Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TŠ-21 2017-06-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017 m. birželio 20 d. Nr. TŠ-21

 

Posėdis įvyko – 2017-06-20.                                   

Posėdžio pradžia – 13.30 val.

Posėdžio pabaiga – 16.00 val.

Pirmininkė – Nijolė Makštutienė.

Sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Kęstutis Ptakauskas, Laima Vincė Kirkliauskienė, Saulius Janulevičius, Povilas Labukas (nuo 14.30 val.).

Nedalyvavo: Tomas Pačėsas, Virginijus Jarušas.

 

 DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-261 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2022 METŲ ŠVIETIMO STRATEGIJOS PLANO PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 20 min.).

2. TŽ-262 DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 15 min.).

3. TŽ-250 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

4. TŽ-255 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-118 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO, FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO, FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė).

5. TŽ-254 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO T-32 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė).

6. TŽ-257 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė).

7. TŽ-258 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė).

8. TŽ-271 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRO STEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (V. Jastremskas; 20 min.).

9. TŽ-264 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMU NR. T-38 PATVIRTINTŲ RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TOBULINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ 3 PUNKTO PAKEITIMO (J. Krasnickas; 5 min.).

10. TŽ-259 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMO NR. T-41 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

11. TŽ-260 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017– 2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

12. TŽ-263 DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO 2017 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

13. TŽ-256 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PULKO G. 1, ALYTUJE, PANAUDOS (R. Paužienė; 5 min.).

14. TŽ-267 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJAI (R. Paužienė; 5 min.).

15. TŽ-269 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU  (R. Paužienė; 5 min.).

16. TŽ-265 DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR.______________________, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN  (R. Paužienė; 5 min.).

17. TŽ-270 DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR.______________________, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (R. Paužienė; 5 min.).

18.TŽ-272 DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR.______________________, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (R. Paužienė; 5 min.).

19. TŽ-268 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-207 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (L. Nalivaikienė; 10 min.).

20. TŽ-273 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (l. Nalivaikienė; 10 min.).

21. TŽ-253 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-27 SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Mačernienė; 10 min.).

22.  TŽ-252 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-24 SPRENDIMO NR. T-181 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Mačernienė; 5 min.).

23. T-266 DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ, PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMU NR. T-290 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU Nr. T-146 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO", PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO", DALIES KOREGAVIMO TVIRTINIMO  (M. Matažinskas; 10 min.).

24. Protokolinis klausimas. Dėl sporto klubų veiklos finansavimo ir Alytaus miesto reprezentavimo aukščiausiu lygiu (A. Andrušaitis; 10 min.).

 

25. TŽ-274 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO (V. Jastremskas; 10 min.).

26. TŽ-276 DĖL ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PARENGIMO KOMITETO SUDARYMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (P. Raškauskienė; 5 min.).

 

1. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2022 METŲ ŠVIETIMO STRATEGIJOS PLANO PATVIRTINIMO.

Pranešėja Vergilija Galbuogienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Klausė: N. Makštutienė, K. Ptakauskas.

Kalbėjo: N. Makštutienė, L. V. Kirkliauskienė, K. Ptakauskas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.

Pranešėja Dalia Milkevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Klausė: N. Makštutienė.

Kalbėjo: K. Ptakauskas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Vergilija Galbuogienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Klausė: K. Ptakauskas.

Kalbėjo: N. Makštutienė, L. V. Kirkliauskienė, K. Ptakauskas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-118 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO, FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO, FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Dalia Milkevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO T-32 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Dalia Milkevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

6. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Dalia Milkevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Dalia Milkevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRO STEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO.

Pranešėjas Vytautas Jastremskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Klausė: K. Ptakauskas, N. Makštutienė.

Kalbėjo: N. Makštutienė, S. Janulevičius, L. V. Kirkliauskienė, K. Ptakauskas, P. Labukas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 1 (K. Ptakauskas), PRIEŠ – 2 (L. V. Kirkliauskienė, N. Makštutienė), SUSILAIKĖ – 2 (S. Janulevičius, P. Labukas).

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMU NR. T-38 PATVIRTINTŲ RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TOBULINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ 3 PUNKTO PAKEITIMO.

Pranešėjas Jurgis Krasnickas, tarybos narys.

Klausė: K. Ptakauskas, P. Labukas.

Kalbėjo: P. Labukas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMO NR. T-41 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO.

Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017– 2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO.

Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Klausė: N. Makštutienė, K. Ptakauskas.

Kalbėjo: L. V. Kirkliauskienė, N. Makštutienė.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO 2017 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO.

Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Klausė: K. Ptakauskas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PULKO G. 1, ALYTUJE, PANAUDOS.

Pranešėjos, Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas, Lina Nalivaikienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Klausė: K. Ptakauskas, N. Makštutienė.

Kalbėjo: N. Makštutienė, L. V. Kirkliauskienė, K. Ptakauskas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 0, PRIEŠ – 5, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. 1 punktui siūloma parengti alternatyvą, 1 punktui – perduoti 5 metams (UŽ – 5).

14. SVARSTYTA. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJAI .

Pranešėjos, Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas, Lina Nalivaikienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Klausė: N. Makštutienė.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15. SVARSTYTA. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU. 

Pranešėjos, Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas, Lina Nalivaikienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Klausė: K. Ptakauskas.

Kalbėjo: L. V. Kirkliauskienė, P. Labukas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

16. SVARSTYTA. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR.______________________, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN. 

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas.

Klausė: L. V. Kirkliauskienė.

Kalbėjo: N. Makštutienė.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

17. SVARSTYTA. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR.______________________, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN.

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

18. SVARSTYTA. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR.______________________, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN.

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

19. SVARSTYTA. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-207 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėjos, Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas, Lina Nalivaikienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Klausė: S. Janulevičius, N. Makštutienė, K. Ptakauskas.

Kalbėjo: K. Ptakauskas, N. Makštutienė, S. Janulevičius, L. V. Kirkliauskienė.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymu.

20. SVARSTYTA. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO.

Pranešėjos, Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas, Lina Nalivaikienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

21. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-27 SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO .

Pranešėja Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja.

Klausė: K. Ptakauskas, N. Makštutienė, L. V. Kirkliauskienė.

Kalbėjo: N. Makštutienė, L. V. Kirkliauskienė, K. Ptakauskas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

22. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-24 SPRENDIMO NR. T-181 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

23. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ, PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMU NR. T-290 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU Nr. T-146 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO", PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO", DALIES KOREGAVIMO TVIRTINIMO.

Pranešėjas Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas.

Klausė: N. Matažinskas, P. Labukas.

Kalbėjo: K. Ptakauskas, P. Labukas, N. Makštutienė, L. V. Kirkliauskienė.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (K. Ptakauskas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

24. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl sporto klubų veiklos finansavimo ir Alytaus miesto reprezentavimo aukščiausiu lygiu.

Pranešėjas Adomas Andrušaitis, Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas.

Klausė: K. Ptakauskas, N. Makštutienė.

Kalbėjo: N. Makštutienė, K. Ptakauskas, L. V. Kirkliauskienė, P. Labukas.

Komiteto pirmininkė teiravosi pranešėjo, kokia yra eiga dėl sporto klubų veiklos finansavimo.

Ji teigė, kad krepšinio ir futbolo klubų sutartys yra parengtos ir pateiktos administracijos direktoriui pasirašyti.

Diskusija vyko dėl dalinai finansuojamų projektų rengimo, koregavimo, sąmatų tikslinimo.

A. Andrušaitis pažymėjo, kad  krepšinio klubui skiriama 128 tūkst. Eur.

Pranešėjas siūlė rankinio klubui „Varsa“ skirti premijas (30 tūkst. Eur) iš Kūno kultūros ir sporto programos  Nr. 25 01.01.02 priemonės (Skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla).

NUSPRĘSTA:

1.      Rankinio klubui „Varsa“ ieškoti papildomo finansavimo.

2. Rankinio klubui „Varsa“ skirti premijas (30 tūkst. Eur) iš Kūno kultūros ir sporto programos  Nr. 25  01.01.02 priemonės (Skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla).

25. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO.

Pranešėjas Vytautas Jastremskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Klausė: N. Makštutienė.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 1 (K. Ptakauskas), PRIEŠ – 2 (L. V. Kirkliauskienė, N. Makštutienė), SUSILAIKĖ – 2 (S. Janulevičius, P. Labukas).

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

26. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PARENGIMO KOMITETO SUDARYMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja.

Klausė: P. Labukas, N. Makštutienė.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                               Nijolė Makštutienė

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                  Loreta Petkevičienė

Į pradžią