Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-307 2014-11-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Švietimo įstatymo 36 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi ir siekdama racionaliai eksploatuoti mokyklinius autobusus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2014 m. lapkričio 27 d.

sprendimu Nr. T-307

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės mokykloms, priklausančių mokyklinių autobusų (toliau – autobusų), skirtų mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą, naudojimo tvarką.

2. Autobusai įsigyjami, perduodami arba nurašomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybių ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.

3. Apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:

3.1. mokyklinis autobusas (toliau – autobusas) – Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir mokyklos patikėjimo teise valdomas ir skiriamaisiais ženklais paženklintas specialiųjų poreikių mokiniams vežti skirtas autobusas;

3.2. saviraiškos renginiai – dalykinės olimpiados, sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos, kitų būrelių, studijų, klubų ir kiti popamokiniai renginiai, skirti meniniams, kalbiniams, sportiniams, moksliniams, technologiniams, socialiniams, ekonominiams ir kitokiems mokinių gebėjimams ugdyti;

3.3. pažintinė ir kultūrinė veikla – viena iš neformaliojo švietimo formų, skirta skatinti vaikų ir jaunimo tautinį, patriotinį ir kultūrinį ugdymą, lankant sociokultūrinę ir meninę vertę turinčius objektus;

3.4. specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys – tai mokinys, kurio galimybės yra ribotos dėl kokių nors įgimtų ar įgytų sutrikimų ar nepalankių aplinkos veiksnių (mokiniai, turintys labai didelių ar didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, besimokantys bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gali mokytis iki 21 metų).

                     

 

II. MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMAS IR TVARKA

 

4. Mokykliniai autobusai naudojami:

4.1. specialiųjų poreikių mokiniams pavėžėti pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintus maršrutus:

4.1.1. į bendrojo ugdymo mokyklas ir atgal;

4.1.2. į mieste organizuojamus neformaliojo vaikų švietimo būrelius, profesinio mokymo įstaigas;

4.1.3. pas specialistus, teikiančius specialiąją pedagoginę arba judesio korekcijos pagalbą.

4.2. Mokyklos direktoriaus įsakymu autobusas gali būti naudojamas kitoms mokyklos reikmėms, laisvu nuo specialiųjų poreikių mokinių pavėžėjimo laiku:

4.2.1. mokiniams vežti į savivaldybės, regioninius, šalies saviraiškos renginius ir iš jų;

4.2.2. vežti mokytojams, įstaigos darbuotojams, mokinių ir jų tėvų kultūrinėms, pažintinėms išvykoms, ekskursijoms, konkursams, į kvalifikacijos tobulinimo renginius, vykstančius regione ar šalyje, vykdant mokyklos projektinę veiklą.

5. Specialiųjų poreikių mokinius autobusuose turi lydėti mokytojo padėjėjai.

6. Pavėžėjant mokinius, turinčius judėjimo negalią ir naudojančius specialiuosius vežimėlius, jų įkėlimu ir iškėlimu iš autobuso turi pasirūpinti tėvai (globėjai, rūpintojai).     

7. Pavežamų mokinių sąrašo sudarymo tvarka:

7.1. iki kiekvienų metų rugpjūčio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos į Alytaus miesto pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – PPT) pristato mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), sąrašus;

7.2. PPT iki kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. sudaro bendrą pavežamų mokinių sąrašą ir pateikia jį mokyklai, turinčiai mokyklinius autobusus;

7.3. pavežamų mokinių sąrašas, esant poreikiui PPT nurodymu, gali būti keičiamas.

8. Autobusu gali vykti tiek žmonių, kiek nurodyta autobuso techniniame paso reikalavimuose.

9. Autobusų vairuotojai yra atsakingi už saugų mokinių vežiojimą ir vadovaujasi Tipine mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, ir mokyklos direktoriaus patvirtintu vairuotojo pareigybės aprašymu.

10. Mokyklos direktorius autobuso skyrimą įformina įsakymu, kurio kopija įteikiama vairuotojui. Įsakyme nurodomas atsakingas už kelionę asmuo, vykstančių asmenų vardinis sąrašas, išvykimo laikas ir vieta, kelionės maršrutas, tikslas.

 

                       

III. KELIONĖS DOKUMENTŲ TVARKYMAS

 

11. Autobusų maršrutai sudaromi taip, kad mokiniai galėtų laiku ir saugiai atvykti į mokyklą bei sugrįžti į namus, pasibaigus ugdymo procesui.

12. Vairuotojas pildo jam išduotus kelionės lapus.

13. Mokyklinio autobuso ridos ir kuro sunaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis teisės aktais ir įrašais kelionės lapuose.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Mokyklos direktorius, vadovaudamasis šiuo aprašu, nustato vadovaujamos mokyklos autobuso naudojimo, saugojimo tvarką.

15. Už mokyklos autobuso tinkamą laikymą, eksploatavimą bei naudojimą atsakingas mokyklos direktorius.

 

________________

 

Į pradžią