Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-103 2014-04-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

 

 2014 m. balandžio 24 d.   Nr.T-103

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 16 straipsnio  3 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T-293  patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 162 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

                      2. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Jurgis Krasnickas

______________

 

                                                                                       PRITARTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2014 m. balandžio 24 d.

                                                                                       sprendimu Nr. T-103

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2014 m. balandžio 2 d.

Alytus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. VIEŠOJO SEKTORIAUS IŠORĖS AUDITO SISTEMA SAVIVALDYBĖJE

 

     Valstybės kontrolė, vadovaudamasi LR valstybės kontrolės[1] ir LR vietos savivaldos įstatymu[2], atlieka valstybės biudžeto lėšų, skiriamų savivaldybių biudžetams, naudojimo, savivaldybių, visų rūšių įmonių, kuriose valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, bei įmonių ir kitų juridinių asmenų, kuriems valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga skyrė lėšų arba perdavė turto, auditą.

     Kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrėdama ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai:

-       atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;

-        kiekvienais metais rengia ir reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvadą dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio;

-        rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolas;

-        rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;

-       rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia išvadas galutiniam partnerystės su privačiais sutarties projektui;

-        rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

-       Valstybės kontrolės prašymu teikia savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus išorinei peržiūrai atlikti;

-       atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas[3].

Akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcininkas yra valstybė ir (ar) savivaldybė, tvirtinama tik audituota metinė finansinė atskaitomybė. Vietos savivaldos įstatymo 51 straipsnio 5 dalis[4] numato, kad savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas auditas, kurį pagal LR audito[5], LR akcinių bendrovių[6], LR finansinės atskaitomybės[7] įstatymų nuostatas akcijų valdytojų sprendimu gali atlikti ir nepriklausomos audito įmonės.

 

 

 

 

II. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS STATUSAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS PRINCIPAI

 

Europos vietos savivaldos chartija ir konstitucinė Lietuvos teisės sistema įtvirtina demokratinės valstybės modelį, pagal kurį įteisinama vietos bendruomenių savivalda. Vienas iš esminių bendruomenės savivaldos požymių – savivaldybės bendruomenės teise laisvai ir savarankiškai tvarkytis per tiesiogiai išrinktų atstovų tarybą bei jos sudarytas institucijas.

     Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo[8] 3 straipsnio 4 dalis kontrolės ir audito tarnybą apibrėžia kaip subjektą, prižiūrintį, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai fondai.

     Kontrolės ir audito tarnyba yra savarankiška biudžetinė savivaldybės įstaiga, įregistruota juridinių asmenų registre, turinti savo antspaudą su pavadinimu ir savivaldybės herbu ir atliekanti jai įstatymais priskirtas viešojo administravimo funkcijas. Savivaldybės kontrolierius, įstaigos vadovas, yra atskaitingas savivaldybės tarybai. Savivaldybės taryba savivaldybės biudžete nustato Kontrolės ir audito tarnybai skiriamų asignavimų dydį.

Savivaldybės kontrolierius, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai negali būti tos savivaldybės tarybos nariais ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Be to, savivaldybės kontrolierius bei Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse.

     Kontrolės ir audito tarnybos kompetenciją apibrėžia Vietos savivaldos įstatymas ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai[9]. Audito atlikimo teisiniai pagrindai įtvirtinti Valstybinio audito reikalavimuose[10], o procedūros – Finansinio audito ir Veiklos audito vadovuose.

     Kontrolės ir audito tarnybos tikslas - prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

     Kontrolės ir audito tarnybos uždaviniai:

-       vykdyti savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę;

-       atlikti savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;

-       atlikti eilinius ir tarnybos veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;

-       užtikrinti, kad atliekamas finansinis ir veiklos auditas atitiktų valstybinio audito reikalavimus;

-       vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai;

-       skatinti teigiamą ir veiksmingą audito poveikį savivaldybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam valdymui;

-       padėti savivaldybės tarybai teisingai valdyti ir racionaliai naudoti savivaldybės turtą ir lėšas, bei kitus išteklius, vykdyti sprendimų kontrolę, skatinti finansų ir turto valdymo ir apskaitos standartų įgyvendinimą bei efektyvų viešųjų paslaugų teikimą rajono bendruomenei objektyvią informaciją ir išvadas.

Kontrolės ir audito tarnybos pagrindiniai veiklos principai, kuriais grindžiama tarnybos veikla, yra nepriklausomumas, teisėtumas, objektyvumas, profesionalumas ir viešumas.
III. 2013 METŲ VEIKLOS PLANO APŽVALGA

 

     Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) kontrolės ir audito tarnyba (toliau – tarnyba) yra savivaldybės tarybai atskaitingas viešasis juridinis asmuo, įsteigtas auditui ir kontrolei savivaldybėje atlikti.

     Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais ir savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-201 patvirtintais tarnybos nuostatais.

     Tarnyba, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, atlieka išorės auditą – finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, rengia ir teikia savivaldybės tarybai įstatymu nustatytas išvadas, atlieka kitas priskirtas funkcijas.

     Atliekant finansinį (teisėtumo) auditą vertinamas audituojamo subjekto finansinės atskaitomybės ir (ar) kitų ataskaitų duomenų, taip pat savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumas ir jų naudojimas įstatymų nustatytiems tikslams.

     Atliekant veiklos auditus audituojamojo subjekto viešojo ir vidaus administravimo veikla vertinama ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu ir audituojamam subjektui pateikiamos rekomendacijas, padedančios tobulinti veiklą.

     Įstatymuose nustatyta tarnybos kompetencija įgyvendinama planavimu. Tarnybos 2013 metų veiklos planas buvo parengtas pagal bendrai su Valstybės kontrole numatytą strategiją. Patvirtintas savivaldybės kontrolieriaus 2012 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-31, gavus savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą. Patvirtintas tarnybos 2013 metų veiklos planas pateiktas Valstybės kontrolei, kaip tai numato Vietos savivaldos įstatymas.

Sudarant tarnybos 2013 metų veiklos planą buvo siekiama apimti rizikingiausias viešojo sektoriaus veikos sritis ir jose esančias problemas, gauti pakankamai informacijos tarnybos nuomonei dėl savivaldybės ataskaitų pagrįstumo, atliekant įvykdymo ataskaitų auditus. 2013 metų tarnybos veiklos planas taip pat apėmė būtinus atlikti įstatymu numatytus auditus, kad teikti savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvadą dėl pateiktų tvirtinti savivaldybės 2012 metų suvestinių ataskaitų rinkinio ir kitų viešojo sektoriaus subjektų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų.

Be to, 2013 metų tarnybos veiklos plane numatyta:

·      atlikti kasmetinį SĮ Alytaus telekinas auditą, kad teikti tarybai išvadą apie šios įmonės finansines ataskaitas;

·      teikti išvadą Kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos apie Lėšų, 2012 m. gautų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos panaudojimo teisėtumą;

·      atlikti savivaldybės biudžeto Socialinės programos lėšų naudojimo auditą ir atlikti audito procedūras iš šios programos finansuojamose įstaigose;

·      atlikti veiklos auditus UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB ARATC;

·      atlikti audito procedūras VšĮ „Alytaus poliklinika“,

·      įvertinti viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo teisingumą audituojamuose subjektuose;

·      atlikti tikrinimus ir kontrolę savivaldybės tarybos pavedimu.

 

 


IV. TARNYBA 2013 METAIS ATLIKO ŠIUOS AUDITUS, KAD TEIKTI IŠVADAS SAVIVALDYBĖS TARYBAI

 

  1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

 

Audito tikslas – įvertinti Savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų ataskaitų duomenų tikrumą ir teisingumą, turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą ir jo naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl ataskaitų parengimo ir pateikimo, dėl turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams teisėtumo (toliau – turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumas).

Atsižvelgiant į audito tikslą, audito metu buvo vertintas 2012 metų Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumas.

Audito metu buvo vertinamas Alytaus miesto savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, kuris sudarytas Alytaus miesto administracijos, Alytaus miesto savivaldybės iždo, Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo, Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos, 13-kos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 17-kos bendrojo ugdymo mokyklų, 3-jų neformaliojo švietimo įstaigų, 6-ių sveikatos priežiūros įstaigų, 3-jų kultūros įstaigų, 2-jų socialinių paslaugų įstaigų ir švietimo pagalbos įstaigos (iš viso 49-ių įstaigų) finansinių ataskaitų pagrindu.

Audito išvados:

1.    Savivaldybės teisės aktuose nereglamentuota Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo tvirtinti Savivaldybės tarybai tvarka ir terminai.

2.    Savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio kontrolės ataskaitose nurodytos klaidos, įskaitant skirtumus tarpinėse finansinėse eilutėse, neviršijo Savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui nustatyto reikšmingumo kriterijaus dydžio – 613 506 Lt.

3.    Konsoliduojantis subjektas (Savivaldybės administracija) konsolidavimo procese skyrė pakankamą dėmesį tarpusavio operacijų derinimui ir eliminavimui.

4.    Konsolidavimo (rankinių) įrašų pažymos atitinka Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio reikalavimus.

5.    Savivaldybės komponentų  finansinėse ataskaitose pateiktiems duomenims  esame nustatę teisėtumo pažeidimų.

6.    Ne visi Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamieji viešojo sektoriaus subjektai savo ataskaitų rinkinius skelbia laikydamiesi LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, o kai kurie jų neskelbia visai, kai kurie VSS skelbia netvarkingas arba neįskaitomas ataskaitas.

Audito rekomendacijos:

1.    Reglamentuoti Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo tvirtinti Savivaldybės tarybai tvarką ir terminus.

2.    Alytaus miesto savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams skelbti savo ataskaitų rinkinius pagal LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 33 straipsnio nuostatas.

 

Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Savivaldybės apskaitos sistemos, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimo ir pateikimo, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus. Manome, kad surinkti audito įrodymai suteikia pakankamą pagrindą auditoriaus nuomonei pareikšti.

Savivaldybės tarybai buvo pateikta besąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio:

Mūsų nuomone, Savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupės 2012 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2012 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

 

  1. Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2012 metais ataskaitos (toliau – Turto ataskaita)

 

Audito tikslas – įvertinti 2012 metų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę, pateikti savivaldybės tarybai išvadą apie Turto ataskaitą.

Audito metu buvo vertinami:

·        Alytaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus parengta Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis Nr. S-5, 2013-06-13;

·        Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančių ir savivaldybės patikėjimo teise valdomų savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas.

Audito metu, siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta:

·           išsami rizikos analizė (audito planavimo etape), kuri leido panaudoti rizika ir reikšmingumu pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didžiausios rizikos srityse;

·           tvarkos aprašų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūra, kurie leido susipažinti su Alytaus miesto savivaldybės administracijoje sukurta kontrolės aplinka ir procedūromis;

·           svarbiausių sričių (ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, finansinio turto) pagrindinės audito procedūros – ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių detalios ir analitinės audito procedūros. Tam buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie geriausiai reprezentavo visumą;

·           visų duomenų (100 proc.),  apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą, pateiktų duomenų teikėjų ataskaitų formose  sumavimo patikrinimas.

 

Audito išvados:

1.    Dėl Turto ataskaitos sudarymo teisinės bazės pokyčių ataskaitų pildymo ir teikimo procesų kokybė 2012 metais Alytaus miesto savivaldybėje buvo nepakankama.

2.    2011 metų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto duomenys, pateikti 2013-06-13 d. Turto ataskaitoje ir 2012-06-04 d. Valstybės turto statistinėje ataskaitoje VT-01 ir Savivaldybės turto statistinėje ataskaitoje VT-02  pateikti duomenys už 2011 metus skiriasi dėl ilgalaikio materialaus turto priskyrimo skirtingoms turto rūšims, o bendras nefinansinio turto skirtumas - 2 168 tūkst. Lt, finansinio turto sumos skiriasi dėl to, kad į naujos formos Turto ataskaitą neįtraukiami savivaldybės biudžetinių įstaigų, išteklių fondų ir savivaldybės įmonių tarpusavio įsipareigojimai.

3.    Turto ataskaitoje nepagrįstai 326 355,02  Lt sumažinti 2012 metų pabaigos nefinansinio (5 eilutė) ilgalaikio materialaus turto (1 eilutė) (negyvenamųjų pastatų (1.3 eilutė): kultūros ir sporto įstaigų pastatų (1.3.5. eilutė)) duomenys dėl Alytaus miesto bendruomenės centro į apskaitą ir finansines ataskaitas neįtrauktos pastatų, esančių Jaunimo g. 3 stogo, langų ir durų keitimo paprastojo remonto darbų sumos.

4.    Turto ataskaitoje 2012 metų duomenys apie prekybos skolas ir avansus (skolų, susijusių su prekių ir paslaugų pirkimu) yra su nustatytais teisėtumo pažeidimais dėl Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijos ir Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos vykdytų projektų be patvirtinto finansavimo.

5.    2012 metais buvo įvykdytos ankstesnių auditų rekomendacijos ir nurašytas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis pripažintas nereikalingu ir nelikusiu kur pritaikyti ilgalaikis turtas, kurio vertė 1 122,2 tūkst. Lt ir kurio buvimas Turto ataskaitoje iškraipydavo duomenis.

6.    Į Administracijos nebaigtos statybos sumą yra įtraukta objektų, kurių įsigijimo data siekia 2008.05.02 dieną. 51,95% visos nebaigtos statybos objektų sumos sudaro 2008 metais įsigytas turtas.

7.    Nebaigtoje statyboje  976.963 Lt turto yra techniniai projektai ir kt. dokumentacija. Ši dokumentacija saugoma netinkamose tokiam turtui laikyti Administracijos patalpose, 5-ajame aukšte, nešildomose patalpose, sudėta dėžėse ant grindų.

8.    Audito metu nustatyta, kad yra atvejų (VšĮ „Alytaus sporto ir rekreacijos centras“), kai turtas naudojamas veikloje, be panaudos sutarties ir toks turto naudojimas sudaro sąlygas jį eksploatuoti neefektyviai, nerezultatyviai ir neekonomiškai.

9.    Audito metu nustatyta, kad yra atvejų (VšĮ „Alytaus kultūros ir komunikacijos centras“), kai pasenęs nudėvėtas ir nenaudojamas turtas su nuline likutine verte yra sandėliuojamas įstaigų patalpos ir apsunkina kasmetinę turto inventorizaciją, turto priežiūrą bei užima įstaigų patalpas.

 

Savivaldybės tarybai buvo pateikta sąlyginė išvada apie Turto ataskaitą:

Išskyrus pateiktas pastabas, kitais reikšmingais atžvilgiais Turto ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-04-30 nutarimo Nr. 380 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-17 nutarimo Nr. 1226 „Dėl valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitų rengimo ir teikimo“ pakeitimo reikalavimus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-15 įsakymu Nr. DV-278 patvirtintą informacijos apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir savivaldybės patikėjimo teise valdomą valstybės turtą pateikimo tvarką, joje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant su Administracijos tvarkomais duomenimis, iš kurių Turto ataskaita buvo sudaryta.

Taip pat pateikėme tokias audito rekomendacijas:

1.    Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui keisti  Administracijos direktoriaus 2013-05-15 įsakymu Nr. DV-278 patvirtintą informacijos apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir savivaldybės patikėjimo teise valdomą valstybės turtą pateikimo tvarką  ir įtraukti nuostatą, kad Savivaldybės biudžetinės įstaigos, išteklių fondai, savivaldybės įmonės ir kiti juridiniai asmenys pildo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos formą savo metinių finansinių ataskaitų pagrindu duomenis suapvalindami iki 0 centų.

2.    Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriui organizuoti visų Alytaus miesto savivaldybės Turto ataskaitų pildymo subjektų susirinkimą ir 2012 metų Turto ataskaitų pildymo procesų, klaidų aptarimą bei duomenų pateikimo mokymus, nustatant, kad visų šių subjektų asmenų, pildančių teikiamas ataskaitas, dalyvavimas būtinas.

3.    Pildant Alytaus miesto savivaldybės Turto ataskaitą už 2013 metus, pakoreguoti   nepagrįstai 326 355,02  Lt suma sumažinto 2012 metų pabaigos nefinansinio (5 eilutė) ilgalaikio materialaus turto (1 eilutė) (negyvenamųjų pastatų (1.3 eilutė): kultūros ir sporto įstaigų pastatų (1.3.5. eilutė)) duomenis dėl VšĮ „Alytaus miesto bendruomenės centras“.

4.    Siekti, kad turtas po statybos užbaigimo akto pasirašymo, būtų iškeliamas iš nebaigtos statybos į turtą.

5.    Pagerinti techninių projektų ir kt. dokumentacijos saugojimo kokybę.

6.    Organizuoti pasenusio, nudėvėto ir nenaudojamo turto su nuline likutine verte nurašymą ir likvidavimą.

7.    Liekamųjų medžiagų neperiminėti iš darbus vykdančio rangovo, o darbų konkurso sąlygose numatyti, kad rangovas, teikdamas pasiūlymą, pasiūlymo kainą pateikia mažesnę, įvertinęs, kad liekamosios medžiagos lieka rangovui.

 


  1. Dėl pateikto tvirtinti 2012 metų savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

 

Išvada dėl pateikto tvirtinti 2012 metų savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio yra sudėtinė Alytaus miesto savivaldybės administracijos audito dėl pateikto tvirtinti 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir dėl pateikto tvirtinti 2012 metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto naudojimo dalis.

Vadovybės atsakomybė: Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą. Pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 287 str. metinius savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir metinius savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinius savivaldybės administracijos direktorius iki kitų metų kovo 15 d. teikia savivaldybės kontrolieriui.

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus ir Tarptautinius audito standartus, kuriuose nurodyta auditą planuoti ir atlikti taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas dėl konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. Šioje išvadoje yra pasisakoma tik už savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį. Audito metu surinktais įrodymais, dokumentuotais darbo dokumentuose, galime pagrįsti Alytaus miesto savivaldybės administracijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimo ir pateikimo vertinimus. Darydami prielaidą, kad savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktų sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenys teisingi, manome, kad surinkti audito įrodymai suteikia pakankamą pagrindą tarpinei auditoriaus nuomonei pareikšti.

Savivaldybės tarybai buvo pateikta besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio:

Mūsų nuomone, Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

 

4.    Dėl 2012 metų savivaldybės įmonės Alytaus telekinas finansinių ataskaitų

 

Audito tikslas - nustatyti, ar SĮ Alytaus telekinas finansinės ataskaitos parodo tikrą bei teisingą finansinę būklę ir ar jo sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, bei pareikšti nepriklausomą nuomonę.                 

Audito metu surinkta ir apibendrinta informacija apie audituojamąjį subjektą, ištirta vidaus kontrolės aplinka ir įvertinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kitų išlaidų sričių vidaus kontrolės procedūrų veikimas, pagal audito programas atliktos pajamų ir darbo užmokesčio, socialinio draudimo įnašų, kitų išlaidų sričių savarankiškos (detalios) mažos ir didelės apimties procedūros.

Remdamiesi audito rezultatais pareiškėme, kad 2012 m. SĮ Alytaus telekinas finansinės ataskaitos parodo tikrą bei teisingą įmonės finansinę būklę ir yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Atsižvelgdami į audito metu surinktus duomenis pateikėme rekomendacijas:                                               

1. Kadangi savivaldybės įmonė vykdo prekių pirkimus, todėl siekiant didinti pirkimų skaidrumą, siūloma vykdant pirkimus vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, visiems prekių (paslaugų) pirkimams taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas viešojo pirkimo procedūras, išlaikant viešojo pirkimo proceso nuoseklumą. Įmonės direktoriaus įsakymu pasitvirtinti Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, pirkimų planą ir kitus vidaus dokumentus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų procedūras.

2. Siūloma, įvertinant 2012 m. savivaldybės kontrolieriaus rekomendaciją ir 2013 m. savivaldybės biudžete numatytą SĮ Alytaus telekinas finansavimą 80000 Lt suma, Alytaus telekinas galėtų būti finansuojamas su įsipareigojimu (kaip programos finansavimą) per kalendorinius metus kiekvienam Alytaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų mokiniui vieną kartą metuose parodyti 3D formato filmą nemokamai (už savivaldybės apmokėtą sutartinį bilietą). Kino lankymo grafikus galėtų koordinuoti Švietimo skyrius, o programą Kultūros ar Švietimo skyrius.

3. Siekiant didinti SĮ Alytaus telekinas gaunamas pajamas ir įmonės rentabilumą už kino filmų demonstravimą, siūloma įsigyti internetinę bilietų platinimo sistemą.

4. Demonstruojant populiarius, pritraukiančius daug žiūrovų filmus, siūloma savaitgaliais ir švenčių dienomis organizuoti vakarinius kino demonstravimo seansus. Tai užtikrintų papildomų pajamų gavimą, sudarytų galimybę padidinti atlyginimą darbuotojams ir vykdyti įsipareigojimus SEB bankui.

5. Siekiant didinti įmonės pajamų gavimą už kino filmų demonstravimą ir įmonės rentabilumą, siūloma didesnį dėmesį skirti demonstruojamų filmų reklamai.

6. SĮ Alytaus telekinas balansinis nuostolis 2012-12-31 (sumažintas 2012 m. 7116 Lt pelnu) sudarė 113654 Lt. Balansinis nuostolis susidaręs ankstesniais metais, todėl įmonei siūloma kreiptis į įmonės savininką, Alytaus miesto savivaldybės tarybą, dėl įstatinio kapitalo sumažinimo susikaupusio nuostolio suma.

 

5.    Teikė Kelių direkcijai išvadą „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos 2012 m. lėšų panaudojimo pagal paskirtį“

Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2012-04-10 įsakymu Nr. V-83 nustatyta finansavimo suma iš Programos lėšų Alytaus miesto savivaldybei 1775,8 tūkst. Lt. Alytaus miesto savivaldybės taryba 2012-05-31 sprendimu Nr. T-118 „Dėl projektų finansavimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos“ nusprendė finansuoti du projektus

Eil.

Nr.

Objekto pavadinimas

Numatyta skirti  lėšų 2012-06-18 Objektų sąraše,

 tūkst. Lt

Numatyta skirti lėšų 2012-10-17 Objektų sąraše, tūkst. Lt

Per 2012 metus panaudota Programos lėšų tūkst. Lt

1

Putinų gatvės nuo Pramonės gatvės iki Pievų gatvės rekonstrukcija

1500,0

307,1

1807,1

2

Kalnėnų gatvės dalies sankirtoje su Putinų ir Pramonės gatvėmis  rekonstrukcija.

275,8

-

275,8

 

Viso

1775,8

307,1

2082,9

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susiekimo ministro 2012-05-17 įsakymu Nr. 3-362 „Dėl valstybei svarbių vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2012 metų sąrašo patvirtinimo“, Kelių direkcija ir Savivaldybė 2012-06-16 pasirašė Finansavimo sutartį Nr. S-357/ SR-1091.  Sutarties 1 punkte nurodytas sutarties objektas ir sutartie 1 priede pateiktas Duomenų apie objektus sąrašas, turiniu ir finansavimo sumomis atitinka minėtą LR susiekimo ministro įsakymą.

Objekto pavadinimas

Numatyta skirti  lėšų  tūkst. Lt

Per 2012 metus panaudota Programos lėšų tūkst. Lt

Putinų gatvės ruožas Pramonės gatvės iki Pievų gatvės Alytaus m. rekonstrukcija

300,0

300,0

Dainavos gatvės Alytaus m. kapitalinis remontas

147,9

147,9

Viso

447,9

447,9

 

Savivaldybės kontrolierius pateikė išvadą Kelių direkcijai prie susisiekimo ministerijos, kad Programos lėšų naudojimo kontrolę, projektų, sąmatų ir techninių dokumentų rengimą, viešųjų pirkimų  organizavimą, rangos darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą Savivaldybė vykdė vadovaudamasi LR įstatymais ir kitais teisės aktais bei Finansavimo sutartyse Nr. S - 356,   S – 357 ir S - 732 prisiimtais įsipareigojimais. Gautos lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį, tiems objektams, kurie numatyti Finansavimo sutarčių Nr. S - 356,   S – 357 ir S - 732  prieduose patvirtintuose objektų sąrašuose. Tą patvirtina ir Kelių direkcijai pateiktus dokumentus pasirašiusių  atsakingų asmenų parašai.

 

6.    Dėl skolinimosi poreikio ir galimybių.

 

 Savivaldybės kontrolierius teikė savivaldybės tarybai šias išvadas dėl paskolų:

·      išvadą „Dėl ilgalaikės 8,6 mln. litų paskolos“;

·      išvadą dėl trumpalaikės iki 4549,0 tūkst. litų paskolos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti.

 

V. KITI AUDITAI IR PATIKRINIMAI

 

1.        UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“ veikla.

Pagrindinis atlikto audito tikslas - įvertinti ar užtikrinamas darnus atliekų tvarkymo administravimas Alytaus regione ir Alytaus miesto savivaldybėje, atsakant į klausimus:          

   -   ar ARATC atliekų tvarkymo kainos yra pagrįstos;

   - ar Alytaus regione ir Alytaus miesto savivaldybėje užtikrinamas darnus vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą administravimas.

Audito išvados:

1. ARATC pilnai įgyvendino 7 savivaldybių jungtinės veiklos sutartyje numatytus uždavinius - sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią  atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje susitariančių savivaldybių administruojamoje teritorijoje.

2.  Nuo 2013 m. birželio 3 d. ARATC įgyvendintas mišrių komunalinių atliekų rūšiavimas prailgins atliekų sąvartyno naudojimo laikotarpį, užtikrins lėšų sutaupymą sekančio kaupo statybai. Tai leis įgyvendinti Alytaus regiono atliekų tvarkymo plane 2008 - 2017 metams numatytas užduoti užtikrinti, kad į sąvartynus būtų priimamos tik netinkamos naudoti ir inertinės atliekos.

3. 2012 m. ARATC pradėjo trūkti lėšų susidarantiems kaštams už atliekų tvarkymą ir jų šalinimą padengti. Įmonė patyrė daugiau sąnaudų, negu surinko vietinių rinkliavų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų. 2012 m. ARATC atliekų kaštams finansuoti Alytaus regione vietinėmis rinkliavomis nepadengta 550967 Lt išlaidų, t. t. Alytaus miesto savivaldybėje sumokėtomis rinkliavomis nepadengta 248664 Lt išlaidų. Dėl kylančių atliekų surinkimo ir atvežimo šalinti bei atliekų šalinimo kainų ARATC atliekų kaštai didės, o vietinės rinkliavos, jų neperžiūrint nesikeis.                                                                                                

4. Didėjantis savivaldybių įsiskolinimas ARATC už rinkliava apmokestintų komunalinių atliekų tvarkymą, įrodo, kad savivaldybėms surenkamų rinkliavų nepakanka finansuoti atliekų tvarkymo sistemai. 2012-12-31 savivaldybės ARATC už atliekų tvarkymą skolingos 3,2 mln.  Susidarius tokiai situacijai, ARATC sudėtinga laiku atsiskaityti su atliekų vežėjais ir projektų vykdytojais.

Audito rekomendacijos:

   1. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo 2013-01-22 nutartimi, 2013-03-26 pateiktomis STT rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-07-24 nutarimu Nr. 711 patvirtinta „Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ bei atsižvelgiant, kad ARATC 2012 m. trūko rinkliavų padengti atliekų tvarkymo kaštams Alytaus miesto savivaldybėje,  ARATC direktoriui siūloma kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės tarybą dėl  vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, peržiūrėjimo.              

2. Atsižvelgiant į STT pastebėtus galimus korupcijos požymius ARATC direktoriui tvirtinant sąvartyno vartų mokesčio tarifus, atliekų šalinimo (vartų mokesčio) apskaičiavimus siūloma tvirtinti ne ARATC direktoriui, bet ARATC valdybai.

3. ARATC administracijai siūloma peržiūrėti senas rinkliavų mokėtojų skolas, ir dėl jų nurašymo kreiptis į savivaldybių tarybas.         

 

2.    UAB „Dzūkijos vandenys“ veiklos auditas.

 

Veiklos audito tikslas – įvertinti UAB „Dzūkijos vandenys“ (toliau – bendrovė) viešųjų paslaugų teikimą ir vidaus administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti bendrovės veiklos tobulinimo galimybes.

Atliekant auditą ir siekiant įvertinti bendrovės vykdomą veiklą, vertinta bendrovės 2011-2012 metų finansinių ataskaitų ir kitų ataskaitų duomenis. Lyginamajai analizei buvo naudojami bendrovės finansinių ir veiklos 2011-2012 m. ataskaitų duomenys. Taip pat buvo vertinamos vidaus kontrolės procedūros, ar jos pakankamos, ar užtikrina lėšų teisingą panaudojimą, ar bendrovės apskaitos sistema pajėgi ištaisyti klaidas ir valdyti pokyčius, ar bendrovė įdiegė reikiamas vidaus kontrolės procedūras, kurios turėjo padėti jai vykdyti veiklą ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai.

Audito proceso planavimo etape susipažinta su bendrovės veikla ir organizacine struktūra, apskaitos sistema, vidaus kontrolės aplinka ir vidaus kontrolės procedūromis, informacinių sistemų panaudojimu.

Audito procedūros buvo parinktos atsižvelgiant į audito mastą ir tikslus, auditui numatytus išteklius. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to paties fakto, kad nebuvo tikrinta visų 100 procentų įvykusių ūkinių operacijų ir sudarytų sandorių.

Vadovaujantis nustatytais rizikos veiksniais buvo atliktos detalios audito savarankiškos procedūros. Audito metu duomenys ir informacija buvo surinkta raštu, elektroniniu paštu bei kalbant su bendrovės specialistais. Įrodymai buvo renkami taikant skaičiavimo, tikrinimo, patvirtinimo ir analitines procedūras, nagrinėjant teisės aktus, reglamentuojančius audituojamą sritį.

Audito išvados:

Bendrovės veikla vykdoma bei bendrovės turtas valdomas nepakankamai efektyviai ir rezultatyviai, nes:

1.              Iki 2012 m. bendrovė dirbo nuostolingai. 2012 metais bendrovė uždirbo 1 020 tūkst. Lt grynojo pelno, kuris padengė apskaitoje per paskutinius keletą metų  sukauptus 1 017 tūkst. Lt ankstesnių laikotarpių nepaskirstytus nuostolius. Įmonėje 2012-12-31 liko 2,8 tūkst. Lt nepaskirstyto pelno. Šie rezultatai įtakojo 2012 metų veiklos rezultatus. Šių metų bendrovės veiklos rezultatus turėtų įtakoti AB Bankas Snoras bendrovės turėti nedrausti indėliai, kurių 2012-12-31 duomenimis yra 3 287 680 Lt. Audito vykdymo metu ši suma priskirta finansinio turto ilgalaikių gautinų skolų grupei. Ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais ši suma gali būti pripažinta kaip abejotinų skolų sąnaudos. Tuo atveju tai turės įtakos bendrovės veiklos rezultatams, vertinant pelno (nuostolio) rodiklių pokytį.

2.              Bendrovės įsipareigojimai kredito įstaigoms nuolat didėjo. 2009 m. įsipareigojimų turėta 1 634 tūkst. Lt, 2012 – 7 262,2 tūkst. Lt.

3.              Bendrovės valdymo struktūroje nustatyti dažni pokyčiai steigiant ir (ar) naikinant atskirus struktūrinius padalinius, keičiant jų pavaldumo lygmenį. Bendrovėje patvirtinta valdymo struktūra neatitinka viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnyje nurodytų reikalavimų, taip pat vadovaujančių darbuotojų sąrašas neatitinka esamos struktūros ir naujų pareigybių sąrašo patvirtinimo.

4.              Darbo užmokesčio sąnaudos, lyginant 2010-2012 m. laikotarpį padidėjo 16 proc., bendrovės vadovams 11,6 proc.

5.              Pagrindinių bendrovės teikiamų paslaugų kainų nustatymas yra priskirtas bendrovės valdybai, ir kitų - nepagrindinių veiklos paslaugų kainų nustatymas - bendrovės vadovui. Tačiau atsižvelgiant į pateiktą informaciją, bendrovei leistina kitų paslaugų kainų nustatymas, nenurodant kas turi tvirtinti šias kainas.

6.              Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, viešasis vandens tiekėjas turėjo būti parinktas viešojo konkurso tvarka, o veikla vykdoma atsižvelgiant į LRV patvirtintas Licencijavimo taisykles. Įstatymuose numatyti reikalavimai nėra įgyvendinti.

7.              2012 m. bendrovė neteikė paslaugos – projektinės dokumentacijos sudarymas, įrengiant vandentiekio įvadus ir nuotėkų  išvadus. Alytaus m. savivaldybės tarybos 2001-02-22 sprendimu Nr. 125 yra patvirtinta šių paslaugų kaina. Gyventojai, norintys prisijungti prie bendrovės vandens tiekimo ir nuotekų tinklų turi savarankiškai kreiptis į projektuotojus.

8.              Alytaus m. savivaldybės taryba 2002-04-25 sprendimu Nr. 49 patvirtino Paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos ir įrenginių naudojimo taisykles dėl kurių koregavimo 2008-01-03 sudaryta darbo grupė. Taisyklių nauja redakcija neparengta, darbo grupės išvadų dėl koregavimo poreikio negauta.

9.              Įvertinus audito metu dokumentuose pateiktus duomenis, nustatyta, kad vandens apskaitos prietaisų inventorizavimo komisijos ataskaitoje nurodyti rasti žymūs neatitikimai dėl vandens apskaitos prietaisų apskaitos neatitikimų, lyginant su bendrovės Buhalterijos vandens apskaitos prietaisų aprašu. Darytina prielaida, kad bendrovėje nėra pakankamai efektyvi vidaus kontrolė ir jos valdymas dėl turto apskaitos, jos teisingos įregistravimo ir nurodymo buhalterinės apskaitos dokumentuose.

              8. Metinės inventorizacijos dokumentuose nurodytas reikalavimas dėl aukciono atlikimas iki nurodyto termino nėra įvykdytas, turtas nebuvo išparduotas.

            9. Gautų dotacijų dalies, skirtos investicinių projektų įgyvendinimui  2011-2012 metais panaudojimas nebuvo pakankamai efektyvus, dalis gautų metinių dotacijų sumų buvo perkelta į ateinančių finansinių metų laikotarpį.

10. Įgyvendinamiems projektams ir tolimesnei jų vykdymo eigai numatoma, kad susidarys papildomos  sąnaudos gamybos procesams užtikrinti, kurių  kainos didėjimas gali įtakoti bendrovės teikiamų paslaugų kainų pokytį naujam paslaugų kainų nustatymo periodui nuo 2015 metų.

 

Audito rekomendacijos:

Siekiant efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai organizuoti bendrovės veiklą, efektyviai valdyti turtą, siūlyti:

1.              Alytaus miesto savivaldybės tarybai priimti sprendimą dėl bendrovės teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo, tvirtinimo ir bendrovės teikiamų specialios paskirties paslaugų kainų nustatymo ir tvirtinimo, Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į bendrovėje teikiamų paslaugų pobūdį ir poreikį. Šią rekomendaciją siūloma įgyvendinti akcinių bendrovių įstatyme ir bendrovės įstatuose nustatyta tvarka.

2.              Bendrovės valdybai pagal kompetenciją priimti sprendimą dėl bendrovės direktoriaus pareiginių  nuostatų dalinio pakeitimo, atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės tarybos priimtus sprendimus.

3. Bendrovės valdybai patvirtinti vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, atsižvelgiant į patvirtintą bendrovės struktūrą ir pareigybių sąrašą.

      4. Bendrovės direktoriui:

      4.1. parengti ir pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui informaciją  dėl bendrovės strateginio tikslo – „suteikti galimybę vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudotis 95% Alytaus miesto gyventojams, įmonėms bei organizacijoms“, atsižvelgiant į 2013 metų veiklos rodiklių įgyvendinimą;

4.2.  parengti ir pateikti valdybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui informaciją dėl bendrovės nepagrindinės veiklos paslaugų poreikio, jų teikimo galimybių (projektinės dokumentacijos sudarymas: vandentiekio įvado tiesimas ir nuotėkų išvado įrengimas);

4.3. patikslinti įmonės teikiamų paslaugų ir darbų sąrašą ir kainas, detalizuojant darbus ir įkainius tų darbų, kuriuose naudojamos transporto priemonės ir mechanizmai;

4.4. kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administraciją dėl paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir tvarkymo taisyklių koregavimo poreikio;

4.5.parengti ir patvirtinti bendrovės valdymo struktūrą, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio reikalavimais.

4.6. užtikrinti efektyvesnį vidaus kontrolės vykdymą dėl bendrovės ilgalaikio ir trumpalaikio turto teisingos apskaitos ir inventorizavimo, atsižvelgiant į audito ataskaitos išvadas;

4.7. vykdyti nereikalingo turto išpardavimo aukcioną bendrovės aukcionų taisyklėse nustatyta tvarka;

            4.8. užtikrinti efektyvų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų reguliavimą ir organizavimą bei kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumą vartotojams. Įvertinti ir įgyvendinti realius Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų strategijoje ir bendrovės veiklos planuose numatytus siekius;

            4.9.  užtikrinti patikimą administravimo valdymą, siekiant svarbiausio tikslo, kad bendrovės veikla būtų vykdoma efektyviai, ekonomiškai, įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

 

3. Alytaus miesto savivaldybėje vykdomos socialinės apsaugos programos (kodas 05) veiklos auditas

Audito subjektas. Alytaus miesto savivaldybės administracija ir miesto savivaldybėje socialines paslaugas teikiančios įstaigos.

Audito tikslas. Įvertinti Socialinės apsaugos programai savivaldybės 2013-2015 strateginiame veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą ir savivaldybės biudžeto skirtų  lėšų  panaudojimą priemonių  įgyvendinimui efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo atžvilgiu.

Vertinimo kriterijai:

·         Rodiklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane analizė ir vertinimas;

·         Išlaidų, tenkančių socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms ir paslaugų gavėjams palyginimas ir vertinimas;

·         Socialinę globą teikiantiems darbuotojams patvirtintų darbo laiko sąnaudų normatyvų įstaigose palyginimas ir vertinimas;

·         Kitų statistinių ir veiklos rodiklių, numatytų  Alytaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų plane vertinimas.

 

Audito metu analizuota:

- teisės aktai, reglamentuojantys socialinės paramos ir socialinių paslaugų organizavimą, teikimą, finansavimą;

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  savivaldybės informacija apie socialinės paramos organizavimą ir socialinių paslaugų teikimą.

Alytaus miesto savivaldybėje socialines paslaugas teikia ir nevyriausybinės organizacijos, tačiau, atsižvelgiant į socialinėms paslaugoms skiriamą lėšų dydį, veiklos rezultato rodiklius, audito metu pasirinkta vertinti socialinių paslaugų planavimą ir teikimą savivaldybei pavaldžiose socialinių paslaugų įstaigose.

Audito metu  lankytasi Alytaus miesto savivaldybei pavaldžiose socialinių paslaugų įstaigose taip pat VŠĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centre, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre, kur veiklą vykdo nevyriausybinės organizacijos, įvertinta jų pateikta informacija. Audito metu dalyvauta Alytaus m. savivaldybės  administracijos  turto, kurį eksploatuoja ir prižiūri Socialinės paramos skyrius metinėje inventorizacijoje.

Audito išvados:

1. Priemonės 05.809. - „Vietos bendruomenių tarybų sprendimų, įgyvendinant vietos bendruomenių savivaldos programą, įgyvendinimas“  tikslai ir vertinimo kriterijai 2013-2015 metų savivaldybės Strateginio veiklos plano 05 programoje nėra nurodyti, nenurodyti vertinimo rodikliai ir priemonės  aprašymas kaip ši priemonė susijusi su socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimu savivaldybėje.

Auditorių nuomone, Socialinės paramos skyriaus veiklos nuostatuose nurodytas tikslas –  Socialinės  paramos  politikos  nuostatų  įgyvendinimas savivaldybėje  ir skyriaus vykdomos funkcijos nėra susiję su Vietos bendruomenių savivaldos programoje patvirtintais tikslais.

2. Strateginiame  veiklos plane Socialinės apsaugos programos  priemonių kodai  nesutampa su programos priemonių kodais, nurodytais savivaldybės biudžeto  asignavimų plane pagal programas, o  rengiant savivaldybės biudžeto  projektą ir Socialinės apsaugos programos veiklos planą, nėra vieningo priemonių klasifikavimo.

           3. Biudžetinių metų eigoje, atlikus programai skirtų asignavimų perskirstymą, veiklos programų ir jų vertinimo kriterijų  patikslinimai  nėra  atliekami, socialinių paslaugų įstaigos, rengiančios veiklos programas ir veiklos planus, skelbiamoje informacijoje tai nenurodo.

            4. Socialinių paslaugų įstaigos, rengdamos  metinius  veiklos  planus, nesivadovauja savivaldybės strateginio planavimo metodikos IV dalyje nurodytais reikalavimais dėl metinio veiklos plano sudarymo struktūros ir planų viešinimo.

 5. Vertinant darbuotojų etatinių pareigybių skaičių socialinę globą teikiančiose įstaigose,  nustatyta, kad  darbuotojų  skaičius  neatitinka  savivaldybėje patvirtintų darbo laiko sąnaudų normatyvų, o  pagal teikiamų socialinių paslaugų pobūdį,  įstaigos neturi reikiamo skaičiaus arba visiškai jose nėra slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, psichologų, kineziterapeutų, t.y. tų kategorijų darbuotojų, kurie reikalingi užtikrinant teikiamų socialinių paslaugų sudėtį ir kokybę.

6. Savivaldybės  socialinių paslaugų įstaigos neturi pasitvirtinę paslaugų kainų skaičiavimo metodikos, kainos skaičiuojamos įstaigose  individualiai, atsižvelgiant į    socialinių  paslaugų  teikimui  priskiriamą  patalpų dydį,  darbuotojų etatinių pareigybių skaičių.  Savivaldybėje  nėra patvirtintos metodikos/taisyklių, kaip turėtų  būti  nustatomos  socialinių paslaugų kainos ir kokie rodikliai ar  normatyvai tai įtakotų.

7. Alytaus m. savivaldybėje nėra patvirtintos transporto paslaugų teikimo kainos. Transporto teikimo paslaugų kaina savivaldybėje taikoma, nesivadovaujant  LRV 2006-10-10 nutarimo Nr. 978 „Dėl socialinių  paslaugų  finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 20 punkto reikalavimais.

8. Dėl socialinių paslaugų įstaigų išvadų:

            8.1. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras:

               - įstaigos kasos dokumentus pasirašo vyriausioji finansininkė ir kartu pasirašo kaip kasininkė. Už kasos operacijų organizavimą ir jų atlikimą įstaigoje nėra paskirtas atsakingas asmuo. Svečių kambarių nuoma yra ekonomiškai nenaudinga, nes gaunamos pajamos nepadengia patiriamų išlaidų. 2013 metų pabaigoje dėl globos skyriaus remonto į šiuos kambarius perkeliami globos skyriaus gyventojai.

               Lyginant 2013 metų 2012 metų kreditorinį įsiskolinimą, 2013 metais įsiskolinimas įstaigoje padidėjo 2,9 karto.

  8.2. VšĮ „Mūsų atgaiva“:

              - vertinant įstaigos metinį lankomumą, darytina išvada, kad įstaiga vasaros periodu teikia paslaugas 1 lankytojui vidutiniškai tik 10-12 dienų per mėn. ir vienam lankytojui tenka vidutiniškai šiuo periodu 3-4 paslaugų val. per dieną;

                - įstaiga nustatydama darbuotojams tarnybinio atlyginimo koeficientą, skiriamą iš savivaldybės biudžeto lėšų, nesivadovavo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-06-05 įsakymo Nr. DV-338  1 punkte nurodytais reikalavimais;

              - įstaiga  vėdinimo sistemų remonto paslaugą  įsigijo nevykdant  viešųjų pirkimų procedūrų, nesivadovaujant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 ir 4 str. reikalavimais;

                - įstaigoje nėra  patvirtinta   ne socialinės paskirties paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už jas tvarka;

                 - turto nuomos sutartis su Jogos mokykla sudaryta nesivadovaujant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. reikalavimais.

 

 8.3. Alytaus nakvynės namai:

 įstaiga nėra parengusi ir patvirtinusi Asmenų mokesčio už komunalines paslaugas atsiskaitymo taisyklių, nurodant  grynųjų pinigų  įnešimo už šias paslaugas tvarką.

            Asmenų lėšos, gaunamos už komunalinių  paslaugų mokestį, visų pirma turėtų  kompensuoti savivaldybės biudžeto lėšas, skiriamas įstaigos komunalinėms paslaugoms.   Skiriant lėšas įstaigos išlaikymui yra būtina į tai atsižvelgti.

            

            8.4. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras:

   - personaliniai priedai įstaigoje skirti nesivadovaujant LRV 1993-07-08 nutarimo Nr. 511 5.2. punktu, įstaigos vadovo 2013-09-23 įsakyme Nr. V-29 nenurodyta kokiam laikotarpiui skiriami priedai;

 - Socialinių paslaugų centro patalpų plotas, skirtas dienos socialinei globai įstaigoje iš dalies atitinka Lietuvos higienos normoje HN 125:2004 „Socialinių paslaugų įstaigos: bendrieji saugos sveikatai reikalavimai“  6 dalyje nustatytus reikalavimus, o socialinių paslaugų apimtis ir socialinių paslaugų gavėjų skaičius  yra 1,5-2 kartus didesnis nei šalia esančiame pastato korpuse veikiančioje VšĮ „Mūsų atgaiva.

  - turtas, kuris VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui perduotas pagal Alytaus m. savivaldybės 2011-06-11 sutartį Nr. SR-881, naudojamas nesivadovaujant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio ir Alytaus miesto savivaldybės Turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo reikalavimais.

9.  VšĮ Alytaus neįgaliųjų dienos centro steigėjai patalpų išlaikymui lėšų neskiria, patalpos išlaikomos, skiriant savivaldybės biudžeto lėšas, vykdant socialinių paslaugų projektą. Centre teikiamos bendrosios socialinės paslaugos yra periodinio pobūdžio, kompiuterinio raštingumo paslaugos, informavimo - konsultavimo paslaugos yra abejotino poreikio, nėra aiškus ir pastovus paslaugų gavėjų skaičius.

10.  Skalbimo paslauga teikiama VšĮ Alytaus neįgaliųjų dienos užimtumo centre yra finansuojama iš Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje programai skirtų lėšų. Auditorių nuomone, ši paslauga negali būti apmokestinama.  

Skalbimo paslaugos teikimo taisyklės  parengtos, nesivadovaujant Socialinių paslaugų kataloge nurodytu paslaugos teikimo aprašymu, paslaugą  pagal  organizacijos patvirtintą tvarką  gali gauti  neįgalūs asmenys, nenurodant ar jie turi galimybę apsitarnauti patys ir  kokios jų asmens (šeimos) pajamos. Šios paslaugos teikimas ar jos koordinavimas nėra nurodytas savivaldybės Asmens higienos organizavimo ir teikimo taisyklėse.

          11. Turto naudojimo ekonomiškumo požiūriu Alytaus miesto savivaldybės administracijai netikslinga naudoti kitai savivaldybei priklausančias patalpas, kur įsikūręs Socialinės paramos skyrius, o nenaudojamas savivaldybės patalpas laikyti tuščias, apmokant jų šildymo ir apsaugos paslaugas.

 

 

 

4. Gyventojų skundai.

 

2013 metais tarnyba išnagrinėjo vieną gyventojos skundą, persiųstą LR Valstybės kontrolės. Gyventoja skundėsi dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą apskaičiavimo. Skunde išreikštos pretenzijos UAB ARATC darbuotojams buvo neteisingos.

 

5. Patikrinimai, kad teikti informaciją pagal tarybos narių paklausimus.

 

Ataskaitiniu laikotarpiu Tarnyba atliko patikrinimo ir audito procedūras VšĮ „Alytaus poliklinika“. Tikslas – pateikti informaciją tarybos nariui J. Skesteniui dėl VšĮ „Alytaus poliklinika“ direktoriaus galimai neteisėtos veiklos.

 

VI. POAUDITINĖ, PREVENCINĖ IR KITAVEIKLA.

 

Svarbi tarnybos veiklos dalis – prevencinė veikla, gerosios praktikos sklaida. Pagal savo kompetenciją konsultuojame besikreipiančius asignavimų valdytojus, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus bei darbuotojus.

Vykdydama poauditinę veiklą, tarnyba nuolat domisi pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo eiga, prašo pateikti informaciją apie jų įgyvendinimą, analizuoja ją, padeda įveikti iškylančias problemas įgyvendinant rekomendacijas.

2013 metais, kaip ir ankstesniais metais Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pasirašė Bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo yra siekiama bendradarbiauti tarnybai atliekant Alytaus miesto savivaldybės 2013 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą.

Didelį dėmesį skiriame audito kokybės užtikrinimui, nuolat keliame kvalifikaciją, ugdome administracinius, profesinius ir asmeninius gebėjimus. 2013 metais savivaldybės kontrolierius du kartus dalyvavo Europos regioninių audito institucijų asociacijos EURORAI surengtuose seminaruose. Tarnybos vertybės yra darbuotojų profesinis tobulėjimas, komandinis darbas, nešališkumas, objektyvumas, nepriklausomumas, atsakomybė, taip pat Valstybės kontrolės metodinė pagalba ir gerosios patirties sklaida, dalyvaujant savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje.

 

VII. VALSTYBĖS KONTROLĖS 2013 M. ATLIKTOS PERŽIŪROS REZULTATAI

 

2013 metų pabaigoje LR Valstybės kontrolė atliko Alytaus savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje išorinę peržiūrą.

Išorinės peržiūros tikslas – įvertinti audito institucijos kokybės užtikrinimo politiką ir procedūras, susijusias su bendra audito veikla, bei jų veiksmingumą, siekiant paskleisti geros audito praktikos pavyzdžius, nustatyti mokymo sritis, pateikti patikimą informaciją apie atliekamo audito kokybę.

Peržiūros išvados:

Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje sukurta tokia sistema, kad visi auditai iš esmės būtų atliekami pagal Valstybinio audito reikalavimus.

Institucijoje laikomasi profesinės etikos reikalavimų, nepriklausomybės principų, jos veikla skelbiama internete. Tarnybos darbuotojai turi tinkamą išsilavinimą ir pakankamą darbo stažą.

Atlikę Alytaus miesto savivaldybės 2012 m. konsoliduotų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių finansinio audito peržiūrą darome išvadą, kad audito įrodymai pakankami, tinkami, patikimi tiek, kad jais būtų galima pagrįsti pateikiamą finansinio audito ataskaitą ir išvadą, tarnybos darbuotojų pastebėjimai, išvados ir rekomendacijos pagrįstos, tačiau yra nereikšmingų nukrypimų nuo teisės aktų reglamentuojančių finansinį auditą.

 

 

VIII. TIKSLAI IR SIEKIAI

 

Įgyvendindama jai deleguotas funkcijas, tarnyba deda visas pastangas, kad auditų rezultatai ir teikiamos rekomendacijos būtų reikšmingos ir padėtų gerinti savivaldybės administravimo paslaugų kokybę bei užtikrintų savivaldybės lėšų ir turto naudojimo rezultatyvumą ekonomiškumą bei efektyvų valdymą. Privalome pasiekti, kad

·      ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus įvertintume, kaip vidaus kontrolė veikia kiekviename savivaldybės viešajame juridiniame asmenyje;

·      auditai būtų atlikti kokybiškai, kad visos išvados būtų pagrįstos tinkamais įrodymais, auditai būtų atliekami pagal Valstybinio audito reikalavimus ir Tarptautinius audito standartus;

·      būtų padidintas auditų nešališkumas, t.y. nenumatyti veiklos plane auditai pavedami tik savivaldybės tarybos sprendimu, metinis veiklos planas keičiamas tik aptarus Kontrolės komitete, atskiriems tarybos nariams informacija teikiama tik atliktų auditų apimtyje.

 

 

Teikdamas metinės veiklos ataskaitą, noriu padėkoti tų audituotų subjektų vadovams ir darbuotojams, kurie geranoriškai padėjo tarnybos darbuotojams gauti informaciją, rinkti įrodymus, suformuluoti išvadas ir rekomendacijas, teikė informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimo eigą. Ateityje taip pat tikimės konstruktyvaus dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo.

 

 

Savivaldybės kontrolierius                                                        Arturas Juškauskas

 [1] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 51-1243; 2001, Nr. 112-4070; 2010, Nr. 67-3342).

[2] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-104-; 2008, Nr. 113-4290).

[3] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalis (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Nr. 91-2832; 2003, Nr. 73-3357; 2008, Nr. 113-4290).

[4] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 51 str. 5 dl. (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Nr. 91-2832; 2003, Nr. 73-3357; 2008, Nr. 113-4290).

[5]Lietuvos Respublikos audito įstatymas (Žin., 1999, Nr. 59-1916; 1999, Nr. 60; 2008, Nr. 82-323). 

[6] Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574; 2009, Nr. 154-6945; 2010, Nr. 1-22).

[7] Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas  (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098).

[8] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin. 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 73-3357; 2008, Nr. 113-4290)

[9] Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. T-201.

[10] Lietuvos Respublikos kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-26 vėlesniais pakeitimais (Žin., 2002, Nr. 20-790; 2003, Nr. 10-388; 2004, Nr. 14-440; 2006, Nr. 16-581).

Dokumento priedai:
T-103 - Priedas-finansinė ataskaita-DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
Į pradžią