Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1453 2017-11-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEPRIŽIŪRIMOS KAPAVIETĖS APRAŠO TVIRTINIMO

                     

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL  NEPRIŽIŪRIMOS KAPAVIETĖS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. DV-1453

Alytus

 

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimu Nr. 1207 patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių 3.2¹ ir 23 punktus ir vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr. T-176 patvirtintų Laidojimo ir Alytaus miesto kapinių lankymo  taisyklių 18 punktu:

1. T v i r t i n u Neprižiūrimos kapavietės aprašą (pridedama).

2. N u r o d a u paskelbti šį aprašą prie kapinių įrengtose informacinėse lentose, Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 27 d.

įsakymu Nr. DV-1453

 

NEPRIŽIŪRIMOS KAPAVIETĖS APRAŠAS

 

                Neprižiūrima kapavietė – kapavietė, kuri ne trumpiau kaip dvejus metus netvarkyta ir atitinka  bent vieną iš šių kriterijų:

                1. nėra duomenų nustatyti, kas ir kada buvo palaidotas;

                      2. kapavietės statiniai (paminklai, antkapiai, tvorelės ir pan.) yra suirę, apleisti arba jų visiškai nėra;

                3. sunykęs kapavietės aptvėrimas, suiręs arba jo nėra;

                      4. kapavietė apaugusi atžaliniais krūmais, žolėmis, netvarkoma.

                                                  __________________

 

 

 

 

 

                                                ­­­­

 

Į pradžią