikos sritį – Švietimo programą ir joje esančias problemas.

 2012 m. tarnybos veiklos planas taip pat apėmė būtinus atlikti įstatymu numatytus auditus, kad savivaldybės tarybai būtų pateikta išvada dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvada dėl pateiktos tvirtinti savivaldybės 2011 m. biudžeto vykdymo ataskaitos.

Be to, 2012 m. tarnybos veiklos plane numatyta:

·      atlikti kasmetinį SĮ Alytaus telekino auditą, kad tarybai būtų pateikta išvada apie šios įmonės finansines ataskaitas;

·      teikti išvadą Kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos apie Lėšų, 2011 m. gautų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, panaudojimo teisėtumą;

·      atlikti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro veiklos ir finansinį auditus;

·      įvertinti papildomų lėšų poreikio pagrįstumą ES projekte „Didžiosios Dailidės ežero aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai“;

·      įvertinti papildomų darbų atsiradimo priežastis įgyvendinant Lopšelio-darželio „Girinukas“ patalpų ir įrangos atnaujinimo sutartį, pasirašytą su Švietimo ir mokslo ministerija;

·      atlikti tikrinimus ir kontrolę savivaldybės tarybos pavedimu.

 

IV. TARNYBA 2012 M. TEIKĖ IŠVADAS SAVIVALDYBĖS TARYBAI

 

1.    Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos

Tarnyba atliko 2011 m. savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos (toliau – ataskaita) vertinimą ir auditą.

Ataskaitos vertinimo ir audito pagrindinis tikslas − nustatyti, ar ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal Lietuvos Respublikos ir savivaldybės tarybos teisės aktų reikalavimus, nustatytus ataskaitai rengti. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, savivaldybės kontrolierius įpareigojamas pateikti savivaldybės tarybai išvadą dėl tvirtinamų metinių savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, metinių savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinių.

Darydami prielaidą, kad savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktų sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenys teisingi, tikėdami, kad atliktas ataskaitos vertinimas ir auditai suteikia pakankamą pagrindą savivaldybės kontrolieriaus nuomonei pareikšti, savivaldybės tarybai pateikta išvada, kurios esmė tokia:

pagal atlikto ataskaitos vertinimo ir auditų rezultatus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuomone, 2011 m. ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta ir pateikta savivaldybės tarybai pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, nustatytus ataskaitai sudaryti, joje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant su savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitomis, asignavimų valdytojų pateiktomis sąmatų įvykdymo ataskaitomis ir kitais savivaldybės administracijos tvarkomais duomenimis, iš kurių ji sudaryta.

Nuomonei dėl ataskaitos išliekant besąlyginei, atkreipiame dėmesį į šiuos pastebėjimus:

1. Savivaldybės biudžeto pajamos 2011 m. gale buvo 175715,9 tūkst. Lt, įvertinant gautas paskolas, tai yra 11 513,7 tūkst. Lt daugiau nei 2011 m. pradžioje. Išlaidos – 157929,1 tūkst. Lt. Lėšų likutis 2011 m. pabaigoje buvo iš viso sudarė 18026,9 tūkst. Lt, iš jų: 1010,9 tūkst. Lt – programų lėšų likutis; 17016,0 tūkst. Lt – apyvartos lėšos. Lėšų likučio dalis (13238,6 tūkst. Lt) – lėšos, įšaldytos Snoro banke.

2. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2011-12-31 sudarė 54520,6 tūkst. Lt, iš jų 48873,5 tūkst. Lt – išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų (paskolų grąžinimas). Kreditinis įsiskolinimas 21845,0 tūkst. litų didesnis nei 2010 m. pabaigoje. Savivaldybės ilgalaikė paskola (14072,5 tūkst. Lt) gauta investiciniams projektams finansuoti; trumpalaikė paskola (11560,0 tūkst. Lt) – laikinam pajamų trūkumui padengti, susidariusiam dėl AB banko „Snoras“ veiklos apribojimo.

 

2.    Dėl 2011 metų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos (toliau – ataskaita)

Tarnyba atliko ataskaitos vertinimą ir su tuo susijusius suplanuotus auditus, patikrinimus.

 Ataskaitos vertinimo pagrindinis tikslas − nustatyti, ar ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos ir savivaldybės institucijų teisės aktų reikalavimus ataskaitai rengti.

Darydami prielaidą, kad ataskaitoje pateikti duomenys yra teisingi, tikėdami, kad atliktas ataskaitos vertinimas, auditai ir patikrinimai suteikia pakankamą pagrindą savivaldybės kontrolieriaus nuomonei pareikšti, savivaldybės tarybai pateikėme išvadą, kurios esmė:

Ataskaitos vertinimo metu nustatyta, kad pradiniai duomenys, kurie buvo pateikti 2011 m. turto ataskaitoje praėjusių ataskaitinių 2010 m. pabaigoje, yra netikslūs ir nesutampa su duomenimis, kurie nurodyti turto ataskaitose, sudarytose 2011 metais. To priežastis – nesudarytas 2010 m. savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys, o 2010 m. ūkinės operacijos buvo nesuvestos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) reikalavimus.

 

Sąlyginės nuomonės dėl Ataskaitos duomenų pagrindas

Ataskaitoje nurodant savivaldybės nefinansinio turto vertę, duomenys perkelti iš 2010 m. ataskaitos į 2011 m. ataskaitą nesutampa ir nurodyta 114.403 tūkst. Lt daugiau nei 2010 m. ataskaitoje (2011 m. ataskaitoje metų pradžioje rodoma 393.021 tūkst. Lt, o 2010 m. pabaigoje –278.618 tūkst. Lt).

 Reikšmingiausi nefinansinio turto duomenų pagal turto eilutes perkėlimo neatitikimai yra nurodant nebaigtos statybos ir išankstinių apmokėjimo turto vertę, kuri skiriasi 8.1580 tūkst. Lt; gyvenamųjų pastatų (būstų) vertė skiriasi 7.500 tūkst. Lt; administracinių pastatų vertė – 24.763 tūkst. Lt, kito turto verčių nukrypimai nėra reikšmingi.

 Sąlyginė nuomonė dėl Ataskaitos duomenų

 Savivaldybės kontrolieriaus nuomone:

 1. pradiniai duomenys, kurie pateikti savivaldybės administracijos turto ataskaitose 2011 m. pradžioje yra nurodyti netikslūs, todėl 2011 m. savivaldybės administracijos parengtoje turto ataskaitoje yra reikšmingų netikslumų, kurie nurodyti Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito ataskaitoje. Atsižvelgiant į tai, Alytaus miesto savivaldybės taryba neturi tikslios informacijos apie 2011 m. valdomo turto vertę;

 2. išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai, ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, savivaldybės institucijų reikalavimus ataskaitai sudaryti.

 

3.    Dėl 2011 metų savivaldybės įmonės Alytaus telekino 2011-12-31 finansinių ataskaitų

Tarnyba atliko savivaldybės įmonės Alytaus telekino 2011-12-31 balanso ir susijusių 2011 m. pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir 2011 m. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto ribotos apimties finansinį auditą.

Audito tikslas – nustatyti, ar SĮ Alytaus telekinas finansinės ataskaitos parodo tikrą bei teisingą finansinę būklę ir ar jo sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Remdamiesi audito rezultatais pareiškėme, kad išskyrus inventorizacijos metu rastus neatitikimus (pastebėjimai aprašyti audito ataskaitoje), 2012-01-01 finansinės ataskaitos parodo tikrą bei teisingą įmonės finansinę būklę ir yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Atsižvelgdami į audito metu surinktus duomenis pateikėme rekomendacijas Alytaus miesto savivaldybės tarybai:    

·      Tikslinę dotaciją tiesioginei veiklai remti skirti ne tiesiogiai SĮ Alytaus telekinui, o per Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigas. Siekiant didinti įmonės rentabilumą bei skatinant Alytaus miesto moksleivių užimtumą ir neformalųjį ugdymą, įmonės vadovybei kartu su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi parengti ir Alytaus miesto savivaldybės tarybai teikti svarstyti sprendimo dėl tikslinės dotacijos skyrimo mokykloms, kuri būtų naudojama moksleivių kino teatro bilietų kvotoms finansuoti, tvirtinimo projektą.

SĮ Alytaus telekino vadovybei:

·       Įmonės ilgalaikį turtą, kuris nenaudojamas arba įmonės veikloje nereikalingas, nurašyti.

·      Vadovaujantis 12-uoju Verslo apskaitos standartu „Ilgalaikis materialusis turtas“, atnaujinti ir detalizuoti apskaitos politikoje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikainos reikšmę.

·      Naudojamus kompiuterius ir fiksuoto ryšio telefonus įtraukti į ilgalaikio turto apskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu.

·      Vadovui asmeniškai kontroliuoti, ar visos atliktos finansinės operacijos būtų laiku užregistruotos Kasos knygoje. Griežtai vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

·      Vykdant viešuosius pirkimus vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, visiems prekių (paslaugų) pirkimams taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas viešojo pirkimo procedūras, išlaikant viešojo pirkimo proceso nuoseklumą. Įmonės direktoriaus įsakymu pasitvirtinti Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, pirkimų planą ir kitus vidaus dokumentus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų procedūras.

 

4.    Teikė Kelių direkcijai išvadą „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos 2011 m. lėšų panaudojimo pagal paskirtį“

2011-11-22 savivaldybė ir Kelių direkcija pasirašė susitarimą Nr.1 prie 2011 m. gegužės 26 d. finansavimo sutarties Nr. S-509, kurio 1 priedas – Objektų sąrašas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimu Nr. T-274.

Objekto pavadinimas

Numatyta skirti lėšų 2011-05-26 Objektų sąraše, tūkst. Lt

Numatyta skirti lėšų 2011-12-01 patikslintame Objektų sąraše, tūkst. Lt

Per 2011 m. atlikta darbų už tūkst. Lt

Liepų gatvės su lietaus nuotekomis įrengimas

1700,0

1550,0

1550,0

Viesulo gatvės iki Amatų gatvės rekonstrukcija

180,0

180,0

180,0

Žuvėdrų gatvės atkarpos tarp Kibirkšties ir Viesulo gatvių rekonstrukcija

80,0

80,0

80,0

Kibirkšties gatvės iki Sūkurio gatvės rekonstrukcija

200,0

200,0

200,0

Kauno gatvės atkarpos nuo Kauno ir Tvirtovės gatvių sankryžos iki Kauno, Upelio, Nemuno gatvių sankirtos rekonstrukcija, įrengiant lietaus nuotekų tinklus

42,1

192,1

192,1

Iš viso

2202,1

2202,1

 

 

Savivaldybės kontrolierius pateikė išvadą Kelių direkcijai prie susisiekimo ministerijos, kad Programos lėšų naudojimo kontrolę, projektų, sąmatų ir techninių dokumentų rengimą, viešųjų pirkimų organizavimą, rangos darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą savivaldybė vykdė vadovaudamasi LR įstatymais ir kitais teisės aktais, finansavimo sutartyje Nr. S-509 prisiimtais įsipareigojimais. Gautos lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį tiems objektams, kurie numatyti finansavimo sutarties Nr. S-509 ir susitarimo Nr. 1 prieduose, patvirtintuose objektų sąrašuose. Tai patvirtina ir apskaitos dokumentus pasirašiusių atsakingų asmenų parašai.

 

5.    Dėl skolinimosi poreikio ir galimybių:

·      Išvada dėl ilgalaikės 11,9 mln. litų paskolos.

·      Išvada dėl savivaldybės garantijos SĮ Alytaus telekino ilgalaikei paskolai imti.

 

V. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ AUDITAI

 

Siekiant įvertinti gautų savivaldybės ir valstybės lėšų panaudojimą švietimui, 2012 m. audituoti buvo pasirinktos bendrojo lavinimo švietimo įstaigos, kurių tarnyba nebuvo auditavusi 2011 m. ar ankstesniu laikotarpiu.

Vadovaudamasi 2011 m. spalio 4 d. Bendradarbiavimo susitarimu tarp Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bei Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus įsakymu 2011 m. lapkričio 10 d. Nr. V-7 patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos planu, Kontrolės ir audito tarnyba 2012 m. ir 2013 m. pradžioje atliko finansinius (teisėtumo) auditus ir audito procedūras 12-oje miesto švietimo įstaigų – 4-iose gimnazijose, 6-iose pagrindinėse mokyklose ir 2-ose pradinėse mokyklose.

Vertinome savivaldybės lėšų ir turto panaudojimo teisėtumą ir efektyvumą. Tai pat įvertinome 2011–2012 m. ataskaitas, susijusias su valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos mokinio krepšeliui finansuoti ir mokinių nemokamam maitinimui organizuoti, panaudojimu ir atlikome savarankiškas audito procedūras darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, prekių ir paslaugų naudojimo, socialinės paramos mokiniams kasinių išlaidų apskaitos srityse.

Pažymėtina, kad daugeliu atvejų audituojamų subjektų vadovai ir buhalteriai geranoriškai bendravo su tarnybos tarnautojais, teikė visą patikrinimams ir auditams atlikti reikalingą informaciją ir dokumentus.

Apibendrinę atliktų auditų rezultatus, teigiame, kad rasti audituojamų subjektų finansinės atskaitomybės ir (ar) kitų ataskaitų duomenų, taip pat savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams neatitikimai neturi reikšmingos įtakos įstaigoms siekiant pagrindinių savo tikslų.

 

Įvertindamas tai, pateikiu auditorių pastebėjimus.

 

2012 m. sausio – kovo mėnesiais atlikus finansinius (teisėtumo) auditus Alytaus miesto savivaldybės „Sakalėlio“ pradinėje, Dzūkijos pagrindinėje, Jaunimo ir suaugusiųjų mokyklose, nustatyti lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo trūkumai, kuriuos apibendrinant išskiriamos (nustatytos) tendencijos:

1. Inventorizuojant ilgalaikį turtą, nesivadovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų Inventorizacijos taisyklių nurodytais reikalavimais, Alytaus miesto savivaldybės administracijos patvirtintomis Turto apskaitos taisyklėmis. Pažymima, kad mokyklose, įgyvendinus patalpų rekonstrukcijos projektus, jų metu įsigytas ilgalaikis turtas (įranga), nebuvo inventorizuotas ir įtrauktas į apskaitos dokumentus, nurodant įsigyto turto vertes ir kiekius bei išskiriant turtą iš rekonstruoto pastato vertės. Todėl įstaigų apskaitos dokumentuose (finansinėse ataskaitose) nėra teisingai nurodoma rekonstruoto pastato ir įrangos vertė ir skaičiuojamas nusidėvėjimas.

2. Mokyklose atsiskaitymas už pailgintos darbo dienos grupės ir kitas teikiamas paslaugas vykdomas grynaisiais pinigais, nesilaikant Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių reikalavimų. Atsiskaitant už mokyklose teikiamas paslaugas grynaisiais pinigais, asmenims, kuriems suteiktos paslaugos, neišduodami apskaitos dokumentai, nėra patvirtinta grynųjų pinigų surinkimo ir atsiskaitymo už juos tvarka. Mokyklose vykdant atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, neatsižvelgiama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. DV-329 patvirtintas Rekomendacijas biudžetinėms, viešosioms įstaigoms, atsiskaitymus vykdyti tik negrynaisiais pinigais.

3. Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartyse, sudarytose su maitinimo paslaugas mokyklose teikiančiomis įmonėmis, patvirtintos nuostatos neatitinka:

3.1. Alytaus miesto savivaldybės sprendimu patvirtinto nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo reikalavimų;

3.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų reikalavimų dėl bendrojo lavinimo mokyklų valgyklų eksploatavimo išlaidų apskaičiavimo ir atsiskaitymo už jas. Atkreipiamas dėmesys, kad šio sprendimo galiojimo terminas: 2011-01-01– 2011-12-31; maitinimo paslaugas teikiančios įmonės nuo 2012-01-01 už nuomojamų patalpų komunalinius patarnavimus moka visą sumą.

4. Sutartyje nenurodomos nuomininkui nustatyta atsiskaitymo už nuomojamas patalpas, įrangą sąlygos.

5. Sutartyje nėra nurodyti nuomininko įsipareigojimai dėl numatytų investicijų į valgyklos įrangos ir inventoriaus atnaujinimą. Sutarties šalių įsipareigojimuose nėra nurodyta, kam ir kokiomis sąlygomis priklausys turtas, nuomininkui jį atnaujinus.

6. Paramos lėšos, gaunamos iš paramos teikėjų, skirstomos nesivadovaujant Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintais Paramos skirstymo taisyklių reikalavimais, ne visose mokyklose sudarytos gautos paramos skirstymo komisijos, o paramos priėmimas, inventorizavimas, įvertinimas ir skirstymas įforminamas aktais.

2012 m. rugsėjo – spalio mėnesiais atlikęs finansinį (teisėtumo) auditą Putinų gimnazijoje, tarnybos patarėjas L. Aliulis nustatė, kad

     1. Gimnazija 2011-11-30 iš UAB „Žaibo ratas Vilnius“ įsigijo lengvąjį automobilį „Opel Astra“ už 45000 Lt, neturėdama Alytaus miesto savivaldybės tarybos leidimo. Nagrinėjant viešųjų pirkimų dokumentus pastebėta, kad pateikiant pasiūlymus tiekėjams nurodyta automobilio techninė specifikacija pritaikyta konkrečios markės automobiliui, o visi apklausoje dalyvavę automobilių tiekėjai UAB „Rasmitas“, UAB „Autodina“, UAB „Žaibo ratas Vilnius“ yra automobilių gamintojo „Adam Opel AG“ atstovai.

     Gimnazija nesivadovavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-11-17 nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 5.2.1 punkte nurodytais reikalavimais, kuriuose numatyta, kad biudžetinės įstaigos ne brangesnius kaip 60 tūkst. Lt (be PVM) lengvuosius automobilius gali įsigyti tik savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos leidžiamos.

2. Audito metu nustatyta, kad gimnazija patalpų ir remonto investiciniam projektui vykdyti darbų ir statybinėms medžiagoms įsigyti išleido 492800 Lt (be PVM 434541 Lt), darbai ir statybinės medžiagos įsigytos taikant mažos vertės pirkimą apklausos būdu. Baldų ir įrangos gimnazija įsigijo už 257200 Lt (be PVM 212560 Lt). Baldai ir įranga įsigyta taikant mažos vertės pirkimą apklausos būdu, išskyrus valgyklos virtuvės technologinę įrangą, kuri įsigyta taikant supaprastintą atvirą konkursą už 112618,81 Lt (be PVM 93073 Lt).

Bendra patalpų ir remonto investiciniam projektui vykdyti atliktų pirkimų suma be PVM 2011 m. sausio – gruodžio mėnesiais sudarė 647 101 Lt be PVM.

Pagal Viešųjų pirkimo įstatymą ir Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003-02-26 įsakymu Nr. IS-26 „Dėl Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 24, 25 p. gimnazijos patalpų ir remonto investiciniam projektui vykdyti turėjo būti taikomas atviras konkursas.

Remiantis pirmiau minėtose pastraipose išdėstytais dalykais, gimnazija 2010–2011 mokslo metais visais reikšmingais atžvilgiais nesivadovavo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-11-17 nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ reikalavimais.

2012 m. pabaigoje atlikus finansinį (teisėtumo) auditą Vidzgirio pagrindinėje mokykloje, nustatyta, kad mokykla 2012 m. vykdė grindų dangos rekonstrukcijos ir laiptų remonto darbus neturėdama patvirtintos programos sąmatos, t. y. neturėdama patvirtinto finansavimo. Tuo pažeidė Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 7 str. ir 8 str. 3 d. Projektui finansuoti Alytaus savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimu Nr. T-287 „Dėl 2012 metų biudžeto pakeitimo“ buvo skirta 11 tūkst. Lt. Lėšos skirtos padidinat Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos sąmatą, t. y. padidinant asignavimus ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui (kodas 2211115). Vykdydama projektą ir neturėdama tuo tikslu patvirtintos programos sąmatos, mokykla 2012-12-31 sukaupė 218,3 tūkst. Lt kreditorinį įsiskolinimą UAB „Aldaila“ už statybos remonto darbus.

Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos audito metu atkreiptas dėmesys į mokyklos aplaidumą sudarant sutartis: lėšų, gautų paramos būdu, skirstymo tvarka neatitinka 2012-02-09 savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių tvirtinimo“ ir mokyklos valgyklų maisto ruošimo patalpų ir valgykloje naudojamos maisto ruošimo įrangos nuomos sutartis neatitinka Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-16 sprendimo Nr. T-228 „Dėl turto nuomos ir bendrojo lavinimo mokyklų valgyklų eksploatavimo išlaidų“. Mokyklai rekomenduota šias sutartis perrašyti.

Šio audito metu nustatyta, kad Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje ir Debitorių ir kreditorių sąraše 2012-12-31 trijų iš aštuonerių kreditorių: AB TEO LT, UAB Genutės sodyba ir UAB „Lesto“ kreditinis įsiskolinimas nurodytas neteisingas. Audito metu klaidos buvo ištaisytos.

Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos audito metu nustatyta, kad lėšos, gautos paramos būdu, buvo skirstomos pagal mokyklos Paramos priėmimo ir skirstymo komisijos protokolus, patvirtintus mokyklos direktoriaus. Mokyklai rekomenduota vadovautis 2012-02-09 savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių tvirtinimo“ ir paramos lėšas skirstyti mokyklos direktoriaus įsakymu pagal Paramos priėmimo ir skirstymo komisijos siūlymus.

Alytaus Jotvingių gimnazija Viešųjų pirkimų tarnybai neteikė pirkimų ataskaitos apie visus per kalendorinius metus atliktus mažos vertės pirkimus.

Audito metu Dainavos pagrindinėje mokykloje pastebėta, kad  mokyklos direktoriaus pavaduotojo ūkiui užimamų  pareigų darbo laikas sutapo su darbo grafike nurodytu turimu pamokų laiku.

Panemunės pagrindinėje mokykloje audito metu nustatyta, kad mokykla turi kompiuterinės įrangos, kuri yra moraliai pasenusi ir netinkama naudoti, tačiau nėra nurašyta, kadangi mokyklai  perdavusi turtą įmonė yra likviduota. Turtas, kuris įsigytas vykdant sporto salės remonto darbus, nėra įtrauktas į inventorizacijos dokumentus,  jo vertė įtraukta į bendrą pastato vertę.

VšĮ  Šv. Benedikto gimnazijoje audito metu pateikta rekomendacija, kad  išlaidoms, kurios susiję su iš kitų šaltinių gaunamų lėšų planavimu ir panaudojimu, turi būti patvirtinta atskira  šių lėšų panaudojimo tvarka.

Senamiesčio pradinėje mokykloje nustatyta, kad nesivadovaujant mokyklos nuostatuose patvirtintais reikalavimais, su mokyklos direktore neterminuotą darbo sutartį,  priimant ją pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja, sudarė mokyklos direktoriaus  pavaduotoja, neatsižvelgdama į tai, kad tuo metu įstaigos vadovo pareigas ėjo į antraeiles pareigas priimamas asmuo.

 

Bendrų rekomendacijų švietimo įstaigoms įgyvendinimas

 

Atlikus pirmuosius švietimo įstaigų auditus, su savivaldybės vadovais ir Švietimo skyriaus vedėju buvo aptarti auditų metu rasti audituojamų subjektų finansinės atskaitomybės ir (ar) kitų ataskaitų duomenų, taip pat savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams neatitikimai, aptarti šių neatitikimų pašalinimo būdai. Su Švietimo skyriaus vedėju toks bendradarbiavimas buvo tęsiamas visus 2012 metus, atliekant švietimo įstaigų auditus.

Buvo įgyvendintos šios bendros visoms įstaigoms rekomendacijos:

1.    Alytaus miesto savivaldybės taryba turi nustatyti ir patvirtinti didžiausią leistiną švietimo biudžetinių įstaigų pareigybių skaičių[11]. Mokyklų vadovai, vadovaudamiesi šiuo tarybos sprendimu, turi patvirtinti įstaigos darbuotojų etatų sąrašus.

2.    Vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimais, po rekonstrukcijos gautą turtą išskirti iš pastato vertės, įtraukti į apskaitą ir inventorizuoti.

3.    Valstybinės žemės sklypai, reikalingi mokyklų patikėjimo teise valdomiems pastatams ir statiniams eksploatuoti, nėra perduoti mokykloms naudotis neatlygintinai. Auditų metu mokyklų vadovai pradėjo šį neatitikimą teisės aktams šalinti.

4.    Dėl grynųjų pinigų apskaitos.

Iki 2012 m. III ketvirčio mokyklose buvo tvarkoma grynųjų pinigų apskaita ir grynieji pinigai laikomi nesivadovaujant Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 10 p. reikalavimais[12]. Mokyklose nebuvo patvirtinta atsiskaitymo už surinktus grynuosius pinigus tvarka, o grynuosius pinigus įnešantiems asmenims nebuvo išduodami pinigų apskaitos dokumentai (kasos kvitas arba kasos pajamų orderis). Auditų metu švietimo įstaigos patvirtino reikiamus tvarkos aprašus. Šiuo metu mokesčiai už pailgintos darbo dienos grupes renkami teisėtai.

5.    Dėl paramos lėšų skirstymo.

Iki 2012 m. gautas paramos lėšas mokyklose skirstė mokyklų tarybos. Mokyklos nesivadovavo Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis Paramos skirstymo taisyklėmis[13].

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-02-09 sprendimu patvirtintos naujos Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklės[14] ir pagal jas mokyklų vadovai pasitvirtino gautos paramos priėmimo ir skirstymo tvarkos aprašus mokyklose.

 

Išlikusi turto nuomos ir mokyklų valgyklų eksploatavimo problema

 

1.    Alytaus m. savivaldybės tarybos 2004-12-16 sprendimu Nr. T-228 „Dėl turto nuomos ir bendrojo lavinimo mokyklų valgyklų eksploatavimo išlaidų“ (su vėlesniais pakeitimais) leista nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. ne konkurso būdu išnuomoti valgyklų maisto ruošimo patalpas ir valgyklose naudojamą savivaldybės materialųjį turtą konkrečioms mokinių maitinimą organizuojančioms individualioms įmonėms. Su šiomis įmonėmis mokyklos pasirašiusios ilgalaikes materialiojo turto nuomos sutartis.

2.    Auditų metu nustatyta, kad didesnėje dalyje mokyklų savivaldybė įrangą visiškai atnaujino savo lėšomis. Nustatyta, kad atnaujinta įranga buvo neperduota privačioms bendrovėms ir net mokykloms. Turtas neapskaitytas, neinventorizuotas ir nuomos mokestis už jį nebuvo mokamas. Auditų metu 2012 m. maisto ruošimo įranga buvo inventorizuota, apskaityta ir perduota privačioms bendrovių naudojimui. Valgyklų patalpose naudojamas atnaujintas inventorius yra neperduotas.

3.    Atsiranda rizika, kad mokyklos, kuriose nebuvo atlikta valgyklų patalpų rekonstrukcija ir įsigyta nauja įranga, 2014-12-31 pasibaigus sutartims, neturės tinkamos naudoti maisto ruošimo įrangos ir negalės atlikti mokinių maitinimo funkcijos. Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių šalių įsipareigojimuose nėra nurodyta nuomininkų atnaujinto turto perdavimo mokykloms tvarka. Atnaujinta įranga ir toliau lieka maitinimo paslaugų teikėjų nuosavybė.

4.    Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-16 sprendimo Nr. T-228 „Dėl turto nuomos ir bendrojo lavinimo mokyklų valgyklų eksploatavimo išlaidų“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 punkte nurodyta, kad leidžiama nuomoti maisto ruošimo patalpas ir valgyklose naudojamą savivaldybės materialųjį turtą. Atlikus auditus nustatyta, kad mokestis už komunalines paslaugas kompensuojamas ir patalpų nuomos mokestis yra mokamas tik už maisto ruošimo patalpas ir jose esantį materialųjį turtą. Maitinimo paslaugų teikėjai savo verslui vykdyti, mokyklos valgyklos salėmis naudojasi nemokamai ir komunalinių išlaidų, patiriamų šioms salėms išlaikyti, mokykloms neatlygina.

5.    Dabartinė švietimo įstaigų valgyklų turto nuoma iš esmės neatitinka nuomos sampratos – esama nuomos kaina žymiai mažesnė už minimalią teisės aktais nustatytą valstybės ar savivaldybės turto nuomos kainą. Tokia nuoma savivaldybei ekonomiškai nenaudinga ir neefektyvi. Galiojanti savivaldybės turto perdavimo privačiam sektoriui sistema iš esmės yra koncesija. Koncesija – teisė naudotis esamu ar numatomu sukurti valstybės ar savivaldybės turtu, kuri pagal sutartį suteikiama tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti.

Rekomendacija.

 Savivaldybės taryba turi pasirengti, kad 2014-12-31 pasibaigus ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių terminui, maitinimo paslauga mokyklose būtų organizuojama vienu iš variantų:

1.     Mokinių maitinimo funkcijos teikimą grąžinti vykdyti mokykloms.

2.     Mokinių maitinimo funkciją įgyvendinti ir užtikrinti koncesijų sutarčių būdu.

3.    Vykdyti viešą nemokamo maitinimo paslaugų pirkimo konkursą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000). Valgyklų įrangą ir patalpas nuomoti konkurso būdu, pradinę nuomos kainą skaičiuojant pagal galiojančius teisės aktus.

 

VI. VEIKLOS AUDITAI IR PATIKRINIMAI

 

1.    VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro auditas.

Audito tikslas – atlikti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro (toliau – centras) finansinį ir veiklos auditą. Įvertinti centro lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą, naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, pateikti rekomendacijas audituojamam subjektui dėl jo veiklos tobulinimo.

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus. Šie reikalavimai nustato, kad auditą planuotume ir atliktume taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl finansinių operacijų parodymo, finansinės apskaitose baigtumo, tikrumo, įvertinimo, teisėtumo, atskleidimo bei savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumo.

Duomenys surinkti taikant tikrinimo (dokumentų nagrinėjimo), skaičiavimo, palyginimo (rodiklių), pokalbio metodus ir procedūras.

Finansinis auditas turi suteikti pakankamą užtikrinimą, kad buvo nustatytos reikšmingos klaidos, pažeidimai ir/ar neteisėta veika, galintys iš esmės paveikti audituojamo subjekto ar jo valdančiųjų institucijų sprendimus.

 Veiklos audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto viešąjį ir vidaus administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.

Atlikus auditą, centro ir savivaldybės vadovybei pateikta audito ataskaita, išvados ir rekomendacijos. Žemiau pateikiamos kelios rekomendacijos, kurias įgyvendinus, auditorių nuomone, galima tobulinti centro veiklą:

§  Remiantis VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro vidaus kontrolės aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. T-107, 12 p., patvirtinti atsakingus asmenis už ankstesnę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.

§  Tikslinga keisti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro finansavimo modelį prašant finansuoti pagal numatomas išlaidas darbo užmokesčiui, šildymui, komunalinėms paslaugoms, vandentiekiui ir kanalizacijai, elektros energijai, kitoms išlaidoms.

§  Centro vadovams tikslinga išnagrinėti stadiono Birutės g. 5 šildymo tikslingumą žiemos sezonu. Ar tikslinga stadionui šildyti sezono metu išleisti apie 55 tūkst. Lt sumą, jeigu žiemos sezono metu vyksta tik šaškių ir šachmatų varžybos.

§  Paskirti marketingo vadovą. Paskirto asmens atlyginimas turėtų būti susietas su gaunamomis pajamomis iš marketingo veiklos.

§  Siūloma centro buhalterinei apskaitai tvarkyti įsigyti kompiuterizuotą buhalterinės apskaitos programą.

2.    Parengta išvada dėl Alytaus miesto lopšelio-darželio „Girinukas“ langų ir durų pakeitimo rangos darbų ir sienų apšiltinimo techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir rangos darbų viešųjų pirkimų, sutarčių sudarymo bei darbų atlikimo dokumentų teisingumo.

3.    Atlikti ribotos apimties auditai ir patikrinimai, kad būtų pateikta informacija pagal savivaldybės tarybos narių paklausimus apie Rotušės aikštės projekto įgyvendinimo eigą 2012-06-01, apie savivaldybės administracijos darbuotojų gaunamus priedus ir priemokas 2012 m. gegužės mėnesį ir apie UAB „Alytaus šilumos tinklai“ pelningumą.

 

VII. POAUDITINĖ, PREVENCINĖ IR KITA VEIKLA

 

Svarbi tarnybos veiklos dalis – prevencinė veikla, gerosios praktikos sklaida. Veiklos veiksmingumas matuojamas atlikto darbo apimtimi ir rezultatų teigiamu poveikiu. Pagal savo kompetenciją konsultuojame besikreipiančius asignavimų valdytojus, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir darbuotojus, išklausome jų nuomonę. Ataskaitiniais metais tarnybos vadovas dalyvavo savivaldybės tarybos posėdžiuose, o pirmąjį 2012 m. pusmetį ir savivaldybės vadovų pasitarimuose.

Vykdydama poauditinę veiklą, tarnyba nuolat domisi pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo eiga, prašo pateikti informaciją apie jų įgyvendinimą, analizuoja ją, padeda įveikti iškylančias problemas įgyvendinant rekomendacijas.

2012 metais, kaip ir prieš metus, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pasirašė Bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo yra siekiama bendradarbiauti tarnybai atliekant Alytaus miesto savivaldybės 2011 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą.

Didelį dėmesį skiriame audito kokybei užtikrinti, nuolat keliame kvalifikaciją, ugdome administracinius, profesinius ir asmeninius gebėjimus. 2012 m. aktyviai dalyvavome Europos regioninių audito institucijų asociacijos EURORAI surengtame seminare Lietuvoje audito kokybės tema. Tarnybos vertybės yra darbuotojų profesinis tobulėjimas, komandinis darbas, nešališkumas, objektyvumas, nepriklausomumas, atsakomybė, taip pat Valstybės kontrolės metodinė pagalba ir gerosios patirties sklaida, dalyvaujant savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje.

Tarnybos valstybės tarnautojai taip pat atlieka visus su tarnybos, kaip atskiros įstaigos veikla, susijusius vidaus administravimo darbus.

 

VIII. TIKSLAI IR SIEKIAI

 

Įgyvendindama jai deleguotas funkcijas, tarnyba deda visas pastangas, kad auditų rezultatai ir teikiamos rekomendacijos būtų reikšmingos ir padėtų gerinti savivaldybės administravimo paslaugų kokybę bei užtikrintų savivaldybės lėšų ir turto naudojimo rezultatyvumą ekonomiškumą bei efektyvų valdymą. Privalome pasiekti, kad:

·      ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus įvertintume, kaip vidaus kontrolė veikia kiekviename savivaldybės viešajame juridiniame asmenyje;

·      auditai būtų atlikti kokybiškai, kad visos išvados būtų pagrįstos tinkamais įrodymais, auditai būtų atliekami pagal Valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus;

·      būtų padidintas auditų nešališkumas, t. y. nenumatyti veiklos plane auditai pavedami tik savivaldybės tarybos sprendimu, metinis veiklos planas keičiamas tik aptarus Kontrolės komitete, atskiriems tarybos nariams teikiama tik atliktų auditų apimties informacija.

 

Teikdamas metinės veiklos ataskaitą, noriu padėkoti audituotų subjektų vadovams ir kitiems darbuotojams, kurie geranoriškai padėjo tarnybos darbuotojams gauti informaciją, rinkti įrodymus, suformuluoti išvadas ir rekomendacijas, teikė informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimo eigą. Ateityje taip pat tikimės konstruktyvaus dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo.

 

Savivaldybės kontrolierius                                                                           Arturas Juškauskas

 [1] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 51-1243; 2001, Nr. 112-4070; 2010, Nr. 67-3342).

[2] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-104-; 2008, Nr. 113-4290).

[3] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalis (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Nr. 91-2832; 2003, Nr. 73-3357; 2008, Nr. 113-4290).

[4] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 51 str. 5 dl. (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Nr. 91-2832; 2003, Nr. 73-3357; 2008, Nr. 113-4290).

[5]Lietuvos Respublikos audito įstatymas (Žin., 1999, Nr. 59-1916; 1999, Nr. 60; 2008, Nr. 82-323). 

[6] Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574; 2009, Nr. 154-6945; 2010, Nr. 1-22).

[7] Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas  (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098).

[8] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin. 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 73-3357; 2008, Nr. 113-4290)

[9] Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. T-201.

[10] Lietuvos Respublikos kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-26 su vėlesniais pakeitimais (Žin., 2002, Nr. 20-790; 2003, Nr. 10-388; 2004, Nr. 14-440; 2006, Nr. 16-581).

[11] LR valstybės tarnybos įstatymo  (Žin., 1999, Nr. 66-2130) 8 straipsnio 5 dalies nuostata.

[12] LRV 2000-02-17 nutarimas Nr. 179 (su vėlesniais pakeitimais).

[13] Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimas Nr. T-184 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“.

[14] Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-02-09 sprendimas Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių tvirtinimo“

Į pradžią