Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TP-10 2018-03-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2018 m. kovo 12 d. Nr. TP-10

 

 

Posėdis įvyko 2018-03-12.

Posėdžio pradžia – 14.30 val.

Posėdžio pabaiga – 16.15 val.

Pirmininkė – Gintarė Rimkutė–Merčaitienė, Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkė.

Sekretorė – Giedrė Lazarevičė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Henrikas Šivokas (iki 15.45 val.), Jurgis Krasnickas, Sigitas Leonavičius Arvydas Švirmickas (nuo 14.45 val. iki 16.00 val.), Danutė Remeikienė, Valius Micevičius. Marius Grišmanauskas.

 

 

DARBOTVARKĖ:

l. TŽ-70 DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS (V. Bartusevičienė; 10 min.).

2. TŽ-64 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-15O ,,DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (M.

Vaikšnoras; 5 min.).

3. TŽ-62 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR.T-315 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ

NUOPELNUS IR JŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (M.

Tarasauskienė; 5 min.).

4. TŽ-56 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė;

5 min.).

5. TŽ-59 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-05-28 SPRENDIMO NR. T-131 ,,DĖL MOKESČIO UŽ POPAMOKINĘ MOKINIŲ PRIEŽIŪRĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖSE“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

6. TŽ-66 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-65 ,,DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

7. TŽ-71 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 ,,DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

8. TŽ-57 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-204 ,,DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.).

9. TŽ-58 DĖL BENDRATURČIO SUTIKIMO (A. Juonienė; 5 min.).10. TŽ-60 DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE (A. Juonienė; 5 min.).

11. TŽ-68 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 5 min.).

12. TŽ-69 DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2017 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI (N. Rinkevičiūtė; 5 min.).

13. TŽ-67 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 ,,DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

14. TŽ-63 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMO NR. T-421 ,,DĖL ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

15. TŽ-61 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 D. SPRENDIMO NR. T-157 ,,DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Galakvoščius; 5 min.).

16. TŽ-65 DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-212 ,,DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Galakvoščius; 5 min.).

 

l. SVARSTYTA. TŽ-70 DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS.

Pranešėja Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą kurio tikslas – išspręsti valstybinės žemės panaudos sutarčių pasirašymo klausimus ir įgalioti administracijos pavaduotoją Viliją Ramanauskienę pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

S. Leonavičius domėjosi ar vienas iš šių sklypų bus prijungtas prie privataus žemės sklypo, kuriame ketinama įkurti Japoniška sodą.

V. Bartusevičienė pakomentavo, kad ateityje pertvarkius dokumentus ir sutvarkius visus procedūrinius veiksmus gal ir būtų galimybė atidalinus sklypą nuo miško įrengti infrastruktūrą ir sklypą valdyti pagal panaudos sutartį.

Komitete vyko diskusija dėl procesinių veiksmų, kuomet ateityje sklypas bus naudojamas, kuriant Japonišką sodą.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. TŽ-64 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-150 „DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

 

Pranešėjas Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas pakomentavo sprendimo projektą, kad papildžius aprašą, būtų sukurtas dar vienas finansinis svertas, skatinantis nekilnojamojo turto savininkus tvarkytis savo turimus statinius. Šiuo metu asmenims, kurie neprižiūri savo nekilnojamojo turto, yra taikomas tik padidintas nekilnojamojo turto mokestis, kuris, kad ir padidintas, nėra didelis, nes apleistų, neprižiūrėtų statinių vidutinė rinkos vertė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis, yra maža. Priėmus sprendimo projektą, atsirastų galimybė apmokestinti padidintu žemės mokesčio tarifu tuos žemės sklypus, kuriuose yra statiniai, kuriems taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas.

D. Remeikienė domėjosi, pagal kokius kriterijus yra nustatoma, kad sklypas yra apleistas.

Pranešėjas paaiškino, kad pagal nustatytas taisykles, vertina administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 8, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. TŽ-62 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR.T-315 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS IR JŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Modesta Tarasauskienė, Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja pakomentavo, kad parengto sprendimo tikslas – įteisinti naujos redakcijos Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo tvarkos aprašą.

A. Švirmickas siūlė, kad prizai, suvenyrai būtų apibrėžti konkrečia suma.

Komitete vyko diskusija, komiteto nariai pritarė A. Švirmicko siūlymui, kad visiems prizams ir dovanoms būtų numatyta vertė, apibrėžta konkreti suma.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą ir komiteto nario A. Švirmicko siūlymą dėl prizų, dovanų vertės nustatymo.

BALSAVIMAS: UŽ – 8, PRIEŠ – O, SUSILAIKĖ – O.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui ir A. Švirmicko siūlymui.

4. SVARSTYTA. TŽ-56 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja paaiškino, kad šis sprendimo projektas parengtas, kad patvirtinti Priėmimo į savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisiją iš mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir mokyklų atstovų. Komisiją sudaro ir jos darbo reglamentą tvirtina mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

Komiteto nariai domėjosi, kokie būna nenumatyti atvejai, kuomet komisija sprendžia priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas.

Pranešėja kaip pavyzdį pakomentavo, jeigu atvyktų užsieniečiai ar pabėgėliai asmenys, kurie turėtų būti priimti į bendrojo ugdymo įstaigą.

Komiteto nariai siūlė iš komisijos sudėties išbraukti tarybos narius išskyrus Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininką.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą, su siūlymu iš komisijos sudėties išbraukti politikus, išskyrus Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininką.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui, komisijos sudėčiai be politikų. Parengti sprendimo projekto alternatyvą iš Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudėties - išbraukti Alytaus miesto savivaldybės tarybos narius.

5. SVARSTYTA. TŽ-59 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-05-28 SPRENDIMO NR. T-l3l ,,DĖL MOKESČIO UŽ POPAMOKINĘ MOKINIŲ PRIEŽIŪRĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ  PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖSE“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T-131 ,,Dėl mokesčio už popamokinę mokinių priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse“ ir nustatyti 0,75 Eur dienos mokestį už popamokinę mokinių priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse. Skirti šį mokestį pailgintos darbo dienos grupių auklėtojų tarnybiniams atlyginimams ir atitinkamai socialinio draudimo įmokoms dalinai kompensuoti.“

Komiteto nariai domėjosi, kiek yra vaikų lankančių prailgintas darbo grupes, pranešėja pakomentavo, kad yra nemaža dalis mokinių, kurie lanko šias grupes, pristatė vienos dienos mokestį.

Komiteto nariai siūlė teikti nemokamą popamokinį ugdymą mokiniams, kurio administravimas reikalauja didelių darbo laiko sąnaudų, už popamokinę mokinių priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse. Komiteto narių manymu, mokesčio atsisakymas padidintų paslaugos patrauklumą visiems mokinių tėvams, norintiems ja pasinaudoti.

A. Švirmickas domėjosi, ar iš surinktų lėšų bus gerinama užimtumo kokybė, skiriant priemones vaikams.

Pranešėja pakomentavo, kad gautos lėšos nebus skiriamos ugdymo kokybės gerinimui.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui komiteto siūlymą teikti nemokamą popamokinį ugdymą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2 (A. Švirmickas, J. Krasnickas).

NUSPRĘSTA. Pritarti nemokamam popamokiniam ugdymui. Parengti sprendimo projekto alternatyvą - visiškai atsisakyti mokesčio.

6. SVARSTYTA. TŽ-66 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-65 ,,DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-65 ,,Dėl Alytaus lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis“ direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos nustatymo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip: ,,2. Nustatyti Alytaus lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis“ direktorei Erikai Poškevičienei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą – 7,1 8.“

Komitete vyko diskusija, dėl pareiginės algos nustatymo, dauguma pritarė, kad reikalinga atstatyti socialinę lygybę ir suvienodinti pareigines vadovų algas.

S. Leonavičius prieštaravo daugumos nuomonei, išsakė pastabas, kad neteisinga didinti atlyginimą, nes vadovas ateidamas dirbti į minėtą įstaigą žinojo, koks buvo siūlomas atlygis.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2 (S. Leonavičius, V. Micevičius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. TŽ-7l DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 ,,DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą pagal atnaujintus priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą bendruosius kriterijus. Uždavinys – reglamentuoti asmenų priėmimą mokytis savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

S. Leonavičius pakomentavo įstatymo normas, kurios leidžia tėvams ir mokiniams rinktis norimą ugdymo įstaigą, nenurodant kurią mokyklą privalo rinktis mokinys.

Pranešėja atsakė, kad šis metodas ir yra naudojamas Alytaus mieste.

Komitete vyko diskusija dėl teritorinio principo taikymo, renkantis švietimo įstaigą.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą ir siūlymą pritarti Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto pasiūlymui, priėmimą į mokyklas vykdyti centralizuotai.

BALSAVIMAS: UŽ – 3, PRIEŠ – l (S. Leonavičius), SUSILAIKĖ – 2 (D. Remeikienė, V. Micevičius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui ir Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto siūlymui.

8. SVARSTYTA. TŽ-57 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-204 ,,DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pakomentavo sprendimo projektą, kuriuo siūloma Pakeisti Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarko aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-204 ,,Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniams verslui tvarkos aprašo

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. TŽ-58 DĖL BENDRATURČIO SUTIKIMO.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pakomentavo sprendimo projektą, kuriuo siūloma sutikti, kad R. Č. rengtų jam priklausančių patalpų, esančių S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, projektą, kurio metu būtų svarstoma galimybė vietoje lango į S. Dariaus ir S. Girėno gatvę įrengti laiptus paprastojo remonto būdu – projektas privalo būti parengtas teisės aktų nustatyta tvarka ir suderintas su kompetentingomis institucijomis.

Komiteto nariai diskutavo, išsakė abejones dėl bendro vaizdo iš gatvės pusės, kad tai gali pakenkti bendram įvaizdžiui.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. TŽ-60 DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO  TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pakomentavo sprendimo projektą, kurio tikslas – nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažintą valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomą sugedusį ilgalaikį materialųjį turtą (automobilį) teisės aktų nustatyta tvarka parduoti viešajame prekių aukcione.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. TŽ-68 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, pakomentavo, kad reikalinga sumažinti savivaldybės biudžeto pajamas ir asignavimus 0,5 tūkst. Eur. Pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018-02-15 įsakymą Nr. 182 ,,Dėl valstybės biudžeto asignavimų ir specialiųjų tikslinių dotacijų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2018 m. paskirstymo“, VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastatui Alytuje, Pramonės g. 1B, rekonstruoti, skiriama 337,0 tūkst. Eur, t. y. 0,5 tūkst. eurų mažiau, nei buvo patvirtinta metų pradžioje. Atitinkamai tikslinami programos priemonės 29.02.03.02 rekonstruoti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastatą Alytuje, Pramonės g. 1B (II etapas), asignavimai.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2 (V. Micevičius, S. Leonavičius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. TŽ-69 DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2017 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pritarti Alytaus miesto savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. TŽ-67 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 ,,DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašą.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

14. SVARSTYTA. TŽ-63 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMO NR. T-42l ,,DĖL ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMOׅ“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T-421 ,,Dėl Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos nustatymo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip: nustatyti Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktorei Giedrei Romaškienei 8,22 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą.“

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – l (V. Micevičius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15. SVARSTYTA. TŽ-6l DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 D. SPRENDIMO NR. T-157 ,,DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėjas Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti Alytaus nakvynės namų nuostatus, patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-l57 ,,Dėl naujos redakcijos Alytaus nakvynės namų nuostatų tvirtinimo“ l punktu, ir juos išdėstyti nauja redakcija.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

16. SVARSTYTA. TŽ-65 DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-212 ,,DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėjas Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius pristatė sprendimo projektą, kuriuo prašo nustatyti biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 14,5 etato.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                             Gintarė Rimkutė-Merčaitienė

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                  Giedrė Lazarevičė

______________

 

Į pradžią