Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TI-17 2017-06-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017 m. birželio 19 d. Nr. TI-17

 

Posėdis įvyko – 2017-06-19.                                   

Posėdžio pradžia – 14.00 val.

Posėdžio pabaiga – 16.30 val.

Pirmininkas – Aurelijus Jaruševičius (iki 15.00 val.).

Sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Nerijus Jauneika, Kęstutis Ąžuolas (nuo 14.30 val.), Nerijus Cesiulis, Tautvydas Tamulevičius(iki 16.00 val.), Algirdas Gataveckas (nuo 14.30 val.), Andrius Jučas.

Taip pat dalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-271 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRO STEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (V. Jastremskas; 20 min.).

2. TŽ-268 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-207 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (L. Nalivaikienė; 15 min.).

3. TŽ-273 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (l. Nalivaikienė; 5 min.).

4. TŽ-256 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PULKO G. 1, ALYTUJE, PANAUDOS (R. Paužienė; 5 min.).

5. TŽ-267 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJAI (R. Paužienė; 5 min.).

6. TŽ-269 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU  (R. Paužienė; 5 min.).

7. TŽ-265 DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR.______________________, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN  (R. Paužienė; 5 min.).

8. TŽ-270 DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR.______________________, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (R. Paužienė; 5 min.).

9. TŽ-272 DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR.______________________, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (R. Paužienė; 5 min.).

10. TŽ-253 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-27 SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Mačernienė; 5 min.).

11.  TŽ-252 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-24 SPRENDIMO NR. T-181 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Mačernienė; 5 min.).

12. TŽ-261 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2022 METŲ ŠVIETIMO STRATEGIJOS PLANO PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

13. TŽ-262 DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

14. TŽ-250 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

15. TŽ-255 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-118 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO, FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO, FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė).

16. TŽ-254 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO T-32 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė).

17. TŽ-257 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė).

18. TŽ-258 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė).

19. TŽ-264 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMU NR. T-38 PATVIRTINTŲ RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TOBULINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ 3 PUNKTO PAKEITIMO (J. Krasnickas; 5 min.).

20. TŽ-259 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMO NR. T-41 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

21. TŽ-260 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017– 2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

22. TŽ-263 DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO 2017 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

23. T-266 DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ, PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMU NR. T-290 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU Nr. T-146 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO", PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO", DALIES KOREGAVIMO TVIRTINIMO  (M. Matažinskas; 10 min.).

24. TŽ-276 DĖL ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PARENGIMO KOMITETO SUDARYMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (P. Raškauskienė; 5 min.).

 

1. SVARSTYTA. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRO STEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO.

Pranešėjas Vytautas Jastremskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Klausė: N. Cesiulis, A. Jaruševičius, A. Jučas, T. Tamulevičius, N. Jauneika.

Kalbėjo: T. Tamulevičius.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 1 (N. Cesiulis), SUSILAIKĖ – 2 (A. Jučas, K. Ąžuolas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-207 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėjos, Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas, Lina Nalivaikienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Klausė: N. Cesiulis, T. Tamulevičius, A. Gataveckas, N. Jauneika.

Kalbėjo: T. Tamulevičius, N. Cesiulis, N. Jauneika, A. Gataveckas, K. Ąžuolas, A. Jučas.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

BALSAVIMAS. UŽ – 0, PRIEŠ – 6, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Komiteto siūlymas: atnaujinti tvarką, numatant vieningą kioskų dizainą.

3. SVARSTYTA. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO.

Pranešėjos, Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas, Lina Nalivaikienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Klausė: N. Cesiulis, A. Jučas, L. V. Kirkliauskienė, N. Jauneika.

Kalbėjo: L. V. Kirkliauskienė.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

K. Ąžuolas balsavime nedalyvavo.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PULKO G. 1, ALYTUJE, PANAUDOS.

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas.

Klausė: N. Cesiulis, A. Jučas, L. V. Kirkliauskienė, N. Jauneika, A. Gataveckas, T. Tamulevičius.

Kalbėjo: L. V. Kirkliauskienė, T. Tamulevičius, A. Jučas, A. Gataveckas, K. Ąžuolas.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

BALSAVIMAS. UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 3 (A. Gataveckas, K. Ąžuolas, N. Cesiulis).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJAI .

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas.

Klausė: T. Tamulevičius, N. Jauneika.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

K. Ąžuolas balsavime nedalyvavo.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (N. Jauneika).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

6. SVARSTYTA. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU. 

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas.

Klausė: A. Jučas, L. V. Kirkliauskienė, N. Jauneika.

Kalbėjo: N. Cesiulis.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR.______________________, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN. 

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR.______________________, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN.

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR.______________________, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN.

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-27 SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO .

Pranešėja Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja.

Klausė: T. Tamulevičius, A. Jaruševičius.

Kalbėjo: A. Jaruševičius.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0, NUSIŠALINO – 1 (A. Jučas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-24 SPRENDIMO NR. T-181 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0, NUSIŠALINO – 1 (A. Jučas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2022 METŲ ŠVIETIMO STRATEGIJOS PLANO PATVIRTINIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Klausė: N. Cesiulis, T. Tamulevičius, N. Jauneika.

Kalbėjo: T. Tamulevičius.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (N. Cesiulis).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

14. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Klausė: N. Cesiulis, T. Tamulevičius, A. Jučas, N. Jauneika.

Kalbėjo: L. V. Kirkliauskienė, T. Tamulevičius, A. Jučas, A. Gataveckas.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 1 (N. Cesiulis), SUSILAIKĖ – 1 (K. Ąžuolas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-118 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO, FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO, FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

16. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO T-32 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

17. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

18. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

19. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMU NR. T-38 PATVIRTINTŲ RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TOBULINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ 3 PUNKTO PAKEITIMO.

Pranešėjas Jurgis Krasnickas, tarybos narys.

Klausė: N. Jauneika.

Kalbėjo: L. V. Kirkliauskienė.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys T. Tamulevičius.

A. Jučas nuo balsavimo nusišalino.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0, NUSIŠALINO – 1( A. Jučas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

20. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMO NR. T-41 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO.

Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys K. Ąžuolas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (UŽ – 3).

21. SVARSTYTA. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017– 2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO.

Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys K. Ąžuolas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (UŽ – 3).

22. SVARSTYTA. DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO 2017 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO.

Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Klausė: A. Jučas, L. V. Kirkliauskienė.

Kalbėjo: K. Ąžuolas, A. Gataveckas.

Sprendimo projekto svarstyme pirmininkavo komiteto narys K. Ąžuolas.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarta sprendimo projektui.

23. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ, PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMU NR. T-290 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU Nr. T-146 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO", PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO", DALIES KOREGAVIMO TVIRTINIMO.

Pranešėjas Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas.

Klausė: N. Cesiulis, A. Jaruševičius, A. Jučas, T. Tamulevičius, N. Jauneika.

Kalbėjo: T. Tamulevičius.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (N. Cesiulis).

NUSPRĘSTA. Pritarta sprendimo projektui.

24. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PARENGIMO KOMITETO SUDARYMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO.

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja.

Kalbėjo: T. Tamulevičius.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

 

 

 

Posėdžio pirmininkai:                                                                         Aurelijus Jaruševičius

 

                                                                                                            Tautvydas Tamulevičius

 

                                                                                                             Kęstutis Ąžuolas

 

                                                                                                                           

Posėdžio sekretorė                                                                               Loreta Petkevičienė

Į pradžią