Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TŠ-14 2018-04-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018 m. balandžio 3 d. Nr.TŠ-14

 

Posėdis įvyko 2018-04-03.                                   

Posėdžio pradžia 13.30 val.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Posėdžio pabaiga  16.30 val.

Posėdžio pirmininkė – Nijolė Makštutienė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė, Saulius Janulevičius, Povilas Labukas (nuo 13.50 val.).

Posėdyje nedalyvavo: Tomas Pačėsas, Virginijus Jarušas, Kęstutis Ptakauskas.

Posėdyje taip pat dalyvavo: Aurelijus Jaruševičius (iki 16.00 val.).

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-101 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Jaruševičius; 20 min.).

2. TŽ-2 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 20 min.). SU VISOMIS ALTERNATYVOMIS

3. TŽ-251  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 15 min.)

4. TŽ-71  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 15 min.).

5. TŽ-104 DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS (R. Ališauskienė; 10 min.).

6. TŽ-97 DĖL KONKURSŲ ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „LINELIS“, „NYKŠTUKAS“, ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO, ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI PASKELBIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

7. TŽ-105 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

8. TŽ-92 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-10-26 SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.).

9. TŽ-106 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-09-27 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL RESPUBLIKINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ J. KUNČINO ATMINIMUI „IMBIERO VAKARAI“ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Liaukuvienė; 5 min.).

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

10. TŽ-96 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮPAREIGOJIMO (J. Krasnickas; 10 min.).

11. TŽ-99 DĖL 2013-04-08 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-383 PRATĘSIMO (A. Juonienė; 10 min.).

12. TŽ-93 DĖL VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI (J. Sovienė; 10 min.).

13. TŽ-107 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL ALYTAUS MIESTO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (M. Matažinskas; 5 min.).

14. Protokolinis klausimas. Dėl treniruočių prie mažosios dailidės ežerėlio (A. Andrušaitis, V. Bartusevičienė; 10 min.).

 

1. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėjas Aurelijus  Jaruševičius, tarybos narys, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – atšaukti Alytaus Piliakalnio progimnazijos reorganizaciją ir įpareigoti administracijos direktorių koreguoti tinklo pertvarkos planą.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą ir pažymėjo, kad yra parengtos dvi sprendimo projekto alternatyvos, kurias pakomentavo.

D. Jezukevičienė pažymėjo, kad atsirastų du sprendimo projektų variantai. Pirmas variantas – Alytaus Piliakalnio mokykla lieka progimnazija ir klasių reguliavimas, Alytaus  Piliakalnio mokykla lieka progimnazija ir klasių ne reguliavimas, o kitas variantas priklausomai ar bus pritarta A. Jaruševičiaus parengtam sprendimo projektui „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimo“, Alytaus Piliakalnio mokykla tampa Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos skyriumi ir klasių reguliavimas, ir Alytaus Piliakalnio mokykla tampa Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos skyriumi ir klasių ne reguliavimas.

N. Makštutienė siūlė pritarti komiteto 2018-03-20 sprendimo alternatyvai: Alytaus Piliakalnio progimnazija su 1-8 klasių komplektų reguliavimu.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (P. Labukas).

NUSPRĘSTA. Pritarta komiteto 2018-03-20 sprendimo projektui. Alternatyva: Alytaus Piliakalnio progimnazija su 1-8 klasių komplektų reguliavimu.

3. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO.

NUSPRĘSTA. Siūloma atidėti sprendimo projektą iki kol bus pakoreguotas Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas (UŽ – 4).

4. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

N. Makštutienė pažymėjo, kad gautas Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos aktyvių tėvų klubo kreipimasis dėl klausimo atidėjimo ir svarstymo 2018 m. balandžio 10 d. komiteto posėdyje, kadangi tėvai nori pateikti komitetui šio sprendimo projekto siūlymus ir alternatyvas.

Pirmininkė siūlė pakviesti Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos aktyvių tėvų klubo atstovus dalyvauti komiteto posėdyje.

A. Jaruševičius pažymėjo, kad bendravo su šio klubo atstovais, kurie teigė, kad pateiks komitetui svarstyti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo dėl priėmimo punktų pakeitimus.

NUSPRĘSTA. Klausimą svarstyti 2018-04-10 Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje ir pakviesti Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos aktyvių tėvų klubo atstovus dalyvauti komiteto posėdyje.

5. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, teigė, kad sprendimo projekto tikslas sutikti su Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktorės Reginos Vitkauskienės 2018-02-27 pasiūlymu nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu, išmokėti Reginai Vitkauskienei iš Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ skirtų lėšų šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Taip pat pavesti nuo 2018 m. gegužės 2 d. Dianai Kirkliauskienei, Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui, vykdyti Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas iki į pareigas bus paskirtas šios įstaigos  direktorius ir skirti Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Dianai Kirkliauskienei už papildomų funkcijų vykdymą 15 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką.

L. V. Kirkliauskienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

6. SVARSTYTA. DĖL KONKURSŲ ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „LINELIS“, „NYKŠTUKAS“, ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO, ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI PASKELBIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, teigė, kad sprendimo projekto tikslas skelbti konkursus Alytaus lopšelių-darželių „Linelis“, „Nykštukas“, Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių pareigoms eiti.

Ji pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 4 dalimi, likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo kadencijos pabaigos, švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija skelbia viešą konkursą šios švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad parengto sprendimo projekto tikslas pakeisti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatus, patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimo Nr. T-278 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu, ir juos išdėstyti nauja redakcija.

Ji teigė, kad Aplinkos ir plėtros komiteto nariai siūlė Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų 29 punkto alternatyvą: „29. Tarnybai vadovauja tarnybos direktorius, skiriamas į pareigas susirinkimo būdu penkeriems metams ir atleidžiamas iš jų tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiosios institucijos teisės aktų nustatyta tvarka;“

Komiteto nariai pritarė Aplinkos ir plėtros komiteto siūlomai alternatyvai.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su Aplinkos ir plėtros komiteto alternatyva.

8. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-10-26 SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. T-26 „Dėl Alytaus jaunimo centro, kurio vienintelė steigėja ir savininkė yra Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovų atestacijos komisijos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-09-27 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL RESPUBLIKINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ J. KUNČINO ATMINIMUI „IMBIERO VAKARAI“ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, teigė, kad sprendimo projekto tikslas pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T-212 „Dėl Respublikinių trumposios prozos skaitymų J. Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Vietos savivaldos įstatyme nenumatyta, kad savivaldybės taryba tvirtina tokio pobūdžio nuostatus. Nuostatus gali tvirtinti įstaigos direktorius. Pripažinus netekusiu pirmiau minėtą sprendimą, nuostatai bus patvirtinti įstaigos direktoriaus įsakymu.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮPAREIGOJIMO.

Pranešėjas Jurgis Krasnickas, tarybos narys, pažymėjo, kad sprendimo projektas teikiamas siekiant laiku užtikrinti pakankamą Alytaus miestą reprezentuojančių sporto klubų – VšĮ Alytaus rankinio klubo „Varsa“, VšĮ „Dzūkijos sportas“, VšĮ Dzūkijos futbolo klubo „Dainava“, VšĮ Alytaus tinklinio klubo „Jotvingiai“ – finansavimą. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Vytautą Jastremską iki 2018-04-06 organizuoti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimą Alytaus miestą reprezentuojantiems sporto klubams: VšĮ Alytaus rankinio klubui „Varsa“, VšĮ „Dzūkijos sportas“, VšĮ Dzūkijos futbolo klubui „Dainava“, VšĮ Alytaus tinklinio klubui „Jotvingiai“ ir skirti iš savivaldybės biudžeto papildomai 142 000 Eur šio sprendimo 1 punkte išvardytiems klubams finansuoti, siekiant užtikrinti jų pilnavertę veiklą.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (P. Labukas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. DĖL 2013-04-08 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-383 PRATĘSIMO.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas pratęsti nuo 2018-04-01 iki 2038-03-31 Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2013-04-08 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. SR-383.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. DĖL VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI.

Pranešėja Jolanta Sovienė, VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ direktorė, pristatė įstaigos veiklos ataskaitą ir pakomentavo finansinių ataskaitų rinkinį.

Ji pateikė informaciją apie įstaigą, misiją, viziją, tikslus, pakomentavo 2017 metų pagrindinius veiklos rezultatus, apie pajamas iš ūkinės komercinės veiklos, apie gautas lėšas ir jų šaltinius, apie planus ir prognozes 2018 metams.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL ALYTAUS MIESTO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Klausimas bus svarstomas kitame Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje.

14. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl treniruočių prie mažosios dailidės ežerėlio.

Pranešėjai: Adomas Andrušaitis, Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas, Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja.

A. Andrušaitis pakomentavo Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos gautą raštą, kuriame kreipiamasi dėl lengvosios atletikos sektoriaus perkėlimo ar panaikinimo prie mažosios Dailidės ežerėlio.

V. Bartusevičienė pakomentavo kokie pakeitimai bus padaryti, kokios bus atliktos teisinės procedūros perduodant Alytaus miesto savivaldybei panaudos pagrindais žemės sklypą prie mažosios Dailidės ežerėlio. Ji teigė, kad bus atlikti projektavimo darbai numatant visų aikštelių (tinklinio aikštelė, metimo sektoriaus aikštelė) įteisinimą, metimo sektorių siūloma iškelti už tinklinio aikštelės.

A. Andrušaitis teigė, kad treniruotės jau prasidės nuo 2018 m. balandžio mėnesio, o š. m. gegužės 4-5 dienomis vyks Lietuvos ilgų metimų žiemos čempionatas, jaunimo, jaunių ir jaunučių pirmenybės. Birželio mėnesį numatytos Lietuvos jaunių žaidynės.

NUSPRĘSTA. Prašyti administracijos direktoriaus leisti vykdyti treniruotes ir varžybas prie mažosios Dailidės ežerėlio lengvosios atletikos metimų sportininkams šį sezoną, o ateityje formuojant Alytaus miesto detalųjį planą, neperkelti metimo sektoriaus į kitą teritoriją.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                  Nijolė Makštutienė

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                   Loreta Petkevičienė

______________

 

Į pradžią