Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-77 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-77

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-25 įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 7 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių Nijolės Makštutienės raštišką sutikimą ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus miesto skyriaus 2018 m. vasario 26 d. raštą Nr. 5, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisiją:

komisijos pirmininkė – Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė;

komisijos sekretorė – Aldona Pikienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

narės:

Irma Jauneikienė, Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Violeta Mikalauskienė, Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Laima Nastaravičienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos  direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2019 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-268 redakcija

 

2. Nustatyti, kad komisijos pirmininko funkcijas jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, vykdo Irma Jauneikienė, Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

3. Patvirtinti Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos darbo reglamentą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. kovo 29 d.

sprendimu Nr.  T-77

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS

DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas (toliau – mokykla) tvarkos apraše (patvirtintame Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28  sprendimo  Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktu) (toliau – tvarkos aprašas) nenumatytų atvejų komisijos (toliau – komisija) darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato prašymų perdavimo, nagrinėjimo ir komisijos darbo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2004-06-25 įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, ir šiuo reglamentu.

3. Į komisijos sudėtį įeina Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus miesto skyriaus deleguoti atstovai.

4. Komisijos sudėtį sudaro Alytaus miesto savivaldybės taryba.

5. Komisijos darbas grindžiamas teisėtumo principu, kolegialiu klausimų svarstymu, asmenine narių atsakomybe.

6. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas ir terminus.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISĖS

 

7. Komisija nagrinėja:

7.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus dėl mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos apraše nenumatytais atvejais ir teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjui;

7.2. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų raštus, susijusius su mokinių priėmimu į mokyklą tvarkos apraše nenumatytais atvejais, ir teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjui.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Prašymus dėl mokinių priėmimo į mokyklas, kuriuose yra Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų, komisijai perduoda savivaldybės administracija.

9. Komisijos posėdžiai rengiami gavus prašymą (raštą).

10. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo pateikiamas per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

11. Komisijos posėdžius organizuoja ir komisijai vadovauja jos pirmininkas.

12. Komisijos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja dauguma komisijos narių.

13. Komisijos pirmininkas ar nariai, kurie turi tiesioginį ar netiesioginį asmeninį suinteresuotumą, galintį pakenkti jų nešališkumui ir nepriklausomumui priimant sprendimą, privalo nusišalinti nuo sprendimo priėmimo proceso.

14. Komisijos sprendimai priimami komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

15. Pareiškėjo prašymu komisijos posėdis gali būti uždaras.

16. Posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

17. Komisijos pirmininkas į posėdį gali pakviesti kitų institucijų specialistus.

18. Komisijos sekretorius:

18.1. kviečia komisijos narius į posėdžius ir informuoja apie komisijos darbo vietą ir laiką;

18.2. parengia medžiagą posėdžiui;

18.3. protokoluoja posėdžius;

18.4. tvarko komisijos dokumentaciją.

19. Komisijos nariai turi teisę kalbėti ir teikti siūlymus svarstomu klausimu, gauti informaciją apie prašymą pateikusio kandidato turimus viešuosius duomenis.

20. Komisijos nariai turi dalyvauti komisijos posėdžiuose. Negalintis dalyvauti posėdyje narys turi apie tai pranešti komisijos pirmininkui.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Komisijai priėmus siūlymą, savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas priima sprendimą dėl mokinio paskyrimo į mokyklą.

______________

 

 

Į pradžią