Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-165 2015-05-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 SPRENDIMAS 

DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ

 

 2015 m. gegužės 28 d.   Nr. T-165

Alytus

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3 ir 1.4 punktais, 2003-11-10 nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2 ir 3 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti:

1. Neapmokestinamą žemės nuomos mokesčiu 6 (šešių) arų žemės sklypo dydį ir tik tiems žemės sklypams, kurių žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Tais atvejais, kai sklypo plotas viršija nustatytą neapmokestinamą dydį, valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas tik už dalį, viršijančią nustatytą dydį.

2. Kad neapmokestinamas žemės sklypo dydis būtų taikomas fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų. Taikant šią nuostatą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), iki jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepriskiriami mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas.

3. Metinius valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus (procentais nuo žemės mokestinės vertės) atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto verčių zonų (toliau – zonos) žemėlapio duomenis asmenims, kurie sudarę valstybinės žemės nuomos sutartis ar kuriems valstybinės žemės nuomos sutartys buvo pakeistos, taip pat kurie naudojasi valstybinės žemės sklypais (nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių):

3.1. žemės sklypams, kurių naudojimo būdas pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos:

3.1.1. 1,3 procento (1.1 vertės zonoje);

3.1.2. 1,4 procento (1.2 vertės zonoje);

3.1.3. 1,6 procento (likusiose zonose);

3.2. žemės sklypams, kurių naudojimo būdas komercinės paskirties objektų teritorijos:

3.2.1. 1,3 procento (1.1 vertės zonoje);

3.2.2. 1,4 procento (1.2 vertės zonoje);

3.2.3. 1,6 procento (likusiose zonose);

3.3. žemės sklypams, kurių naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos – 0,5 procento (visose verčių zonose);

3.4. žemės sklypams, kurių naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos – 0,5 procento (visose verčių zonose);

3.5. žemės sklypams, kurių naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (taikoma ir automobilių garažams) – 1,5 procento (visose verčių zonose);

3.6. žemės sklypams, kurių naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos – 1,3 procento (visose verčių zonose).

3.7. žemės sklypams, kurie nepaminėti 3.1–3.6 papunkčiuose – 1,5 procento (visose verčių zonose);

2018 m. gegužės 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-153 redakcija

 

3.8. žemės sklypams, kurie yra nenaudojami ir apleisti – 4 procento (visose verčių zonose).

2018 m. gegužės 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-153 redakcija

 

          4. Kad žemės nuomos mokesčiu neapmokestinami šie valstybinės žemės sklypų nuomininkai ir naudotojai:

4.1. valstybinių mokslo ir mokymo įstaigų naudojamos žemės (išskyrus sklypus/žemės plotus, kuriuose vykdoma komercinė ir/ar ūkinė veikla);

4.2. biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, naudojamos žemės (išskyrus sklypus/žemės plotus, kuriuose vykdoma komercinė ir/ar ūkinė veikla);

4.3. valstybės ir Alytaus miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų naudojamos žemės (išskyrus sklypus/žemės plotus, kuriuose vykdoma komercinė ir/ar ūkinė veikla);

4.4. religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (išskyrus sklypus/žemės plotus, kuriuose vykdoma komercinė ir/ar ūkinė veikla) naudojamos žemės;

4.5. vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų, miesto nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemės (išskyrus kai žemės sklypai naudojami komercinei ar ūkinei veiklai);

4.6. socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą, neįgaliųjų draugijų pagrindinei veiklai naudojamos žemės;

4.7. bendruomeninių organizacijų ir jaunimo organizacijų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymą (išskyrus kai žemės sklypai naudojami komercinei ar ūkinei veiklai);

4.8. juridinių ir fizinių asmenų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, pagrindinei veiklai naudojamos žemės;

4.9. daugiabučių namų savininkų bendrijų, gyvenamųjų namų statybos ir eksploatavimo bendrijų, daugiabučių namų savininkų naudojamos žemės (išskyrus asmenis, kurie daugiabučių gyvenamųjų pastatų patalpose vykdo komercinę veiklą);

4.10. Sporto paskirties inžinerinių statinių statybai ir eksplotavimui naudojamos žemės (išskyrus sklypus/žemės plotus, kuriuose vykdoma komercinė veikla arba yra apleisti ir neprižiūrimi).

2016 m. lapkričio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-310 redakcija

 

5. Atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio visus mokėtojus, kuriems apskaičiuota žemės nuomos mokesčio suma yra mažesnė ar lygi 2 eurams.

6. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimo Nr. T-254 „Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“ 1–4, 6 punktus.

7. Įpareigoti savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyrių vietinėje spaudoje informuoti valstybinės žemės naudotojus apie nustatytus valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią