Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-8 2018-03-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 41-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 41-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2018 m. kovo 22 d.  Nr.  M-8

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 94 punktu,

s u š a u k i u 2018 m. kovo 29 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

1. Laisvosios ekonominės zonos steigimo ir geležinkelio linijos tiesimo Alytaus regione galimybių pristatymas (Saulius Damulevičius, UAB „Strategy Labs“ projektų vadovas; 10 min.)

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-157 „Dėl naujos redakcijos Alytaus nakvynės namų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Artūras Galakvoščius, biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų direktorius; 10 min.)

3. Dėl Alytaus nakvynės namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus nakvynės namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (A. Galakvoščius; 10 min.)

4. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir jo vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Jūratė Filatovienė, viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė; 10 min.)

5. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos vadovo ir įstaigos 2017 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Marius Jasaitis, viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos direktorius; 10 min.)

6. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovo ir įstaigos 2017 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Artūras Vasiliauskas, viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius; 10 min.)

7. Dėl branduolinio magnetinio rezonanso tomografo aparato (Greta Sodaitytė-Berlickė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė,  A. Vasiliauskas; 10 min.)

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-315 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Modesta Tarasauskienė, Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja; 10 min.)

9. Dėl Alytaus miestą reprezentuojančio ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (M. Tarasauskienė; 10 min.)

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas; 10 min.)

11. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-150 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas; 5 min.)

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-03-06 sprendimo Nr. T-42 „Dėl Atstovavimo Alytaus miesto savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (A. Juonienė; 5 min.)

15. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (A. Juonienė; 5 min.)

16. Dėl bendraturčio sutikimo (A. Juonienė; 5 min.)

17. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių pratęsimo (A. Juonienė; 5 min.)

18. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui (A. Juonienė; 5 min.)

19. Dėl patalpų Daugų g. 7, Alytuje, perėmimo ir perdavimo panaudos pagrindais (A. Juonienė; 5 min.)

20. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  (A. Juonienė; 5 min.)

21. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešajame prekių aukcione (A. Juonienė; 5 min.)

22. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 5 min.)

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-204 „Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)

24. Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais UAB „Rainesa“ neišdavimo (A. Juonienė; 5 min.)

25. Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais UAB „Minola“ neišdavimo (A. Juonienė; 5 min.)

26. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir AB „Kauno grūdai“ investicijų sutarčiai (A. Juonienė; 5 min.)

27. Dėl žemės sklypo Fortų g. 7, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 5 min.)

28. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis (V. Bartusevičienė; 5 min.)

29. Dėl finansavimo skyrimo ir įgaliojimo pasirašyti sutartį (Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėja; 5 min.)

30. Dėl pritarimo projektams ir pavedimo atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas (I. Pankienė; 10 min.)

31. Dėl pritarimo Inovatyvios patirties perėmimo siekiant pagerinti ugdymo kokybę Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose projektui (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja; 5 min.)

32. Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro 2018–2020-ųjų metų strateginiam planui (R. Ališauskienė; 5 min.)

33. Dėl Alytaus dailiųjų amatų mokyklos ugdymo aplinkos kūrimo 2018 metų programos patvirtinimo (R. Ališauskienė; 5 min.)

34. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 10 min.)

35. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 10 min.)

36. Dėl Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (R. Ališauskienė; 5 min.)

37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 10 min.)

38. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T-131 „Dėl mokesčio už popamokinę mokinių priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 10 min.)

39. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos nustatymo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 5 min.)

40. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T-421 „Dėl Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos nustatymo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 5 min.)

41. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-183 „Dėl Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

Į pradžią