Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-428 2013-07-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) IDENTIFIKAVIMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) IDENTIFIKAVIMO KOMISIJOS

VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 3 d. Nr. DV-428

Alytus

 

         Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimu Nr. 1207 patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių 31–33 punktais ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-07-02 įsakymu Nr. P-251 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės administracijos veiklos reglamento 29 punktu:

         1. T v i r t i n u Kapaviečių (kapų) identifikavimo komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

         2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-06-18 įsakymą Nr. DV-447 „Dėl kapaviečių (kapų) identifikavimo komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo“.

         Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                              Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 

                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                administracijos direktoriaus

                                                                                                2013 m. liepos 3 d.

                                                                                                įsakymu Nr. DV-428

 

 

KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) IDENTIFIKAVIMO KOMISIJOS

VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

         1. Kapaviečių (kapų) identifikavimo nuostatai (toliau tekste – nuostatai) nustato Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau tekste – administracija) sudarytos Kapaviečių (kapų) identifikavimo komisijos (toliau – komisija) – kolegialaus organo, atsakingo už kapavietės (kapo) identifikavimą, darbo tvarką.

         2. Komisijos paskirtis – identifikuoti kapinėse asmens giminaičių, sutuoktinio (-ės) kapą ir tapatybę jame palaidotų asmenų, kurių palaidojimo vietą žyminčių kapo paminklų, užrašų ant paminklų ar duomenų apie kapavietę (kapą) žurnale neišlikę. Taip pat nagrinėti prašymus dėl kapavietės ribų pakeitimo (pvz., praplėtimo, padalijimo, sujungimo ar pan.).

         3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimu Nr. 1207 patvirtintomis Kapinių tvarkymo taisyklėmis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr. T-176 patvirtintomis Laidojimo ir kapinių lankymo Alytaus mieste taisyklėmis ir šiais nuostatais.

         4. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principų. Priimdama sprendimus komisija yra savarankiška.

         5. Komisija yra atskaitinga administracijos direktoriui.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

         6. Komisija, gavusi asmenų prašymus identifikuoti kapavietę (kapą), atlieka šiuos veiksmus:

         6.1. nagrinėja gautą prašymą, pateiktus papildomus dokumentus, patvirtinančius pateiktus duomenis (išrašus iš bažnytinių knygų, civilinės metrikacijos įstaigų ar seniūnijų seniūnų išduotus mirties liudijimus, nuotraukas ir kt.) ir įvertina visą informaciją;

         6.2. vyksta į nurodytą vietą ir patikrina kapavietę vietoje;

         6.3. priima sprendimą dėl kapavietės (kapo) identifikavimo ir praneša apie jį pareiškėjui.

         7. Komisija, gavusi prašymus pakeisti kapavietės ribas, vyksta į nurodytą vietą ir patikrina kapavietės ribų pakeitimo galimybę.

        

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

         8. Komisija, vykdydama jai pavestą užduotį, turi teisę:

         8.1. prašyti, kad prašymą pateikę asmenys pateiktų papildomus dokumentus, paaiškinimus, kitus duomenis;

         8.2. prašyti, kad asmuo, norintis identifikuoti kapavietę (kapą) ir tapti jos prižiūrėtoju, surinktų kitų giminaičių, turinčių tokią pačią teisę į kapavietę, raštiškus sutikimus dėl pretenzijų į identifikuojamą kapavietę neturėjimo;

         8.3. prašyti pateikti motyvuotus, patvirtinančius pateiktus duomenis liudininkų paaiškinimus;

         9. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:

         9.1. vadovautis šiais nuostatais;

         9.2. identifikuodama kapavietę (kapą), kurios(-o) ribos yra nesuformuotos, nustatyti kapavietės ribas;

         9.3. priimant sprendimus, be asmens pateiktų dokumentų su prašymu, įvertinti šalia esančių kapaviečių prižiūrinčiųjų asmenų interesus;

         9.4. priimto sprendimo kopiją pateikti Komunalinio ūkio skyriaus kapinių prižiūrėtojui, kuris identifikuoto kapo duomenis įrašo Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale, nustatytų (pakeistų) kapavietės ribų matmenis pažymi vietoje;

         9.5. asmenys, kurie kreipėsi dėl kapavietės (kapo) identifikavimo, atsakymą parengti vadovaujantis savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr. DV-891 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje taisyklėmis.

        

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

         10. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų komisijos narių.

11. Komisijai vadovauja ir jos darbą organizuoja komisijos pirmininkas, jam neesant - jo pareigas eina vienas iš komisijos narių, kuris išrenkamas posėdžio metu.

         12. Komisijos pirmininkas komisijos sekretoriumi paskiria vieną iš komisijos narių.

         13. Komisija sprendimus priima paprasta dalyvavusių posėdyje narių balsų dauguma, atviru balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

         14. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno komisijos nario nuomonė. Protokolą rašo komisijos sekretorius. Protokolas įforminamas pagal Dokumentų rengimo taisykles.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

         15. Komisijos posėdžiai yra šaukiami pagal poreikį.

         16. Komisijos veiklos dokumentai įstatymų nustatyta tvarka saugojami Alytaus miesto savivaldybės administracijos archyve.

________________________

 

Į pradžią