Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Nėra Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1216 2016-12-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ORGANIZUOJAMŲ VIEŠŲ AUKCIONŲ, KURIUOSE PARDUODAMAS SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS IR KITI NEKILNOJAMIEJI DAIKTAI, VYKDYMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖMIS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ORGANIZUOJAMŲ VIEŠŲ AUKCIONŲ, KURIUOSE PARDUODAMAS SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS IR KITI NEKILNOJAMIEJI DAIKTAI, VYKDYMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖMIS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 12 d. Nr.  DV-1216

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo 5 ir 29 punktais,

                                            t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisykles (pridedama).

                      2. Į g a l i o j u Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausiąją specialistę Ingą Biekšienę informacinių technologijų priemonėmis vykdyti Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešus aukcionus.

                      2017 m. liepos 18 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-877 redakcija

 

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

 

______________


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. gruodžio 12 d.

įsakymu Nr.  DV-1216

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ORGANIZUOJAMŲ VIEŠŲ AUKCIONŲ, KURIUOSE PARDUODAMAS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NEKILNOJAMASIS TURTAS IR KITI NEKILNOJAMIEJI DAIKTAI, VYKDYMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖMIS TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės administracijos nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, organizavimą ir vykdymą  informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytynes.lt (toliau – specialioji interneto svetainė).

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

3. Vartojamos sąvokos:

3.1. elektroninis aukcionas – viešo aukciono vykdymo būdas, kai viešas aukcionas organizuojamas ir vykdomas informacinių technologijų priemonėmis specialiojoje interneto svetainėje.

3.2. elektroninio aukciono organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – savivaldybė);

3.3. elektroninio aukciono objektas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas (jeigu žemės sklypas parduodamas / nuomojamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie įtraukti į savivaldybės tarybos patvirtintą Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ar vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarime Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

ELEKTRONINIO AUKCIONO SKELBIMAS

 

4. Apie rengiamą elektroninį aukcioną ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki aukciono dalyvių registravimo į aukcioną pradžios skelbiama specialiojoje interneto svetainėje, taip pat informacija apie rengiamą elektroninį aukcioną skelbiama elektroninio aukciono organizatoriaus tvarkomoje interneto svetainėje www.alytus.lt/aukcionai. Elektroniniam aukcionui neįvykus, informacija apie rengiamą to paties turto naują aukcioną skelbiama ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki aukciono dalyvių registravimo pradžios.

5. Skelbime apie elektroninį aukcioną turi būti nurodyta tokia informacija:

5.1. nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto duomenys (turto pavadinimas, unikalus numeris, adresas, žemės sklypo kadastro numeris, plotas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir kiti teisės aktuose nustatyti apribojimai, žemės servitutai ir informacija, ar žemės sklypas parduodamas, ar nuomojamas, kiti turto identifikavimo duomenys);

5.2. pradinė bendra nekilnojamojo turto ir žemės sklypo arba pradinė kito nekilnojamojo daikto pardavimo kaina, kuri pirmajame aukcione turi būti nustatoma pagal individualų vertinimą, nustatytą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, ir jos didinimo intervalas. Parduodamo žemės sklypo pradinė kaina arba nekilnojamojo turto pradinė kaina, jeigu žemė gali būti tik išnuomojama, didinama aukciono organizatoriaus išlaidų, patirtų atliekant žemės sklypo ir daiktinių teisių į jį registravimą, detaliojo plano, žemės valdos projekto ar žemės sklypo plano, prilyginamo žemės reformos žemėtvarkos projektui, ar žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, parengimo verte. Elektroniniame aukcione pradinė bendra nekilnojamojo turto ir žemės sklypo arba pradinė kito nekilnojamojo daikto pardavimo kaina apvalinama pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles iki sveikojo skaičiaus (t. y. nurodoma kaina eurais be centų);

5.3. dalyvio registravimo mokesčio dydis ir jo sumokėjimo terminas;

5.4. dalyvio garantinio įnašo dydis, kuris turi būti ne didesnis kaip 10 procentų pradinės bendros nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar pradinės kito nekilnojamojo daikto pardavimo kainos, ir jo sumokėjimo terminas;

5.5. elektroninio aukciono organizatoriaus sąskaitos, į kurią turi būti sumokamas garantinis įnašas, aukciono dalyvio registravimo mokestis ir atsiskaitoma už parduotą turtą, numeris;

5.6. registravimo į elektroninį aukcioną pradžios ir pabaigos  laikas;

5.7. elektroninio aukciono pradžios ir pabaigos laikas;

5.8. atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą ar kitus nekilnojamuosius daiktus terminas ir tvarka, įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės;

5.9. saugomos teritorijos, kurioje yra kultūros paveldo objektas, duomenys;

5.10. kultūros paveldo objekto duomenys;

5.11. elektroninio aukciono organizatoriaus pavadinimas, kodas ir buveinė;

5.12. elektroninio aukciono organizatoriaus paskirto darbuotojo, atsakingo už informacijos teikimą, vardas ir pavardė, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

5.13. nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų apžiūros laikas ir sąlygos;

5.14. informacija, kur galima susipažinti su nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo sutarčių projektais, žemės sklypo nuomos sutarčių projektais;

5.15. kita informacija.

 

III SKYRIUS

ELEKTRONINIO  AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

 

6. Asmuo,  pageidaujantis dalyvauti elektroniniame aukcione, turi registruotis į jį skelbime nurodytu registravimo laiku.

7. Asmenų registravimas į elektroninį aukcioną vykdomas asmeniui prisijungiant specialiojoje interneto svetainėje ir patvirtinant savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais.

8. Fizinis asmuo, prisijungęs specialioje interneto svetainėje, gali veikti savo vardu arba kaip kito fizinio ar juridinio asmens atstovas.

9. Juridinis asmuo elektroniniame aukcione gali dalyvauti per atstovą – juridinio asmens vadovą arba įgaliotą asmenį, kuriam įgaliojimą juridinio asmens vadovas gali suteikti prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir pasirašęs įgaliojimą elektroniniu parašu.

10. Fizinis asmuo į konkretų elektroninį aukcioną gali registruotis tik vieną kartą kaip dalyvis arba kaip juridinio ar fizinio asmens atstovas.

11. Asmuo, patvirtinęs savo tapatybę, specialiosios interneto svetainės skiltyje „Mano duomenys“ privalo nurodyti: adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta / buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas garantinis įnašas.

12. Asmuo, registruodamasis į elektroninį aukcioną, privalo užpildyti visus asmens ir kontaktinius duomenis, kurie yra pažymėti kaip privalomi. Jeigu elektroniniame aukcione dalyvaujama per atstovą, atstovas privalo nurodyti atstovaujamojo asmens vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), gimimo datą, taip pat atstovavimo pagrindą.

13. Asmuo privalo patvirtinti, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat patvirtinti, kad sutinka, jog Registrų centras ir elektroninio aukciono organizatorius tvarkytų jo asmens duomenis, įskaitant ir asmens kodą, dalyvavimo elektroniniame aukcione tikslais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:

14.1. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;

14.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;

14.3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;

14.4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;

14.5. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);

14.6. kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

15. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną,  turi pateikti šių taisyklių 14.4, 14.5 ir 14.6 punktuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti užsienio subjektai, atitinkantys aukciono dalyvių apibrėžimą, registruodamiesi į aukcioną, turi pateikti atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme (toliau – Konstitucinis įstatymas) nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus: Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba (išversti į ją).

17. Asmuo, pateikdamas dokumentus registruoti į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti elektroninio aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą Alytaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą.

18. Jeigu asmeniui registruojantis į elektroninį aukcioną pasibaigė elektroninio aukciono registracijos laikas, tolesni registravimo veiksmai neleidžiami. Jeigu asmuo į aukciono organizatoriaus sąskaitą pervedė garantinį įnašą ir dalyvio mokestį, bet nespėjo užbaigti registracijos į elektroninį aukcioną, aukciono organizatoriui turi parašyti prašymą, nurodydamas sąskaitos, į kurią reikia grąžinti garantinį įnašą, numerį.

19. Asmens, registracijos metu įvykdžiusio visus taisyklių 1117 punktų reikalavimus, registraciją, patikrinęs dokumentų tinkamumą, per elektroninio aukciono skelbime nurodytą registracijos tvirtinimo laiką patvirtina elektroninio aukciono organizatorius. Asmenys, neįvykdę 1117 punktų reikalavimų, neregistruojami elektroninio aukciono  dalyviais.

20. Po registracijos tvirtinimo asmuo į registracijos metu nurodytą elektroninio pašto adresą gauna pranešimą apie patvirtintą (arba nepatvirtintą) registraciją į elektroninį aukcioną.

 

IV SKYRIUS

ELEKTRONINIO AUKCIONO VYKDYMAS

 

21. Elektroninius aukcionus organizuoja ir vykdo elektroninio aukciono organizatoriaus vadovo įsakymu paskirti darbuotojai.

22. Elektroninis aukcionas vykdomas skelbime nurodytu laiku. Jeigu iki elektroninio aukciono pradžios neužsiregistravo nė vienas elektroninio aukciono dalyvis, aukcionas laikomas neįvykusiu. 

23. Vykstant elektroniniam aukcionui, jo dalyviai turi nurodyti siūlomą kainą už aukcione parduodamą turtą. Elektroninio aukciono dalyviai kainą gali didinti automatiniu arba neautomatiniu būdu.

24. Kainą didinant neautomatiniu būdu, dalyvis gali pasiūlyti pradinę arba didesnę už ją kainą, pakeltą ne mažesniu nei nurodytas minimalus kainos didinimo intervalas. Kiti dalyviai turi siūlyti didesnę kainą už prieš tai pasiūlytą, tačiau ją didinti ne mažiau nei nurodytas minimalus kainos didinimo intervalas.

25.  Kainą didinant automatiniu būdu, elektroninio aukciono dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą, didžiausią siūlomą kainą ir kainos didinimo automatiniu būdu intervalą, kuris negali būti mažesnis nei nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas. Didžiausia siūloma kaina negali būti žinoma nei elektroninio aukciono organizatoriui, nei kitiems elektroninio aukciono dalyviams ar tretiesiems asmenims. Kainą didinant automatiniu būdu, rodoma elektroninio aukciono dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas elektroninio aukciono dalyvis pasiūlo didesnę kainą. Kitam elektroninio aukciono dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio elektroninio aukciono dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama elektroninio aukciono dalyvio nustatytu intervalu, kol kito elektroninio aukciono dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio elektroninio aukciono dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą.

26. Jeigu elektroninio aukciono dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kurią kitas elektroninio aukciono dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą, rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio elektroninio aukciono dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą turtą siūloma kaina. Šią kainą kiti elektroninio aukciono dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnę kainą arba automatiniu būdu nurodydami didesnę didžiausią siūlomą kainą. Šiame punkte nustatyta tvarka taikoma ir tais atvejais, kai automatiniu būdu kainą didinantis elektroninio aukciono dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią siūlomą kainą, kokią kitas elektroninio aukciono dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą.

27. Iki elektroninio aukciono pabaigos bet kuris elektroninio aukciono dalyvis gali nustatyti automatinį kainos didinimą arba padidinti ar sumažinti anksčiau automatiniu būdu nustatytą didžiausią siūlomą kainą. Elektroninio aukciono dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant aukcionui yra didžiausia, anksčiau automatiniu būdu nustatytos didžiausios siūlomos kainos negali sumažinti daugiau, negu tuo metu rodoma jo pasiūlyta kaina.

28. Elektroninio aukciono vykdymo metu specialiojoje interneto svetainėje rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina.

29. Dalyvio pasiūlyta kaina laikoma priimta, kai iki aukciono pabaigos ji užfiksuojama specialiojoje interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

ELEKTRONINIO AUKCIONO PABAIGA

 

30. Elektroninio aukciono pabaiga fiksuojama skelbime nurodytu laiku. Jeigu iki aukciono pabaigos yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, aukcionas pratęsiamas papildomam penkių minučių ir nulio sekundžių terminui, kurio metu aukciono dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių ir nulio sekundžių terminą gauto kainos pasiūlymo elektroninis aukcionas pakartotinai pratęsiamas penkių minučių ir nulio sekundžių terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kainos pasiūlymo gavimo momento. Pratęstas elektroninis aukcionas užbaigiamas, jeigu per penkias minutes ir nulį sekundžių po paskutinio kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas.

31. Elektroninio aukciono laimėtoju pripažįstamas tas dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Laimėjusio dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.

32. Pasibaigus elektroniniam aukcionui, specialiojoje interneto svetainėje paskelbiama, už kokią kainą turtas parduotas, laimėtojui išsiunčiamas elektroninis pranešimas apie laimėtą aukcioną. Kartu su pranešimu išsiunčiamas ir elektroninio aukciono protokolas.

33. Elektroninio aukciono laimėtojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną pasirašo protokolą ir jo  kopiją išsiunčia elektroninio aukciono organizatoriui elektroniniu paštu arba faksu, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais taisyklių 1415 punktuose nurodytais dokumentais.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Elektroninis aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:

34.1. neužregistruotas nė vienas elektroninio aukciono dalyvis;

34.2. nė vienas dalyvis nepasiūlo elektroninio aukciono sąlygose nustatytos pradinės bendros arba didesnės pagal nurodytą minimalų kainos kėlimą pardavimo kainos;

34.3. pasibaigus elektroniniam aukcionui paaiškėja, kad laimėtojas neatitinka Konstituciniame įstatyme nustatytų europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų;

34.4. elektroninio aukciono laimėtojas nepateikia taisyklių 1415 punktuose nurodytų dokumentų originalų arba kopijų, patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka;

34.5. neįvykdytos kitos elektroninio aukciono sąlygos.

35. Elektroninio aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas nuo elektroninio aukciono pabaigos.

36. Elektroninio aukciono laimėtojas privalo per 25 kalendorinės dienas nuo turto pardavimo elektroniniame aukcione dienos pasirašyti parduoto nekilnojamojo turto, kito nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartį ir ne vėliau kaip per 5 kalendorinės dienas nuo nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo pasirašyti žemės sklypo, priskirto nekilnojamam turtui, pirkimo–pardavimo arba nuomos sutartį ir atsiskaityti už įsigytą turtą sutartyje (sutartyse) nustatyta tvarka ir terminais.

2017 m. liepos 18 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-877 redakcija

 

37. Jeigu per 36 punkte nurodytą terminą nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimopardavimo sutartis ar žemės nuomos sutartis nesudaroma dėl elektroninio aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad elektroninio aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimopardavimo sutartį.

38. Sutarčių sudarymo su elektroninio aukciono laimėtoju ir atsiskaitymo už elektroniniame aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą ar kitus nekilnojamuosius daiktus tvarka bei kitos taisyklėse neaptartos sąlygos nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarime Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

39. Taisyklės keičiamos, papildomos ir pripažįstamos netekusiomis galios savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

______________________

 

Į pradžią