Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-127 2015-02-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ, KURIŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS YRA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ, KURIŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS YRA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 20 d.  Nr.  DV-127 

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 4 punktais ir 18 straipsnio 1 dalimi:

                      1. T v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisykles (pridedama).

                      2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario  4 d. įsakymo Nr. DV-71 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktą.

 

                     

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas          

______________

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                           PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m.  vasario 20 d.

įsakymu Nr. DV-127

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ, KURIŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS YRA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

                     

                      1. Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimą ir atsiskaitymą.

                      2.  Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą.

                      3. Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisyklės (toliau – taisyklės) taikomos subjektams:

                      3.1. kuriems finansavimas yra skirtas savivaldybės biudžete tarybos sprendimu ir kurių vadovai nėra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai;

                      3.2. kurių projektai yra laimėję atranką paskelbtuose savivaldybės programų konkursuose.

                      4. Savivaldybės biudžetinės įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai ir jų projektai  yra laimėję atranką paskelbtuose savivaldybės programų konkursuose, finansavimą gauna per Strateginio planavimo ir finansų skyrių pagal patvirtintą sąmatą.

 

II. SUTARČIŲ SUDARYMAS SU SUBJEKTAIS, KURIEMS FINANSAVIMAS YRA SKIRTAS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETE TARYBOS SPRENDIMU

 

                      5. Su subjektais, kurių vadovai nėra asignavimų valdytojai, tačiau lėšų skyrimas yra numatytas savivaldybės biudžete tarybos sprendimu, yra pasirašoma biudžeto lėšų naudojimo sutartis (biudžeto lėšoms) arba lėšų naudojimo sutartis (kitoms lėšoms) (toliau – sutartis).

                      6. Sutarčių projektus rengia programų koordinatoriai, vadovaudamiesi Alytaus miesto savivaldybės sutarčių rengimo ir pasirašymo taisyklėmis, ir papildomai jas derina su Strateginio planavimo ir finansų skyriumi, kuris įvertina sutartyje nurodytų vertinimo kriterijų atitikimą savivaldybės strateginiam veiklos planui.

                      7. Pasirašomoje sutartyje nurodoma:

                      7.1. subjektui skiriamų lėšų suma ir Strateginio veiklos plano programa, pagal kurią skiriamos lėšos;

                      7.2. lėšų naudojimo tikslinė paskirtis;

                      7.3. veiklos, kuriai finansuoti skiriamos lėšos, vertinimo kriterijai (ne mažiau kaip vienas);

                      7.4. planuojamas detalus lėšų paskirstymas pagal išlaidų ekonominę paskirtį, pridedama išlaidų sąmata (forma pateikiama 1 priede). Sąmata sudaroma eurais. Sudaroma sutrumpinta sąmata, praleidžiant tuščias eilutes, nekeičiant jų eilės numerių. Tais atvejais, kai dalį lėšų numatoma naudoti darbo užmokesčiui, pridedamas išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas (laisvos formos);

                      7.5. atsiskaitymas asignavimų valdytojui už veiklą, kuriai finansuoti skiriamos biudžeto lėšos, ir už jos vertinimo kriterijų įvykdymą;

                      7.6. atsiskaitymas asignavimų valdytojui už lėšų panaudojimą (nurodant išlaidų ekonominę paskirtį) ir buhalterinės apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamas lėšų panaudojimas, registro sudarymas arba dokumentų kopijų pateikimas;

                      7.7. nuostata, kad metams pasibaigus subjektų  sąskaitose, nurodytose sutartyse, esančios lėšos grąžinamos iki metų pabaigos (pateikiamas  gruodžio 31 dienos banko išrašas);

                      7.8. nuostata, kad savivaldybės administracija gali mažinti skiriamų lėšų dydį, jeigu savivaldybės taryba priima sprendimą sumažinti savivaldybės biudžeto asignavimus atitinkamoms programoms;

                      7.9. nuostata, kad įstaiga negali prašyti lėšų, skirtų ilgalaikiam turtui ir atsargoms įsigyti (išskyrus tas atsargas, kurios sunaudojamos sutarties galiojimo laikotarpiu). Jeigu planuojama įsigyti ilgalaikį turtą arba atsargas, kurios nebus sunaudotos sutarties galiojimo laikotarpiu, leidimą tam turi išduoti  administracijos direktorius;

                      7.10. nuostata, kad skiriamos lėšos apskaitomos atskiroje, tam tikslui atidarytoje, banko sąskaitoje.                     

                      7.11. kitos nuostatos, padedančios asignavimų valdytojui užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

                     

III. SUTARČIŲ SUDARYMAS SU SUBJEKTAIS, KURIŲ PROJEKTAI YRA LAIMĖJĘ ATRANKĄ PASKELBTUOSE SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ KONKURSUOSE

 

                      8. Administracijos direktoriaus (asignavimų valdytojo) įsakymu yra tvirtinama programos lėšų, kurios skirtos projektų, laimėjusių atranką, finansavimui, paskirsta. Įsakyme nurodoma:

                      8.1.  įstaiga, jos rekvizitai;

                      8.2.  projekto pavadinimas;

                      8.3.  projektui finansuoti skirta suma.

                      9. Lėšų paskirsta patvirtinama per 30 kalendorinių dienų po biudžeto patvirtinimo taryboje.

                      10. Su subjektais, kurių projektai yra laimėję atranką paskelbtuose savivaldybės programų konkursuose, yra pasirašoma biudžeto lėšų naudojimo sutartis (biudžeto lėšoms) arba lėšų naudojimo sutartis (kitoms lėšoms) (toliau – sutartis).

                      11. Sutarčių projektus rengia programų koordinatoriai, vadovaudamiesi Alytaus miesto savivaldybės sutarčių rengimo ir pasirašymo taisyklėmis, ir papildomai jas derina su Strateginio planavimo ir finansų skyriumi, kuris įvertina sutartyje nurodytų vertinimo kriterijų atitikimą Savivaldybės strateginiam veiklos planui.

                      12. Pasirašomoje sutartyje nurodoma:

                      12.1. subjektui skiriamų lėšų suma, Strateginio veiklos plano  programa, pagal kurią skiriamos lėšos, ir projekto, laimėjusio atranką, pavadinimas;

                      12.2. lėšų naudojimo tikslinė paskirtis;

                      12.3. veiklos, kuriai finansuoti skiriamos lėšos, vertinimo kriterijai (ne mažiau kaip vienas);

                      12.4. planuojamas detalus lėšų paskirstymas pagal išlaidų ekonominę paskirtį, pridedama išlaidų sąmata (forma pateikiama 1 priede). Sąmata sudaroma eurais. Sudaroma sutrumpinta sąmata, praleidžiant tuščias eilutes, nekeičiant jų eilės numerių. Tais atvejais, kai dalį lėšų numatoma naudoti darbo užmokesčiui, pridedamas išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas (laisvos formos);

                      12.5. atsiskaitymas asignavimų valdytojui už veiklą, kuriai finansuoti skiriamos biudžeto lėšos, ir už jos vertinimo kriterijų įvykdymą;

                      12.6. atsiskaitymas asignavimų valdytojui už lėšų panaudojimą (nurodant išlaidų ekonominę paskirtį) ir buhalterinės apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamas lėšų panaudojimas, registro sudarymas arba dokumentų kopijų pateikimas;

                      12.7. nuostata, kad metams pasibaigus subjektų disponuojamose sąskaitose esančios lėšos grąžinamos iki metų pabaigos (pateikiamas  gruodžio 31 dienos banko išrašas);

                      12.8. nuostata, kad savivaldybės administracija gali mažinti skiriamų lėšų dydį, jeigu savivaldybės taryba priima sprendimą sumažinti savivaldybės biudžeto asignavimus atitinkamoms programoms;

                      12.9. nuostata, kad įstaiga negali prašyti lėšų, skirtų ilgalaikiam turtui ir atsargoms įsigyti (išskyrus tas atsargas, kurios sunaudojamos sutarties galiojimo laikotarpiu). Jeigu planuojama įsigyti ilgalaikį turtą arba atsargas, kurios nebus sunaudotos sutarties galiojimo laikotarpiu, leidimą tam turi išduoti  administracijos direktorius;

                      12.10. nuostata, kad skiriamos lėšos turi būti apskaitomos atskiroje, tam tikslui atidarytoje banko sąskaitoje;

                      12.11. kitos nuostatos, padedančios asignavimų valdytojui užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

                     

IV. FINANSAVIMO TVARKA

 

                      13. Subjektai, kuriems finansavimas yra skirtas tarybos sprendimu, lėšų gavimo paraišką (forma pateikiama 2 priede) turi teisę teikti ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį, o subjektai, kurių projektai yra laimėję atranką, ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį.

                      14. Paraiška pildoma eurais, surašomi tie išlaidų straipsniai, kurie yra patvirtinti sąmatoje. Paraiška kartu su lydraščiu registruojama vieno langelio principu ir  pateikiama programos koordinatoriui.

                      15. Subjektų, kuriems finansavimas yra skirtas tarybos sprendimu,  mėnesio pabaigoje nepanaudotų lėšų banko sąskaitoje  neturi likti, finansuojamos jau patirtos išlaidos.

                      16. Subjektų, kurių projektai yra laimėję atranką, ketvirčio pabaigoje nepanaudotų lėšų banko sąskaitoje  neturi likti, finansuojamos jau patirtos išlaidos.

                      17. Programos koordinatorius, gavęs paraišką, ją sutikrina, pasirašo ir perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui.

                      18. Buhalterinės apskaitos skyrius, gavęs paraišką, formuoja paraišką Strateginio planavimo ir finansų skyriui ar kitai finansuojančiai institucijai (jeigu reikia) ir gavęs finansavimą,  lėšas perveda į nurodytą sąskaitą banke.

                      19. Lėšos naudojamos griežtai pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.

 

V. SUBJEKTŲ, KURIEMS FINANSAVIMAS YRA SKIRTAS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETE TARYBOS SPRENDIMU, ATSISKAITYMO TVARKA

 

                      20. Subjektai, kuriems finansavimas yra skirtas tarybos sprendimu, programos koordinatoriui kartu su lydraščiu vieno langelio principu pateikia:

                      20.1. iki kiekvieno mėnesio 1 dienos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma pateikiama 3 priede). Ataskaitos pateikiamos sutrumpinta forma, jos  pildomos eurais, praleidžiant tuščias eilutes, nekeičiant jų eilės numerių;

                      20.2. iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 1 dienos Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinę (forma pateikiama 4 priede).

                      21. Programų  koordinatoriai ataskaitas sutikrina, pasirašo ir iki kito mėnesio 3 dienos perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui.

                      22. Nepateikus ataskaitų, panaudojus lėšas ne pagal paskirtį arba patvirtintą išlaidų sąmatą (ekonominės klasifikacijos straipsnius), įstaiga toliau nefinansuojama.

                      23. Viešojo sektoriaus subjektai, gavę finansavimą per savivaldybės administracijos vykdomas programas, pasibaigus ketvirčiui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 3 dienos pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui finansavimo sumų pažymą (forma pateikiama 5 priede).

 

VI. SUBJEKTŲ, KURIŲ PROJEKTAI YRA LAIMĖJĘ ATRANKĄ PASKELBTUOSE SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ KONKURSUOSE, ATSISKAITYMO TVARKA

 

                      24. Subjektai, kurių projektai yra laimėję atranką paskelbtuose savivaldybės programų konkursuose, programos koordinatoriui kartu su lydraščiu vieno langelio principu pateikia:

                      24.1. iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 1 dienos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma pridedama 3 priede). Ataskaitos pateikiamos sutrumpinta forma, jos pildomos eurais, praleidžiant tuščias eilutes, nekeičiant jų eilės numerių;

                      24.2. iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 1 dienos Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinę (forma pridedama 4 priede).

                      25. Programų  koordinatoriai ataskaitas sutikrina, pasirašo ir iki kito mėnesio 3 dienos pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui.

                      26. Nepateikus ataskaitų, panaudojus lėšas ne pagal paskirtį arba patvirtintą išlaidų sąmatą (ekonominės klasifikacijos straipsnius), įstaiga toliau nefinansuojama.

                      27. Viešojo sektoriaus subjektai, kurių projektai yra laimėję atranką paskelbtuose savivaldybės programų konkursuose, pasibaigus ketvirčiui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 3 dienos pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui finansavimo sumų pažymą (forma pateikiama 5 priede).

 

VII. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ TIKSLINIMAS

 

                      28. Subjektai, kuriems finansavimas yra skirtas tarybos sprendimu, sąmatą turi teisę tikslinti vieną kartą per ketvirtį tokia tvarka:

                      28.1. įstaiga iki kiekvieno ketvirčio antro mėnesio 15 dienos vieno langelio principu pateikia programos koordinatoriui argumentuotą prašymą, kuriame nurodo visą informaciją: programą, priemonę, funkciją, finansavimo šaltinį, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir sumas, kurias reikia sumažinti ir kurias padidinti, ir nurodo priežastis;

                      28.2. programos koordinatorius parašo savo siūlymus ir raštą perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui;

                      28.3. Buhalterinės apskaitos skyrius parengia tarybos sprendimo (kai tikslinami darbo užmokesčio ar turto įsigijimo straipsniai) projektą ir persiunčia koordinatoriui;

                      28.4. koordinatorius parašo aiškinamąjį raštą, suderina sprendimo projektą ir teikia svarstyti komitetams;

                      28.5. administracijos direktoriaus įsakymo projektą parengia Buhalterinės apskaitos skyrius, jį suderina ir užregistruoja;

                      28.6. programos koordinatorius, gavęs tarybos sprendimą arba direktoriaus įsakymą, apie tai informuoja įstaigą;

                      28.7. įstaiga pateikia patikslintos biudžeto išlaidų sąmatos 2 egzempliorius programos koordinatoriui;

                      28.8. programos koordinatorius pateikia sąmatą tvirtinti administracijos direktoriui;

                      28.9. patvirtintos sąmatos 1 egzempliorių perduoda įstaigai, o kitą Buhalterinės apskaitos skyriui;

                      28.10. jeigu keičiama bendra įstaigai skiriamų lėšų suma arba finansavimo šaltinis, programos koordinatorius parengia, suderina ir teikia pasirašyti administracijos direktoriui susitarimus dėl lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo.

                      29. Subjektai, kurių projektai yra laimėję atranką paskelbtuose savivaldybės programų konkursuose, sąmatą turi teisę tikslinti vieną kartą per metus (paskutinį projekto vykdymo ketvirtį) tokia tvarka:

                      29.1. įstaiga iki ketvirčio 15 dienos pateikia programos koordinatoriui vieno langelio principu argumentuotą prašymą, kuriame nurodo visą informaciją: programą, priemonę, funkciją, projekto pavadinimą, finansavimo šaltinį, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir sumas, kurias reikia sumažinti ir kurias padidinti, ir nurodo priežastis;

                      29.2. programos koordinatorius surenka prašymus iš visų įstaigų, kurios finansuojamos per jo programą, parašo savo siūlymus ir raštus perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui;

                      29.3. Buhalterinės apskaitos skyrius parengia tarybos sprendimo (kai tikslinami darbo užmokesčio ar turto įsigijimo straipsniai) projektą ir persiunčia koordinatoriui;

                      29.4. koordinatorius parašo aiškinamąjį raštą, suderina sprendimo projektą ir teikia svarstyti komitetams;

                      29.5. administracijos direktoriaus įsakymo projektą parengia Buhalterinės apskaitos skyrius, jį suderina ir užregistruoja;

                      29.6. programos koordinatorius, gavęs tarybos sprendimą arba direktoriaus įsakymą, apie tai informuoja įstaigą;

                      29.7. įstaiga pateikia patikslintos biudžeto išlaidų sąmatos 2 egzempliorius programos koordinatoriui;

                      29.8. programos koordinatorius pateikia sąmatą tvirtinti administracijos direktoriui;

                      29.9. patvirtintos sąmatos 1 egzempliorių perduoda įstaigai, o kitą Buhalterinės apskaitos skyriui;

                      29.10. jeigu keičiama bendra įstaigai skiriamų lėšų suma arba finansavimo šaltinis, programos koordinatorius:

                      29.10.1. patikslina administracijos direktoriaus įsakymą dėl lėšų paskirstos projektams;

                      29.10.2. parengia, suderina ir teikia pasirašyti administracijos direktoriui susitarimus dėl lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo.

 

VIII. VIEŠŲJŲ DARBŲ FINANSAVIMAS

 

                      30. Administracijos direktoriaus (asignavimų valdytojo) įsakymu yra tvirtinama Verslo skatinimo programos priemonės finansuoti viešuosius darbus (08.01.02.04) lėšų paskirsta. Įsakyme nurodoma:

                      30.1. įstaigos pavadinimas, adresas, kodas;

                      30.2. įstaigai skirta lėšų suma (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, kitos išlaidos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                      31. Su visomis įstaigomis sudaromos trišalės sutartys, kurių projektus pateikia Alytaus darbo birža.

                      32. Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, finansavimą gauna tiesiogiai per Strateginio planavimo ir finansų skyrių.

                      33. Įstaigos, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 15 d. programos koordinatoriui pateikia:

                      33.1. lėšų (viešųjų darbų) kompensavimo paraišką (6 priedas) ir patvirtintas pirminių dokumentų kopijas:

                      33.1.1. darbo sutartį;

                      33.1.2. darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

                      33.1.3. darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraštį;

                      33.1.4. kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimą (laisvos formos);

                      33.1.5. informaciją apie apdraustuosius, kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai (iš SODROS EDS sistemos);

                      33.1.6. apmokėjimą įrodančius dokumentus (mokėjimo nurodymą, banko išrašą, kasos išlaidų orderį ir pan.);

                      33.2. lėšų (kitų išlaidų) kompensavimo paraišką (7 priedas) ir patvirtintas pirminių dokumentų kopijas:

                      33.2.1. PVM sąskaitas faktūras;

                      33.2.2. apmokėjimą įrodančius dokumentus (mokėjimo nurodymą, banko išrašą, kasos išlaidų orderį ir pan.).

                      34. Programos koordinatorius sutikrina:

                      34.1. lėšų (viešųjų darbų) kompensavimo paraiškos 1–8 stulpelius, pasirašo ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui. Kartu su paraiška perduoda 33.1.3–33.1.6 punktuose nurodytus dokumentus;

                      34.2. lėšų (kitų išlaidų) kompensavimo paraišką, pasirašo ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui. Kartu su paraiška perduoda 33.2.1 ir 33.2.2 punktuose nurodytus dokumentus.

                      35. Buhalterinės apskaitos skyrius sutikrina lėšų (viešųjų darbų) kompensavimo paraiškos 9–14 stulpelius ir pasirašo.

                      36. Buhalterinės apskaitos skyrius iki mėnesio paskutinės dienos lėšas perveda į nurodytas sąskaitas.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      37. Projektams, kurie finansuojami ne iš savivaldybės biudžeto, taikomos nuostatos, kurios numatytos sutartyse, sudarytose su lėšų davėju.

                      38. Visi įsipareigojimai yra apsprendžiami lėšų naudojimo sutartyse, sudarytose su lėšų naudotojais.

                      39. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius turi teisę tikrinti, ar tikslingai ir efektyviai naudojamos biudžeto lėšos.

 

________________________

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią