Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TI-14 2018-04-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018 m. balandžio 4 d. Nr. TI-14

 

Posėdis įvyko 2018-04-04.                                   

Posėdžio pradžia 13.00 val.

Posėdžio pabaiga 14.30 val.

Posėdžio pirmininkas – Kęstutis Ąžuolas, Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas.

Posėdžio sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Nerijus Cesiulis, Tautvydas Tamulevičius, Andrius Jučas.

Nedalyvavo: Nerijus Jauneika, Algirdas Gataveckas, Aurelijus Jaruševičius.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-99 DĖL 2013-04-08 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-383 PRATĘSIMO (A. Juonienė; 10 min.).

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

2. TŽ-93 DĖL VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI (J. Sovienė; 15 min.).

3. TŽ-107 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL ALYTAUS MIESTO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (M. Matažinskas; 10 min.).

4. TŽ-96 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮPAREIGOJIMO (J. Krasnickas; 10 min.).

5. TŽ-101 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Jaruševičius; 15 min.).

6. TŽ-2 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 15 min.). SU VISOMIS ALTERNATYVOMIS

7. TŽ-251  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 15 min.).

8. TŽ-71  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

9. TŽ-104 DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS (R. Ališauskienė; 10 min.).

10. TŽ-97 DĖL KONKURSŲ ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „LINELIS“, „NYKŠTUKAS“, ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO, ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI PASKELBIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

11. TŽ-105 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

12. TŽ-92 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-10-26 SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.).

13. TŽ-106 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-09-27 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL RESPUBLIKINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ J. KUNČINO ATMINIMUI „IMBIERO VAKARAI“ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Liaukuvienė; 5 min.).

 

1. SVARSTYTA. DĖL 2013-04-08 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-383 PRATĘSIMO.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas pratęsti nuo 2018-04-01 iki 2038-03-31 Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2013-04-08 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. SR-383.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. DĖL VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI.

Pranešėja Jolanta Sovienė, VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ direktorė, pristatė įstaigos veiklos ataskaitą ir pakomentavo finansinių ataskaitų rinkinį.

Ji pateikė informaciją apie įstaigą, pristatė misiją, viziją, tikslus, pakomentavo 2017 metų pagrindinius veiklos rezultatus, apie pajamas iš ūkinės komercinės veiklos, gautas lėšas ir jų šaltinius, apie planus ir prognozes 2018 metams.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL ALYTAUS MIESTO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Klausimas bus svarstomas kitame Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdyje.

4. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮPAREIGOJIMO.

Pranešėjas Jurgis Krasnickas, tarybos narys, pažymėjo, kad sprendimo projektas teikiamas siekiant laiku užtikrinti pakankamą Alytaus miestą reprezentuojančių sporto klubų – VšĮ Alytaus rankinio klubo „Varsa“, VšĮ „Dzūkijos sportas“, VšĮ Dzūkijos futbolo klubo „Dainava“, VšĮ Alytaus tinklinio klubo „Jotvingiai“ – finansavimą. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Vytautą Jastremską iki 2018-04-06 organizuoti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimą Alytaus miestą reprezentuojantiems sporto klubams: VšĮ Alytaus rankinio klubui „Varsa“, VšĮ „Dzūkijos sportas“, VšĮ Dzūkijos futbolo klubui „Dainava“, VšĮ Alytaus tinklinio klubui „Jotvingiai“ ir skirti iš savivaldybės biudžeto papildomai 142 000 Eur šio sprendimo 1 punkte išvardytiems klubams finansuoti, siekiant užtikrinti jų pilnavertę veiklą.

T. Tamulevičius klausimo svarstyme nedalyvavo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

5. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – atšaukti Alytaus Piliakalnio progimnazijos reorganizaciją ir įpareigoti administracijos direktorių koreguoti tinklo pertvarkos planą.

T. Tamulevičius klausimo svarstyme nedalyvavo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

6. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą ir pažymėjo, kad yra parengtos keturios sprendimo projekto alternatyvos.

Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pažymėjo, kad 2018-04-03 vykusiuose komitetuose tarybos nariai pasisakė už tai, kad Alytaus Piliakalnio progimnazija lieka progimnazija. Išsiskyrė Aplinkos ir plėtros ir Kultūros, švietimo ir sporto komitetų nuomonės dėl kitų mokyklų klasių reguliavimo. Ji teigė, kad Aplinkos ir plėtros komitetas pasiūlė atsižvelgti į visus gautus mokyklų vadovų prašymus ir leisti komplektuoti klasių tiek kiek mokyklos prašo, o Kultūros, švietimo ir sporto komitetas pasiūlė klasių komplektavimo reguliavimą.

D. Jezukevičienė pažymėjo, kad atsirastų du sprendimo projektų variantai. Pirmas variantas – Alytaus Piliakalnio mokykla lieka progimnazija ir klasių reguliavimas, Alytaus  Piliakalnio mokykla lieka progimnazija ir klasių ne reguliavimas, o kitas variantas priklausomai ar bus pritarta A. Jaruševičiaus parengtam sprendimo projektui, Alytaus Piliakalnio mokykla tampa Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos skyriumi ir klasių reguliavimas, ir Alytaus Piliakalnio mokykla tampa Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos skyriumi ir klasių ne reguliavimas.

T. Tamulevičius teiravosi R. Ališauskienės dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos.

R. Ališauskienė teigė, kad Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla planuojama reorganizuoti nuo 2019 m., todėl būtų logiška, kad jau dabar mokykloje neformuotų pirmų ir penktų klasių.

D. Jezukevičienė pažymėjo, kad A. Jaruševičiaus sprendimo projekto antrame punkte numatyta „Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių iki 2018-06-30 koreguoti ir apsvarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetuose bei mokyklų bendruomenėse naują bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planą, paremtą Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių esminėmis nuostatomis“.

T. Tamulevičiaus  nuomone pirmiausia reikia patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, tada svarstyti šį klausimą.

N. Cesiulis teiravosi pranešėjos kokia finansinė našta būtų jei Alytaus Piliakalnio progimnazija taptų Dzūkijos mokyklos skyriumi.

A. Jučas paprašė pranešėjos pateikti informaciją kokia būtų finansinė našta  Alytaus miesto savivaldybei jei Alytaus Piliakalnio progimnazija taptų Dzūkijos mokyklos skyriumi.

Ji teigė, kad prašoma informacija bus atsiųsta elektroniniu paštu.

Komiteto nariai siūlė klausimą svarstyti frakcijose.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

7. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO.

 Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ 1 punktu patvirtintą priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija.

Ji teigė, kad Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje buvo pasiūlyta šį klausimą svarstyti kartu su Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju planu.

Komiteto nariai pritarė Kultūros, švietimo ir sporto komiteto siūlymui.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Siūloma atidėti klausimo svarstymą.

8. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

 Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas pakeisti Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“ 1 punktu,  ir jį išdėstyti nauja redakcija.

D. Jezukevičienė teigė, kad Aplinkos ir plėtros komitetas pasiūlė Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo dėl priėmimo 12 punkto alternatyvą – centralizuotas priėmimas tik savivaldybėje.

Komiteto nariai pritarė Aplinkos ir plėtros komiteto alternatyvai.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su alternatyva.

9. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, teigė, kad sprendimo projekto tikslas sutikti su Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktorės Reginos Vitkauskienės 2018-02-27 pasiūlymu nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu, išmokėti Reginai Vitkauskienei iš Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ skirtų lėšų šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Pavesti nuo 2018 m. gegužės 2 d. Dianai Kirkliauskienei, Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui, vykdyti Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas iki į pareigas bus paskirtas šios įstaigos  direktorius ir skirti Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Dianai Kirkliauskienei už papildomų funkcijų vykdymą 15 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. DĖL KONKURSŲ ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „LINELIS“, „NYKŠTUKAS“, ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO, ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI PASKELBIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, sprendimo projekto tikslas skelbti konkursus Alytaus lopšelių-darželių „Linelis“, „Nykštukas“, Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių pareigoms eiti.

Ji teigė, kad sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 4 dalimi, kuri įtvirtina, kad likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo kadencijos pabaigos, švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija skelbia viešą konkursą šios švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo tikslaspakeisti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatus, patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimo Nr. T-278 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu, ir juos išdėstyti nauja redakcija.

Pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-10-26 SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. T-26 „Dėl Alytaus jaunimo centro, kurio vienintelė steigėja ir savininkė yra Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovų atestacijos komisijos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

T. Tamulevičius klausimo svarstyme nedalyvavo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

13. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-09-27 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL RESPUBLIKINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ J. KUNČINO ATMINIMUI „IMBIERO VAKARAI“ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T-212 „Dėl Respublikinių trumposios prozos skaitymų J. Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

T. Tamulevičius klausimo svarstyme nedalyvavo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                    Kęstutis Ąžuolas

 

                                                                                                                                                                

Posėdžio sekretorė                                                                                                   Loreta Petkevičienė

______________

 

Į pradžią