Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-831 2016-09-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 14 d. Nr.  DV-831

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-177  patvirtintų Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių 10.1 ir 38 punktais:

1. T v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo ir naudojimo taisykles (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus ūkio skyrių supažindinti įstaigos darbuotojus su 1 punktu patvirtintomis taisyklėmis.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 14 d.

įsakymu Nr.  DV-831

 

2016 m. lapkričio 2 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1028 redakcija

 

2018 m. balandžio 6 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-426 redakcija

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo ir naudojimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – administracija) tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos, naudojimo, saugojimo, žymėjimo, techninės priežiūros, remonto, naudojimo kontrolės, ridos ir degalų apskaitos, netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms tvarką.

2. Taisyklės yra privalomos visiems administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Tarnybinis lengvasis automobilis (toliau – tarnybinis automobilis)  – įstaigai teisėtu pagrindu (nuosavybės teise, nuomos ar nuomos pagal veiklos nuomos sutartį) priklausantis lengvasis automobilis, kurį įstaigos darbuotojas naudoja tarnybos reikmėms.

3.2. Netarnybinis automobilis – įstaigos darbuotojo teisėtu pagrindu  valdomas automobilis, naudojamas tarnybos reikmėms, už jo naudojimą mokama kompensacija padengti degalų įsigijimo išlaidas.

 

II SKYRIUS 

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ  ĮSIGIJIMO TARNYBOS REIKMĖMS SĄLYGOS IR TVARKA

 

4. Administracija ne brangesnius kaip 17 377,20 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) lengvuosius automobilius, turinčius ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, ir kitus lengvuosius automobilius, ne brangesnius kaip 26 065,80 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), gali įsigyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį, gavusi savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą, jeigu tai yra numatyta lėšų sąmatose, o brangesnius kaip 17 377,20 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) lengvuosius automobilius, turinčius ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, ir kitus lengvuosius automobilius, brangesnius kaip 26 065,80 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) – tik leidus savivaldybės tarybai.

5. Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimus dėl tarnybinio automobilio įsigijimo, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos finansinę padėtį ir būtinybę.

 

III SKYRIUS

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

6. Administracijos tarnybiniai automobiliai bet kuriuo paros metu, taip pat poilsio ir švenčių dienomis gali būti naudojami tik tarnybos reikmėms (Alytaus miesto savivaldybės institucijų ir administracijos nustatytoms funkcijoms atlikti bei kitiems su jų veiklos ypatumais susijusiems atvejams, įskaitant susitikimus su gyventojais ir kitus renginius, kai būtina užtikrinti mero, mero pavaduotojų ir valstybės tarnautojų ar darbuotojų pareigų vykdymą).

7. Administracijos tarnybiniais automobiliais su vairuotoju ir be jo tarnybos reikmėms turi teisę naudotis savivaldybės meras, mero pavaduotojai, mero patarėjai, administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, įtraukti į Alytaus miesto savivaldybės darbuotojų, turinčių teisę tarnybos reikmėms naudotis Alytaus miesto savivaldybės administracijos turimais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašą.

8. Alytaus miesto savivaldybės darbuotojų, turinčių teisę tarnybos reikmėms naudotis Alytaus miesto savivaldybės administracijos turimais tarnybiniais automobiliais, pareigybių sąrašą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

9. Administracijos skyriams ar administracijos darbuotojams tarnybinio automobilio perdavimas (priskyrimas) nuolatinai naudoti įforminamas transporto priemonės perdavimo – priėmimo aktu (forma pateikiama 1 priede), jį pasirašo Vidaus ūkio skyriaus darbuotojas, atsakingas už tarnybinių automobilių administravimą, ir jį priimantis darbuotojas.

10. Administracijos skyriai ir administracijos darbuotojai, kuriems nuolatinai naudoti nėra priskirtas tarnybinis automobilis, tarnybinėms užduotims vykdyti gali naudotis administracijos tarnybiniais automobiliais su vairuotoju ar be jo.

11. Tarnybinį automobilį be vairuotojo, reikalingą tarnybos reikmėms Alytaus mieste, galima užsakyti paskambinus Vidaus ūkio skyriaus budėtojui, nurodžius numatomą naudotis tarnybiniu automobiliu datą ir laiką. Tarnybinio automobilio raktus ir dokumentus darbuotojui  išduoda Vidaus ūkio skyriaus budėtojas, o darbuotojas pasirašo žurnale, kad paėmė tarnybinį automobilį naudoti.

12. Darbuotojas, vairavęs tarnybinį automobilį be Vidaus ūkio skyriaus vairuotojo, užpildo Tarnybinių automobilių naudojimo registracijos žurnalą (forma pateikiama 2 priede), jame nurodoma: data, transportą vairavusio ir važiavusio darbuotojų pavardės, kelionės maršrutas, spidometro rodmenys išvykstant ir parvykus, nuvažiuotų kilometrų skaičius, parašas. Žurnalas laikomas automobilyje.

13. Vykstant į kitus miestus atlikti tarnybinių užduočių, tarnybinis automobilis su vairuotoju ar be jo užsakomas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, pateikus tarnybinės komandiruotės prašymą VLIS „Avilys“, nurodžius vizuotojus – Vidaus ūkio skyriaus vedėją ir Vidaus ūkio skyriaus darbuotoją, atsakingą už tarnybinių automobilių administravimą. Tarnybinis automobilis skiriamas pagal galimybes, vykstant ne mažiau kaip 3 (trims) darbuotojams, įtrauktiems į Alytaus miesto savivaldybės darbuotojų, turinčių teisę tarnybos reikmėms naudotis Alytaus miesto savivaldybės administracijos turimais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašą. Atskirais atvejais, esant tarnybiniam būtinumui, tarnybinis automobilis gali būti skiriamas vykstant ir 1 (vienam) darbuotojui.

14. Užsakius tarnybinį automobilį ir nelikus jam poreikio, reikia nedelsiant apie tai pranešti Vidaus ūkio skyriaus darbuotojui, atsakingam už tarnybinių automobilių administravimą.

15. Naudojantis tarnybiniu automobiliu su Vidaus ūkio skyriaus vairuotoju, kelionės dokumentus pildo vairuotojas.

16. Tarnybinius automobilius vairuoti gali darbuotojai, kurie yra raštu susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įtraukti į Alytaus miesto savivaldybės darbuotojų, turinčių teisę tarnybos reikmėms naudotis Alytaus miesto savivaldybės administracijos turimais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašą.

17. Tarnybinių automobilių ridos limitus įsakymu nustato administracijos direktorius.

18. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo tarnybiniai automobiliai, nedelsiant pranešama Vidaus ūkio skyriaus vedėjui arba Vidaus ūkio skyriaus darbuotojui, atsakingam už tarnybinių automobilių administravimą – jie informuoja administracijos direktorių.

19. Vidaus ūkio skyriaus darbuotojas, atsakingas už tarnybinių automobilių administravimą, nuolat kontroliuoja, kaip naudojami tarnybiniai automobiliai (ar tvarkingi spidometrai, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytas normas ir panašiai) ir apie pažeidimus informuoja Vidaus ūkio skyriaus vedėją.

20. Administracijos tarnybiniuose lengvuosiuose automobiliuose turi būti įrengtos transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos, kurios leistų realiuoju laiku stebėti tarnybinių lengvųjų automobilių judėjimą.

                     

IV SKYRIUS

 TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS

 

21. Tarnybiniai automobiliai ne darbo metu laikomi administracijos garažuose, esančiuose Rotušės a. 4, Statybininkų g. 30A, Alytuje. Esant tarnybiniam būtinumui (vėlai parvykstant, anksti išvykstant, atliekant techninę priežiūrą, organizuojant renginius, reidus, patikrinimus, vykdant neplaninius teritorijų, pastatų, objektų patikrinimus ir kt.), tarnybinis automobilis gali būti laikomas saugomose automobilių stovėjimo aikštelėse ar kitose vietose, kuriose užtikrinama jo apsauga. Už tarnybinio automobilio laikymą ne administracijos garaže ir su tuo susijusias išlaidas atsako darbuotojas, kuris priėmė tarnybinį automobilį.

22. Tarnybiniame automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, radijo aparatą (jeigu jis išimamas). Paliekant tarnybinį automobilį, privaloma įjungti apsaugos sistemą ir užrakinti automobilį.

 

V SKYRIUS

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ DEGALŲ ĮSIGIJIMO TVARKA

 

23. Degalai į tarnybinį transportą pilami tik degalinėse, su kuriomis sudarytos sutartys. Tuo rūpinasi darbuotojai, kuriems išduotos magnetinės degalų pirkimo kortelės. 

24. Važiuojant į komandiruotę, kai nėra galimybės įsipilti degalų su magnetine degalų pirkimo kortele, degalai gali būti perkami už grynuosius pinigus ir išsaugomi pirkimo kvitai. Tokiu

atveju grįžus iš komandiruotės, degalinės kvitai pateikiami administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui ir užpildomi grynųjų pinigų apyskaitos dokumentai.

25. Visi degalų pirkimo kvitai prisegami prie transporto priemonės kelionės lapo ir pateikiami atsiskaityti Vidaus ūkio skyriaus darbuotojui, atsakingam už tarnybinių automobilių administravimą.

26. Tarnybinio transporto sunaudojami degalai nurašomi pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas normas.

 

VI SKYRIUS

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ RIDOS IR DEGALŲ APSKAITA

 

27. Tarnybinių automobilių degalų sunaudojimo bazinės normos tvirtinamos administracijos direktoriaus įsakymu.

28. Tarnybinių automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma nustatyta tvarka:

28.1. Tarnybinį automobilį vairuojančiam darbuotojui, kuriam yra priskirtas tarnybinis automobilis ir išduota magnetinė degalų kortelė, Vidaus ūkio skyriaus darbuotojas, atsakingas už tarnybinių automobilių administravimą, išduoda kelionės lapą, kuriame įrašoma: vairuotojo pavardė, automobilio spidometro rodmenys, degalų likutis transporto priemonėje. Tarnybinį automobilį vairuojantis darbuotojas, kuriam yra priskirtas tarnybinis automobilis ir išduota magnetinė degalų kortelė, pasirašo nurodytoje kelionės lapo vietoje, užpildo jį – nurodo įpiltų ir sunaudotų degalų kiekį pagal patvirtintas transporto priemonės degalų sunaudojimo normas, maršrutus ir nuvažiuotus kilometrus ir grąžina atsakingam asmeniui iki kito mėnesio 4 dienos.

28.2. Kelionės lapai išduodami laikotarpiui – nuo vienos dienos iki mėnesio, bet ne ilgiau kaip iki einamojo mėnesio pabaigos.

28.3. Kelionės maršrutas, kai tarnybinė užduotis atliekama Alytaus mieste, neregistruojamas, o žymimas vieną kartą per dieną.

28.4. Kelionė tarnybinėms užduotims atlikti, kai tarnybiniu automobiliu vykstama į užsienio valstybes ar užduotis vykdoma švenčių, poilsio dienomis, įforminama administracijos direktoriaus įsakymu. Kelionės maršrutas žymimas transporto priemonės kelionės lape, kur įskaitomai pasirašo tarnybiniu automobiliu į komandiruotę važiavęs darbuotojas.

28.5. Už teisingą duomenų įrašymą automobilio kelionės lape atsako lapą užpildęs ir pasirašęs darbuotojas.

28.6. Vidaus ūkio skyriaus darbuotojas, atsakingas už tarnybinių automobilių administravimą, kiekvieną mėnesį pagal kelionės lapus ir kuro įsigijimo dokumentus parengia kuro nurašymo aktą ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui.

 

VII SKYRIUS

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ ŽYMĖJIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

 

29. Tarnybiniai automobiliai turi būti draudžiami transporto priemonių kasko draudimu ir įprastiniu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu  teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Tarnybiniai automobiliai privalo būti pažymėti teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Tarnybinių automobilių draudimą ir žymėjimą teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Vidaus ūkio skyrius.

32. Už tarnybinio automobilio kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą, už privalomos techninės apžiūros organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka atsakingas Vidaus ūkio skyriaus vairuotojas, kuriam direktoriaus įsakymu priskirta transporto priemonės techninė priežiūra.

33. Vairuotojas ar darbuotojas, vairuojantis transporto priemonę be vairuotojo,  privalo:

33.1. Prieš kelionę patikrinti, ar transporto priemonė techniškai tvarkinga, kelionės metu stebėti transporto priemonės būklę, taip pat signalinius bei kontrolinius prietaisų rodmenis.

33.2. Kelionės metu pastebėjęs transporto priemonės gedimą, pranešti Vidaus ūkio skyriaus vedėjui arba Vidaus ūkio skyriaus darbuotojui, atsakingam už tarnybinių automobilių administravimą.

33.3. Patekus į eismo įvykį, užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir informuoti Vidaus ūkio skyriaus vedėją arba Vidaus ūkio skyriaus darbuotoją, atsakingą už tarnybinių automobilių administravimą – jis apie įvykį praneša administracijos direktoriui ir draudimo įmonei. Jeigu nukentėjo žmonės arba tretieji asmenys, apie įvykį reikia pranešti policijai (iš mobiliojo telefono skambinti 112).

33.4. Pristatyti apgadintą transporto priemonę į autoservisą, kurį nurodys draudimo bendrovė. Užpildyti ir pasirašyti draudimo bendrovės reikalaujamus dokumentus.

33.5. Eismo įvykio metu patyrus traumą, tą pačią dieną kreiptis į medicinos įstaigą. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai informuoti savivaldybės darbuotoją, atsakingą už darbų saugą, ir tiesioginį vadovą.

33.6. Dėl sveikatos pablogėjimo ar kitų priežasčių nesant galimybės sutvarkyti su eismo įvykiu susijusių formalumų, kreiptis į Vidaus ūkio skyriaus vedėją arba Vidaus ūkio skyriaus darbuotoją, atsakingą už tarnybinių automobilių administravimą, konsultacijos ir / arba pagalbos.

34. Įvykus eismo įvykiui ir policijai bei draudimo bendrovei pripažinus, kad eismo įvykis atsitiko nusižengiant Kelių eismo ir Transporto priemonių draudimo taisyklėms (vairavimas apsvaigus nuo alkoholio, vaistų, narkotinių ar kitų svaiginamųjų medžiagų, vartojimas alkoholio ar kitų svaiginamųjų medžiagų po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, vengimas neblaivumo ar apsvaigimo patikros, tyčinis avarinės situacijos sudarymas ir kt.), vairavęs tarnybinį automobilį darbuotojas už padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

35. Tarnybiniam automobiliui sugedus, darbuotojas privalo informuoti Vidaus ūkio skyriaus vedėją arba darbuotoją, atsakingą už tarnybinių automobilių naudojimą. Suremontuotą transporto priemonę Vidaus ūkio skyriaus vairuotojas pasiima iš autoserviso. PVM sąskaitos faktūros kitoje pusėje vairuotojas pasirašo ir patvirtina, kad darbai atlikti, detalės ir medžiagos pakeistos ir pasirašo, nurodo pareigas, vardą, pavardę, datą.

36. Vidaus ūkio skyriaus darbuotojas, atsakingas už tarnybinių automobilių administravimą, parengia susidėvėjusių detalių, medžiagų, akumuliatorių ir padangų, jei jos buvo pakeistos ne autoservise, nurašymo aktą ir jį teikia tvirtinti administracijos direktoriui.

 

VIII SKYRIUS

NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS TARNYBOS REIKMĖMS  

 

37. Darbuotojai, įtraukti į Alytaus miesto savivaldybės darbuotojų, turinčių teisę tarnybos reikmėms naudotis Alytaus miesto savivaldybės administracijos turimais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašą, tačiau nesinaudojantys tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, gali tarnybos reikmėms naudotis netarnybiniais lengvaisiais automobiliais ir kas mėnesį gauti kompensaciją degalams įsigyti.

38. Darbuotojas, norintis naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms, administracijos direktoriui pateikia prašymą (jo forma pateikiama 3 priede) leisti naudoti netarnybinį transportą tarnybos reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo išlaidas. Netarnybinio transporto amortizacijos išlaidos nekompensuojamos.

39. Leidimas naudoti netarnybinį transportą tarnybos reikmėms ir maksimalus kompensacijos dydis įforminamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

40. Darbuotojas, naudojantis netarnybinį transportą tarnybos reikmėms ir gaunantis kompensaciją, privalo iki kito mėnesio 5 d. Vidaus ūkio skyriaus vedėjui pateikti užpildytą degalų įsigijimo išlaidų ataskaitą  (forma pateikiama 4 priede).

41. Degalų įsigijimo dokumentai turi būti išrašyti darbuotojo, gaunančio kompensaciją, vardu.

42. Kompensacija už degalus mokama iš tarnybiniam transportui išlaikyti skirtų lėšų  per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitos gavimo dienos.

43. Darbuotojai, gaunantys kompensaciją už netarnybinio transporto naudojimą, negali naudotis tarnybiniu transportu, išskyrus tuos atvejus, kai darbuotojas vyksta tarnybiniu įstaigos transportu kartu su komisijos ar delegacijos nariais.

44. Tarnybos reikmėms gali būti naudojami tik techniškai tvarkingi netarnybiniai automobiliai.

45. Darbuotojas, naudojantis netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms, turi jį apdrausti savo lėšomis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

46. Darbuotojai, gaunantys kompensaciją už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms, yra asmeniškai atsakingi už kompensacijos tikslinį ir racionalų panaudojimą ir šių taisyklių laikymąsi.

IX SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

47. Vidaus ūkio skyriaus darbuotojas, atsakingas už tarnybinių automobilių administravimą, supažindina darbuotojus su Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis.

48.  Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Vidaus ūkio skyriaus vedėjas ir Vidaus ūkio skyriaus darbuotojas, atsakingas už tarnybinių automobilių administravimą, kontroliuoja, kaip laikomasi šių taisyklių, ir apie pažeidimus informuoja administracijos direktorių.

                                    __________________________

Alytaus miesto savivaldybės administracijos

tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo ir naudojimo taisyklių

1 priedas

 

(Transporto priemonės perdavimo–priėmimo akto forma)

 

TRANSPORTO PRIEMONĖS PERDAVIMO–PRIĖMIMO

AKTAS

 

20__ m. _________________ d.

Alytus

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Vidaus ūkio skyriaus specialisto (-ės) _____________________________________, patvirtina, kad perduoda Alytaus miesto savivaldybės administracijos transporto priemonę __________________________________, valst. Nr. _________, identifikavimo Nr. ______________________________________________________________________________,

(pareigos)                                                     (parašas)                                                                   (vardas, pavardė)

 

20

m.

 

d.

 

2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (-a) (darbuotojas, -a, dirbantis (-i) pagal darbo sutartį ) ________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

patvirtina, kad priima pirmiau minėtą savivaldybės administracijos transporto priemonę ir nuo šio momento atsako už ją ir įsipareigoja laikytis Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo ir naudojimo taisyklių. Nuo transporto priemonės priėmimo momento pirmiau pasirašęs asmuo prisiima atsitiktinės žalos transporto priemonei riziką ir padidėjusio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybę.

________________________________________________________________________________

(pareigos)                                                     (parašas)                                                                   (vardas, pavardė)

20__m. ___________________d.

 

                      Šis aktas galioja tik esant abiejų šalių atstovų parašams.

                      PRIDEDAMA. Perduoto automobilio papildomos įrangos komplektacijos aprašymas, 1 lapas.

 

Perdavė

 

Priėmė

Alytaus miesto savivaldybės administracijos

Vidaus ūkio skyriaus specialistas (-ė)

 

(Alytaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojo (-os) (darbuotojo, -os) pareigos)

 

 

 

(Parašas)

 

(Parašas)

                                A. V.

 

                                          A. V.

(Vardas, pavardė)

 

(Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

                                                                                                            Transporto priemonės

                                                                                                            perdavimo–priėmimo akto

                                                                                                            priedas

 

PERDUOTO AUTOMOBILIO PAPILDOMOS ĮRANGOS KOMPLEKTACIJOS APRAŠYMAS

 

Įrangos pavadinimas

Yra / nėra automobilyje

1. Vaistinėlė

 

2. Gesintuvas

 

3. Avarinis ženklas

 

4. Atsarginis ratas

 

5. Raktų komplektas

 

6. Liemenė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdavė

 

 

Priėmė

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

 

(parašas)

 

 

 

 

(vardas, pavardė)

 

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

(data)

 

 

                                                                 ______________


 


Alytaus miesto savivaldybės administracijos

tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo ir naudojimo

taisyklių 

2 priedas

 

(Tarnybinių automobilių naudojimo registracijos žurnalo forma)

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

                                                                                                                                                                  VŪS vairuotojas _________ , automobilis  ________

Eil. Nr.

Vairavo

(v. pavardė)

Važiavo
(v. pavardė)

Data

Maršrutas tikslus (miestas, įstaiga)

Spidometro rodmenys, km

Nuvažiuota (km)

Parašas

Kelionės pradžioje

Kelionės pabaigoje

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


Alytaus miesto savivaldybės administracijos

tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo ir naudojimo taisyklių

3 priedas

 

(Prašymo leisti naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo išlaidas forma)

 

________________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________

(adresatas)

 

PRAŠYMAS

Leisti naudoti NETARNYBINį AUTOMOBILį TARNYBOS REIKMĖMS ir KOMPENSuoti DEGALŲ įsigijimo IŠLAIDaS

 

20____ m. _______________ d.

Alytus

 

Aš, _______________________________________________________________________

(vardas, pavardė, padalinys, pareigos,)

kuruojantis (-i) ___________________________________________________________________

(veiklos sritis, funkcijos, darbų kiekis, regionai, specifinė veikla)

______________________________________________________________________________,

 

gyvenantis (-i) ___________________________________________________________________,

(adresas)

( ___ km atstumu nuo įstaigos buveinės), prašyčiau leisti tarnybos reikmėms naudoti netarnybinį automobilį ______________________________________________________________________,

(markė, modelis, variklio darbinis tūris)

pagamintą ________ m., valstybinis numeris _____________________________________ (naudojami degalai ________________ ), registruotą VĮ „Regitra“ __________________________

(rūšis, markė)

_______________________________________________________________________________,

(registravimo data, transporto priemonės registracijos liudijimo Nr., kieno vardu registruota)

ir kompensuoti degalų įsigijimo išlaidas pagal __________________________________________

_______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)

20 ___ m. ____________ ____ d. įsakymu Nr. ____ patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo ir naudojimo taisykles, su kuriomis esu susipažinęs (-usi).

PRIDEDAMA:

1. Automobilio registracijos liudijimo kopija, ... lapas (-ai).

2. Techninės apžiūros rezultatų kortelės kopija, ... lapas (-ai).

3. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimo kopija, ... lapas (-ai).

4. Vairuotojo pažymėjimo kopija, ... lapas (-ai).

5. Kita ________________________________________________________, ... lapas (-ai).

(nurodyti)

 

______________________________       _________________          ______________________

(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas)                                          (Vardas ir pavardė)


 

______________

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos

tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo ir naudojimo taisyklių

4 priedas

 

(Darbuotojo (-os), naudojančio (-ios) netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms, degalų įsigijimo išlaidų ataskaitos forma)

 

DARBUOTOJO (-OS), NAUDOJANČIO (-IOS) NETARNYBINĮ AUTOMOBILĮ TARNYBOS REIKMĖMS, ..............................................................................................    DEGALŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ ATASKAITA

 

20______ m. ______________d.

                  Alytus

Kompensacijos dydis _______

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas, numeris, data

Apmokėjimo data

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

______________________________       _________________          ______________________

(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas)                                          (Vardas ir pavardė)

 

 

Ataskaitą gavau ir patikrinau

 

Vidaus ūkio skyriaus

(pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

(Data)

 

Ataskaitą tvirtinu

 

(Pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

(Data)

 

 

Buhalterinės apskaitos skyriaus

(pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

(Data)

 

 

______________

 

Į pradžią