Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-156 2016-05-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 "DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 "DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 26 d. Nr. T-156

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi , Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintas Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisykles ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

2. Skelbti šį sprendimą vietos žiniasklaidos priemonėse ir Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

3. Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. birželio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 


 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2013 m. gruodžio 19 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-284

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 26 d.

sprendimo Nr.  T-156

redakcija)

 

 

ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – taisyklės) galioja visoje Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje. Jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nuolat gyvenantys arba esantys Alytaus mieste ar laikinai atvykstantys į jį, turintys mieste bet kokį nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, ar jo neturintys (toliau – asmenys). Įgyvendindami taisyklių reikalavimus, asmenys privalo elgtis sąžiningai, vadovautis protingumo, geros moralės ir atsakomybės principais, nepažeisti visuomenės ir valstybės interesų, kitų asmenų teisių ir laisvių, Taisyklių tikslas – užtikrinti, kad Alytaus miesto bendrojo naudojimo ir privačios valdos būtų valomos ir tvarkomos, sudarant gyventojams ir miesto svečiams sveikas, saugias bei palankias gyvenimo sąlygas ir tinkamą aplinkos sanitarinę būklę

2. Taisyklėse numatyti bendrieji ir specialieji kelių, gatvių, žemės sklypų ir kitų teritorijų tvarkymo ir švaros, taip pat renginių organizavimo ir tvarkos juose reikalavimai.

3. Asmenys tvarko ir užtikrina švarą jiems nuosavybės teise priklausančiose ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ir teismo sprendimų pagrindu priskirtose ar valdomose teritorijose, o faktiškai naudojamose teritorijose veikdami per bendrojo naudojimo objektų valdytojus.

4. Savivaldybė organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu priskirtų bendrojo naudojimo teritorijų, kelių, gatvių, šaligatvių, takų valymą ir priežiūrą.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Eismo zonos – keliai, gatvės, sankryžos, tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų, dviračių takai, aikštės, skverai ir parkai, krantinės, paplūdimiai, automobilių stovėjimo aikštelės, autobusų stotelės.

5.2. Teritorijos priežiūra (eksploatavimas) – teritorijos valymas ir tvarkymas, esančių želdinių priežiūra, vykdant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių ir jų aplinkos naudojimo ir priežiūros reikalavimus.

5.3. Tvarkytojai – už švarą ir tvarką atsakingi miesto ribose esančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, renginių organizatoriai, prekybininkai ir pan. (įstaigos, jų filialai, įmonės, gamyklos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, garažų bendrijos, individualiųjų namų, žemės sklypų savininkai ir kiti).

5.4. Tvarkoma teritorija – tai įstatymų nustatyta tvarka (teritorijų planavimo dokumentais) priskirti žemės sklypai, statinių, įrenginių apsaugos zonos, daugiabučių namų, individualių namų, įmonių, įstaigų ir organizacijų, bendrijų naudojami žemės sklypai, kiemai ar statinių, reikalingų gyventojų ūkio ir buities reikmėms tenkinti, teritorija.

5.5. Priskirta teritorija – žemės sklypas, įstatymų nustatyta tvarka suformuotas kaip daiktas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, arba teritorijos, kurias asmenys naudoja iki jų suformavimo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

5.6. Bendrojo naudojimo teritorijos – tai gatvės, pėsčiųjų takai, autobusų stotelės, tiltai, viadukai, parkai, skverai, aikštės, krantinės, paplūdimiai, poilsiavietės ir kt.

5.7. Viešoji vieta – Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją).

5.8. Teritorijos priežiūros lygiai – Alytaus miesto gatvių ir teritorijų, esančių prie gatvių, priežiūros lygiai (jų sąrašas ir atlikimo terminų aprašas pridedami).

5.9. Renginys – koncertas, festivalis, šventė, ceremonija, minėjimas, paroda, eitynės, varžybos, mugė, reklaminė, pramoginė, socialinė, meninė ar kitokio pobūdžio akcija, filmo, reklamos, audiovizualinio kūrinio filmavimas, fotosesija ar kitas tam tikrą laiką trunkantis asmens organizuotas žmonių susibūrimas viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, skirtas tenkinti kultūrinius, sporto, verslo, socialinius ar kitus poreikius.

5.10. Skelbimas – priklijuojamas, prisegamas ar kitaip tvirtinamas informaciją pateikiantis pranešimas, nesusijęs su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, neskatinantis įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis.

5.11. Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose.

5.12. Prekybos vieta – prekybos įrenginys (kioskas, paviljonas, lauko kavinė, laikinieji prekybos įrenginiai, skirti prekybai (prekystaliai, vežimėliai, stalai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos ir pan.), kuriuose juridinis ar fizinis asmuo, turintis nustatyta tvarka išduotą leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešose vietose, verčiasi mažmenine prekyba ar teikia paslaugas.

5.13. Nuotekos – buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje naudotas arba perteklinis (kritulių, paviršinis, drenažinis ar pan.) vanduo, kurį jo turėtojas, naudodamasis nuotekų tvarkymo infrastruktūra, išleidžia į gamtinę aplinką arba į kitiems asmenims priklausančią nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

5.14. Nuotekų kaupimo rezervuaras – sandarios talpos, skirtos pavienių gyvenamųjų namų arba jų grupių buitinėms nuotekoms kaupti ir laikyti iki periodiško jų išsiurbimo ir išvežimo autocisternomis (rezervuarui prisipildžius) apdoroti, nukenksminti, valyti, panaudoti.

5.15. Nuotekų tvarkymas – nuotekų surinkimas, transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas, išleidimas į aplinką ir valymo metu susidariusio dumblo ir kitų atliekų tvarkymas.

5.16. Septikas – tai anaerobinio nuotekų valymo įrenginys, skirtas iki 50 GE (gyventojų ekvivalentų) nuotekoms valyti.

6. Kitas taisyklėse vartojamas sąvokas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir jų įgyvendinamieji teisės aktai.

7. Alytaus miesto savivaldybės administracija organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja bendrojo naudojimo teritorijų valymą ir priežiūrą.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

8. Asmenys tvarkomose teritorijose privalo:

8.1. nuolat užtikrinti švarą ir tvarką, valyti, tvarkyti, sušluoti, surinkti ir išvežti šiukšles, atliekas ir kitas nenaudojamas ar nereikalingas medžiagas ar daiktus;

8.2. šienauti visus žaliuosius plotus (pievas, vejas, kelkraščius, skiriamąsias juostas, griovius ir kitas teritorijas, kuriose auga žolė ar piktžolės), šienaujama pagal poreikį (pagal tvarkymo lygį), jei yra žolės perteklius, jis sugrėbiamas ir išvežamas į kompostavimo aikšteles per 3 dienas po nupjovimo, bet ne vėliau, kaip iki birželio 10 dienos;

8.3. išvežti sąšlavas iš jų susidarymo vietų, susikaupusias šiukšles iš šiukšlių dėžių, sutvarkyti teritoriją aplink šiukšlių dėžes, buitinių atliekų bei antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius ir konteinerių stovėjimo aikšteles, užtikrinti, kad šiukšlių dėžės ir konteineriai nebūtų perpildyti bei teritorijos aplink juos nebūtų užterštos ne mažesniu kaip 5 metrų spinduliu, o esant būtinumui (pvz. paliktas šiukšles nunešus vėjui, gyvūnams ar pan.) ir didesniame plote;

8.4. rudenį sugrėbti arba sušluoti lapus, surinkti nukritusias šakas, tvarkyti nutekamuosius griovius ir ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas sąšlavas išvežti į kompostavimo aikšteles;

8.5. nuimti ir nuvalyti skelbimus nuo medžių, stulpų, tvorų, suoliukų, šiukšlių dėžių, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių;

8.6. nuimti, nugriauti ar išmontuoti neteisėtai įrengtą išorinę reklamą (arba iškabą, nuorodą ar pan.) neatlyginant nuostolių jos savininkui, jeigu jų iškabinimas nesuderintas su teritorijos ar sklypo savininku ir Alytaus miesto savivaldybės administracija;

8.7. asmuo, turintis sklypą gyvenamojo namo ar kitokios paskirties statiniui statyti ir nepradėjęs statybos darbų, privalo sklypą prižiūrėti nuolat (šienauti žolę, rinkti šiukšles ir pan.), šienaujama ne mažiau kaip tris kartus per metus, pirmas šienavimas einamaisiais metais turi būti atliktas iki birželio 10 dienos.

9. Pasibaigus darbams, renginiui, prekybos ar paslaugų teikimo viešojoje vietoje laikui, asmenys privalo iškart sutvarkyti eismo zonas ir kitas teritorijas, kuriomis buvo leista laikinai naudotis, atkurti į buvusią jų padėtį, jei jos buvo sugadintos.

10. Statinio statybos vadovas, jei darbus vykdo juridinis asmuo, arba darbus organizuojantis fizinis asmuo privalo:

10.1. prižiūrėti statybvietę ir įvažiavimo į ją kelius, statybos ar griovimo darbus vykdyti taip, kad nebūtų teršiamos eismo zonos ir (ar) kitos teritorijos už statybvietės ribų, užtikrinti, kad transporto priemonės, išvažiuojančios ar įvažiuojančios iš (-į) statybvietės (-ę), neterštų eismo zonų ir (ar) kitų teritorijų. Kiekvieną dieną sutvarkyti šalia statybvietės esančios užterštos gatvės dalį, t. y. užteršę bendrojo naudojimo teritoriją už statybos aikštelės ribų (gatves, šaligatvius, žaliąsias zonas) jas privalo nuvalyti patys arba sudaryti sutartis su miestą tvarkančia organizacija;

10.2. statydamas ar rekonstruodamas statinius, jei nuo gatvės pusės statomi pastoliai, aptverti statybos aikštelę, o aptvėrimo projektą suderinti su savivaldybės administracija, taip pat užtikrinti nuolatinę tvoros priežiūrą taip, kad ji būtų tvarkinga ir saugi. Tvora nelaikoma tvarkinga ir saugia, jei ji visa ar jos dalis yra supuvusi, sulūžusi, nugriuvusi, kelia pavojų kitiems asmenims ir (ar) jų turtui, neriboja pašalinių asmenų laisvo patekimo į statybvietę. Alytaus miesto centrinės dalies urbanistinio kultūrinio draustinio teritorijoje statomų ar rekonstruojamų pastatų statybos aikštelė privalo būti uždengta laikino dekoravimo tentu su pastato fasado vaizdu, uždengti kitais vaizdiniais galima tik papildomai suderinus su savivaldybės administracija.

10.3. žemės kasimo darbus vykdyti pagal savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje tvarkos aprašą. Vykdant statybos darbus želdiniai turi būti apsaugoti nuo galimos žalos, vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintomis Želdynų apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis. Asmenys, kuriems buvo leista vykdyti kasimo darbus eismo zonose ir (ar) kitose teritorijose, privalo visiškai atkurti eismo zonų ir (ar) kitų teritorijų buvusią padėtį ir pagal aktą perduoti jas savivaldybės administracijai;

10.4. baigęs darbus pagal aktą perduoti savivaldybės administracijai sutvarkytas gatves, kelius, žaliuosius plotus, kuriais darbų vykdymo laikotarpiu buvo leista laikinai naudotis;

10.5. sustabdžius statybos darbus privaloma atlikti statinio konservavimo darbus, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferos veiksnių poveikio, užtikrinti pašalinių asmenų laisvo patekimo į statybvietę apribojimą, žmonių saugą, priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos apsaugą nuo taršos iš statybvietės. Konservavimo darbai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti baigti ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo statybos darbų sustabdymo. Po konservavimo darbų atlikimo nebaigtas statyti statinys turi būti saugus ir atrodyti taip, kad ir negadintų vaizdo bei kraštovaizdžio. Alytaus miesto centrinės dalies urbanistinio kultūrinio draustinio teritorijoje esantys pastatai privalo būti uždengti laikino dekoravimo tentu su pastato fasado vaizdu, uždengti kitais vaizdiniais galima tik papildomai suderinus su savivaldybės administracija;

11. Statinių savininkai ar asmenys, valdantys statinius nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos ir administratoriai privalo:

11.1. tvarkyti, valyti, remontuoti, dažyti ir prižiūrėti statinių fasadus, laiku atlikti būtinus remonto darbus, užtikrinti estetiškai tvarkingą fasadų išvaizdą;

11.2. neleisti įrengti nesuderintos išorinės reklamos, išmontuoti (nuimti) nustatyta tvarka nesuderintą išorinę reklamą;

11.3. aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus, atskiras jų dalis, patalpas ar kaupti juose atliekas, aptvėrimas turi atrodyti taip, kad negadintų vaizdo ir kraštovaizdžio ir būti saugus. Alytaus miesto centrinės dalies urbanistinio kultūrinio draustinio teritorijoje esantys tokie pastatai privalo būti uždengti laikino dekoravimo tentu su vaizdiniais, suderintais su savivaldybės administracija.;

11.4. prižiūrėti prie statinių įrengtų neįgaliųjų transporto priemonėms skirtų vietų ženklinimą, laiku atnaujinti horizontalų ženklinimą ir vertikalius ženklus;

11.5. prižiūrėti, kad prie statinių automobiliai nebūtų statomi ant žaliųjų vejų ir šaligatvių, organizuoti automobilių statymą;

11.6. įvažiavimui (išvažiavimui) į (iš) kiemus (-ų) naudoti tik įrengtą įvažiavimą;

11.7. mieste prie visų gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų fasadų pritvirtinti standartinius numerius, o ties gatvių sankryžomis – gatvių pavadinimų lenteles (gatvių pavadinimų lenteles užsako ir jų pritvirtinimą organizuoja Miesto ūkio skyrius, numerius užsako, tvirtina ir už juose nurodyto adreso teisingumą atsako pastato savininkai ar pastatą administruojanti įmonė.

12. Viešojoje vietoje prekiaujantis ar paslaugas teikiantis asmuo privalo:

12.1. prekybos vietą sukomplektuoti ir užstatyti pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos išduotą leidimą ir jame nurodytą vietą, laikantis leidime nurodytų ribų. Panaikinant prekybos vietą, sutvarkyti aplinką, atnaujinti dangą (jei buvo sugadinta) ir apie tai informuoti savivaldybės administraciją;

12.2. laikinoje prekybos ar maitinimo vietoje švenčių ar renginių metu, kurioje yra rizika aplaistyti dangą, privaloma dangą uždengti, o jei danga buvo aplaistyta – ją nuplauti, kad neliktų aplaistymo žymių;

12.3. prekybos vietoje bei teritorijoje, esančioje aplink 5 metrų spinduliu, užtikrinti tvarką, švarą, surinkti šiukšles, o esant būtinumui (pvz. paliktas šiukšles nunešus vėjui, gyvūnams ar pan.) ir didesniame plote, ir klientams aiškiai matomoje ir prieinamoje vietoje pastatyti (įrengti) valomą ir prižiūrimą ne mažesnę kaip 10 litrų talpos šiukšlių dėžę. Viešosiose vietose, kuriose dėl dažno gyventojų lankymosi ir aptarnavimo specifikos susidaro daug antrinių žaliavų, bei viešųjų renginių metu, pastatyti laikinuosius specialius konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti, ar taikyti kitokias jų surinkimo priemones (pvz., antrinių žaliavų surinkimas specialiais maišais).

13. Prekybos, paslaugų ir viešojo maitinimo (kavinių, restoranų, barų, klubų, greitojo maisto paviljonų) įmonių vadovai ir asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimus, privalo užtikrinti, kad:

13.1. jų įmonės prieigose būtų tvarkinga ir švaru, o nuo pagrindinių durų ne toliau kaip 3 metrai būtų įrengta geros išvaizdos, valoma, plaunama, dezinfekuojama ir nuolat prižiūrima, t. y. neperkrauta, iš kurios nebėga įvairūs skysčiai ir pan. šiukšlių dėžė su pelenine;

13.2. iki prekybos ar paslaugos teikimo vietos būtų įrengtas priėjimas (privažiavimas) su danga (pvz. trinkelių, plytelių, asfalto), prieš tai suderinus su savivaldybės administracija.

14. Nugriovęs pastatą ar kitą statinį, iškėlęs laikiną statinį (metalinį garažą, kioską ar kitą), jo savininkas ar teisėtas valdytojas, naudotojas privalo išvežti atliekas, šiukšles ir sutvarkyti vietą, kurioje stovėjo statinys.

15. Jei yra pastatomi lauko tualetai, turi būti užtikrinama, kad jie būtų tvarkingi ir dezinfekuojami.

16. Vasaros sezono metu tvarkyti ir prižiūrėti paplūdimius. Nuorūkoms ir kitoms šiukšlėms rinkti turi būti pastatomos šiukšlių dėžės bei specialūs konteineriai, skirti antrinėms žaliavoms surinkti.

17. Paplūdimių teritorijose statyti automobilius tik tam skirtose aikštelėse.

18. Vedžiojant šunis, kates ir kitus gyvūnus ir jiems priteršus bendrojo naudojimo vietas, gyvūnų savininkai ar gyvūną vedžiojantys asmenys privalo nedelsiant surinkti bei išvalyti ekskrementus ir įmesti į specialią šiukšlių dėžę arba buitinių atliekų konteinerį.

 

III SKYRIUS

NUOTEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

19. Daugiabučių ir individualių namų bei garažų ir kitų pastatų (toliau – pastatų) savininkai privalo nuotekas tvarkyti, laikydamiesi šių reikalavimų nesant galimybių prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos:

19.1. tualetai su kaupimo rezervuarais, individualios nuotekų tvarkymo sistemos su nuotekų valymu ir valytų nuotekų išleidimu į aplinką ar individualios sistemos su kaupimo rezervuarais turi būti įrengtos vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintų Nuotekų kaupimo rezervuarų bei septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės rekomendacijų Nr. R 22-00 reikalavimais;

19.2. pastato savininkas privalo turėti ir ne mažiau kaip vienerius metus saugoti dokumentus (nuotekų išvežimo ar analogišką sutartį, nuotekų perdavimo išvežimui aktus, važtaraščius ar kt., apmokėjimo už nuotekų išvežimą dokumentus), įrodančius, kad nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų ir (ar) septikų yra perduotos išvežti nuotekų vežimo paslaugas teikiančiam juridiniam asmeniui / įmonei;

19.3. pastatų savininkai privalo sudaryti sutartis su nuotekų vežimo paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu / įmone, turinčiu teisę verstis tokia veikla.

20. 19.1.  ir 19.2 punktų reikalavimai netaikomi pastatų savininkams, įsirengusiems ir eksploatuojantiems nuotekų valymo įrenginius, pagal aplinkosaugos reikalavimus (išskyrus septikus).

21. Savivaldybės administracijos atsakingi tarnautojai, Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovai gali pareikalauti iš savivaldybės teritorijoje esančių nuotekų vežimo paslaugas teikiančių juridinių asmenų / įmonių bei individualiai nuotekas tvarkančių fizinių ir juridinių asmenų pateikti jiems reikalingus dokumentus apie susidarančių nuotekų tvarkymą bei duomenis, reikalingus susidarančių nuotekų kiekiams nustatyti (įvertinti).

22. Pastatų savininkams, kuriems nesudarytos sąlygos jungtis prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų kiekis nustatomas taip:

22.1. vartojantiems centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį, nuotekų kiekis prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui, jeigu sutarties šalys (abonentas ir vandens tiekėjas) raštu nesusitarė kitaip;

22.2. geriamuoju vandeniu apsirūpinantiems individualiai, nuotekų kiekis prilyginamas sunaudoto geriamojo vandens kiekiui, nustatytam pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto individualioje vandens tiekimo infrastruktūroje, rodmenis. Jeigu geriamojo vandens apskaitos prietaiso neįmanoma įrengti techniškai, nuotekų kiekis nustatomas sutartyje, kuri sudaroma su vežimo paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu / įmone arba pagal faktiškai išvežtą jų kiekį.

23. Tvarkant nuotekų kaupimo rezervuarus ir septikus pastatų savininkai nuotekas, kaupiamas septikuose ir kitokiuose nuotekų kaupimo rezervuaruose, juos pripildžius (bet ne rečiau kaip 1 kartą per kalendorinius metus), atsižvelgiant į sunaudojamo vandens apskaitą, privalo perduoti išvežimui nuotekų vežimo paslaugas teikiančiam juridiniam asmeniui/įmonei pagal sudarytą nuotekų tvarkymo ar analogišką sutartį ne mažiau nei pagal apskaitą sunaudojamo vandens.

24. Reikalavimai nuotekų vežimui:

24.1. nuotekos iš septikų ir nuotekų kaupimo rezervuarų gali būti išvežamos tvarkyti tik į miesto nuotekų valymo įrenginius. Vežėjai atitinkamai privalo turėti sutartis, sudarytas su valymo įrenginius  eksploatuojančiomis įmonėmis;

24.2. nuotekos iš kaupimo rezervuarų ir septikų turi būti vežamos užpildžius atitinkamus aktus, važtaraščius ar kitus dokumentus;

24.3. nuotekos iš kaupimo rezervuarų ir septikų draudžiama pilti į aplinką arba vežti į mažus nuotekų valymo įrenginius, kuriuose jų negalima tinkamai apdoroti;

24.4. nuotekų iš kaupimo rezervuarų ir septikų išleidimas į nuotekų tinklus, dumblo džiovinimo aikšteles yra neleistinas;

24.5. nuotekų vežėjas privalo nurodyti atvežamų nuotekų kiekį ir jų paėmimo vietą. Atvežamų nuotekų kiekiai bei atvežimo laikas, jeigu nėra įrengta automatinė nuotekų priėmimo sistema, pagal nuotekų išvežimo dokumentus turi būti registruojami specialiame nuotekų valymo įrenginių žurnale.

25. Nuotekų kaupimo rezervuarus ir tualetus dezinfekuoja, remontuoja ir privažiavimą prie jų garantuoja pastatų savininkai arba eksploatuojančios įmonės. Rezervuarai ir lauko tualetai turi būti išbetonuoti, su sandariais dangčiais, valomi pagal higienos reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

TVARKOMŲ EISMO ZONŲ PRIEŽIŪRA ŽIEMĄ

 

26. Asmenys tvarkomose teritorijose žiemą privalo:

26.1. valyti sniegą, barstyti smėlį, skaldelę, druską ir kitas sniego, ledo tirpdymo priemones, šalinti ledą, pirmiausia – nuo tiltų, sankryžų ir gatvių, kuriomis važiuoja visuomeninis transportas, užtikrindami jo nepertraukiamą eismą, taip pat visuomeninio transporto stotelėse;

26.2. valydami eismo zonas, krauti sniegą ir (ar) ledą toliau kaip 10 m nuo visuomeninio transporto stotelių ženklų ir toliau kaip 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų ir šviesoforų. Draudžiama krauti sniegą įvažose prie visuomeninio transporto stotelių;

26.3. nustojus snigti, sniegą tuojau, bet kuriuo dienos metu, valyti ir kaupti tokiu būdu, kad būtų užtikrintas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismas, esant būtinybei, jį išvežti;

26.4. susikaupusį sniegą krauti ant šaligatvio krašto, nesusiaurinant šaligatvio pločio ne daugiau kaip iki 1,5 m, esant siauresniam, valyti visą plotį, taip pat nuvalyti sniegą nuo požeminių priešgaisrinių hidrantų 1 m spinduliu;

26.5. prasidėjus plikšalai bet kuriuo paros metu, neatsižvelgiant į oro sąlygas, nedelsiant barstyti smėlio, chlorido mišiniu (šlapia druska) priskirtas valomas ir tvarkomas teritorijas, užtikrindami normalų transporto eismą ir pėsčiųjų saugumą;

26.6. šalinti ledą (varveklius), sniegą nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų, užtikrindami, kad savaiminis sniego ar ledo kritimas nuo statinių nesukeltų žalos žmonių sveikatai, turtui. Valydami sniegą, ledą ir varveklius nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti stogų dangos, ryšių ir elektros tinklų komunikacijų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų, radijo ir televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų;

26.7. sniego ir (ar) ledo valymui naudoti įrankius, negadinančius eismo zonų dangos.

27. Barstymui skirtas medžiagas laikyti dėžėse-konteineriuose, kurie negali būti pastatyti po medžiais ar krūmais.

28. Savivaldybės administracijos užsakymu miesto teritoriją prižiūrinčios įmonės iš centrinių gatvių, aikščių ir visuomeninio transporto stotelių, esant būtinumui, privalo išvežti sniegą.

29. Visoms gatves valančioms organizacijoms ir fiziniams asmenims leidžiama vežti ir versti sniegą tik tam skirtose vietose.

30. Po žiemos nutirpus sniegui ir ledui iki gegužės 1 d. nuvalyti nuo žaliųjų plotų patekusį žvyrą, surinkti ir išvežti gatvių priežiūros atliekas ir sąšlavas.

 

V SKYRIUS

DRAUDIMAI

 

31. Draudžiama:

31.1. mėtyti nuorūkas, popierių, prekių pakuotes, atliekas ar kitaip šiukšlinti, laužyti suoliukus, dviračių stovus, eismo reguliavimo priemones, gadinti šiukšlių dėžes, konteinerius ir kitus bendro naudojimo įrenginius;

31.2. palikti, padėti, išmesti nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius daiktus, įrenginius ne tam skirtose vietose;

31.3. nesurinkti stiklo, molio ar kitų duženų, kai asmuo sudaužo ir jam sudūžta stiklinis, molinis ar kitoks daiktas ir/ar palikti jas ne tam skirtose vietose;

31.4. tvirtinti skelbimus ant medžių, krūmų, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių, stulpų, pastatų ir statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose. Asmuo, atsakingas už skelbime nurodytą veiklą, privalo užtikrinti, kad skelbimai nebūtų platinami šiam tikslui nenumatytose vietose, taip pat už tai, kad skelbimas būtų laiku nuimtas iš numatytos vietos, jei leidimas jį kabinti buvo išduotas ribotam laikotarpiui;

31.5. kabinti, dėti, klijuoti ar kitaip tvirtinti daiktus, taip pat plakatus su užrašais, piešiniais, ženklais, nuorodomis ant skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių;

31.6. įrengti, kabinti, statyti, dažyti ar kitaip tvirtinti ir eksploatuoti reklamines informacines iškabas, plakatus, reklaminius skydus, stovus, stendus, ar kitokius viešuosius užrašus, negavus leidimo savivaldybės administracijos nustatyta tvarka, taip pat nenuimti jų pasibaigus viešinimui suderintam laikui;

31.7. rašinėti, braižyti, piešti, teršti ar kitaip terlioti ant skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių, taip pat pastatų, tvorų ir kitų statinių ar atskirų jų dalių (sienų, durų, langų ir kt.). Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose vietose leidžiama piešti tik gavus suderintos grafičių piešimo vietos pažymą. Savivaldybės administracijos direktorius gali nustatyti vietas ir (ar) sąlygas, kurioms esant, leidžiama piešti neturint suderintos grafičių piešimo vietos pažymos;

31.8. teršti atliekomis, kitokiais nešvarumais (statybiniu laužu, automobilių dalimis ir kt.) bendro naudojimo teritorijas, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas;

31.9. užsiimti bet kokia veikla (atliekų, maisto produktų kaupimas ir panašiai), kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ar skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi;

31.10. laužyti, kirsti ar kitaip žaloti medžius, krūmus, jų šakas, lapus ir žiedus, mindžioti gėlynus, skinti, rauti gėles ir ardyti veją, pažeisti medžių kamienus žoliapjovėmis ar kitais žaliųjų plotų priežiūros įrenginiais; savavališkai kirsti, persodinti at kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus;

31.11. nupjautą žolę, rudenį sugrėbtus arba sušluotus lapus, surinktas nukritusias šakas krauti bendrojo naudojimo teritorijose, į buitinių atliekų bei antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius ir konteinerių stovėjimo aikšteles, asmenys ją turi išvežti į kompostavimo aikšteles patys arba sudaryti sutartis su teritorijas tvarkančiomis organizacijomis (išskyrus antrame priede pastabose numatytus atvejus);

31.12. savavališkai sodinti želdinius miesto teritorijoje (išskyrus privačioje žemėje ir privačioje namų valdoje). Sodinti želdinius galima tik su Alytaus miesto savivaldybės administracija suderinus apželdinimo projektą arba schemą;

31.13. kabinti ant medžių sūpuokles, virves ir skalbinius, kalti vinimis ar kitaip tvirtinti prie medžių reklaminius skydus, skelbimus bei bet kokius įrenginius;

31.14. gaudyti ir naikinti paukščius, žvėris, smulkiąją fauną, ardyti skruzdėlynus;

31.15. ganyti ūkinius gyvulius, vedžiojant šunis teršti jų ekskrementais žaliuosius plotus;

31.16. plauti transporto priemones gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose, paplūdimiuose, prie upės, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir kitose tam tikslui nepritaikytose ar neskirtose vietose, dulkinti, purtyti kilimėlius ar kitaip valyti transporto priemones ar atskiras jų dalis, mechanizmus;

31.17. paplūdimių teritorijose statyti automobilius ne tam skirtose aikštelėse;

31.18. kaitintis, maudytis nuogiems, plauti skalbinius fontanuose ir miesto teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose, vedžioti ir maudyti gyvūną įrengtuose paplūdimiuose ir 20 m teritorijoje aplink juos;

31.19. šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos bei kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius, pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ar kitas atliekas;

31.20.  pilti į lietaus ir buitinių nuotekų šulinius vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių kenksmingų ar užsidegančių medžiagų;

31.21. naudoti miesto teritorijoje esančius bendro naudojimo žaliuosius plotus daržams;

31.22. rinkti antrines žaliavas (tekstilę, stiklainius, butelius ir kitus daiktus) iš atliekų konteinerių;

31.23. šiukšles palikti polietileniniuose krepšiuose ar kitoje taroje ne tam skirtose vietose;

31.24. statyti, įrengti ir eksploatuoti laikinus statinius ar įrenginius, neturint nustatyta tvarka suderinto projekto ar statybą leidžiančio dokumento (jeigu jis reikalingas);

31.25. vykdant žemės darbus, užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius.

 31.26. be žemės savininko ar teisėto valdytojo raštiško sutikimo sandėliuoti iškastą gruntą, statybines ar kitas medžiagas, gamybos produkciją arba kitus daiktus, taip pat juos sandėliuoti netvarkingai arba teršti teritoriją statybinėmis atliekomis ir gruntu; esant būtinybei atsivežti malkų, statybinių ar kitų medžiagų, jos gali būti laikinai, bet ne ilgiau, kaip dvi savaites, sandėliuojamos miesto bendro naudojimo teritorijoje, atlaisvinus teritoriją, ji turi būti sutvarkyta;

31.27. savo sklype laikyti statybines ar kitas medžiagas, teršiančias aplinką ar kitaip trukdančias aplinkiniams bei išmesti atliekas už savo žemės sklypo ribos į gretimą sklypą arba bendro naudojimo teritorijas;

31.28. asmenims važinėti transporto priemonėmis tam tikslui neskirtomis, taip pat savavališkai išvažinėtomis vietomis, įvažiuoti į kelią, gatvę vikšriniam ar kelią, gatvę teršiančiam transportui, išskyrus darbus vykdantiems asmenims požeminių tinklų remonto atveju;

31.29. ant vejos, žolės, gėlynuose, žaliuosiuose plotuose, savavališkai įrengtose ar atsiradusiose stovėjimo vietose, išvažinėtose (sugadintose) vejose, žolynuose ir panašiose vietose, savavališkai kloti plyteles, trinkeles ar kitą dangą, ant tokiu būdu įrengtos dangos sustoti, statyti ir laikyti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges mašinas, eismui ne keliais skirtas transporto priemones ir priekabas;

31.30. sandėliuoti iškastą gruntą neuždengus vejos specialiu paklotu. Šis draudimas netaikomas asmeniui, kuriam teritorija priklauso nuosavybės teise;

31.31. ardyti ar gadinti eismo zonų dangą ir želdinius už statybvietės ribų;

31.32. eismo zonas valyti mechaniniu būdu, jei naudojama technika, įrengimai ar įrankiai kenkia dangoms ar jas gadina;

31.33. eismo zonose įrengti, eksploatuoti ar naudoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, užtvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius, informacinius ar kitokius stovus ir kt.) be Saugaus eismo komisijos leidimo,;

31.34. miesto teritorijoje esančiose eismo zonose, prie pirmo tvarkymo lygio gatvių (žr. 1 priede) bei prie daugiabučių namų esančiose automobilių stovėjimo aikštelėse laikyti M2 ir M3 (autobusų), N1, N2 ir N3 (krovininių automobilių) klasės transporto priemones, taip pat, neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas, paliktas be priežiūros transporto priemones, kitą techniką, įrengimus ar jų dalis (jei šios transporto priemonės trukdo eismo zonų priežiūrai, jos gali būti nuvežamos į saugojimo aikštelę);

31.35. žaisti sportinius ar kitokius žaidimus, taip pat važinėti dviračiais, riedučiais ir riedlentėmis šokinėjant per (ant) suoliukus(-ų), turėklus(-ų), šaligatvių bortelius(-ų) arba kitus(-ų) inžinerinius(-ų) ar apdailos objektus(-ų), taip pat važinėti kitais būdais, kurie kelia grėsmę žmonių saugumui ar gali padaryti žalą, išskyrus važinėjimą specialiai tam pritaikytose vietose. Šis draudimas netaikomas asmeniui, kuriam teritorija priklauso nuosavybės teise;

31.36. važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir mopedais šaligatviais ar pėsčiųjų takais, taip pat parkuose, skveruose ir kituose žaliuosiuose plotuose, statyti transporto priemones ant vejų, žaliųjų plotų, ant neuždengtų specialiomis grotelėmis pomedžių ar šaligatvio, taip pat savavališkai įrengtose ar atsiradusiose stovėjimo vietose, išvažinėtuose, sugadintuose žaliuosiuose plotuose, išskyrus Kelių eismo taisyklėse numatytus atvejus;

31.37. dėti, laikyti ir kaupti daiktus, medžiagas ar atliekas, įrengti nuolatines ar laikinas vietas poilsiui, miegui ar gyvenimui po daugiabučių gyvenamųjų namų balkonais, parkuose, skveruose ar kitose žaliosiose zonose;

31.38. pilti į fontanus atliekas, valiklius, chemines medžiagas, higienos priežiūros priemones ar skysčius, fontanus gadinti, teršti, šiukšlinti, naudoti jų vandenį. Draudimas pilti valiklius netaikomas fontanus prižiūrintiems asmenims;

31.39. kūrenti laužus (išskyrus atvejus, jei tai renginys, suderintas savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka, kurio metu kūrenami laužai, taip pat pagal projektą įrengtose laužavietėse), deginti žolę, šakas, lapus ir (ar) kitas atliekas konteineriuose ir kitose vietose, jas užkasti;

31.40. be suderinimo savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka naudoti civilines pirotechnikos priemones masinio žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, autobusų ir troleibusų stotelėse, stotyse ir pan.), važiuojamosiose kelio dalyse, pėsčiųjų judėjimo zonose;

31.41. dėti gėles ir vainikus žmonių žūties vietose eismo zonose ;

31.42. prašyti išmaldos. Draudimas netaikomas religinėms apeigoms ir kulto ceremonijoms, vykstančioms kulto pastatuose ir aplink juos, taip pat renginiuose, kuriems išduotas leidimas organizuoti renginį, kuriame nustatyta renginio (susirinkimo) vieta, laikas ir forma;

31.43. po medžiais ir krūmais laikyti barstymui skirtą smėlį, kaupti nuo eismo zonų nukastą sniegą (išskyrus sniegą, neužterštą druskomis);

31.44. sniegą ir ledą nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų mesti į važiuojamąją kelio dalį valant gatvės važiuojamąją dalį užversti sankryžas, šaligatvius, įvažiavimus į kiemus ir pan.;

31.45. krauti į rietuves sniegą arčiau kaip 10 m nuo visuomeninio transporto stotelių ženklų, taip pat visame įvažos plote;

31.46. krauti sniegą arčiau kaip 1 m nuo apšvietimo stulpų, šviesoforų;

31.47. naudoti nepritaikytą specialiąją techniką ir įrankius, kurie kenkia asfalto, betono bei akmens dangų paviršiams, valant sniegą ir ledą nuo aikščių, šaligatvių ir pėsčiųjų takų mechanizuotu ar rankiniu būdu;

31.48. į buitinių nuotekų šulinius versti bet kokio tipo atliekas;

31.49. nuotekų tinklus savavališkai prijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos tinklų;

31.50. teršti aplinką nuotekomis;

31.51. buitines nuotekas prijungti prie lietaus nuotekų tinklų ar drenažinės sistemos, išleisti į griovius, atvirus vandens telkinius;

31.52. paviršines (lietaus) ir drenažo nuotekas prijungti prie buities nuotekų tinklų;

31.53. individualių gyvenamųjų namų rajonuose patalpoms šildyti naudoti atliekas ar kitą netinkamą kurą.

 

VI SKYRIUS

SPECIALIEJI ORO KOKYBĖS GERINIMO REIKALAVIMAI

 

32. Atliekant teritorijų priežiūros, tvarkymo ir statybos objektų rangos darbus, dėl kurių susidaro dulkių, privaloma naudoti drėkinimo įrenginius, o pervežant statybos ir griovimo, teritorijų tvarkymo atliekas, jas uždengti ir paviršius sudrėkinti.

33. Šaligatvius ir gatves valyti tik prieš tai sudrėkinus ar vakuuminiu būdu.

34. Kai iš aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos gaunama informacija apie susidariusias nepalankias oro teršalų išsisklaidymo sąlygas arba užfiksuojama, kad teršalų koncentracija viršija ribines užterštumo vertes ar pavojaus slenksčius, privaloma taikyti laikinas dulkėtumo mažinimo priemones:

34.1. papildomai plauti gatves;

34.2. esant galimybei nutraukti ar apriboti dulkėtumą didinančius darbus iki palankių teršalams išsisklaidyti meteorologinių oro sąlygų ir nustatytų ribinių verčių viršijimo galutinio stabilizavimosi iki leistinų verčių;

34.3. esant būtinybei, savivaldybės administracijai priimti sprendimą dėl transporto priemonių eismo laikino apribojimo arba uždraudimo tam tikroje savivaldybės teritorijoje;

34.4. teikti informaciją visuomenei apie galimą poveikį sveikatai ir jo mažinimo galimybes.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Savivaldybės administracija ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip yra įgyvendinamos šios taisyklės.

36. Taisyklių reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka ir tai neatleidžia jų nuo prievolės laikytis šių taisyklių ir pašalinti esančius pažeidimus.

37. Kiti šiose taisyklėse neišvardinti sanitarijos, higienos, viešosios tvarkos, triukšmo valdymo, gamtos apsaugos reikalavimai yra taikomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių

             1 priedas

 

 

GATVIŲ IR TERITORIJŲ, ESANČIŲ PRIE GATVIŲ, PRIEŽIŪROS LYGIAI

 

Eil. Nr.

Gatvės ir teritorijos pavadinimas

I lygis

II lygis

1.                    Pirmasis Alytus

1.1.

A. Juozapavičiaus tiltas

x

 

1.2.

A. Juozapavičiaus g.

 

x

1.3.

Pirmojo Alytaus aikštė

 

x

1.4.

Jiezno g.

 

x

1.5.

Aikštelė prie AB ,,Alytaus chemija“

 

x

1.6.

Panemuninkėlių g.

 

x

2.      Pėsčiųjų ir dviračių takas

 

x

3.      Senamiestis

3.1.

J. Basanavičiaus g.

 

x

3.2.

A. Baranausko g.

 

x

3.3.

Rotušės a.

x

 

3.4.

Užuolankos g.

 

x

3.5.

Senamiesčio skveras

x

 

3.6.

Bažnyčios g.

x

 

3.7.

Vilniaus g.

x

 

3.8.

Jotvingių g. ir aikštelės prie ,,Sodros“ ir prieš Policijos komisariatą

x

 

3.9.

S. Dariaus ir S. Girėno g.

x

 

3.10.

Laisvės Angelo aikštė

x

 

3.11.

Laiptai į Pušyno g.

 

x

3.12.

Laiptai į Nemuno g.

 

x

3.13.

Kauno g.

 

x

3.14.

Savanorių g.

 

x

3.15.

Ligoninės g.

x

 

3.16.

Tvirtovės g.

x

 

3.17.

Alyvų takas

 

x

3.18.

Maironio g.

 

x

3.19.

Seirijų g.

 

x

3.20.

Suvalkų g.

 

x

3.21.

Rūtų g.

x

 

3.22.

Vytauto g.

 

x

3.23.

Birutės g.

 

x

3.24.

Margio g.

 

x

3.25.

Pulko g.

x

 

3.26.

Aušros g

 

x

3.27.

Žalgirio g.

 

x

4.      Dainavos mikrorajonas

4.1.

Naujoji g. (nuo Tvirtovės g. iki Žuvinto g.)

x

 

4.2.

Aikštė prie Alytaus sporto ir rekreacijos centro 

 

x

4.3.

Tvirtovės g.

x

 

4.4.

Kauno g.

 

x

4.5.

Takas, Žiburio ir Vilties g. ir skveras

 

x

4.6.

Takas, Žiburio g. – Vingio g.

 

x

4.7.

Takas, Naujoji g. – Vilties g.

 

x

4.8.

Vilties g.

 

x

4.9.

Vingio g.

 

x

4.10.

Žiburio g.

 

x

4.11.

Žuvinto g.

x

 

5.      Putinų mikrorajonas

5.1.

Žuvinto g.

x

 

5.2.

Lauko g.

 

x

5.3.

Šaltinių g.

 

x

5.4.

Kauno g.

 

x

5.5.

Ūdrijos g.

 

x

5.6.

Takas, Žuvinto g. – Naujoji g. 66

 

x

5.7.

Miklusėnų g.

 

x

5.8.

Naujoji g. (nuo Žuvinto g. iki Putinų g.)

x

 

5.9.

Naujoji g. (nuo Putinų g. iki buv. ENSK)

 

x

5.10.

A. Jonyno g.

 

x

5.11.

Kalniškės g.

 

x

5.12.

Pramonės g.

 

x

5.13.

Takas, Naujoji g. – Šaltinių g.

 

x

5.14.

Takas, Lauko g.  – parduotuvė „Banga“

 

x

5.15.

Takas, A. Jonyno g. – Pramonės g.

 

x

5.16.

Putinų g.

 

x

5.17.

Aikštė prie Kultūros ir komunikacijos centro

 

x

5.18.

Kalnėnų g.

 

x

5.19.

Takas, Naujoji g. 54 – Naujoji g. 62

 

x

5.20.

Dovainiškių g. prie Lietuvos tūkstantmečio tilto

 

x

5.21.

Estakada

 

x

5.22.

Lietuvos tūkstantmečio tiltas

 

x

5.23.

Pievų g.

 

x

5.24.

Fortų g.

 

x

5.25.

Sidabrio g.

 

x

5.26.

Lankų g.

 

x

5.27.

Įvažiavimo kelias už Lankų g.

 

x

6.      Vidzgirio mikrorajonas

 

6.1.

Takas ir laiptai prie Statybininkų g. 33

x

 

 

6.2.

Takas, Kaštonų g. – Statybininkų g. (pro darželius)

 

x

 

6.3.

Santaikos g.

 

x

 

6.4.

Ulonų g. (aikštelė prie Šv. Kazimiero bažnyčios, aikštelė prie „Lukoil“ degalinės)

 

x

 

6.5.

Daugų g.

 

x

 

6.6.

Takai su laiptais (prie Sveikatos tako)

x

 

 

6.7.

Varėnos g.

 

x

 

6.8.

Kepyklos g.

 

x

 

6.9.

Naujoji g. (Naujosios g. įvažos šaligatvis)

x

 

 

6.10.

Likiškėlių g.

 

x

 

6.11.

Jazminų g.

 

x

 

6.12.

Takas, Volungės g. – Likiškėlių g.

 

x

 

6.13.

Takas, Likiškėlių g. – Jurgiškių g.

 

x

 

6.14.

Sudvajų g.

 

x

 

6.15.

Statybininkų g.

 

x

 

6.16.

Volungės g.

 

x

 

6.17.

Jurgiškių g.

 

x

 

6.18.

Jaunimo g.

 

x

 

6.19.

Kaštonų g.

 

x

 

6.20.

Topolių g.

 

x

 

6.21.

Sveikatos takas nuo Pulko g. iki Raudonkalnio g.

x

 

 

6.22.

Sveikatos takas nuo Raudonkalnio g. iki Punsko g.

 

x

 

6.23.

Sveikatos takas  nuo Pulko g. iki A. Baranausko g.

 

x

 

6.24.

Takas, Likiškėlių g. – Jaunimo g.

 

x

 

6.25.

Takas, Sudvajų  – Jaunimo – Kaštonų g.

 

x

 

6.26.

Takas, Kaštonų g. – Jaunimo g.

 

x

 

6.27.

Takas, Statybininkų g. 33 – Topolių g.

 

x

 

6.28.

Takas, „Norfa“ – Likiškėlių g. su laiptais

 

x

 

6.29.

Takas, „Signalas“ – Sudvajų g. su laiptais

 

x

 

6.30.

Takas, „Norfa“ – „Almeida“

 

x

 

6.31.

Takas, Volungės – Statybininkų g. 42

 

x

 

6.32.

Takas, nuo Volungės g. pro ,,Vilties“ mokyklą-darželį

 

x

 

6.33.

Takas Volungės g. – Jazminų g. 36

 

x

 

6.34.

Takas, Sveikatos takas – AB „Teo“

 

x

 

6.35.

Takas Statybininkų  - Volungės g. (pro AB „Teo“)

 

x

 

6.36.

Takas, Statybininkų g. 46 – Volungės g. 3 – Likiškėlių g.

 

x

 

6.37.

Takai, pard. „Eglė“ – Sveikatos takas

 

x

 

6.38.

Takas su laiptais Topolių g. – Šv. Benedikto gimnazija

 

x

 

6.39.

Takas, Topolių g. – Šv. Benedikto gimnazija

 

x

 

6.40.

Takas, Kaštonų g. 12 – Sveikatos takas

 

x

 

6.41.

Pulko g.

 

x

 

6.42.

Rūtų g.

x

 

 

6.43.

Gardino g.

 

x

 

6.44.

Gamyklos g.

 

x

 

6.45.

Geležinkelio g.

 

x

 

6.46.

Perlojos g.

 

x

 

6.47.

Punsko g.

 

x

 

6.48.

Amatų g.

 

x

 

6.49.

Kernavės g.

 

x

 

6.50.

Raudonkalnio g.

x

 

 

 

Pastaba: Daugiabučių namų savininkų bendrijų teritorijos priskiriamos III priežiūros lygiui.

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių

             2 priedas

 

ALYTAUS MIESTO TERITORIJŲ, ESANČIŲ PRIE GATVIŲ, PRIEŽIŪROS LYGIŲ IR ATLIKIMO TERMINŲ APRAŠAS

 

I. ŽALIŲJŲ PLOTŲ VALYMO darbai

 

I lygis

Šiukšlės, lapai ir smulkios šakos surenkamos ir išvežamos kiekvieną dieną iki 8 val.

II lygis

Šiukšlės, lapai ir smulkios šakos surenkamos ir išvežamos ne rečiau, kaip 3 kartus per savaitę.

Pastabos:

1. Masinio lapų kritimo metu lapai sugrėbiami į krūvas ir išvežami pagal savivaldybės portale www.alytus.lt paviešintą grafiką. Sukrautus prie konteinerių lapus, žolę ir šakas nustatytu laiku išveža zoną aptarnaujanti įmonė.

2. Žiemos laikotarpiu, jeigu nėra sniego, žalieji plotai valomi kaip vasaros laikotarpiu.

3. Pavasarinio genėjimo metu stambios šakos esančios bendro naudojimo teritorijose, bendrijų teritorijose ir prie konteinerių išvežamos pagal savivaldybės portale www.alytus.lt paviešintą grafiką.

II. ŽALIŲJŲ PLOTŲ ŠIENAVIMO darbAi

 

I lygis

Nepjautos žolės aukštis visoje zonoje negali būti didesnis kaip 8 cm. Nupjautos žolės aukštis turi būti ne didesnis kaip 5 cm. Šienaujamuose plotuose darbo dienos pabaigoje negali likti nenupjautos žolės kuokštų ir žolės pertekliaus, jei susidaro žolės perteklius, kuris nepanaudojamas mulčiavimui, jis sugrėbiamas ir išvežamas į kompostavimo aikšteles tuoj po nupjovimo, žolės kuokštai tą pačią dieną nušienaujami (nešiojamosiomis) žoliapjovėmis.

II lygis

Nepjautos žolės aukštis visoje zonoje negali būti didesnis kaip 20 cm. Nupjautos žolės aukštis turi būti ne didesnis kaip 5 cm; jei pjaunant lieka žolės kuokštai, jie nupjaunami (nešiojamosiomis) žoliapjovėmis ne vėliau kaip sekančią dieną po nupjovimo; jei susidaro žolės perteklius, kuris nepanaudojamas mulčiavimui, jis sugrėbiamas ir išvežamas į kompostavimo aikšteles per 3 dienas po nupjovimo.

Pastabos:

1. Tvirtovės fortai (Putinų g.) 34700 m² numatoma šienauti 1 kartą per metus.

2. Kiekvieną kartą šienaujant nuo medžių nuimamos atžalos ir išnaikinami atžalinės kilmės krūmai, atsirandantys šienaujamuose plotuose.

3. Gyvatvorės genimos kiekvieną pavasarį iki vegetacijos pradžios.

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią