Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-166 2013-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Papildytas 28.4 papunkčiu

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

 2013 m. birželio 27 d. Nr. T-166

Alytus

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 6 straipsnio 31 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 punktu ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 6-190) 31 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-11-30 sprendimo Nr. T-249 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Jurgis Krasnickas                

______________

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. birželio 27 d.

sprendimu Nr. T-166

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2005, Nr. 47-1558; 2010, Nr. 70-3472; 2011, Nr. 91-4315), Atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 13-475; 2011, Nr. 52-2501; 2012, Nr. 6-190), Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2001, Nr. 85-2968; 2011, Nr. 138-6526; 2012, Nr. 6-191), Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 519 (Žin., 2007, Nr. 122-5003; 2007, Nr. 122-5003; 2010, Nr. 146-7486), Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381; 2011, Nr. 57-2721), Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348  (Žin., 2002, Nr. 81-3503; 2011, Nr. 28-1353; 2012, Nr. 84-4419).

2.    Taisyklių paskirtis – užtikrinti, kad savivaldybės teritorijoje susidarančios atliekos būtų tvarkomos aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu. Taisyklės reglamentuoja savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą ir užtikrina, kad šios paslaugos atitiktų aplinkosaugos, techninius-ekonominius, higienos reikalavimus ir Alytaus miesto savivaldybės bei Alytaus regiono atliekų tvarkymo planų įgyvendinimą nustatančias komunalinių atliekų tvarkymo sąlygas.

3.    Taisyklės reglamentuoja viešosios komunalinių atliekų (toliau – atliekų) tvarkymo paslaugos (toliau – paslauga) teikimo reikalavimus savivaldybės teritorijoje, atliekų turėtojų ir paslaugos teikėjų teises, pareigas ir atsakomybę bei kontrolės mechanizmus ir tvarką.

4.     Taisyklės nustato reikalavimus šioms savivaldybės teritorijoje buityje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti:

4.1. rekomenduojamoms kompostuoti namų ūkio sąlygomis biologiškai skaidžioms atliekoms, įskaitant žaliąsias atliekas, susidarančioms bendro naudojimo ir pramonės teritorijose  (sąrašas pateikiamas 1 priede);

4.2. pakuočių atliekoms, įskaitant antrines žaliavas, kurias galima mesti į pakuočių atliekų surinkimo konteinerius (sąrašas pateikiamas 2 priede)

4.3. pavojingoms buities atliekoms (sąrašas pateikiamas 3 priede);

4.4. elektros ir elektroninės įrangos atliekoms (sąrašas pateikiamas 4 priede);

4.5. didelių gabaritų atliekoms (sąrašas pateikiamas 5 priede);

4.6. statybos ir griovimo atliekoms (sąrašas pateikiamas 6 priede);

4.7. mišrioms (likusioms po rūšiavimo) komunalinėms atliekoms (sąrašas pateikiamas 7 priede).

5.    Atliekos tvarkomos laikantis teisės aktuose nustatytos atliekų tvarkymo hierarchijos principų (prevencija, pakartotinis naudojimas, perdirbimas, kitoks panaudojimas, šalinimas).

6.    Savivaldybės administracija įmonių Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus derina pagal šių taisyklių reikalavimus.

7.    Taisyklės yra privalomos visiems savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

8.    Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

8.1.         ARATC – uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras;

8.2.       atliekų turėtojas – atliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų;

8.3.        didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės – aikštelės, esančios Alovės g. 6, Putinų g. 3A[1], Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyne, Takniškių kaime, Alytaus rajone, kuriose atliekos priimamos ir tvarkomos ARATC direktoriaus įsakymu patvirtinto reglamento nustatyta tvarka;

8.4.        individualus namas – atskiras gyvenamasis namas, kuriame įrengti ne daugiau kaip du butai;

8.5.        komunalinės atliekos – namų ūkiuose (individualiose namų valdose ir daugiabučių namų butuose ir aplinkoje) susidarančios buities atliekos bei savo pobūdžiu ir sudėtimi į jas panašios atliekos, susidarančios įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Šios atliekos taisyklėse įvardijamos 1–7 prieduose.

8.6.       kompostavimo aikštelė – aikštelė, esanti Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyne, Takniškių kaime, Alytaus rajone, kurioje atliekos priimamos ir tvarkomos ARATC direktoriaus įsakymu patvirtinto reglamento nustatyta tvarka;

8.7.        mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai – atliekų apdorojimo įrenginiai, esantys Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyne, Takniškių kaime, Alytaus rajone, kur atliekos priimamos ir tvarkomos ARATC direktoriaus įsakymu patvirtinto reglamento nustatyta tvarka;

8.8.        mišrių (likusių po rūšiavimo) komunalinių atliekų surinkimo aikštelės – pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą bendrųjų mišrių komunalinių atliekų konteinerių pastatymo vietų sąrašą įrengtos aikštelės, 7 priede  nurodytoms atliekoms surinkti;

8.9.        regioninis sąvartynas – Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartynas, esantis Takniškių kaime, Alytaus rajone, kuriame Atliekos priimamos ir tvarkomos ARATC direktoriaus įsakymu patvirtinto reglamento nustatyta tvarka;

8.10.   pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, surinkimo aikštelės – pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, konteinerių pastatymo vietų sąrašą įrengtos aikštelės 2 priede nurodytoms atliekoms surinkti;

8.11.   šiltasis metų periodas – laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

8.12.   šaltasis metų periodas – laikotarpis nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.;

8.13.   vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje;

8.14.   atliekų hierarchija – atliekų tvarkymo prioritetai, išdėstyti eiliškumo tvarka: atliekų prevencija; gaminių pakartotinis naudojimas; atliekų perdirbimas; kitoks atliekų naudojimas; atliekų šalinimas.

                    Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

 

III. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ORGANIZAVIMAS IR FINANSAVIMAS

 

9.    Alytaus regiono savivaldybės bendradarbiauja organizuodamos atliekų tvarkymo sistemą ir kartu yra įsteigusios juridinį asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą (toliau – ARATC).

10.    ARATC pareigos atlikti jam pavestas sistemos organizavimo funkcijas nustatomos steigimo dokumentuose, savivaldybės ir ARATC sudarytoje savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo bei vietinės rinkliavos administravimo sutartyse.

11.         ARATC nepavestas atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas savivaldybė atlieka įstatymų nustatyta tvarka.

12.         Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema  organizuojama vadovaujantis regioniniu ir savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planu.

13.         Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių tvarkymo sistemą organizuoja gamintojai ir importuotojai arba jų  licencijuotos organizacijos (toliau – organizacijos), vadovaudamosi Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planu ir Aplinkos ministerijos patvirtintais minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, pagal su savivaldybe ar ARATC sudarytas bendradarbiavimo sutarčių sąlygas.

14.         Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių tvarkymą visiškai finansuoja organizacijos pagal joms tenkančią rinkos dalį. Pakuočių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo sąnaudos neįtraukiamos į gyventojų mokamą įmoką už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

15.         Komunalinių atliekų tvarkymo sistema finansuojama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava) lėšomis.

16.         Vietinės rinkliavos apskaičiavimą, rinkimą, Vietinės rinkliavos mokėtojų registro sudarymą reglamentuoja savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti Savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – nuostatai).

17.         Atliekų tvarkymo sistemos plėtojimas gali būti finansuojamas iš savivaldybės biudžeto,  specialiųjų fondų ir programų, investicinių projektų, kreditų bei privačiomis lėšomis.

18.         Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybę pagal teisės aktų ir sudarytų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo sutarčių reikalavimus užtikrina atliekų tvarkytojai.

19.         Savivaldybė ar savivaldybės pavedimu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius atrenka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančius atliekų tvarkytojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

20.         Už atliekų tvarkytojų  teikiamų paslaugų kokybės priežiūrą bei kontrolę pagal pasirašytas sutartis atsako ARATC.

21.         Rengiant detaliuosius planus, techninius projektus ir vykdant daugiabučių namų ar visuomeninės paskirties statinių rekonstrukcijos ar statybos darbus, būtina numatyti ir įrengti mišrių komunalinių atliekų ir pakuočių atliekų (įskaitant antrines žaliavas) surinkimo aikšteles.

22.         Įmonės ir organizacijos, kurios turi nuosavas teritorijas ir naudojasi savivaldybės atliekų tvarkymo sistema, privalo savo lėšomis įsigyti šiose taisyklėse nustatytos konstrukcijos pakuočių (tarp jų ir antrinių žaliavų) surinkimo konteinerius.

 

IV. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

23.         Komunalinių atliekų turėtojai turi teisę:

23.1.   gauti šiose taisyklėse nustatytos kokybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą;

23.2.    gauti informaciją, susijusią su komunalinių atliekų tvarkymu;

23.3.   teikti pasiūlymus paslaugos teikėjui, savivaldybei, ARATC ir organizacijoms dėl atliekų tvarkymo paslaugos kokybės gerinimo;

23.4.   savivaldybės tarybos nustatyta tvarka pasinaudoti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatomis;

23.5.   informuoti paslaugos teikėjus, savivaldybę, ARATC ir organizacijas apie šių taisyklių reikalavimų nevykdymą;

23.6.   kurti savanoriškas iniciatyvines grupes ar bendruomenes, kurios padėtų savivaldybei įgyvendinti šių taisyklių reikalavimus;

24.         Komunalinių atliekų turėtojai privalo:

24.1.   laikydamiesi atliekų hierarchijos, vengti komunalinių atliekų susidarymo;

24.2.   susidariusias komunalines atliekas rūšiuoti susidarymo vietoje į šias frakcijas:

24.2.1.  žaliąsias atliekas;

24.2.2.  pakuočių atliekas, įskaitant antrines žaliavas;

24.2.3.  pavojingas atliekas;

24.2.4.  elektros ir elektroninės įrangos atliekas;

24.2.5.  didelių gabaritų atliekas;

24.2.6.  statybines ir griovimo atliekas;

24.2.7.  mišrias (likusias po rūšiavimo) atliekas.

24.3.   visas 24.2 punkte nurodytas ir išrūšiuotas atliekas tvarkyti vadovaujantis šių taisyklių nustatyta tvarka;

24.4.   laikytis atliekų surinkimo ir tvarkymo objektų operatorių patvirtintų vidaus tvarkos reikalavimų;

24.5.   komunalinių atliekų turėtojams draudžiama išmesti komunalines atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose, laukuose ir kitur bei palikti jas šalia komunalinių ir pakuočių atliekų konteinerių;

24.6.   naudotis tik tais mišrių (likusių po rūšiavimo) atliekų surinkimo konteineriais, kuriuos jiems davė paslaugos teikėjas arba savivaldybė;

24.7.   laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų ir dėti į konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti;

24.8.   užtikrinti, kad specialieji automobiliai netrukdomi privažiuotų prie atliekų konteinerių tuo laiku, kada jie turi būti ištuštinami;

24.9.   žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai yra atsakingi už atliekų surinkimą ir išvežimą iš savo žemės sklypų, nesvarbu ar tas sklypas įregistruotas VĮ Registrų centre, ar ne;

24.10.    įmonės, kurių ūkinėje komercinėje veikloje susidaro gamybos atliekos, privalo jas atskirti susidarymo vietoje ir nemaišyti su komunalinėmis atliekomis;

24.11.    informuoti savivaldybę apie aplinkos teršimą atliekomis ir šių taisyklių nesilaikymą.

 

V. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

25.         Komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę patikrinti aptarnaujamų mišrių (likusių po rūšiavimo) komunalinių atliekų konteinerių  turinį ir rūšiavimo kokybę.

26.         Paslaugos teikėjas turi teisę neištuštinti individualaus mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerio šiais atvejais:

26.1.   atliekų turėtojas nepristato atliekų surinkimo konteinerio į suderintą vietą nustatytu laiku;

26.2.   yra kliūčių ar grėsmių paslaugos teikėjo personalui, kurios neleidžia ar trukdo suteikti paslaugą.

27.              Įspėti atliekų turėtojus, kurie nesilaiko šių taisyklių reikalavimų.

28.              Komunalinių atliekų tvarkytojai turi pareigą:

28.1.   teikti paslaugas pagal Aplinkos ministro 2012-10-23 įsakymu Nr. D1-857 nustatytus minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės ir kitų teisės aktų reikalavimus ir sutarties sąlygas;

28.2.   nerinkti mišrių (likusių po rūšiavimo) komunalinių atliekų iš įmonių ir organizacijų, jeigu jose yra gamybos atliekų;

28.3.   neištuštinti individualių mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių, jeigu juose yra daiktai ar atliekos, kurių buvimas juose neleistinas pagal atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir šias taisykles ar kelia pavojų žmogaus saugumui ir (ar) aplinkai;

28.4.   ne rečiau kaip kartą per pusę metų teikti informaciją visuomenei ir miesto tarybai apie gyventojų išrūšiuotų antrinių žaliavų kiekį ir pajamas, gautas už jas.

2013 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-195 redakcija

 

VI. BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

29.    Komunalinių atliekų turėtojai žaliąsias atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje:

29.1. komunalinių atliekų turėtojai, kurie turi galimybes žaliąsias atliekas kompostuoti, turi tai daryti komposteryje, savo privačioje valdoje specialiai tam skirtoje vietoje ar bendruose kelių individualių namų ūkių kompostavimo įrenginiuose su kitomis rekomenduojamomis kompostuoti atliekomis;

29.2. komunalinių atliekų turėtojai, kurie neturi galimybių kompostuoti atliekų individualių namų ūkių teritorijose, atskirtas žaliąsias atliekas:

29.2.1. pristato į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę;

29.2.2. pristato į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę;

29.2.3. savivaldybei nutarus atskirai surinkti žaliąsias atliekas iš individualių namų ūkių, patalpina jas tam skirtose surinkimo priemonėse. 

30.    Rekomenduojamų kompostuoti namų ūkio sąlygomis atliekų sąrašas pateikiamas šių taisyklių 1 priede.

31.    Miesto daugiabučių namų ir kitų bendro naudojimo teritorijų priežiūros metu susidarančias žaliąsias atliekas miestą tvarkančios įmonės pristato į kompostavimo aikštelę.

32.    Kitos biologiškai skaidžios atliekos iš viešbučių, motelių, restoranų, viešojo maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos įmonių, maisto perdirbimo įmonių, žemės ūkio produkcijos saugyklų, kurių tvarkymui nekeliami veterinariniai reikalavimai, gali būti pristatomos į kompostavimo aikšteles sutartiniais pagrindais.

 

VII. PAKUOČIŲ ATLIEKŲ, ĮSKAITANT ANTRINES ŽALIAVAS, TVARKYMAS

 

33.    Atliekų, kurias galima mesti į pakuočių atliekų surinkimo konteinerius, sąrašas pateikiamas šių taisyklių 2 priede.

34.    Pakuočių atliekos (išskyrus stiklo) individualių namų ūkiuose talpinamos į tam skirtus 0,24 m3 talpos mėlynos spalvos pakuočių atliekų surinkimo konteinerius.

35.    Šie konteineriai tuštinami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį pagal nustatytą grafiką.

36.    Stiklo pakuočių atliekos individualių namų ūkiuose talpinamos į tam skirtus 0,12 m3 talpos žalios spalvos pakuočių atliekų surinkimo konteinerius.

37.    Individualių namų ūkiai gali papildomai naudotis bendro naudojimo pakuočių atliekų (įskaitant antrines žaliavas) surinkimo aikštelėmis ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis.

38.    Daugiabučių namų atliekų turėtojai pakuočių atliekas turi išmesti į pakuočių atliekų (įskaitant antrines žaliavas) surinkimo aikštelėse pastatytus bendrojo naudojimo antrinių žaliavų surinkimo konteinerius ir papildomai gali naudotis didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis.

39.    Savivaldybės teritorijoje pakuočių atliekoms, įskaitant antrines žaliavas, surinkti naudojami bendro naudojimo 1,8 m3 ar 2,5 m3 talpos konteineriai: stiklo (žalios spalvos), popieriaus ir kartono (mėlynos spalvos), plastiko, metalo ir visų likusių pakuočių atliekoms (geltonos spalvos). 

40.    Esant poreikiui gali būti naudojami ir kitokios talpos antrinių žaliavų surinkimo konteineriai. Gali būti naudojami požeminiai arba pusiau požeminiai konteineriai. Jeigu antrinių žaliavų gabaritai netinka antrinių žaliavų surinkimo konteineriams, jas reikia susmulkinti arba tvarkyti kaip didelių gabaritų atliekas.

41.    Paslaugų teikimo grafikas skelbiamas savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapiuose.

42.    Draudžiama bendro naudojimo pakuočių atliekų surinkimo konteineriuose deginti atliekas, raustis juose, išimti iš jų atliekas.

43.     Draudžiama šalia bendro naudojimo pakuočių atliekų surinkimo konteinerių palikti atliekas, kurioms šie konteineriai nėra skirti.

44.    Individualūs pakuočių atliekų surinkimo konteineriai tuštinami nuo 7.00 iki 22.00 val.

45.    Pakuočių atliekų surinkimo konteineriai, esantys šalia individualių namų ar jų žemės sklypuose, konteinerių tuštinimo dieną nurodytu laiku iki 7 val. turi būti išstumiami ir pastatomi prie važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas antrinių žaliavų surinkimo maršrutas. Aplink išstumtą antrinių žaliavų surinkimo konteinerį turi būti 0,5 m erdvė.

46.     Jeigu komunalinių atliekų turėtojas konteinerių tuštinimo dieną į nurodytas vietas pakuočių atliekų surinkimo konteinerių neišstumia, atliekos surenkamos kitą pagal paslaugų teikimo grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną.

47.    Atliekų tvarkytojas turi teisę neištuštinti individualaus pakuočių atliekų surinkimo konteinerio, jeigu tuštinimo metu nustatyta, jog konteineryje yra kitokių atliekų, nei numatyta į tokius konteinerius mesti. Paslaugos teikėjas apie tai raštu turi pranešti komunalinių atliekų turėtojui ir savivaldybei.

48.    Komunalinių atliekų turėtojai pakuočių atliekas gali pristatyti į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

49.    Įmonės ir įstaigos gali naudotis savivaldybės sukurta pakuočių atliekų surinkimo sistema arba tvarkyti jas pagal dvišales sutartis su atliekų tvarkytojais.

50.    Gali būti taikomos ir kitos antrinių žaliavų surinkimo iš komunalinių atliekų turėtojų priemonės. Informacija apie papildomas antrinių žaliavų surinkimo priemones skelbiama savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapiuose.

51.    Pakuočių atliekų tvarkymo užduotims įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka gamintojai ir importuotojai gali  diegti papildomas pakuočių atliekų surinkimo priemones. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos diegimo sąlygos turi būti suderintos su savivaldybe teisės aktų nustatyta tvarka. Informacija apie papildomas pakuočių atliekų surinkimo priemones skelbiama savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapiuose.

 

VIII. PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

52.    Komunalinių atliekų turėtojai pavojingas buities atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.

53.    Pavojingų buities atliekų sąrašas pateikiamas šių taisyklių 3 priede.

54.    Komunalinių atliekų turėtojai pavojingas buities atliekas pristato į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

55.     Komunalinių atliekų turėtojai susidariusius senus vaistus turi perduoti vaistinėms, kurios šias atliekas priima Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

56.    Komunalinių atliekų turėtojai nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas gali pristatyti į nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietas (mokyklose, kitose švietimo įstaigose ir pan.), kurių sąrašas skelbiamas savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapiuose, arba perduoti nešiojamų baterijų ir akumuliatorių platintojams (pardavėjams), kurie turi priimti šias atliekas nemokamai ir nereikalaudami pirkti naują bateriją ar akumuliatorių.

57.    Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo užduotims įgyvendinti gamintojai ir importuotojai gali diegti papildomas baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo priemones. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos diegimo sąlygos turi būti suderintos su savivaldybe teisės aktų nustatyta tvarka. Informacija apie papildomas baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo priemones skelbiama savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapiuose.

 

IX. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

58.    Komunalinių atliekų turėtojai elektros ir elektroninės įrangos atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.

59.    Elektros ir elektroninės įrangos atliekų sąrašas pateikiamas šių taisyklių 4 priede.

60.    Komunalinių atliekų turėtojai elektros ir elektroninės įrangos atliekas pristato į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

61.    Komunalinių atliekų turėtojai susidariusias elektros ir elektroninės įrangos atliekas gali pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietas (mokyklose, kitose švietimo įstaigose ir pan.), kurių sąrašas skelbiamas savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapiuose.

62.    Teisės aktų nustatyta tvarka perduoti elektros ir elektroninės įrangos platintojams (pardavėjams), kurie privalo, nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, jei vartotojo atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties kaip jo perkama elektros ir elektroninė įranga ir jei atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį. Platintojai (pardavėjai) prekybos vietoje privalo informuoti vartotojus apie tai, kaip jie gali atiduoti šias atliekas platintojams.

63.    Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotims įgyvendinti gamintojai ir importuotojai gali diegti papildomas elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo priemones. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos diegimo sąlygos turi būti suderintos su savivaldybe teisės aktų nustatyta tvarka. Informacija apie papildomas baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo priemones skelbiama savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapiuose.

 

X. DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

64.         Komunalinių atliekų turėtojai didelių gabaritų atliekas privalo pristatyti į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

65.         Didelių gabaritų atliekų sąrašas pateikiamas šių taisyklių 5 priede.

66.         Didelių gabaritų atliekas akcijų metu galima patalpinti į specialius konteinerius, kurie pastatomi su savivaldybe suderintose vietose bent du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) ir išvežami paslaugos tiekėjo pagal nustatytą paslaugų teikimo grafiką.

67.         Paslaugos teikėjas privalo informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie didelių gabaritų surinkimą konteineriais, šių atliekų surinkimo vietą bei laiką. Skelbimai apie didelių gabaritų atliekų surinkimą konteineriais turi būti skelbiami vietinėje spaudoje ir (arba) paštu siunčiamais informaciniais pranešimais, likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki numatomo surinkimo.

68.         Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusios netinkamos naudoti padangos turi būti paliekamos variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka.

69.         Draudžiama didelių gabaritų atliekas, naudotas padangas mesti į mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų.

 

XI. STATYBINIŲ IR GRIOVIMO ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

70.         Šios taisyklės reglamentuoja statybinių ir griovimo atliekų, susidarančių atliekant smulkius patalpų statybos (griovimo) ar remonto darbus, kuriems vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka nėra privalomas statybos leidimas ar rašytinis pritarimas statinio projektui, tvarkymą.

71.         Statybos ir griovimo atliekų sąrašas pateikiamas šių taisyklių 6 priede.

72.         Atliekų turėtojai statybines ir griovimo atliekas (įskaitant atliekas, užterštas pavojingomis medžiagomis, pvz. asbesto turinčias atliekas) privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje, sudėti į patvarius maišus ar dėžes ir pristatyti į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

73.         Statybines ir griovimo atliekas, susidarančias statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kai tokiems darbams reikalingas statybos leidimas, tvarko atliekų tvarkytojai, nustatyta tvarka turintys teisę teikti tokių atliekų tvarkymo paslaugas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, pagal individualias sutartis.

74.         Statybines ir griovimo atliekas draudžiama šalinti į mišrių komunalinių atliekų ar pakuočių atliekų surinkimo konteinerius.

 

XII. MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ (LIKUSIŲ PO RŪŠIAVIMO) ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

75.         Komunalinių atliekų turėtojai mišrias komunalines, t. y. po rūšiavimo likusias atliekas, turi patalpinti į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.

76.         Atliekų, kurios gali būti talpinamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, sąrašas pateiktas šių taisyklių 7 priede.

77.         Pageidautina, kad komunalinių atliekų turėtojai, prieš talpindami mišrias komunalines atliekas į konteinerį, jas sudėtų į plastikinius maišelius.

78.    Individualių namų atliekų turėtojai yra aptarnaujami 0,24 m3 ir 0,12 m3  talpos konteineriais, kurių dydį gali laisvai pasirinkti pagal poreikį. Komunalinių atliekų turėtojas vieną kartą per metus gali kreiptis į paslaugos teikėją ir savo lėšomis pakeisti konteinerį į didesnės ar mažesnės talpos mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerį.

79.     Daugiabučių namų atliekų turėtojai aptarnaujami bendro naudojimo 1,1 m3 konteineriais, kurių skaičius mišrių komunalinių atliekų aikštelėje statomas pagal poreikį. Esant poreikiui gali būti naudojami ir kitokios talpos konteineriai. Gali būti naudojami požeminiai arba pusiau požeminiai konteineriai. 

80.     Juridiniai asmenys, turintys nuosavas teritorijas, naudojasi individualiais 0,12 m3; 0,24 m3 ar 1,1 m3  talpos konteineriais, kurių dydis ir skaičius yra statomas pagal poreikį, bet laikosi minimalių savivaldybės tarybos patvirtintų atliekų susidarymo normų. Juridiniai asmenys, kurie neturi nuosavų teritorijų, naudojasi bendro naudojimo konteineriais.

81.    Konteineriais aprūpina ir juos keičia paslaugos teikėjai pagal jų su savivaldybe ir/ ar UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru sudarytose sutartyse numatytas sąlygas. Netinkamą naudoti ir (ar) sugadintą surinkimo priemonę paslaugos teikėjas turi pakeisti ar suremontuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie surinkimo priemonės netinkamumą naudoti gavimo ar sužinojimo dienos, išskyrus atvejus, kai individualūs konteineriai sugadinti dėl atliekų turėtojo kaltės.

82.    Mišrios komunalinės atliekos iš individualių namų šaltuoju metų periodu yra vežamos vieną kartą per mėnesį, o šiltuoju metų periodu – du kartus per mėnesį.

83.    Mišrios komunalinės atliekos iš daugiabučių namų bendro naudojimo konteinerių vežamos ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę, o konkretus išvežimo dažnumas nustatomas paslaugų teikimo sutartyje. Bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų ir pakuočių atliekų konteinerius, kurių užpildyta daugiau kaip 80 % tūrio, atliekų tvarkytojas turi ištuštinti ne tik pagal grafiką, bet ir ARATC nurodymu ar gavęs komunalinių atliekų turėtojo pranešimą.

84.    Mišrios komunalinės atliekos iš juridinių asmenų, turinčių nuosavas teritorijas, vežamos visus metus du kartus per mėnesį.

85.    Bendrojo naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteineriai, esantys prie poilsiaviečių, kurių sąrašą tvirtina savivaldybės administracija, tuštinami: šiltuoju metų periodu – 1 kartą per savaitę, šaltuoju metų periodu netuštinami.

86.    Renginių metu komunalinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių nustatytais reikalavimais.

87.    Mišrių komunalinių atliekų konteineriai negali būti perpildyti, konteinerių dangčiai turi laisvai užsidaryti, o konteineriai be dangčių turi būti užpildyti tik iki viršutinio konteinerio krašto (be kaupo). Atliekos negali būti presuojamos ar grūdamos į konteinerius.

88.    Už individualių konteinerių sanitarinę higieninę būklę atsako komunalinių atliekų turėtojas, už bendro naudojimo – paslaugos teikėjas.

89.    Paslaugos teikėjas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį šiltuoju metų periodu privalo plauti ir dezinfekuoti bendro naudojimo mišrių komunalinių ir pakuočių atliekų surinkimo konteinerius, vadovaudamasis higienos reikalavimais. Dezinfekavimui naudojami biocidai turi atitikti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus reikalavimus. Individualius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius turi plauti ir dezinfekuoti atliekų turėtojai.

90.    Draudžiama bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriuose deginti atliekas, raustis juose, išimti iš jų atliekas. Draudžiama pilti atliekas šalia bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių.

91.    Juridiniai asmenys prie statinių valdomuose žemės sklypuose konteinerių aikšteles įrengia savo lėšomis ir garantuoja sąlygas paslaugos teikėjui privažiuoti prie konteinerių ir juos ištuštinti.

92.    Mišrios komunalinės atliekos iš komunalinių atliekų turėtojų renkamos pagal paslaugos teikėjo nustatytą mišrių komunalinių atliekų surinkimo maršrutą ir paslaugų teikimo grafiką. Paslaugų teikimo grafikas skelbiamas savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapiuose. Paslaugos teikėjas privalo informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie mišrių komunalinių atliekų surinkimo laiką ir kitas sąlygas paštu siunčiamais informaciniais pranešimais.

93.    Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai tuštinami nuo 7.00 iki 22.00 val. Konteineriai, esantys šalia individualių namų ar jų žemės sklypuose, juridinių asmenų patalpose ar jų žemės sklypuose (jei prie jų nėra privažiavimo kelio), daugiabučių namų patalpose ar prie jų įrengtose aikštelėse (jei prie jų nėra privažiavimo kelio), konteinerių tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas mišrių komunalinių atliekų surinkimo maršrutas. Aplink išstumtą mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerį turi būti 0,5 m erdvė. Jeigu komunalinių atliekų turėtojas konteinerių tuštinimo dieną į nurodytas vietas konteinerių neišstumia, mišrios komunalinės atliekos surenkamos kitą pagal paslaugų teikimo grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną.

94.    Jeigu paslaugos teikėjas dėl blogų privažiavimo sąlygų (pavyzdžiui, dėl nenuvalyto kelio esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms) negali ištuštinti konteinerių nustatytą dieną, atliekų turėtojai turi kaupti susidarančias mišrias komunalines atliekas maišuose, kurie bus surinkti iš karto po kelio nuvalymo paslaugų teikėjo pasirinktu laiku arba kitą paslaugų teikimo grafike nustatytą konteinerių tuštinimo dieną. Jeigu konteineriai negali būti ištuštinti bent vieną kartą per mėnesį, maišais komunalinių atliekų turėtojus turi aprūpinti paslaugos teikėjas. Vietinės reikšmės viešuosius kelius ir gatves prižiūri savivaldybė, vidaus kelius (įskaitant ribotų teritorijų – kiemų kelius ir visus kitus kelius) prižiūri jų savininkai (valstybė, savivaldybė, kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys).

 

XIII. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS DUOMENŲ SURINKIMAS IR KAUPIMAS

 

95.    Komunalinių atliekų apskaitos duomenis ir atliekų turėtojų registrą tvarko ARATC teisės aktų nustatyta tvarka.

96.     Du kartus per metus iki rugpjūčio 1 dienos ir iki vasario 1 dienos savivaldybės teritorijoje veikiantys komunalinių atliekų tvarkytojai teikia duomenis apie komunalinių atliekų susidarymą įvairiuose šaltiniuose savivaldybės teritorijoje, jų surinkimą, pervežimą bei perdavimą šalinti ir naudoti raštu ir elektronine laikmena ARATC sutartyse dėl atliekų tvarkymo nustatyta tvarka.

97.    Duomenis apie komunalinių atliekų susidarymą ir tvarkymą įmonėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintas Atliekų  tvarkymo taisykles (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381; 2011, Nr. 57-2721) privalo rengti pirminės atliekų apskaitos ataskaitas ir atliekų apskaitos ataskaitas, ARATC gali gauti pagal užklausą, raštu pateikiamą Aplinkos apsaugos agentūrai.

 

XIV. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

98.    Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, plėtojimą ir eksploatavimą reglamentuojantys dokumentai yra vieši ir prieinami visuomenei. Visi fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę su jais susipažinti įstatymų nustatyta tvarka. Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės skelbiamos vietinėje spaudoje.

99.     Atliekų tvarkytojas (-ai), pasinaudodamas (-i) įvairiais jam (jiems) prieinamais būdais, privalo periodiškai informuoti atliekų turėtojus apie esamus atliekų tvarkymo įrenginius ir sistemas, savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo ir eksploatavimo ypatumus, teikiamas paslaugas, antrinių žaliavų ir pakuočių atskyrimo būdus ir ypatumus siekiant surinkti geros kokybės antrines žaliavas, atliekų pavojingumą ir pavojingų atliekų surinkimo galimybes ir kt.

100. Kiekvienais metais iki gegužės 15 d. ARATC turi paskelbti ataskaitą apie komunalinių atliekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje. Ataskaitoje pateikiami duomenys apie vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą panaudojimą, susidariusias, surinktas, panaudotas ir pašalintas komunalines atliekas, duomenys apie savivaldybės komunalinių atliekų tvarkytojų pajamas, išlaidas, investicijas ir jų šaltinius, aplinkosauginį, techninį ir ekonominį savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos įvertinimą, savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tikslus ir uždavinius, kitų metų ir tolimesnio laikotarpio planuojamas priemones komunalinių atliekų tvarkymo sistemai plėsti ir tobulinti.

101. Gamintojai (importuotojai) ar jų įsteigta organizacija nustatyta tvarka pateikia išsamią ataskaitą apie pakuočių ir kitų apmokestinamųjų gaminių tvarkymą savivaldybės teritorijoje ir skiria lėšas visuomenės švietimo ir informavimo veiklai.

102. Kiekvienais metais iki vasario 1 d. ARATC kartu su savivaldybe turi parengti visuomenės informavimo programą.

 

XV. SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

103. Komunalinių atliekų turėtojų skundus ir prašymus dėl šių atliekų tvarkymo sistemos teikiamų paslaugų kokybės nagrinėja savivaldybės teritoriją aptarnaujantis komunalinių atliekų tvarkytojas (-ai), ARATC ir Alytaus miesto savivaldybės administracija.

104. Skundai ar prašymai gali būti pateikiami raštu ar žodžiu.

105. Nagrinėjami tokie rašytiniai prašymai ir skundai, kurie įskaitomai parašyti valstybine kalba, yra pareiškėjo arba jo įgalioto atstovo pasirašyti, nurodyti jo vardas, pavardė, tikslus adresas, kuriuo jis pageidautų gauti atsakymą, ir telefono numeris (jeigu pareiškėjas jį turi). Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti prašymai ir skundai, kuriuose nenurodyti pareiškėjo vardas ir pavardė, nenurodytas adresas arba pareiškėjo nepasirašyti, komunalinių atliekų tvarkytojo (-ų) įgalioto asmens sprendimu paliekami nenagrinėti.

106. Komunalinių atliekų tvarkytojas (-ai) privalo specialiame žurnale registruoti komunalinių atliekų turėtojų skundus ir prašymus (žodinius ir raštiškus), nurodydamas datą, pareiškėjo vardą, gyvenamąją vietą, išsamų skundo ar prašymo aprašymą, planuojamas priemones trūkumams pašalinti ar prašymui patenkinti bei preliminarią įvykdymo datą. Ant rašytinio prašymo ar skundo dedama registracijos žyma, joje įrašoma prašymo ar skundo gavimo data ir registracijos numeris.

107. Gautas rašytinis ar žodinis skundas ar prašymas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą pranešama registruotu laišku komunalinių atliekų turėtojui, ARATC ir savivaldybės administracijai.

108. Gavęs (-ę) pakartotinį skundą to paties komunalinių atliekų turėtojo tuo pačiu klausimu, komunalinių atliekų tvarkytojas (-ai) privalo apie tai pranešti ARATC bei savivaldybės administracijai, kurie sprendžia, ar skundas pagrįstas, ir imasi atitinkamų priemonių. Pagrįsto skundo atveju komunalinių atliekų tvarkytojas privalo pašalinti trūkumus savo lėšomis.

109. Kai trūkumas (pažeidimas) negali būti pašalintas nedelsiant, skundo (prašymo) pareiškėjas informuojamas registruotu laišku apie terminą, per kurį trūkumas bus pašalintas, o jei trūkumo pašalinti neįmanoma arba atsisakoma jį šalinti, pateikiamas motyvuotas paaiškinimas.

110. Atliekų turėtojas turi teisę raštiškai kreiptis tiesiai į savivaldybės administraciją arba ARATC su skundu dėl atliekų tvarkytojo (-ų) neveikimo ar netinkamo veikimo. Tokie skundai yra nagrinėjami savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka.

 

XVI. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ

 

111. Šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymąsi kontroliuoja savivaldybės administracija ir ARATC. Teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už taisyklių nesilaikymą turi savivaldybės administracijos direktoriaus tam įgalioti specialistai ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodyti pareigūnai.

112. Komunalinių atliekų tvarkymo kontrolę vykdo ARATC kontrolės padalinys, kuris veikia pagal ARATC direktoriaus patvirtintus nuostatus.

113. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo užduočių vykdymo bei atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų kokybę kontroliuoja savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Komunalinio ūkio skyriai.

114. Asmenims, pažeidusiems šių taisyklių reikalavimus, yra taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas.

115. Asmens patraukimas atsakomybėn neatleidžia jo nuo prievolės laikytis šių taisyklių ir pašalinti pažeidimo pasekmes bei atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius.

 

_____________________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas

 

REKOMENDUOJAMŲ KOMPOSTUOTI NAMŲ ŪKIO SĄLYGOMIS  BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ, ĮSKAITANT ŽALIĄSIAS ATLIEKAS, SUSIDARANČIAS BENDRO NAUDOJIMO IR PRAMONĖS TERITORIJOSE, SĄRAŠAS

 

 

Kompostavimui tinkamos atliekos

Kompostavimui netinkamos atliekos

Buities atliekos

Sodo atliekos

Maisto atliekos (negyvūninės kilmės) – vaisių ir daržovių gabaliukai;

vaisių ir  daržovių žievės;

kiaušinių lukštai;

arbatos pakeliai;

kavos tirščiai bei jų filtrai.

Kartonas ir kiti popieriaus gaminiai, suplėšytas popierius, kiaušinių dėklai.

Naminių graužikų (žiurkėnų, jūrų kiaulyčių) natūralūs pakratai.

Sodo atliekos – augalų lapai;

 nupjauta žolė;

smulkios šakos;

 jaunos piktžolės (be subrendusių sėklų);

sena vazonų žemė;

kitos atliekos – triušių, vištų, arklių, karvių mėšlas.

Mėsa, žuvis, riebalai, kaulai, pieno produktai, plastikinės arba sintetinės atliekos, sergantys augalai, šunų bei kačių fekalijos, piktžolės, turinčios subrendusių sėklų, skerdienos atliekos, sauskelnės, laikraščiai, žurnalai.

 

                    Rekomenduojamų kompostuoti namų ūkio sąlygomis atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

______________________

 

                                                                                                          

 

Alytaus miesto savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedas

 

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ, ĮSKAITANT ANTRINES ŽALIAVAS,  KURIAS GALIMA MESTI Į PAKUOČIŲATLIEKŲ  SURINKIMO KONTEINERIUS, SĄRAŠAS

 

 

Pakuočių atliekų rūšys

Atliekos, kurias galima mesti į konteinerius

Atliekos, kurių negalima mesti į konteinerius

Stiklo

Stikliniai buteliai, stiklainiai;

nereikalingi stiklo indai;

įvairaus dydžio stiklo duženos.

 

Buteliai ir stiklainiai turi  būti visiškai ištuštinti, popierinių etikečių pašalinti nebūtina.

Porcelianas, krištolas, keramika;

veidrodžiai;

elektros lemputės;

dažais ar tepalais užteršta pakuotė;

ampulės, stikliniai vaistų buteliukai;

armuotas stiklas bei stiklo lakštai;

automobilių langų stiklai.

Popieriaus ir kartono

Žurnalai, laikraščiai ir kiti spaudiniai (gali būti su sąvaržėlėmis, lipnia juostele);

knygos be kietų viršelių;

kartoninės dėžutės, gofruoto kartono dėžės, popieriniai krepšiai;

lankstinukai, vokai, skrajutės, spaudos ir rašomasis popierius, knygos be kietų viršelių;

kita neužteršta popierinė pakuotė ir pakavimo popierius.

Popieriaus ir kartono atliekos neturi  būti  riebaluotos ir užterštos maisto likučiais.

Pergamentinis popierius;

kalkinis ir riebaluotas popierius;

drėgmei ir vandeniui atsparus impregnuotas, kreiduotas popierius;

laminuotas popierius, padengtas plastiku, celofanu, folija, bitumu;

panaudoti tapetai;

servetėlės, popierinės nosinės ir rankšluosčiai;

sauskelnės;

pakeliai nuo traškučių.

Plastikų ir metalo

Plastikiniai buteliai nuo gėrimų ir kitų maisto produktų;

plastikiniai indeliai ir dėžutės nuo  padažų, majonezo ir kitų maisto produktų, indų ploviklio, šampūno ir pan.;

polietileno maišeliai ir plėvelė;

kita plastikinė pakuotė, kurioje yra įspausti PET, HDPE, LDPE, PP, PS ženklai;

kartoninės sulčių, pieno, pieno produktų, sulčių ir kitų gėrimų pakuotės (pvz., „Tetra pak“);

traškučių pakeliai;

konservų dėžutės;

skardinės nuo gėrimų;

aliuminio lėkštės ir kepimo skardos;

 metaliniai dangteliai, dėžutės, visos kitos buityje susidarančios metalinės pakuotės atliekos.

Pakuotės turi būti visiškai ištuštintos, pašalinti maisto likučiai, buteliai ir pakeliai suspausti, užsukti kamšteliai.

Dažų, tepalų ir cheminių medžiagų likučiais užteršta tara;

žaislai iš plastiko su elektroninias įtaisais;

plastikiniai medicinos gaminiai bei priemonės;

videokasetės, fotojuostelės, CD, DVD ir LP plokštelės;

skutimosi peiliukai, dantų šepetėliai;

aerozoliniai flakonai.

 

 

                    Pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, kurias galima mesti į antrinių žaliavų surinkimo konteinerius, sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

______________

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedas

 

PAVOJINGŲ BUITIES ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

Pavojingos buities atliekos:

  1. Išeikvotos baterijos ir akumuliatoriai
  2. Pasenę vaistai
  3. Pasenę buities chemijos produktai
  4. Lakų, dažų, klijų, tirpiklių, skiediklių atliekos
  5. Tara (pakuotės) nuo dažų, ploviklių, cheminių medžiagų
  6. Panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos
  7. Gyvsidabrio turinčios atliekos (termometrai, liuminescensinės lempos)
  8. Trąšų, augalų apsaugos priemonių, agrochemijos atliekos
  9. Pasenę gesintuvai, aerozolių balionėliai
  10. Kitos pavojingos buities atliekos

 

                    Pavojingų buities atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

_______________


Alytaus miesto savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

 

Kategorijos

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų pavyzdžiai

1. Stambių namų apyvokos prietaisų atliekos

Nebenaudojami ar sugedę šaldytuvai ir šaldikliai, skalbimo mašinos ir drabužių džiovintuvai, indaplovės, elektrinės viryklės ir viryklėlės, mikrobangų krosnelės, elektriniai šildymo prietaisai (pvz., elektriniai radiatoriai), elektriniai ventiliatoriai, oro kondicionavimo prietaisai.

2. Smulkių namų apyvokos prietaisų atliekos

Nebenaudojami ar sugedę dulkių siurbliai, siuvimo, mezgimo, audimo ir kitokie tekstilės gaminių apdorojimo prietaisai, lygintuvai, skrudintuvai, keptuvės, smulkintuvai, kavamalės ir talpyklų ar pakuočių atidarymo ar sandarinimo įranga, elektriniai peiliai, plaukų kirpimo, džiovinimo, dantų valymo, skutimosi ir masažavimo prietaisai bei kiti kūno priežiūros prietaisai, rankiniai ir staliniai laikrodžiai bei laiko matavimo, rodymo ar fiksavimo įranga, svarstyklės.

3. IT ir telekomunikacinės įrangos atliekos

Nebenaudojami ar sugedę  asmeniniai kompiuteriai (kartu su centriniu procesoriumi, pele, monitoriumi ir klaviatūra), nešiojamieji kompiuteriai, kompiuterinės užrašų knygelės, delniniai kompiuteriai, spausdintuvai, kopijavimo įranga, elektrinės ir elektroninės rašomosios mašinėlės, kišeninės ir stalinės skaičiavimo mašinėlės, faksimiliniai aparatai, telefonai, mobilieji telefonai, atsakiklių sistemos.

4. Vartojimo įrangos atliekos

Nebenaudojami ar sugedę  radijo aparatai, televizoriai, vaizdo kameros, vaizdo grotuvai, garso grotuvai, garso stiprintuvai, muzikos instrumentai, fotoaparatai.

5. Apšvietimo įrangos atliekos

Perdegusios lempos, nebenaudojama ar sugedusi kita apšvietimo įranga.

6. Elektrinių ir elektroninių įrankių atliekos

Nebenaudojami ar sugedę  vejos pjovimo ar kitų sodo darbų įrankiai, grąžtai, pjūklai, tekinimo, malimo, šlifavimo, smulkinimo, pjovimo, kapojimo, kirpimo, gręžimo, skylių darymo, perforavimo, lankstymo, lenkimo ar panašaus medžio, metalo ar kitų medžiagų apdorojimo įranga, kniedijimo, kalimo, veržimo arba kniedžių, vinių, varžtų ištraukimo ar panašios paskirties įrankiai, virinimo, litavimo ar panašios paskirties įrankiai, skystų ar dujinių medžiagų purškimo, skleidimo, paskirstymo ar kitokio apdorojimo kitomis priemonėmis įranga.

7. Žaislų, laisvalaikio ir sporto įrangos atliekos

Nebenaudojami ar sugedę  elektriniai traukinukai ar lenktyninių automobilių komplektai, rankiniai vaizdo žaidimų pultai, vaizdo žaidimai, elektrinių ar elektroninių komponentų turinti sporto įranga.

 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

 

_______________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 5 priedas

 

 

DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

                    Didelių gabaritų atliekos:

1.      Seni baldai (kėdės, lovos, spintos, stalai, komodos ir kt.)

2.      Langai

3.      Durys

4.      Dviračiai

5.      Kilimai

6.      Radiatoriai

7.      Naudotos padangos

8.      Automobilinės kėdutės

9.      Vežimėliai

10.  Talpos ir kitos buityje susidarančios didelių matmenų atliekos

 

                    Didelių gabaritų atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

______________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 6 priedas

 

STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

                    Statybos ir griovimo atliekos:

1. Betonas

2. Plytos

3. Mineralinė, akmens ir stiklo vata

4. Gipso izoliacinės statybinės medžiagos

5. Ruberoidas

6. Plastikas, stiklas, popierius iš statybų

7. Sukietėję dažai, lakai

8. Dažyti, lakuoti paviršiai

9. Čerpių ir keramikos gaminiai

10. Šiferis

11. Putų polistirolas

12. Dujų silikato, betoniniai, keramzitbetonio, silikatiniai ir betoniniai blokeliai

13. Linoleumas

14. Grindų dangos

15. Mediena iš statybų

16. Namų ūkio santechnikos įrenginiai (vonios, kriauklės, praustuvai ir kiti )

17. Kanalizacijos, vandentiekio vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys

 

                    Statybos ir griovimo atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

_______________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 7 priedas

 

 

MIŠRIŲ (LIKUSIŲ PO RŪŠIAVIMO) KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

                    Mišrios (likusios po rūšiavimo) komunalinės atliekos:

1. Sauskelnės

2. Popieriniai rankšluosčiai

3. Servietėlės

4. Tualetinis popierius

5. Vienkartinės nosinės

6. Drabužiai

7. Tekstilės gaminiai

8. Avalynė (batai, basutės ir kt.)

9. Pelenai

10. Sąšlavos

11. Maisto atliekos

 

                    Mišrių (likusių po rūšiavimo) komunalinių atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

_______________

 

 [1] Planuojama 2013 m. pastatyti aikštelė

Į pradžią