Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-161 2015-03-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO   

 

2015 m. kovo 3 d.    Nr. DV-161 

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-1201, 20 ir 28 punktais:

1. T v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. DV-886 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašo“ 1 punktą.

                     

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas            

______________

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                             PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. kovo 3 d.

įsakymu Nr.  DV-161

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO STEBĖSENOS

RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012-08-14 įsakymu Nr. V-1201 patvirtinto Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašo 28 punktu.

Į Alytaus miesto savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą įtraukti Alytaus miesto savivaldybei aktualūs švietimo stebėsenos rodikliai.

2. Alytaus miesto savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai suskirstyti grupėmis pagal tai, kurį švietimo stebėsenos komponentą apibūdina: švietimo kontekstą, aprūpinimą ir organizavimą, personalą ir mokinius, dalyvavimą švietime, mokymo ir mokymosi procesus, mokymosi rezultatus, švietimo pasekmes.

3. Švietimo konteksto rodikliai (parodo išorines sąlygas ir reikmes, turinčias įtakos švietimui: demografinę, sociokultūrinę situaciją, ne švietimo institucijų indėlį sudarant sąlygas švietimui, mokymuisi ir kt.):

3.1. mokinių, lankančių ne savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose veikiančius būrelius, klubus, studijas, ansamblius ir pan., skaičius ir dalis (proc.);

3.2. mokinių, dalyvaujančių mokinių ir jaunimo organizacijų veikloje, skaičius ir dalis (proc.);

3.3. vaikų, augančių probleminėse šeimose, skaičius ir dalis (proc.);

3.4. gimstamumo pokyčiai Alytaus miesto savivaldybėje.

4. Švietimo aprūpinimo ir organizavimo rodikliai (parodo švietimui skiriamas lėšas, teisės aktais ar kitais susitarimais pagrįstą švietimo procesų tvarkymą Alytaus miesto savivaldybės lygmeniu):

4.1. švietimui skirta savivaldybės biudžeto dalis (proc.);

4.2. švietimui gauta lėšų dalis (proc.) iš kitų (ne savivaldybės) finansavimo šaltinių, lyginant su lėšų suma, numatyta švietimui savivaldybės biudžete;

4.3. nemokamai maitinamų mokinių skaičius ir dalis (proc.);

4.4. pavežamų mokinių skaičius ir dalis (proc.);

4.5. renovuotų savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų, kurių apšiltinti stogai, pakeisti išorės langai ir durys, skaičius ir dalis (proc.);

4.6. specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų ir mokinių skaičiaus santykis;

4.7. mokinių, išvykusių gyventi ir mokytis į užsienį ir grįžusių iš užsienio, skaičius ir dalis (proc.);

4.8. mokinių, išvykusių gyventi ir mokytis į kitas savivaldybes ir atvykusių iš kitų savivaldybių, skaičius ir dalis (proc.);

4.9. mokinių, važinėjančių į savivaldybės švietimo biudžetines ir viešąsias įstaigas iš kitų savivaldybių, skaičius ir dalis (proc.).

5. Personalą apibūdinantys rodikliai (parodo personalo charakteristikas: amžių, lytį, kvalifikaciją ir kt.):

5.1. lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal amžių (pensinio amžiaus riba) ir lytį (proc.);

5.2. bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų pasiskirstymas pagal amžių (pensinio amžiaus riba) ir lytį (proc.);

5.3. neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų pasiskirstymas pagal amžių (pensinio amžiaus riba) ir lytį (proc.);

5.4. savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų aptarnaujančio personalo skaičius ir dalis (proc.).

6. Mokinius apibūdinantys rodikliai (parodo mokinių charakteristikas: priklausymą grupėms, kurioms reikalinga materialinė ar speciali mokymosi parama, ir kt.):

6.1. mokinių, lankančių lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, skaičius ir pokytis;

6.2. mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas, skaičius ir pokytis;

6.3. mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, skaičius ir pokytis;

6.4. mokinių, lankančių Alytaus dailiųjų amatų mokyklą ir Alytaus profesinio rengimo centrą, skaičius ir pokytis (kiekvienoje profesinio mokymo įstaigoje atskirai);

6.5. mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo būrelius bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius ir dalis (proc.);

6.6. mokinių, dalyvavusių šalies ir savivaldybės olimpiadose, konkursuose, parodose, festivaliuose, sportinėse varžybose skaičius ir dalis (proc.).

7. Dalyvavimo švietime rodikliai (parodo, kuri gyventojų dalis mokosi, yra ugdomi ir kaip jie ugdomi, kaip jie pasiskirsto įvairiose švietimo įstaigose):

7.1. specialiųjų poreikių mokinių skaičius ir dalis (proc.);

7.2. suaugusiųjų, ugdomų pagal formaliojo suaugusiųjų švietimo programas, skaičius ir dalis (proc.);

7.3. suaugusiųjų, ugdomų pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, skaičius ir dalis (proc.);

7.4. mokinių skaičiaus kaita bendrojo ugdymo mokyklose;

7.5. pirmokų skaičiaus kaita;

7.6. mokinių skaičiaus kaita neformaliojo švietimo įstaigose.

8. Mokymo ir mokymosi procesų rezultatų rodikliai (parodo klasės, grupės lygmens procesus: ugdymo metodų taikymą, užduočių, namų darbų skyrimą, vertinimą ir kt.):

8.1. lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių specialiojo ugdymo grupių ir jas lankančių mokinių skaičius ir dalis (proc.);

8.2. specialiojo ugdymo klasių ir jas lankančių mokinių skaičius ir dalis (proc.);

8.3. jaunimo klasių ir jas lankančių mokinių skaičius ir dalis (proc.);

8.4. suaugusiųjų klasių ir jas lankančių mokinių skaičius ir dalis (proc.).

9. Mokymosi rezultatų ir kokybės rodikliai (parodo rezultatus, pasiektus baigus tam tikrą švietimo proceso etapą: mokyklos pakopą, švietimo lygmenį ir pan.):

9.1. gerai ir labai gerai besimokančių mokinių skaičius (7–10 balų įvertinimas);  

9.2. pagrindinio ugdymo pasiekimų metu teigiamą įvertinimą gavusių mokinių skaičius ir dalis (proc.) pagal mokomuosius dalykus;

9.3. lietuvių k., matematikos, istorijos ir anglų k. valstybinius brandos egzaminus laikiusių ir išlaikiusių mokinių skaičius ir dalis (proc.):

9.3.1. šiuos egzaminus nuo 16 iki 35 balų išlaikiusių mokinių skaičius ir dalis (proc.);

9.3.2. šiuos egzaminus nuo 36 iki 85 balų išlaikiusių mokinių skaičius ir dalis (proc.);

9.3.3. šiuos egzaminus nuo 86 iki 100 balų išlaikiusių mokinių skaičius ir dalis (proc.);

9.3.4. šių egzaminų neišlaikiusių mokinių skaičius ir dalis (proc.).

10. Švietimo pasekmių rodikliai (parodo švietimo rezultatų poveikį visuomenei):

10.1. įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis (proc.) lyginant su bendru 10 (II gimnazijos) klasių mokinių skaičiumi;

10.2. įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis (proc.) lyginant su bendru IV gimnazijos klasių mokinių skaičiumi.

11. Alytaus miesto savivaldybės stebėsenos rodiklių sąrašas gali būti atnaujinamas ne dažniau kaip kartą per metus iki kovo 1 dienos. Rodiklių sąrašo atnaujinimą inicijuoja ir organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

______________

 

Į pradžią