Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Nėra Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-278 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SPRENDIMŲ PRIĖMIMO NURAŠYTI PRIPAŽINTĄ NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTĄ IR DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO PERDAVIMO TVARKOS NUSTATYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL SPRENDIMŲ PRIĖMIMO NURAŠYTI PRIPAŽINTĄ NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTĄ IR DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO PERDAVIMO TVARKOS NUSTATYMO

 

 2014 m. spalio 30 d.   Nr. T-278

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 patvirtintos Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo 11.3 punktu, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Sprendimus dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto (dėl nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus), kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 50 tūkst. litų/15 tūkst. eurų), nurašymo priima:

1.1.1. savivaldybės įstaigos:

1.1.1.1. dėl nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto (kilnojamųjų daiktų), kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą 6905,6 Lt/2000 Eur* ir didesnė, gavę savivaldybės tarybos sutikimą;

1.1.1.2. dėl nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo (kilnojamųjų daiktų) turto, kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą mažesnė nei 6905,6 Lt/2000 Eur*;

1.1.2. savivaldybės įmonės ir įstaigos, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-19 nutarimu Nr. 1250 patvirtintu Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu (teikiant prašymą savivaldybės tarybai dėl sutikimo nurašyti turtą, pridedamas sprendimo dėl turto nurašymo projektas ir su juo susiję dokumentai.

2014 m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-347 redakcija

 

1.2. Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti savivaldybės turtas perduodamas:

1.2.1. iš vienos savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos kitai:

1.2.1.1. kai turto (kilnojamųjų daiktų) vieneto likutinė vertė 6908,6 Lt/2000 Eur*  ir didesnė – savivaldybės tarybos sprendimu;

1.2.1.2. kai turto (kilnojamųjų daiktų) vieneto likutinė vertė mažesnė nei 6908,6 Lt/2000 Eur*  – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;

1.2.2. valstybės institucijai, įstaigai, organizacijai – savivaldybės tarybos sprendimu;

1.2.3. pagal turto patikėjimo sutartį kitiems juridiniams asmenims savivaldybės funkcijoms įgyvendinti – savivaldybės tarybos sprendimu.

1.3. Sprendimo projektą dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto perdavimo rengia įstaiga, kurios balanse yra perduodamas turtas, kai yra atitinkamai perimančios turtą įstaigos, institucijos, organizacijos ar kito juridinio asmens sutikimas.

                      1.4. Sprendime žvaigždute (*) pažymėta vertė galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

                      2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-04-29 sprendimą Nr. T-80Dėl sprendimų priėmimo nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtą ir dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto perdavimo tvarkos“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

Į pradžią