Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-33 2017-06-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 32-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 32-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2017 m. birželio 22 d. Nr. M-33 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 94 punktu,

s u š a u k i u 2017 m. birželio 29 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

1. Dėl Kęstučio Žuromsko atleidimo iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.).

2. Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje nustatymo (Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min.).

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 10 min.).

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“ pripažinimo netekusiu galios (V. Mačernienė; 5 min.).

5. Dėl Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“, dalies koregavimo tvirtinimo (Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas; 10 min.).

6. Dėl Alytaus miesto darnaus judumo plano parengimo komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo (M. Matažinskas; 10 min.).

7. Dėl pritarimo lengvojo automobilio veiklos nuomai, atitinkančiai lizingo požymius (Violeta Stanionienė, Vidaus ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Lina Nalivaikienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas, M. Matažinskas; 10 min.).

9. Dėl negyvenamųjų patalpų Pulko g. 1, Alytuje, panaudos (L. Nalivaikienė; 10 min.).

10. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijai (L. Nalivaikienė; 5 min.).

11. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu (L. Nalivaikienė; 5 min.).

12. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo (L. Nalivaikienė; 5 min.).

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo (L. Nalivaikienė; 5 min.).

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (L. Nalivaikienė; 5 min.).

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2022 metų švietimo strategijos plano patvirtinimo (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.).

16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 10 min.).

17. Dėl Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (R. Ališauskienė; 10 min.).

18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo T-32 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (R. Ališauskienė; 5 min.).

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-32 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (R. Ališauskienė; 5 min.).

20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (R. Ališauskienė; 5 min.).

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (R. Ališauskienė; 5 min.).

22. Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus miesto paslaugų centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo (Vytautas Jastremskas, administracijos direktorius; 10 min.).

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo (V. Jastremskas; 10 min.).

24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas; 10 min.).

25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

26. Dėl pritarimo projektams (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-154 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-38 patvirtintų Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tobulinimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo (Jurgis Krasnickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, darbo grupės pirmininkas; 10 min.).

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.).

29. Dėl Užimtumo didinimo 2017 m. programos patvirtinimo (Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.).

30. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017– 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo (S. Dumbliauskienė; 10 min.).

31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T-41 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (S. Dumbliauskienė; 10 min.).

32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (S. Dumbliauskienė; 10 min.).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią