Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-208 2017-05-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-33 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. T-208

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr.
T-33
„Dėl
Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintą Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos  aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                     Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-33

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 25 d.

sprendimo Nr. T-208 redakcija)

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) paskirtis – apibrėžti valstybės biudžeto ir ( ar) Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų (toliau – lėšos), skiriamų Alytaus miesto savivaldybės mokyklų mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas, dokumentų teikimo, lėšų apskaičiavimo ir skyrimo principus, lėšų naudojimą, reikalavimus neformaliojo vaikų švietimo teikėjams (toliau – NVŠ teikėjas) ir NVŠ programoms,   NVŠ tikslinėmis lėšomis finansuojamų vaikų apskaitą, NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarką.

2. NVŠ lėšos yra tikslinė valstybės dotacija Alytaus miesto savivaldybei (toliau –savivaldybė), siekiant didinti mokinių, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

3. NVŠ skiriamų lėšų dydį nustato Mokinių krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

nVŠ lėšų skyrimo PRINCIPAI

 

4. NVŠ lėšos savivaldybei yra nustatomos taip:

4.1. nustatoma vienam mokiniui skiriamų lėšų suma, kuri apskaičiuojama visą NVŠ skirtą sumą padalijus iš mokinių, praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. besimokiusių Alytaus miesto savivaldybės mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, skaičiaus ir iš finansuojamo laikotarpio mėnesių skaičiaus.

4.2. Valstybės biudžeto lėšos savivaldybei skiriamos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.

5. Skirstant lėšas NVŠ teikėjui, siekiama laiduoti teikiamų NVŠ programų įvairovę.

                      6. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

                     7. Jei NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, pirmiausiai finansuojami NVŠ programas pasirinkę mokiniai iš Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, kurie nelanko jokios savivaldybės lėšomis finansuojamos NVŠ  programos.

8. Atsižvelgiant į savivaldybės prioritetus, gali būti nustatyta kitokia NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui, tačiau ji negali būti 1/3 didesnė ar 1/3 mažesnė nei 15 eurų. 

                      9. NVŠ lėšų vienam mokiniui ugdyti pagal NVŠ programas dydis gali kisti atsižvelgiant į savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos NVŠ programų vertinimo komisijos siūlymus.

10. Finansuojamų mokinių skaičius yra tvirtinamas administracijos direktoriaus įsakymu. Šiame įsakyme įvardijami visi NVŠ teikėjai, nurodomas skiriamų lėšų dydis vienam mokiniui ugdyti per mėnesį, nustatomas NVŠ programų finansavimo mėnesių skaičius, nurodoma skiriamų lėšų suma atitinkamam mėnesių skaičiui.

 

III SKYRIUS

NVŠ LĖŠOS IR JŲ NAUDOJIMAS

 

                      11. NVŠ lėšos NVŠ teikėjui skiriamos, jei savivaldybės nustatytu dydžiu mažinamas savivaldybės, valstybės ar kito švietimo teikėjo nustatytas mokestis už NVŠ.

12. NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui finansuoti. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama:

12.1. NVŠ mokytojų ir kitų darbuotojų, įgyvendinančių NVŠ programas, darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos;

12.2. ugdymo priemonės ir kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su NVŠ programos vykdymu (pvz., ugdymui būtinų patalpų nuoma, išlaidos NVŠ kokybei užtikrinti ir kt.).

13. Lėšų negalima naudoti:

13.1. pramoginių renginių, vaikų poilsio ir su tuo susijusioms išlaidoms apmokėti;

13.2. NVŠ programoms, kai NVŠ teikėjas yra mokykla, teikianti bendrąjį ugdymą, finansuoti;

13.3. rekonstrukcijos, statybos išlaidoms padengti ir ilgalaikiam  turtui įsigyti;

13.4.  NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimas padengti.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI ŠVIETIMO TEIKĖJUI

 

14. NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus mokyklas, teikiančias bendrąjį ugdymą, kurie:

14.1.  turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

14.2. registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta www.smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas (byla – SMIR_tvarkos_aprasas_20150720.pdf);

14.3. turi NVŠ programai (-moms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

14.4. užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo (-osi) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;

14.5. turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais: pedagogus; asmenis, įgijusius aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir per vienerius metus nuo darbo mokytoju pradžios švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenis, baigusius profesinio mokymo programą, įgijusius vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, turinčius 3 metų darbo stažą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenis, įgijusius vidurinį išsilavinimą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

15. Laisvieji mokytojai, pvz., menininko statusą turintys asmenys, kultūros darbuotojai ir pan., norintys įgyvendinti NVŠ programas:

15.1. turi atitikti reikalavimus, nustatytus aprašo 14.5 papunktyje;

                      15.2. teisės aktų nustatyta tvarka turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;

                      15.3. turi registruotis ŠMIR ir, vadovaudamiesi 14.2 papunktyje nurodyta tvarka, užpildyti laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę.

                      16. Švietimo teikėjas iš ŠMIR išregistruojamas Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1871 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI IR PRIORTETAI NVŠ PROGRAMOMS

 

                      17. NVŠ programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.

                      18. NVŠ programos turi būti registruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

                      19. NVŠ programos veiklos rūšys turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį.

                      20. NVŠ ugdymo krypčių prioritetai:

                      20.1. žalingų įpročių prevencija, savanorystės skatinimas;

20.2. socialinių gebėjimų bei jų fizinės gerovės ugdymas;

20.3. sportinė techninė, kultūrinė, meninė ir kita saviraiška;

                      20.4. sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas;

20.5. verslumo ugdymas.

 

VI SKYRIUS

NVŠ PROGRAMŲ VERTINIMAS, KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR NVŠ LĖŠAS GAUNANČIŲ VAIKŲ APSKAITA

 

                   21. NVŠ programų atitiktį reikalavimams vertina savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta NVŠ programų vertinimo komisija. Ji nustato:

                   21.1. ar NVŠ programa atitinka nustatytus reikalavimus;

                   21.2. ar gali būti finansuojama NVŠ lėšomis.

                   21.3. atsižvelgdama į NVŠ programoje dalyvaujančių mokinių skaičių ir užsiėmimo pobūdį, gali siūlyti savivaldybės administracijos direktoriui vieno vaiko ugdymui numatytą lėšų sumą 1/3 sumažinti arba 1/3 padidinti; komisijos siūlymai turi būti pagrįsti, pateikti įrodymai apie konkrečios NVŠ programos poreikį, arba pateikti NVŠ programos vykdymo aukštesni ir išskirtiniai kokybiniai ir (ar) kiekybiniai rodikliai (pvz., ne mažiau kaip trys valandos per savaitę), kad nenukentėtų mokinių ugdymo kokybė ir lėšos būtų naudojamos racionaliai ir efektyviai.

                   22. Komisija sudaroma iš įvairių institucijų atstovų, nepriklausomų vertintojų, turinčių NVŠ srities patirtį. NVŠ teikėjų vykdomoms programos gali būti vertinamos ir lėšos paskirstomos 2 kartus per kalendorinius metus.

                   23. NVŠ programa vertinama pagal NVŠ programos vertinimo kriterijus (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 įsakymu Nr. V-1 patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 2 priedas). Jei visi NVŠ programos vertinimo rodikliai įvertinami teigiamai („Taip“ arba „Yra“), komisija siūlo tvirtinti NVŠ programos atitiktį reikalavimams. 

                   24. Švietimo skyrius:

                   24.1. organizuoja komisijos narių veiklą pagal administracijos direktoriaus patvirtintą reglamentą;

                   24.2. vadovaudamasis NVŠ programų vertinimo komisijos išvadomis, rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl reikalavimus atitinkančių NVŠ programų  sąrašo tvirtinimo, dėl NVŠ programos (-ų) atitikties reikalavimams panaikinimo, taip pat dėl NVŠ lėšų paskirstymo NVŠ teikėjams.

                      25. Švietimo teikėjas, atitinkantis aprašo 14 punkte numatytus reikalavimus, Alytaus miesto savivaldybės administracijai NVŠ programas  tvirtinimui gali teikti du kartus per metus – mokslo metų ir kalendorinių metų  pradžioje. Informacija apie NVŠ programų priėmimą skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto portale  (www.alytus.lt).

                   26. NVŠ teikėjas:

                   26.1. prašymą kartu su dokumentais, įrodančiais teisę užsiimti neformaliuoju vaikų švietimu, užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 įsakymu Nr. V-1 patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas) teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijai;

                   26.2. NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Paraiškos formos skelbiamos KTPRR.

                   27. Administracijos direktorius įsakymu:

                   27.1. tvirtina reikalavimus atitinkančių NVŠ programų sąrašą;

                   27.2. esant NVŠ programos vykdymo proceso pažeidimams ar netinkamai ugdymo kokybei, programos atitiktį panaikina;

                   27.3. kitais atvejais NVŠ programos atitikį pratęsia;

                   27.4 paskirsto lėšas NVŠ programų teikėjams.

                   27.5. nustato maksimalų vaikų skaičių NVŠ programos įgyvendinimo grupėje.

                   28. NVŠ programos, atitinkančios reikalavimus, skelbiamos savivaldybės interneto portale kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į NVŠ programą. Skelbime turi būti nurodomas registravimosi į programą laikotarpis ir data, iki kada savivaldybės administracijai NVŠ teikėjas turi pateikti įregistruotų vaikų sąrašus finansavimui gauti. Vaikų sąraše turi būti nurodytas programoje dalyvaujančių vaikų skaičius, vardai, pavardės, bendrojo ugdymo mokyklų pavadinimai, klasės.

29. Administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus NVŠ programas:
29.1. per 3 darbo dienas jos pažymimos KTPRR;

                   29.2. paskelbiamos savivaldybės portale su kvietimu vaikams (tėvams, rūpintojams) registruotis į NVŠ programą; skelbime nurodoma sutarčių su NVŠ paslaugų gavėjais pasirašymo ir  mokinių registravimo Mokinių registre terminas (data).

                   30. NVŠ teikėjas sudaro mokymo sutartis su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) Švietimo įstatymo nustatyta tvarka ir per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdamas finansavimo NVŠ lėšomis požymį. Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

                   31. Švietimo skyrius nurodytam terminui pasibaigus, vadovaudamasis Mokinių registro duomenimis, rengia įsakymo projektą dėl lėšų paskirstymo NVŠ teikėjų vykdomoms NVŠ programoms finansuoti ir teikia jį tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui.

                   32. Su laisvaisiais mokytojais už suteiktas NVŠ paslaugas pasirašoma NVŠ programos finansavimo sutartis, lėšos pervedamos pagal pateiktas sąskaitas faktūras, su kitais NVŠ teikėjais pasirašomos lėšų naudojimo sutartys; už suteiktas paslaugas atsiskaitoma, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. DV-333 „Dėl Projektų, laimėjusių atrankos konkursus, finansavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu projektų, laimėjusių atrankos konkursus, finansavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašu.

                   33. Švietimo skyrius:

                   33.1. konsultuoja NVŠ teikėjus NVŠ programų įgyvendinimo ir savivaldybei teikiamų dokumentų rengimo klausimais;

                      33.2. tiesiogiai bendradarbiauja su atsakinga už NVŠ institucija, dalyvauja jos rengiamuose pasitarimuose programų rengimo, įgyvendinimo, koordinavimo, administravimo, gerosios patirties sklaidos ir kitais klausimais;              

33.3 teikia informaciją ir ataskaitas atsakingoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

                      33.4. apibendrina ir tvarko duomenis Mokinių registro NVŠ finansavimo eilutėje;

                      33.5. Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre suveda akredituotų NVŠ programų duomenis bei tvarko jų kaitą;

                      33.6. pasibaigus kalendoriniams metams Švietimo valdymo informacinėje sistemoje rengia finansavimą gavusių NVŠ teikėjų lėšų panaudojimo pildymo ataskaitą ir ją teikia  Informacinių technologijų centrui;

                      33.7. rengia „Google“ formas mokinių lankomumo apskaitai tvarkyti ir formuoja mokinių lankomumo ataskaitas iki tol, kol bus parengta ir įdiegta profesionali realiuoju laiku mokinių lankomumo apskaita;       

                      33.8. tvarko ir atnaujina NVŠ vykdomų programų tvarkaraščius, kitą informaciją apie NVŠ teikėjų vykdomas programas, viešina Alytaus savivaldybės portalo svetainėje.

                      34. Buhalterinės apskaitos skyrius konsultuoja NVŠ teikėjus NVŠ programų įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo bei finansinių dokumentų rengimo (sąmatų, paraiškų) ir atsiskaitymo klausimais.

 

VII SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ NVŠ LĖŠAS

 

                      35. Pasibaigus kalendoriniams metams finansavimą gavę NVŠ teikėjai per 20 darbo dienų Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (toliau – ŠVIS) pateikia NVŠ lėšų panaudojimo ataskaitą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 įsakymu Nr. V-1 patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 3 priedas), iš šių ataskaitų automatiškai ŠVIS sugeneruojama suminė savivaldybės NVŠ lėšų panaudojimo ataskaita.

                     36. Savivaldybė už panaudotas valstybės biudžeto lėšas per 20 darbo dienų Švietimo ir mokslo ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia formą Nr. 2-metinę, ketvirtinę biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20 d. ataskaitą (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“), banko išrašą arba laisvos formos pažymą apie lėšų likutį sąskaitoje.

                     37. Iki einamų metų gruodžio 25 d. NVŠ teikėjas skirtas ir nepanaudotas NVŠ lėšas turi grąžinti į sutartyje nurodytą sąskaitą; iki kitų metų sausio 5 d. savivaldybė skirtas ir nepanaudotas NVŠ lėšas turi grąžinti į ministerijos sąskaitą Nr. LT307300010002457205.

                     

VIII  SKYRIUS

NVŠ PROGRAMŲ STEBĖSENA IR PRIEŽIŪRA

 

                      38. NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą vykdo Švietimo skyrius, NVŠ programų vertinimo komisijos nariai.

                      39. NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą vykdantys asmenys turi teisę prašyti NVŠ teikėjo pateikti daugiau informacijos apie NVŠ programoje dalyvaujančius mokinius, sutartis, sudarytas su mokinių tėvais (globėjais ar rūpintojais), sutarčių registravimo žurnalus, mokinių lankomumo žurnalus, užsiėmimų tvarkaraščius, kuriuose turi būti nurodytas konkretus laikas, valandų skaičius, vieta ir patalpos, veiklos ir finansines ataskaitas, taip pat kitą informaciją, susijusią su NVŠ programos įgyvendinimu.

 

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      40. NVŠ programoms finansuoti gali būti naudojamos rėmėjų, tėvų ir kitos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka.

                      41. Alytaus miesto savivaldybė siekia, kad NVŠ programos būtų įgyvendinamos kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos ar mokyklos, kurioje jis mokosi.

                      42. Savivaldybė, skirstydama NVŠ lėšas, turi siekti, būtų užtikrinta NVŠ programų kokybė ir prieinamumas.

 

 

_________________

 

 

 

Į pradžią