Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-126 2017-04-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-126

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333  patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 163 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. balandžio 27 d.

sprendimu Nr. T-126

 

herbas-grazus                                                         

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2017 m. kovo 28 d.

Alytus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą parengė

savivaldybės kontrolierius Arturas Juškauskas

 

 

Su veiklos ataskaita ir joje paminėtų auditų ataskaitomis galima susipažinti

Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt

I. VIEŠOJO SEKTORIAUS IŠORĖS AUDITO SISTEMA SAVIVALDYBĖJE

 

Valstybės kontrolė, vadovaudamasi LR valstybės kontrolės įstatymu[1] audituoja valstybės biudžeto lėšų, skiriamų savivaldybių biudžetams, naudojimą. Savivaldybių biudžetų vykdymą ir turto valdymą, naudojimą bei disponavimą juo Valstybės kontrolė audituoja pagal valstybinio audito mastą, nustatytą šio įstatymo 14 straipsnyje. Valstybės kontrolė rengia savivaldybių kontrolieriams (savivaldybių kontrolės ir audito tarnyboms) audito metodikas ir valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka atlieka savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) atliekamo audito išorinę peržiūrą.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrėdama, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai:

1) atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;

2) kiekvienais metais iki liepos 15 dienos rengia ir reglamente nustatyta tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

3) rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

4) rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;

5) rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia išvadas galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui;

6) rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo[2].

 

Savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija – sprendimų dėl tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo savivaldybės įstaigose ar savivaldybės kontroliuojamose įmonėse priėmimas[3].

 


II. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

 STATUSAS, TIKSLAS IR VEIKLOS PRINCIPAI

 

Europos vietos savivaldos chartija ir konstitucinė Lietuvos teisės sistema įtvirtina demokratinės valstybės modelį, pagal kurį įteisinama vietos bendruomenių savivalda. Vienas iš esminių bendruomenės savivaldos požymių – savivaldybės bendruomenės teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis per tiesiogiai išrinktų atstovų tarybą bei jos sudarytas institucijas.

Savivaldybėje įsteigta kontrolės ir audito tarnyba yra savarankiška biudžetinė savivaldybės įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre, turinti savo antspaudą su pavadinimu ir savivaldybės herbu ir atliekanti jai įstatymais priskirtas viešojo administravimo funkcijas. Savivaldybės kontrolierius yra įstaigos vadovas, atskaitingas savivaldybės tarybai. Savivaldybės taryba savivaldybės biudžete nustato Kontrolės ir audito tarnybai skiriamų asignavimų dydį. Kontrolės ir audito tarnybos kompetenciją apibrėžia Vietos savivaldos įstatymas ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai[4].

Nuostatuose nurodytas tarnybos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai[5].

Tarnyba padeda savivaldybės tarybai teisingai valdyti, racionaliai naudoti savivaldybės turtą ir lėšas, kitus išteklius, vykdyti sprendimų kontrolę, skatinti finansų ir turto valdymo ir apskaitos standartų įgyvendinimą bei efektyvų viešųjų paslaugų teikimą.

Kontrolės ir audito tarnybos pagrindiniai veiklos principai, kuriais grindžiama tarnybos veikla, yra nepriklausomumas, teisėtumas, objektyvumas, profesionalumas ir viešumas.
III. 2015–2017 METŲ VEIKLOS PLANO APŽVALGA

 

Tarnybos 2015–2017 metų veiklos planu siekiama įgyvendinti tarnybos kompetenciją ir užtikrinti tarnybos strateginių ir metinių tikslų įgyvendinimą. Jis sudarytas taip, kad per trejus metus tarnyba atliktų auditus ir/ar audito procedūras, vertindama lėšų ir turto panaudojimą visoms savivaldybės vykdomoms funkcijoms. Tarnybos 2015–2017 metų veikos plano 1 priede pateiktas Savivaldybės turto valdymo ir naudojimo, biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo audito pagal vykdomas savarankiškas savivaldybės funkcijas planas, paskirstant auditų laikotarpius per trejus metus. Atsižvelgiant į tarnybos metinio audito strategiją, šis paskirstymas gali būti koreguojamas.

Tarnybos 2015–2017 metų veikos plano 2 priede pateikta Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo ir naudojimo, biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo audito pagal vykdomas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas struktūra. Visų 2 priede išvardytų savivaldybės vykdomų valstybės perduotų funkcijų auditai bus atlikti trejų metų laikotarpiu.

2016 metais atliekamų audito procedūrų apimtis suplanuota taip, kad būtų gauta pakankamai audito įrodymų, įgaliojančių pateikti savivaldybės tarybai išvadas dėl pateikto tvirtinti savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2015 metais. Taip pat, kad savivaldybės tarybai būtų pateikta išvada dėl savivaldybės tarybai teikiamos Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2015 metų ataskaitos.

Tarnyba kasmet  atlieka:

§  SĮ Alytaus telekino finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą, teikdama išvadą apie šios įmonės metines finansines ataskaitas;

§  ribotos apimties auditą, kad būtų teikiama išvada Kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos apie lėšų, gautų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, panaudojimo teisėtumą;

§  UAB „Alytaus butų ūkis“ finansinių ataskaitų rinkinio auditą;

§  reikiamus vertinimus ir teikia savivaldybės tarybai sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės skolinimosi galimybių;

§  atlieka patikrinimus ir audito procedūras, kad pateiktų informaciją savivaldybės tarybos nariams, kurie kreipiasi į tarnybą gauti tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją;

§  nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo.


IV. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2016 METAIS ATLIKTI AUDITAI, RIBOTOS APIMTIES AUDITAI IR KITI PATIKRINIMAI

 

1.    Alytaus miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas

 

Vykdydami Vietos savivaldos įstatymo nuostatas[6] ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015–2017 metų veiklos planą[7] atlikome:

§  2015 metų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio finansinį auditą;

§  2015 metų Alytaus miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio finansinį auditą;

§  2015 metų savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo teisėtumo auditą.

 

     Audito tikslai:

§  Pareikšti nuomones, ar 2015 metų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir 2015 metų Alytaus miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parengti pagal teisės aktų reikalavimus, nustatančius jų sudarymą, ar jų duomenys teisingi.

§  Pareikšti nuomonę, ar 2015 metų Alytaus miesto savivaldybės biudžetas ir turtas naudotas vadovaujantis teisės aktais.

Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė dėl 2015 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pareikšta audito išvadose.

Audito metu buvo vertinamas Alytaus miesto savivaldybės biudžeto vykdymo 2015 metų ataskaitų rinkinys ir Alytaus miesto savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.

Audito išvados:

1.    Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

2.    Savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio kontrolės ataskaitose nurodytų klaidų, įskaitant skirtumus tarpinėse finansinėse eilutėse, nėra.

3.    Alytaus miesto savivaldybės administracija, kaip konsoliduojantis subjektas, konsolidavimo procese skyrė pakankamą dėmesį tarpusavio operacijų derinimui ir eliminavimui.

4.    Alytaus miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Alytaus miesto savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupės 2015 metų gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2015 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

5.    Alytaus miesto savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupė visais reikšmingais atžvilgiais 2015 savivaldybės biudžetą ir turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams.

6.    Yra atvejų, kai BĮ Alytaus kraštotyros muziejus sukurtas ekspozicijas, kurios atitinka ilgalaikio turto požymius, ilgalaikiam turtui jų nepriskiria. Dėl to įstaigos finansinėse ataskaitose duomenys nėra tikslūs, bet nustatyti neatitikimai nesiekia audito reikšmingumo ir konsoliduotų finansinių ataskaitų teisingumo vertinimui reikšmės neturi.

7.    Alytaus miesto savivaldybės turto apskaitoje neįregistruoti 264 įvažiavimo keliai į gyvenamus namus ir kitus objektus, kurių 2015 metų gruodžio 31 d. vertė, įvertinus nusidėvėjimą, yra 1 312,00 tūkst. eurų (audito ataskaitos rašymo metu suma nėra patvirtinta ir dar gali būti tikslinama). Dėl to įstaigos finansinėse ataskaitose duomenys nėra tikslūs, bet nustatyti neatitikimai nesiekia audito reikšmingumo ir konsoliduotų finansinių ataskaitų teisingumo vertinimui reikšmės neturi.

8.    Yra atvejų, kai Alytaus miesto savivaldybės administracija, atlikusi pastatų rekonstravimo ir kitus darbus, visa suma padidina pastatų vertę, nedetalizuodama atskiromis turto sudedamosiomis dalimis, nors kai kurių iš jų naudingo tarnavimo laikas reikšmingai skiriasi nuo viso turto naudingo tarnavimo laiko.

9. Nustatyta atvejų, kai VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre paskirstyti priedai 17-ai darbuotojų, nenurodant konkrečių veiklos rūšių ar darbų dėl priedų skyrimo.

10. Audito metu teikti pastebėjimai Alytaus J. Kunčino viešajai bibliotekai dėl patalpų nuomos sutartyje nurodytų nuomos sąlygų papildymo.

Audito rekomendacijos:

1.                                 Alytaus kraštotyros muziejui rekomenduojame 2016 metais visą įstaigoje esantį ilgalaikį turtą įtraukti į ilgalaikio turto apskaitą, o naujai sukurtą turtą, kuris atitiks ilgalaikio turto požymius, apskaityti vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis, kaip ilgalaikį turtą.

2.                                 Alytaus miesto savivaldybės administracijai priimant statybos ir rangos darbus, kai naujai sukurtame ilgalaikiame turte yra daiktų, turinčių reikšmingai skirtingą naudingo tarnavimo laiką, rekomenduojame vadovautis 12 VSAFAS nuostatomis ir atitinkamai apskaitoje turtą registruoti kaip atskirus turto vienetus.

3.                                 Alytaus miesto savivaldybės administracijai rekomenduojame įvažiavimo į gyvenamus namus kelius ir kitus objektus, vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis, apskaityti kaip ilgalaikį turtą, o anksčiau įrengtus įvažiavimų kelius, kurių vertės nustatyti negalima, apskaityti kaip atskirus vienetus 1 euro verte.

 

2.                                 Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių finansinį ir teisėtumo audito strategijos parengimas

 

Vykdant Vietos savivaldos įstatymo nuostatas ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015–2017 metų veiklos planą pradėta rengti šio audito strategija.

Audito tikslas – parengti Alytaus miesto savivaldybės tarybai išvadų dėl pateikto tvirtinti savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2016 metais projektus.

 

3.                                          Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2015 metų ataskaitos auditas

 

Audito tikslas – Alytaus miesto savivaldybės tarybai pateikti išvadas dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2015 metų ataskaitos.

Išvados:

1. Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2015 metų ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-86 patvirtintame Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos apraše nustatytą tvarką, ataskaitoje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant su savivaldybės administracijos tvarkomais duomenimis, iš kurių Turto ataskaita sudaryta.

2. BĮ Alytaus kraštotyros muziejus 2015-12-01 sukurtas ekspozicijas „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: viena gatvės istorija“ ir „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ apskaitė sąnaudose, tačiau pagal 12 VSAFAS nuostatas turėjo priskirti ilgalaikiam turtui, nes sukurtas turtas atitinka ilgalaikio turto požymius: skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, naudojamas ilgiau kaip vienerius metus ir jo pasigaminimo savikaina ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią turto vertę.

3. Alytaus miesto savivaldybės administracija pagal pažymą Nr. SD-6360 (6.14.) perdavus muziejaus pastato Savanorių g. 6 rekonstravimo darbus už 740 236 eurus, atskirai neišskyrė 400 kg keltuvo, LCD lauko monitoriaus, fontano įrangos, komutacinės spintos su elektronine valdymo įranga, kurių nusidėvėjimo normatyvai trumpesni už taikomus pastatui. Vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis, tuo atveju, jeigu turto sudedamosios dalies naudingo tarnavimo laikas reikšmingai skiriasi nuo šio turto naudingo tarnavimo laiko, tokia sudedamoji dalis apskaitoje registruojama kaip atskiras turto vienetas.

4. Alytaus miesto savivaldybės administracijos turto apskaitoje neįregistruoti 264 įvažiavimo keliai į gyvenamus namus ir kitus objektus už 1 312 tūkst. eurų sumą.

5. Biologinio turto apskaita Alytaus miesto savivaldybės administracijoje tvarkoma ne pagal turto vienetus ir yra netiksli, nerodo realios šio turto vertės ir nesudaro galimybės tinkamai kontroliuoti šį turtą.

 

Rekomendacijos:

1. Biudžetinei įstaigai Alytaus kraštotyros muziejui 2016 metais ištaisyti nurodytas ilgalaikio turto apskaitos klaidas, o sukūrus turtą, kai turtas atitinka ilgalaikio turto požymius: skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, naudojamas ilgiau kaip vienerius metus ir jo pasigaminimo savikaina ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią turto vertę, jį apskaityti vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis.

2. Alytaus miesto savivaldybės administracijai priimant statybos ir rangos darbus, kai naujai sukurtame ilgalaikiame turte yra daiktų turinčių reikšmingai skirtingą naudingo tarnavimo laiką, siūloma vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis ir naujai sukurto turto, skirtingą nusidėvėjimą turinčius daiktus, apskaitoje registruoti kaip atskirus turto vienetus.

3. Įvažiavimo kelius į gyvenamus namus ir kitus objektus rekomenduojama apskaityti kaip ilgalaikį turtą, vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis, o seniai įrengtų įvažiavimų kelių, kurių vertės negalima nustatyti, apskaityti kaip atskirus vienetus 1 euro verte.

4. Biologinio turto apskaitą rekomenduojama tvarkyti vadovaujantis 16 VSAFAS reikalavimais. Siūloma Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 209 patvirtintus parkų, skverų, žaliųjų jungčių ir kitų želdinių objektus (esančius ne valstybinėje miško žemėje) apskaityti kaip biologinį turtą, nurodant turto vertę.

 

4.    Savivaldybės įmonės Alytaus telekino finansinių ataskaitų rinkinio auditas

 

Audito tikslas – nustatyti, ar SĮ Alytaus telekinas 2015 metų finansinės ataskaitos parodo tikrą bei teisingą finansinę būklę ir ar jos sudarytos pagal teisės aktus reglamentuojančius jų sudarymą, bei pareikšti nepriklausomą nuomonę.       

Išvados:     

1. Remiantis audito rezultatais 2015 m. SĮ Alytaus telekino finansinės ataskaitos parodo tikrą bei teisingą įmonės finansinę būklę ir yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintos investicijos, t. y. SĮ Alytaus telekino įsigyta nauja kino technologinė įranga pasiteisino. 2015 m. įmonė uždirbo 175 913 eurų pajamų ir gavo 29 025 eurų pelno.

3. Naujos skaitmeninės kino technologinės įrangos įdiegimas SĮ Alytaus telekine užtikrina kino žiūrovų pritraukimą, t. y. pajamų didėjimą.

Rekomendacijos:

Savivaldybės įmonė yra viešasis subjektas, todėl siekiant didinti pirkimų skaidrumą, siūloma vykdant pirkimus vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, visiems prekių (paslaugų) pirkimams taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas viešojo pirkimo procedūras, išlaikant viešojo pirkimo proceso nuoseklumą.

 

5.                                          Kelių priežiūros ir plėtros programos 2015 m. lėšų panaudojimo pagal paskirtį auditas

 

Tikslas – atlikti Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – programa) lėšų panaudojimo Alytaus mieste 2015 m. vertinimą ir pateikti išvadą Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos apie šių lėšų naudojimą pagal paskirtį.

Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015-02-26 įsakymu Nr. V(E)-3 2015 metais iš programos lėšų Alytaus miesto savivaldybei skirta 1 299 972 eurų finansavimo suma.

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2015-03-26 sprendimu Nr. T-76 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų“ nusprendė programos lėšomis finansuoti 9 atskirus projektus (objektus).

 

1 lentelė. Finansavimo sutarties Nr. S-112 priedas – Objektų sąrašas 2015 metais

 

Eil.

Nr.

Objekto pavadinimas

Numatyta skirti  lėšų pagal

2015-03-12

Objektų sąrašą,

eurais

Numatyta skirti  lėšų pagal

2015-10-06

Objektų sąrašą,

eurais

Numatyta skirti  lėšų pagal

2015-11-26

Objektų sąrašą,

eurais

1.

Naujosios gatvės Alytuje II eilės ruožas nuo Žuvinto gatvės iki Putinų gatvės. III etapas – nuo Miklusėnų gatvės iki Putinų gatvės sankryžos (apimant ir sankryžą)

854 760

839 686

840 058,87

2.

Įvažiavimo kelias, automobilių stovėjimo aikštelė ir lietaus nuotekų tinklai

69 753

69 753

69 380,21

3.

Gamyklos g. ruožas

100 459

76 600

76 599,99

4.

Šviesoforas A. Juozapavičiaus g. ir Jiezno g. sankryžoje

65 000

29 190

29 190,15

5.

Žiedinė sankryža Statybininkų g., Volungės g. ir Jaunimo g. sankryžoje

35 000

29 972

29 971,70

6.

Merkinės g. ruožas

175 000

173 910

173 910,23

7.

Varėnos g. ruožas

-

74 861

74 893,37

8.

Pėsčiųjų atitvarai Statybininkų g., Volungės g.

-

6 000

5 967,48

 

Iš viso

1 299 972

1 299 972

1 299 972

 

Vadovaudamosi Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-02-26 įsakymu Nr. V(E)-3 „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2015 metų sąrašo patvirtinimo“, Kelių direkcija ir savivaldybė 2015-04-22 pasirašė finansavimo sutartį Nr. S-355.  Sutarties objektas – Naujosios gatvės ruožas nuo Žuvinto gatvės iki Putinų gatvės tiesimo darbai. Sutarties suma 250 000 eurų.

Išvada:

Įvertinus pirmiau išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, kad programos lėšų naudojimo kontrolę, projektų, sąmatų ir techninių dokumentų rengimą, viešųjų pirkimų organizavimą, rangos darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą savivaldybė vykdė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei finansavimo sutartyse Nr. S-112 ir Nr. S-355 prisiimtais įsipareigojimais. Gautos lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį tiems objektams, kurie numatyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendime ir finansavimo sutarčių prieduose –  patvirtintuose objektų sąrašuose.

 

6.    Ribotos apimties finansinio auditas dėl UAB „Alytaus butų ūkis“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio

   

Audito tikslas – nustatyti, ar UAB „Alytaus butų ūkis“ 2015 metų finansinės ataskaitos parodo tikrą bei teisingą būklę.

Audito metu buvo vertinamas Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

§  2015 m. gruodžio mėn. 31 d. balansas, parengtas 2016-03-31;

§  2015 m. gruodžio mėn. 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita, parengta 2016-03-31;

§  2015 m. gruodžio mėn. 31 d. pinigų srautų ataskaita, parengta 2016-03-31;

§  2015 m. gruodžio mėn. 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, parengta 2016-03-31;

§  2015 m. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas.

Audito metu auditoriai susipažino su informacija, pateikta 2015 metų Bendrovės vadovo metinėje ataskaitoje ir Bendrovės 2015 metų metiniame pranešime.

Auditas atliktas, siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinyje nėra reikšmingų iškraipymų. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme vertinimus. Manome, kad surinkti audito įrodymai suteikia pakankamą pagrindą auditoriaus nuomonei pareikšti.

Besąlyginė nuomonė dėl UAB „Alytaus butų ūkis“ 2015 metų finansinių ataskaitų:

Mūsų nuomone, UAB „Alytaus butų ūkis“ 2015 metų finansinės ataskaitos parodo tikrą bei teisingą būklę.

 

7.                                          Audito procedūros dėl Alytaus miesto savivaldybės vykdomos LR vietos savivaldos įstatyme numatytos savarankiškosios funkcijos: savivaldybių sveikatos programų rengimo ir įgyvendinimo, paramos savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai

 

Vykdant Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus įsakymą „Dėl audito procedūrų atlikimo“[8] ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015–2017 metų veiklos planą[9] atliktos audito procedūros dėl Alytaus miesto savivaldybės vykdomos LR vietos savivaldos įstatyme numatytos savarankiškosios funkcijos: savivaldybių sveikatos programų rengimo ir įgyvendinimo, paramos savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai

Audito tikslai:

§ įvertinti, ar 2014 ir 2015 metais Alytaus miesto savivaldybė rezultatyviai ir efektyviai vykdė Sveikatos programą (07);

§ pasisakyti dėl savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo Alytaus miesto savivaldybei 2016 metais vykdant Sveikatos apsaugos programą (07).

Sveikatos apsaugos programos asignavimai 2014 m. sudarė 2,99 % savivaldybės biudžeto, 2015 m. – 2,71 %, o 2016 m. – 2,69 %.

Daugiau kaip 70 % šios programos lėšų asignavimų valdytojai yra Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Per 15 % šios programos lėšų asignavimų valdytojas yra Alytaus visuomenės sveikatos biuras. Likusios dalies lėšų asignavimų valdytoja – Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Audito rezultatai bus panaudoti Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito ataskaitai.

Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose atlikta finansinių ataskaitų teisingumo prevencija, vyr. buhalteriui pateiktos rekomendacijos, kaip teisingai rodyti finansavimo sumas iš Europos Sąjungos bei su jomis susijusius rodiklius FAR ir kt. ataskaitose. Rekomenduota pritaikyti sąnaudų apskaitos tvarkymo pagerinimus. Audito procedūrų atlikimo metu visos šios rekomendacijos buvo įgyvendintos ir 2016 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinys parengtas be pirmiau minėtų neatitikimų.

 Rekomendacijos:

§  Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarkyti 2014 m. įsigyta apskaitos programa „Stekas“.

§  Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklėmis[10] gautą paramą po kiekvieno paramos gavimo fakto skirstyti įstaigos vadovo įsakymu pagal Paramos priėmimo ir skirstymo komisijos siūlymus, vadovaujantis šių taisyklių 15–24 punktų nuostatomis.

 

8.                                          Audito procedūros dėl savarankiškosios savivaldybių funkcijos – socialinių paslaugų planavimo ir teikimo, socialinių paslaugų įstaigų steigimo, išlaikymo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis – įgyvendinimas

 

Audito procedūros atliktos, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015–2017 metų veiklos planu ir savivaldybės kontrolieriaus įsakymu – pavedimu.

Audito tikslai:

§ įvertinti,  ar tikslingai naudojamos lėšos, skirtos Alytaus miesto savivaldybės biudžeto Socialinės apsaugos programai (05), atsižvelgiant į Alytaus m. savivaldybės administracijos Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 2016-09-30  pasibaigusio ataskaitinio laikotarpio tarpinių ataskaitų 2 formoje pateiktus duomenis;

§ įvertinti  šiai programai skirtų asignavimų panaudojimą pagal priemones, patvirtintas 2016–2018 metų Alytaus miesto savivaldybės strateginiame veiklos plane;

§ atlikti turto valdymo ir naudojimo juo teisėtumą Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamose socialinių paslaugų įstaigose.

 

Audito procedūros atliktos vertinant savivaldybės, valstybės biudžeto lėšų naudojimą  piniginės socialinės paramos teikimui ir ypač – nepanaudotų socialinei paramai lėšų perskirstymas kitai socialinei paramai teikti. Atkreiptas dėmesys į socialinių paslaugų įstaigoms skirtą savivaldybės biudžeto finansavimą, įstaigų veiklos pajamas.

Audito metu teiktos išvados ir rekomendacijos Alytaus m. savivaldybės administracijai dėl:

§ 2016 metais sausio–rugsėjo mėn. duomenimis perskirstytų 424,9 tūkst. eurų nepanaudotų socialinei paramai lėšų perskirstymo kitoms savivaldybės reikmėms ir šių lėšų naudojimo tvarkos aprašo tikslinimo;

§ dėl socialinių išmokų permokų  išieškojimo tvarkos tobulinimo;

§ dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų veiklos pajamų ir asignavimų veiklos vykdymui aiškesnio skirstymo;

§ dėl turto valdymo ir naudojimo juo teisėtumo.

Išvados:

 1. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras 2015-06-29 užbaigus panaudos būdu naudojamo pastato Pramonės g. 9 rekonstrukcijos darbus, nesivadovaudamas 12 VSAFAS 39.1 punkte nustatyta tvarka, atliktų rekonstrukcijos darbų vertės už 688 647 eurų sumą neperdavė turto savininkei Alytaus miesto savivaldybės administracijai.

 2. Ilgalaikio turto apskaita Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir socialinių paslaugų įstaigose tvarkoma vadovaujantis 12 VSAFAS reikalavimais.

 3.  Metinės inventorizacijos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje ir socialinių paslaugų įstaigose atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis, reikšmingų nukrypimų nepastebėta.

 

Rekomendacija:

Atlikus panaudos būdu valdomo turto rekonstrukciją ir statybos užbaigimo aktą užregistravus VĮ Registrų centre, rekonstrukcijos darbų vertę perduoti turto savininkui vadovaujantis 12 VSAFAS nustatytais reikalavimais.

 

9.    Savivaldybės kontrolieriaus išvados tarybai dėl skolinimosi galimybių

 

Savivaldybės kontrolierius, įvertinęs Alytaus miesto savivaldybės skolinimosi galimybes ir tikslingumą, 2016-01-11 teikė savivaldybės tarybai išvadą dėl paskolos.

 

10. Tarnybos veikla, siekiant pateikti informaciją savivaldybės tarybos nariams

 

Ataskaitiniu laikotarpiu tarnyba atliko patikrinimus ir audito procedūras, kad pateiktų informaciją savivaldybės tarybos nariams, kurie kreipėsi į tarnybą, vadovaudamiesi LR vietos savivaldos įstatymo 24 straipsniu – jiems suteikta teise iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją.

 

11.    Skundų, pranešimų nagrinėjimas

 

Savivaldybės kontrolieriui privalu nagrinėti iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikti išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų. 2016 metais tarnyba nagrinėjo keturis gautus pranešimus dėl savivaldybės lėšų ir turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo. Du gavo iš gyventojų tiesiogiai, vieną persiuntė LR Seimo kontrolierius, vieną – savivaldybės Antikorupcinės komisijos ir administracijos direktoriaus prašymu.

 

V. PREVENCIJA

 

Svarbi tarnybos veiklos dalis – prevencinė veikla, gerosios praktikos sklaida. Pagal savo kompetenciją konsultuojame besikreipiančius asignavimų valdytojus, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus bei darbuotojus.

 

Teikdamas metinės veiklos ataskaitą, noriu padėkoti tų audituotų subjektų vadovams ir darbuotojams, kurie geranoriškai padėjo tarnybos darbuotojams gauti informaciją, rinkti įrodymus, suformuluoti išvadas ir rekomendacijas, teikė informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimo eigą. Ateityje taip pat tikimės konstruktyvaus dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo.

 

 

Savivaldybės kontrolierius                                                                                  Arturas Juškauskas

 

 [1] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas, LRS 1995-05-30 nutarimas Nr. I-907

[2] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalis.

[3] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalis 24 punktas.

[4] Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. T-201.

[5] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

[6] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-04-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 27 str. 1 d. 2 p. ir 9 d. 10 p.

[7] Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015–2017 metų veiklos planas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus įsakymu, 2014-11-14 Nr. V-10.

[8] Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2016-08-29 įsakymas „Dėl audito procedūrų atlikimo“ Nr. KT6-8.

[9] Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015–2017 metų veiklos planas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2014-11-14 įsakymu Nr. V-10.

[10] Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklės, patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių tvirtinimo“.

Į pradžią