Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-248 2013-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NERŪKYMO ZONŲ PASKELBIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL NERŪKYMO ZONŲ PASKELBIMO

 

 2013 m. spalio 31 d.  Nr. T-248

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317; 2008, Nr. 76-3006) 19 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Uždrausti rūkyti šiose Alytaus miesto savivaldybės teritorijose ir paskelbti jas nerūkymo zonomis, išskyrus šiose vietose rūkantiesiems numatytas ir ženklais ar užrašais nurodytas vietas:

1.1. viešojo transporto keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo dengtas stoteles;

1.2. Laisvės Angelo aikštę.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių organizuoti įspėjamųjų ženklų įrengimą nurodytose teritorijose.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1995-10-19 2 šaukimo 8 tarybos posėdžio sprendimą „Dėl nerūkymo zonų paskelbimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas            

______________

 

Į pradžią