Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-280 2015-09-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-239 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-239 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

 2015 m. rugsėjo 24 d.   Nr. T-280

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 papunkčiu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1369 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 5 punktą, į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. T-306 patvirtintą Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimu Nr. T-239 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-100 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas“ pakeitimo“ patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2015–2016 m. m. skaičių lentelės 13 punktą ir išdėstyti jį taip:

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir jų vykdomų bendrojo ugdymo programų pavadinimai

Klasių komplektų (grupių) skaičius

Mokinių skaičiaus

vidurkis

13.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

13.1.

8 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

8

13.2.

5-6 jungtinių suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

11

13.3.

7 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

13.4.

8 suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

13.5.

9 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

8

13.6.

10 jaunimo ugdymo klasių komplektai

1

8

13.7.

1 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

2

17

13.8.

2 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

13.9.

3 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

1

26

13.10.

4 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

2

25

13.11.

3 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

2

18

13.12.

4 gimnazijos suaugusiųjų klasių komplektai

Alytaus pataisos namuose

1

20

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią