Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TI-12 2018-03-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018 m. kovo 12 d. Nr. TI-12

 

Posėdis įvyko 2018-03-12.                                   

Posėdžio pradžia 13.00 val.

Posėdžio pabaiga 15.30 val.

Posėdžio pirmininkas – Kęstutis Ąžuolas, Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas.

Posėdžio sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo: Andrius Jučas, Aurelijus Jaruševičius (iki 13.40 val., nuo 14.10 val. iki 15.00 val.), Nerijus Cesiulis, Algirdas Gataveckas, Nerijus Jauneika.

Posėdyje nedalyvavo: Tautvydas Tamulevičius.

Taip pat dalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. Protokolinis klausimas. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo gerosios patirties (A. Zenevičienė; 10 min.).

2. TŽ-57 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.).

3. TŽ-58 DĖL BENDRATURČIO SUTIKIMO (A. Juonienė; 10 min.).

4. TŽ-60 DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE (A. Juonienė; 10 min.).

5. TŽ-68 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

6. TŽ-69 DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2017 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI (N. Rinkevičiūtė; 15 min.).

7. TŽ-64 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-150 „DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (M. Vaikšnoras; 5 min.).

8. TŽ-70 DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS (V. Bartusevičienė; 10 min.).

9. TŽ-56 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

10. TŽ-59 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-05-28 SPRENDIMO NR. T-131 „DĖL MOKESČIO UŽ POPAMOKINĘ MOKINIŲ PRIEŽIŪRĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖSE“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

11. TŽ-66 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

12. TŽ-71 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

13. TŽ-63 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMO NR. T-421 „DĖL ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

14. TŽ-61 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 D. SPRENDIMO NR. T-157 „DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Galakvoščius; 10 min.).

15. TŽ-65 DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Galakvoščius; 5 min.).

16. TŽ-67 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (S. Dumbliauskienė; 10 min.).

17. TŽ-62 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR.T-315 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS IR JŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (M. Tarasauskienė; 10 min.).

 

1. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo gerosios patirties.

 Pranešėja Andrė Zenevičienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė,

Kėdainių rajono savivaldybė suteikia lengvatines paskolas. Pasitvirtinę verslo rėmimo įkūrę fondą, ir iš to fondo vieninteliai Lietuvoje suteikia paskolas. Savivaldybė pasirašius su swed banku bendradarbiavimo sutartį, visą programą administruoja Kėdainių verslo ir turizmo  informacijos centras, pareiškėjas pateikia paraišką turizmo informacijos centrui, savivaldybės sudaryta komisija paraiškas įvertina, patikrina, ir teikia bankui išvadą kad suteikti paskolą , bankas paskolą suteikia jau ne vertindamas arba labai minimaliai vertindamas riziką verslininko, suteikia paskolą, savivaldybė iš fondo kaip garantą savivaldybė traktuoja kad tai ne garantas o paskola, jei vadovaujantis savivaldybės veiklą reglamentuojančius dokumentus  įstatymais, savivaldybė negali suteikti paskolos. Pareiškėjas bankui užstato turtą, moka palūkanas, palūkanas dengia iš fondo, kiekvieną atvejį tvirtina tarybos sprendimu, fonde pastoviai yra apie 300 tūkst. Eur, fondas buvo sudarytas iš privatizavimo fondo. SVV įmonės maksimali paskola yra 30 tūkst. Eur, kurie darbina 4 darbuotojus, tai už vieną darbuotoją būtų didinama 2500 Eur, tai maksima gali būti iki 40 tūkst. Eur. 3 metai paskolos trukmė. Nuo 2008 m. remia smulkųjį verslą.

A. Jučas paprašė pranešėjos jei yra galimybė pateikti sutarties kopiją tarp banko ir savivaldybės.

Pranešėja teigė, jeigu gaus tai pateiks el. paštu.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

2. SVARSTYTA. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Andrė Zenevičienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė pažymėjo, kad sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir siekiant mažinti administracinę naštą. Keitimai susiję su tuo, kad nebus prašoma iš pareiškėjų sąmatos, lėšų gavimo paraiškos ir ataskaitos, o išlaidos kompensuojamos pagal sutartį, nes pareiškėjai pateikia visus išlaidas pagrindžiančius ir įrodančius dokumentus kartu su paraiška. Iš tvarkos aprašo buvo išbrauktas 26.4 punktas, patikslintas 38 punktas, pakeistas VIII skyrius, iš jo išbraukti pirmiau minėti dokumentai, taip pat pakeista lėšų kompensavimo sutarties forma.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. DĖL BENDRATURČIO SUTIKIMO.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad  pilietis R. Černius 2018-02-02 kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės administraciją su  prašymu sutikti, kad vietoje lango į S. Dariaus ir S. Girėno gatvę būtų įrengti laiptai paprastojo remonto būdu jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose, esančiose S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12. Vadovaujantis pirmiau minėtomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, dėl to reikalingas bendraturčių sutikimas. Pastatas-įstaiga, esantis adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, yra 933,65 kv. m bendrojo ploto, jame yra 18 bendraturčių, vienas iš jų – Alytaus miesto savivaldybė. Alytaus miesto savivaldybei priklausančios 242,1 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos yra šio pastato antrajame aukšte. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punkto, 48 straipsnio 2 dalies, Valstybės ir savivaldybių  turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, todėl prašomam sutikimui dėl laiptų įrengimo reikalingas savivaldybės tarybos sprendimas. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius pateikė informaciją, kad R. Černiaus projektas buvo pateiktas per informacinę sistemą „Infostatyba“ statybos leidimui gauti. Projektui buvo nepritarta dėl to, kad nėra gauti bendraturčių sutikimai ir nurodyta tikslinti parengtą bendrą pastato vaizdą, suderinant bendrą architektūrinį laiptų ir stogelio įrengimo sprendinį. Savivaldybės tarybos, kaip bendraturtės, sutikimas, kad Romas Černius rengtų jam priklausančių patalpų, esančių S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, projektą, kurio metu būtų svarstoma galimybė vietoje lango į S. Dariaus ir S. Girėno gatvę įrengti laiptus paprastojo remonto būdu, yra reikalingas, tačiau projektas privalo būti parengtas teisės aktų nustatyta tvarka ir suderintas su kompetentingomis institucijomis.

Komiteto narių nuomone turi būti pateiktas planas kuriame matytųsi bendras vaizdas.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 2, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 4.

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui parduoti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažintą valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomą sugedusį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 23 852,00 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 23 851,71 Eur, likutinė vertė 0,29 Eur, pagal priedą (turtu panaudos pagrindais pagal 2017-06-13 sutartį Nr. SR-782 naudojosi viešoji įstaiga Alytaus poliklinika), viešajame prekių aukcione. UAB „Marleksa“ 2018-02-15 atliko automobilio vertinimą ir pateiktoje Transporto priemonės vertinimo ataskaitoje Nr. 18-202-21 nurodė, kad kilnojamojo turto rinkos vertė – 900 Eur.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas, pažymėjo, kad reikalinga sumažinti savivaldybės biudžeto pajamas ir asignavimus 0,5 tūkst. Eur. Pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018-02-15 įsakymą Nr. 182 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų ir specialiųjų tikslinių dotacijų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2018 m. paskirstymo“, VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastatui Alytuje, Pramonės g. 1B, rekonstruoti (2014–2020 m ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti) skiriama 337,0 tūkst. Eur, t. y. 0,5 tūkst. eurų mažiau, nei buvo patvirtinta metų pradžioje. Atitinkamai tikslinami programos priemonės 29.02.03.02 rekonstruoti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastatą Alytuje, Pramonės g. 1B (II etapas), asignavimai. Savivaldybės biudžetas keičiamas ir pagal švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos, kultūros, urbanistinio planavimo programų koordinatorių prašymus.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

6. SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2017 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – pritarti Alytaus miesto savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

K. Ąžuolas nusišalino nuo sprendimo projekto balsavimo.

K. Ąžuolas pirmininkavimą perdavė A. Jučui.

Pirmininkaujantis A. Jučas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 1 (A. Jaruševičius), SUSILAIKĖ – 0, NUSIŠALINO – 1 (K. Ąžuolas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-150 „DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas, pažymėjo, kad  sprendimo projekto tikslas pakeisti Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoj nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-150 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ – papildyti 6.5 papunkčiu: „6.5. žemės sklype esantis statinys yra įtrauktas į Nekilnojamojo turto, kuriam taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašą (į sąrašą yra įtraukiama ta sklypo dalis, kuri proporcingai tenka pastatui).“

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS.

Pranešėja Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir  žemėtvarkos skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – išspręsti valstybinės žemės panaudos sutarčių pasirašymo klausimus ir įgalioti administracijos pavaduotoją Viliją Ramanauskienę pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Valstybinės žemės sklypai perduodami savivaldybėms neatlygintinai naudotis tik valstybės ar savivaldybių funkcijoms atlikti. Valstybinės žemės panaudos sutarčių sudarymo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklės. Planuojami perimti naudotis valstybinės žemės miškų ūkio paskirties rekreacinių miškų 0,3491 ha, ir 34,5613 ha ploto sklypai, miesto miškai, naudojami gyventojų poilsiui ir aplinkos kokybės gerinimui bei apsaugai. 0,2287 ha inžinerinės infrastruktūros ir 0,6020 ha ploto bendro naudojimo žemės sklypai Mokyklos gatvėje reikalingi formavimo ir pertvarkymo sprendinių įgyvendinimui. Taip pat 0,7890 ha inžinerinės infrastruktūros žemės sklypo plotas, reikalingas savarankiškoms savivaldybės funkcijoms, įgyvendinant detaliojo plano sprendinius.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (N. Cesiulis).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad  Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-25 įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 7 punkte numatyta, kad aktualiems, priėmimo į savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti sudaroma Priėmimo į savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisija iš mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir mokyklų atstovų. Komisiją sudaro ir jos darbo reglamentą tvirtina mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Atsižvelgus į šias nuostatas ir parengtas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas.

N. Cesiulis teiravosi pranešėjos, kodėl vieni tarybos nariai yra įtraukti į komisiją o kiti nebuvo informuoti.

R. Ališauskienė teigė, kad su visais tarybos nariais nebuvo aptarta.

N. Cesiulis siūlė įtraukti tarybos narę L. V. Kirkliauskienę į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisiją.

Pirmininkas teikė balsavimui dėl tarybos narės L. V. Kirkliauskienės įtraukimo į Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisiją.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą su siūlymu balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Komitetas siūlo papildomai į komisijos sudėtį įtraukti tarybos narę Laimą Vincę Kirkliauskienę.

10. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-05-28 SPRENDIMO NR. T-131 „DĖL MOKESČIO UŽ POPAMOKINĘ MOKINIŲ PRIEŽIŪRĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖSE“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T-131 „Dėl mokesčio už popamokinę mokinių priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip: „1. Nustatyti 0,75 Eur dienos mokestį už popamokinę mokinių priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse. Skirti šį mokestį pailgintos darbo dienos grupių auklėtojų tarnybiniams atlyginimams ir atitinkamai socialinio draudimo įmokoms dalinai kompensuoti.“ Ji teigė, kad kurie lanko pailgintos darbo dienos grupes, tėvams per mėnesį reikėtų mokėti apie 15 Eur, priklausomai nuo  mokslo dienų skaičiaus per mėnesį.

A. Jaruševičiaus nuomone, gal yra galimybė mokytojams teikti paslaugą  popamokinę mokinių priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse, pagal individualią veiklą.

L. V. Kirkliauskienės nuomone, paslaugos kaina bus didesnė, todėl vaikų lankomumas gali sumažėti.

R. Ališauskienė teigė, yra šeimų kurios gauna socialinę pašalpą, jos atleidžiamos nuo mokesčio. Ji pažymėjo, kad Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse teikiamos paslaugos mokinių tėvus tenkina, alytiškiai labai džiaugiasi, kad po pamokų jų vaikai saugūs iki 17.00 val. ar 18.00 val.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 3 ( N. Cesiulis, A. Jaruševičius, N. Jauneika).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos nustatymo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip: „2. Nustatyti Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorei Erikai Poškevičienei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą – 7,18.“

R. Ališauskienė pažymėjo, kad direktorė įgijusi magistro kvalifikacinį laipsnį. Ji yra Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ Alytaus miesto savivaldybėje vykdomo nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos narė. Ši ikimokyklinio ugdymo įstaiga yra viena iš trijų Alytaus miesto lopšelių-darželių, kurie taps bandomosiomis organizacijomis iš ikimokyklinio ugdymo pakopos ir bandys savo įstaigose diegti savivaldybės kūrybinės komandos kuriamą besimokančių bendruomenių bendradarbiavimo modelį.

N. Jauneika teiravosi pranešėjos, kas vertina įstaigų direktorius.

R. Ališauskienė pažymėjo, kad 2018 m. sausio 1 d. vadovų vertinimas yra panaikintas, yra suformuotos kiekvienam vadovui metinės užduotys, už kurias jie atsiskaitys 2018 m. gruodžio mėnesį.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 1 (N. Jauneika), SUSILAIKĖ – 1 (N. Cesiulis)

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-11-16 įsakymą Nr. V-884 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą pagal atnaujintus priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą bendruosius kriterijus. Uždavinys – reglamentuoti asmenų priėmimą mokytis savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Sprendimo projektu bus reglamentuota ir atnaujinta asmenų priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarka, vadovaujantis pirmumo teise priimant toje mokykloje mokytis pageidaujančius asmenis, gyvenančius mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Taip pat nustatyti priėmimo mokytis bendrieji kriterijai ir pirmumo kriterijai pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, jei pateiktų prašymų skaičius yra didesnis už mokymosi vietų skaičių mokykloje, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų priėmimo ir registravimo tvarka, priėmimo į mokyklą įforminimas, bendrieji klasių sudarymo kriterijai.

Komiteto posėdžio metu vyko diskusija dėl mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, prašymų priėmimo ir  registravimo tvarkos, pagal aptarnavimo teritorija.

R. Ališauskienė pažymėjo, kad Prašymų priėmimo sistema perkama, o dabar  mokinių priėmimą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija (Priėmimo komisija).

A. Jaruševičius siūlė Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše įtvirtinti nuostatą, kad mokinių prašymai į švietimo įstaigas priimami centralizuotai.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą su siūlymu balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Komitetas siūlo Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše įrašyti nuostatą, kad mokinių prašymai į švietimo įstaigas priėmimai centralizuotai.

13. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMO NR. T-421 „DĖL ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T-421 „Dėl Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos nustatymo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip: „2. Nustatyti Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktorei Giedrei Romaškienei 8,22 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą.“

Pranešėja teigė, kad siūloma padidinti Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktorės Giedrės Romaškienės pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą: 5 proc. (0,3675 BD), nes įstaigoje mokosi daugiau nei 10 mokinių, kuriems pedagoginė psichologinė tarnyba dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų yra nustačiusi vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 5 procentais (0,3675 BD) už veiklos sudėtingumą: Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla įgyvendina projektus: ,,Erasmus+ tarptautinį mokyklinių strateginių partnerysčių projektą ,,Laužome stereotipus, kuriame naują, sveiką Europą“, ,,Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas 2020“, programos ,,eTwinning“ projektą ,,Mokyklinis gyvenimas Europoje“, Olweus‘o patyčių prevencijos projektą, programą ,,Antras žingsnis“ ir projektą ,,Emocija+“; ši mokykla taip pat dalyvauja projekte ,,Lyderių laikas 3“; mokykloje ketinama diegti inovatyvią ugdymo sistemą ,,Eduka“; 0,138 BD – už įgytą magistro kvalifikacinį laipsnį.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 3, PRIEŠ – 1 (N. Jauneika), SUSILAIKĖ – 2 (N. Cesiulis, A. Jaruševičius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

14. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 D. SPRENDIMO NR. T-157 „DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas pakeisti Alytaus nakvynės namų nuostatus, patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-157 „Dėl naujos redakcijos Alytaus nakvynės namų nuostatų tvirtinimo“ 1 punktu, ir juos išdėstyti nauja redakcija. Alytaus nakvynės namai įsikūrę Ulonų g. 14B, Alytuje, šiuo metu namo pastogėje vyksta statybos-remonto darbai, rengiamos naujos patalpos, kuriose suplanuota įrengti savarankiško gyvenimo namus. Statybos darbus planuojama baigti 2018 m. birželio mėnesį. Dėl planuojamos naujos veiklos (savarankiško gyvenimo namų) būtina pakeisti Alytaus nakvynės namų nuostatus. Nuostatai taip pat koreguojami dėl pakeisto įstaigos adreso (senasis adresas Ulonų g. 24-29, LT-62156 Alytus, naujasis adresas – Ulonų g. 14B-29, LT-62157 Alytus), 15.9 papunkčio (vietoje „nuobaudas“ įrašyta „priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimų“), nuostatai papildyti 17.2 papunkčiu, patikslinti 20, 21 punktai (įstaiga lėšas naudoja ir atsiskaito už lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka).

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 1 (N. Jauneika), SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas nustatyti biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 14,5 etato. Ji steigė, kad pagal Alytaus nakvynės namų nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T-157, 16.5 papunktį, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (Alytaus miesto savivaldybės taryba) nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių. Šiuo metu įstaigoje, kuri dirba visą parą, ištisus metus yra 13 etatų. Prašoma padidinti pareigybių (etatų) skaičių iki 14,5. Papildomi darbuotojai reikalingi plečiant socialinių paslaugų spektrą Alytaus nakvynės namuose, savarankiško gyvenimo namų paslaugoms teikti,  taip pat užtikrinti Alytaus nakvynės namų paslaugų gavėjų ir darbuotojų saugumą. Socialinį darbuotoją (1 etatas) ir socialinio darbuotojo padėjėją (0,5 etato) planuojama įdarbinti nuo 2018-07-01.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (N. Jauneika).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

16. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas pakeisti Dėl nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo 3 ir 6 punktus. 7 punktą pripažinti netekusiu galios.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

17. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR.T-315 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS IR JŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Modesta Tarasauskienė, Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja, pažymėjo, kad parengto sprendimo tikslas – įteisinti naujos redakcijos Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo tvarkos aprašą. Jame patikslintos apdovanojimų rūšys, apdovanojimų suteikimo ir balsavimo organizavimo tvarka. Taip pat numatyta, kad Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimai būtų  teikiami ne specialaus Alytaus metų apdovanojimų renginio metu, kaip tai buvo daroma iki šiol, o  iškilmingų renginių ar progų metu.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (N. Cesiulis).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                            Kęstutis Ąžuolas

                                                                                                                                                                       

Posėdžio sekretorė                                                                                                 Loreta Petkevičienė

 

______________

 

Į pradžią