Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-125 2016-02-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-02-20 ĮSAKYMU NR. DV-127 "DĖL PROGRAMŲ, KURIŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS YRA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ PROGRAMŲ, KURIŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS YRA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-02-20 ĮSAKYMU NR. DV-127 „DĖL PROGRAMŲ, KURIŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS YRA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PATVIRTINTŲ PROGRAMŲ, KURIŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS YRA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 12  d.  Nr.  DV-125

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 4 punktais,

                      p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-20 įsakymu Nr. DV-127 „Dėl Programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisykles ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

                     

                     

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas          

______________

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 


                                                                                       PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015  m. vasario 20 d.

įsakymu Nr. DV-127

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. vasario 12 d. įsakymo

 Nr.  DV-125      redakcija)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ, KURIŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS YRA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

                     

1. Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimą ir atsiskaitymą.

2.  Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą.

3. Taisyklės taikomos subjektams:

3.1. kuriems finansavimas yra skirtas  be atrankos (viešosios  ir  biudžetinės įstaigos) ir kurių vadovai nėra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai;

3.2. kurių projektai yra laimėję atranką paskelbtuose savivaldybės programų konkursuose.

4. Savivaldybės biudžetinės įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai ir jų projektai  yra laimėję atranką paskelbtuose savivaldybės programų konkursuose, finansavimą gauna per Strateginio planavimo ir finansų skyrių pagal patvirtintą sąmatą.

 

II SKYRIUS

SUBJEKTAI, KURIEMS FINANSAVIMAS YRA SKIRTAS BE ATRANKOS (VIEŠOSIOS IR BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS) IR KURIŲ VADOVAI NĖRA ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI

 

Sutarčių sudarymas

 

                      5. Su subjektais, kurių vadovai nėra asignavimų valdytojai (viešosios ir biudžetinės įstaigos) ir lėšos jiems yra skiriamos be atrankos, yra pasirašoma  lėšų naudojimo sutartis (toliau – sutartis).

                      6. Sutarčių projektus rengia programų koordinatoriai, vadovaudamiesi Alytaus miesto savivaldybės sutarčių rengimo ir pasirašymo taisyklėmis, ir papildomai jas derina su Strateginio planavimo ir finansų skyriumi, kuris įvertina sutartyje nurodytų vertinimo kriterijų atitikimą Savivaldybės strateginiam veiklos planui.

                      7. Pasirašomoje sutartyje nurodoma:

                      7.1. subjektui skiriamų lėšų suma, Strateginio veiklos plano programa ir priemonė, pagal kurią skiriamos lėšos;

                      7.2. lėšų naudojimo tikslinė paskirtis;

                      7.3. veiklos rūšys, kurioms finansuoti skiriamos lėšos, vertinimo kriterijai (ne mažiau kaip vienas);

                      7.4. planuojamas detalus lėšų paskirstymas pagal išlaidų ekonominę paskirtį, pridedama išlaidų sąmata (forma pateikiama 1 priede). Sąmata sudaroma eurais. Sudaroma sutrumpinta sąmata, praleidžiant tuščias eilutes, nekeičiant jų eilės numerių. Prie sąmatos pridedama darbo užmokesčio forma iš „Biudžetas VS“ planavimo posistemės;

                      7.5. atsiskaitymas programos koordinatoriui už veiklą, kuriai finansuoti skiriamos  lėšos, ir už jos vertinimo kriterijų įvykdymą;

                      7.6. atsiskaitymas programos koordinatoriui už lėšų panaudojimą (nurodant išlaidų ekonominę paskirtį) ir buhalterinės apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamas lėšų panaudojimas, registro sudarymas arba dokumentų kopijų pateikimas;

                      7.7. nuostata, kad metams pasibaigus subjektų sąskaitose, nurodytose sutartyse, esančios lėšos grąžinamos iki metų pabaigos (pateikiamas  gruodžio 31 dienos banko išrašas);

                      7.8. nuostata, kad savivaldybės administracija gali mažinti skiriamų lėšų dydį, jeigu savivaldybės taryba priima sprendimą sumažinti savivaldybės biudžeto asignavimus atitinkamoms programoms;

                      7.9. nuostata, kad įstaiga negali prašyti lėšų, skirtų ilgalaikiam turtui ir atsargoms įsigyti (išskyrus tas atsargas, kurios sunaudojamos sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių vieneto įsigijimo vertė neviršija 30 eurų). Jeigu planuojama įsigyti ilgalaikį turtą arba atsargas, kurios nebus sunaudotos sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių vieneto vertė viršija 30 eurų, leidimą tuo tikslu turi išduoti  administracijos direktorius;

                      7.10. nuostata, kad skiriamos lėšos apskaitomos atskiroje, tam tikslui atidarytoje, banko sąskaitoje, lėšos naudojamos tik atsiskaitymams negrynaisiais pinigais;

                      7.11. kitos nuostatos, padedančios programos koordinatoriui užtikrinti programos vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

 

Finansavimo tvarka

 

                      8. Subjektai (viešosios ir biudžetinės įstaigos), kuriems finansavimas yra skirtas be atrankos, lėšų gavimo paraišką (forma pateikiama 2 priede) turi teisę teikti ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį.

                      9. Paraiška pildoma eurais, surašomi tie išlaidų straipsniai, kurie numatyti patvirtintoje sąmatoje. Paraiška kartu su lydraščiu registruojama vieno langelio principu ir pateikiama programos koordinatoriui. Vienas lydraštis rašomas kelioms paraiškoms.

                      10. Mėnesio pabaigoje lėšų sąskaitoje neturi likti, finansuojamos jau patirtos išlaidos.

                      11. Programos koordinatorius, gavęs paraišką, ją sutikrina, pasirašo ir perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui.

                      12. Buhalterinės apskaitos skyrius, gavęs paraišką, formuoja paraišką Strateginio planavimo ir finansų skyriui ar kitai finansuojančiai institucijai (jeigu reikia) ir, gavęs finansavimą, lėšas perveda į nurodytą banko sąskaitą.

                      13. Lėšos naudojamos griežtai pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, patvirtintus sąmatoje.

 

Atsiskaitymo tvarka

 

                      14. Subjektai  (viešosios ir biudžetinės įstaigos), kuriems finansavimas yra skirtas be atrankos, programos koordinatoriui kartu su lydraščiu vieno langelio principu (vienas lydraštis rašomas kelioms ataskaitoms) pateikia:

                      14.1. pasibaigus mėnesiui, iki kito mėnesio 1 dienos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma pateikiama 3 priede). Ataskaitos pateikiamos sutrumpinta forma, jos  pildomos eurais, praleidžiant tuščias eilutes, nekeičiant jų eilės numerių;

                      14.2. pasibaigus ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 1 dienos Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinę (forma pateikiama 4 priede);

                      14.3. metams pasibaigus, gruodžio 31 d. banko išrašą, įrodantį, kad lėšų likučio nėra.

                      15. Programų  koordinatoriai ataskaitas sutikrina, pasirašo ir iki kito mėnesio 3 dienos perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui.

                      16. Nepateikus ataskaitų, panaudojus lėšas ne pagal paskirtį arba patvirtintą išlaidų sąmatą (ekonominės klasifikacijos straipsnius), įstaiga toliau nefinansuojama.

                      17. Viešojo sektoriaus subjektai, pasibaigus ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 3 dienos pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui finansavimo sumų pažymą (forma pateikiama 5 priede).

 

Išlaidų sąmatų tikslinimas

 

                      18.  Subjektai (viešosios ir biudžetinės įstaigos), kuriems finansavimas yra skirtas be atrankos, sąmatą turi teisę tikslinti vieną kartą per ketvirtį tokia tvarka:

                      18.1. įstaiga iki kiekvieno ketvirčio antro mėnesio 15 dienos vieno langelio principu pateikia programos koordinatoriui argumentuotą prašymą, kuriame nurodo visą informaciją: programą, priemonę, funkciją, finansavimo šaltinį, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir sumas, kurias reikia sumažinti ir kurias padidinti, ir nurodo priežastis;

                      18.2. programos koordinatorius parašo savo siūlymus ir raštą perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui;

                      18.3. Buhalterinės apskaitos skyrius parengia tarybos sprendimo (kai tikslinami darbo užmokesčio ar turto įsigijimo straipsniai) projektą ir persiunčia koordinatoriui;

                      18.4. koordinatorius parašo aiškinamąjį raštą, suderina sprendimo projektą ir teikia svarstyti komitetams;

                      18.5. administracijos direktoriaus įsakymo projektą parengia Buhalterinės apskaitos skyrius, jį suderina ir užregistruoja;

                      18.6. programos koordinatorius, gavęs tarybos sprendimą arba direktoriaus įsakymą, apie tai informuoja įstaigą;

                      18.7. įstaiga pateikia patikslintos biudžeto išlaidų sąmatos 2 egzempliorius programos koordinatoriui;

                      18.8. programos koordinatorius pateikia sąmatą tvirtinti administracijos direktoriui;

                      18.9. patvirtintos sąmatos 1 egzempliorių perduoda įstaigai, o kitą Buhalterinės apskaitos skyriui;

                      18.10. jeigu keičiama bendra įstaigai skiriamų lėšų suma arba finansavimo šaltinis, programos koordinatorius per savaitę parengia, suderina ir teikia pasirašyti administracijos direktoriui susitarimus dėl lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo.

 

III SKYRIUS

 SUBJEKTAI, KURIŲ PROJEKTAI YRA LAIMĖJĘ ATRANKĄ PASKELBTUOSE SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ KONKURSUOSE

 

Sutarčių sudarymas

 

                      19. Administracijos direktoriaus  įsakymu yra tvirtinama Programos ir priemonės lėšų, skirtų laimėjusiems atranką projektams finansuoti, paskirsta (toliau – paskirsta). Įsakyme nurodoma:

                      19.1.  įstaigos pavadinimas ir kodas;

                      19.2.  projekto pavadinimas;

                      19.3.  projektui finansuoti skirta suma.

                      20. Patvirtinus paskirstą, su subjektais, kurių projektai yra laimėję atranką paskelbtuose savivaldybės programų konkursuose, yra pasirašoma  lėšų naudojimo sutartis (toliau – sutartis).

                      21. Sutarčių projektus rengia programų koordinatoriai, vadovaudamiesi Alytaus miesto savivaldybės sutarčių rengimo ir pasirašymo taisyklėmis, ir papildomai jas derina su Strateginio planavimo ir finansų skyriumi, kuris įvertina sutartyje nurodytų vertinimo kriterijų atitikimą Savivaldybės strateginiam veiklos planui.

                      22. Pasirašomoje sutartyje nurodoma:

                      22.1. subjektui skiriamų lėšų suma, Strateginio veiklos plano programa ir priemonė, pagal kurią skiriamos lėšos, ir laimėjusio atranką projekto pavadinimas;

                      22.2. lėšų naudojimo tikslinė paskirtis;

                      22.3. veiklos, kuriai finansuoti skiriamos lėšos, vertinimo kriterijai (ne mažiau kaip vienas);

                      22.4. planuojamas detalus lėšų paskirstymas pagal išlaidų ekonominę paskirtį, pridedama išlaidų sąmata (forma pateikiama 1 priede). Sąmata sudaroma eurais. Sudaroma sutrumpinta sąmata, praleidžiant tuščias eilutes, nekeičiant jų eilės numerių. Tais atvejais, kai dalį lėšų numatoma naudoti darbo užmokesčiui, pridedamas išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas (laisvos formos);

                      22.5. atsiskaitymas programos koordinatoriui už veiklą, kuriai finansuoti skiriamos  lėšos, ir už jos vertinimo kriterijų įvykdymą;

                      22.6. atsiskaitymas programos koordinatoriui už lėšų panaudojimą (nurodant išlaidų ekonominę paskirtį) ir buhalterinės apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamas lėšų panaudojimas, registro sudarymas arba dokumentų kopijų pateikimas;

                      22.7. nuostata, kad metams pasibaigus subjektų disponuojamose sąskaitose esančios lėšos grąžinamos iki metų pabaigos (pateikiamas  gruodžio 31 dienos banko išrašas);

                      22.8. nuostata, kad savivaldybės administracija gali mažinti skiriamų lėšų dydį, jeigu savivaldybės taryba priima sprendimą sumažinti savivaldybės biudžeto asignavimus atitinkamoms programoms;

                      22.9. nuostata, kad įstaiga negali prašyti lėšų, skirtų ilgalaikiam turtui ir atsargoms įsigyti (išskyrus tas atsargas, kurios sunaudojamos sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių vieneto įsigijimo vertė neviršija 30 eurų). Jeigu planuojama įsigyti ilgalaikį turtą arba atsargas, kurios nebus sunaudotos sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių vieneto vertė viršija 30 eurų, leidimą tuo tikslu turi išduoti administracijos direktorius;

                      22.10. nuostata, kad skiriamos lėšos turi būti apskaitomos atskiroje, tam tikslui atidarytoje banko sąskaitoje, lėšos naudojamos tik atsiskaitymams negrynaisiais pinigais;

                      22.11. kitos nuostatos, padedančios programos koordinatoriui užtikrinti programos vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

                     

Finansavimo tvarka

 

                      23. Subjektai, kurių projektai yra laimėję atranką, lėšų gavimo paraišką (forma pateikiama 2 priede) turi teisę teikti ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį.

                      24. Paraiška pildoma eurais, surašomi tie išlaidų straipsniai, kurie yra patvirtinti sąmatoje. Paraiška kartu su lydraščiu registruojama vieno langelio principu ir pateikiama programos koordinatoriui. Vienas lydraštis rašomas kelioms paraiškoms.

                      25. Ketvirčio pabaigoje nepanaudotų lėšų banko sąskaitoje neturi likti, finansuojamos jau patirtos išlaidos.

                      26. Programos koordinatorius, gavęs paraišką, ją sutikrina, pasirašo ir perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui.

                      27. Buhalterinės apskaitos skyrius, gavęs paraišką, formuoja paraišką Strateginio planavimo ir finansų skyriui ar kitai finansuojančiai institucijai (jeigu reikia) ir gavęs finansavimą,  lėšas perveda į nurodytą banko sąskaitą.

                      28. Lėšos naudojamos griežtai pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, patvirtinus sąmatoje. Tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių galimas 10 procentų nukrypimas.

 

Atsiskaitymo tvarka

 

                      29. Subjektai, kurių projektai yra laimėję atranką paskelbtuose savivaldybės programų konkursuose, programos koordinatoriui kartu su lydraščiu vieno langelio principu (vienas lydraštis rašomas kelioms ataskaitoms), pasibaigus ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 1 dienos pateikia:

                      29.1.  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma pateikiama 3 priede). Ataskaitos pateikiamos sutrumpinta forma, jos pildomos eurais, praleidžiant tuščias eilutes, nekeičiant jų eilės numerių;

                      29.2.  Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinę (forma pateikiama 4 priede).

                      30. Programų  koordinatoriai ataskaitas sutikrina, pasirašo ir iki kito mėnesio 3 dienos pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui.

                      31. Nepateikus ataskaitų, panaudojus lėšas ne pagal paskirtį arba patvirtintą išlaidų sąmatą (ekonominės klasifikacijos straipsnius), įstaiga toliau nefinansuojama.

                      32. Viešojo sektoriaus subjektai, pasibaigus ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 3 dienos pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui finansavimo sumų pažymą (forma pateikiama 5 priede).

 

Išlaidų sąmatų tikslinimas

 

                      33. Subjektai, kurių projektai yra laimėję atranką paskelbtuose savivaldybės programų konkursuose, sąmatą turi teisę tikslinti vieną kartą per ketvirtį tokia tvarka:

                      33.1. įstaiga iki ketvirčio antro mėnesio 15 dienos pateikia programos koordinatoriui vieno langelio principu argumentuotą prašymą, kuriame nurodo visą informaciją: programą, priemonę, funkciją, projekto pavadinimą, finansavimo šaltinį, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir sumas, kurias reikia sumažinti ir kurias padidinti, ir nurodo priežastis. Kartu su prašymu pateikia 2 egzempliorius patikslintos išlaidų sąmatos;

                      33.2. programos koordinatorius pasirašo prašymą ir pateikia sąmatą tvirtinti administracijos direktoriui;

                      33.3. patvirtintą sąmatą (1 egzempliorių) kartu su pasirašytu prašymu perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui;

                      33.4. kitą egzempliorių patvirtintos sąmatos grąžina įstaigai.

                      34. Jeigu keičiama bendra įstaigai skiriamų lėšų suma arba finansavimo šaltinis, programos koordinatorius dar papildomai:

                      34.1. patikslina administracijos direktoriaus įsakymą dėl lėšų paskirstos projektams;

                      34.2. per savaitę parengia, suderina ir teikia pasirašyti administracijos direktoriui susitarimus dėl lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo.

 

IV SKYRIUS

 VIEŠŲJŲ DARBŲ FINANSAVIMAS

 

                      35. Administracijos direktoriaus (asignavimų valdytojo) įsakymu yra tvirtinama Socialinės apsaugos programos priemonės finansuoti viešuosius darbus (05.01.04.02) lėšų paskirsta. Įsakyme nurodoma:

                      35.1. įstaigos pavadinimas, kodas;

                      35.2. įstaigai skirta lėšų suma (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, kitos išlaidos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                      36. Su visomis įstaigomis sudaromos trišalės sutartys, kurių projektus pateikia Alytaus darbo birža.

                      37. Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, finansavimą gauna tiesiogiai per Strateginio planavimo ir finansų skyrių.

                      38. Įstaigos, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 15 d. programos koordinatoriui pateikia:

                      38.1. lėšų (viešųjų darbų) kompensavimo paraišką (forma pateikiama 6 priede) ir patvirtintas pirminių dokumentų kopijas:

                      38.1.1. darbo sutartį;

                      38.1.2. darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

                      38.1.3. darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraštį;

                      38.1.4. kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimą (laisvos formos);

                      38.1.5. informaciją apie apdraustuosius, kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai (iš „Sodros“ EDS sistemos);

                      38.1.6. apmokėjimą įrodančius dokumentus (mokėjimo nurodymą, banko išrašą, kasos išlaidų orderį ir pan.);

                      38.2. lėšų (kitų išlaidų) kompensavimo paraišką (forma pateikiama 7 priede) ir patvirtintas pirminių dokumentų kopijas:

                      38.2.1. PVM sąskaitas faktūras;

                      38.2.2. apmokėjimą įrodančius dokumentus (mokėjimo nurodymą, banko išrašą, kasos išlaidų orderį ir pan.).

                      39. Programos koordinatorius sutikrina:

                      39.1. lėšų (viešųjų darbų) kompensavimo paraiškos 1–8 stulpelius, pasirašo ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui. Kartu su paraiška perduoda 33.1.3–33.1.6 punktuose nurodytus dokumentus;

                      39.2. lėšų (kitų išlaidų) kompensavimo paraišką, pasirašo ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui. Kartu su paraiška perduoda 33.2.1 ir 33.2.2 punktuose nurodytus dokumentus.

                      40. Buhalterinės apskaitos skyrius sutikrina lėšų (viešųjų darbų) kompensavimo paraiškos 9–14 stulpelius ir pasirašo.

                      41. Buhalterinės apskaitos skyrius iki mėnesio paskutinės dienos lėšas perveda į nurodytas sąskaitas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      42. Projektams, kurie finansuojami ne iš savivaldybės biudžeto, dar papildomai taikomos nuostatos, kurios numatytos sutartyse, sudarytose su lėšų davėju.

                      43. Visi įsipareigojimai yra apsprendžiami lėšų naudojimo sutartyse, sudarytose su lėšų naudotojais.

                      44. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius turi teisę tikrinti, ar tikslingai ir efektyviai naudojamos biudžeto lėšos.

 

________________________

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
DV-125 - Priedas – DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-02-20 ĮSAKYMU NR. DV-127 "DĖL PROGRAMŲ, KURIŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS YRA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ PROGRAMŲ, KURIŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS YRA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO
DV-125 - Priedas – DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-02-20 ĮSAKYMU NR. DV-127 "DĖL PROGRAMŲ, KURIŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS YRA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ PROGRAMŲ, KURIŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS YRA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO
DV-125 - Priedas – DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-02-20 ĮSAKYMU NR. DV-127 "DĖL PROGRAMŲ, KURIŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS YRA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ PROGRAMŲ, KURIŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS YRA ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO
Į pradžią