Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-41 2018-04-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 41-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 41-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2018 m. kovo 29 d. Nr.  TPR-41

Alytus

 

Posėdis įvyko 2018 m. kovo 29 d. 9.00-15.15 val.

Posėdžio pirmininkas Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius.

Nedalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė, Sigitas Leonavičius, Algirdas Gataveckas (iki 9.45 val. ir nuo 12.15 val.), Tomas Pačėsas (nuo 10.15), Henrikas Šivokas (nuo 12.00 iki 13.15 val.), Virginijus Jarušas (nuo 14.00 val.), Vytas Jazepčikas (nuo 15.00 val.).

 

Vytautas Grigaravičius. Labas rytas, pradėsime 8-osios tarybos 41-ąjį posėdį. Prašyčiau tarybos narius užsiregistruoti. Iš viso taryboje yra 27 nariai, užsiregistravo 24 tarybos nariai.

Dėl pateisinamos priežasties posėdyje nedalyvauja tarybos nariai: Laima Vincė Kirkliauskienė ir Sigitas Leonavičius. Algirdas Gataveckas informavo, kad į posėdį pavėluos.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 41 klausimas. Kokių būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Tarybos narys Jurgis Krasnickas išsakė pageidavimą posėdžio pradžioje perskaityti Kontrolės komiteto pareiškimą.

Tarybos narys Tautvydas Tamulevičius Alytaus piliečių frakcijos vardu pasiūlė išbraukti iš posėdžio darbotvarkės 38 klausimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T-131 „Dėl mokesčio už popamokinę mokinių priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse“ pakeitimo“, nes komitetų posėdžiuose sprendimo projektui buvo nepritarta.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl Alytaus piliečių frakcijos pasiūlymo iš posėdžio darbotvarkės išbraukti 38 klausimą.

Balsuota. Už – 23, prieš – 1, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Posėdžio darbotvarkės 38 klausimas išbrauktas iš darbotvarkės. Prašau balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės su pakeitimais.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 41-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Laisvosios ekonominės zonos steigimo ir geležinkelio linijos tiesimo Alytaus regione galimybių pristatymas.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-157 „Dėl naujos redakcijos Alytaus nakvynės namų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

3. Dėl Alytaus nakvynės namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus nakvynės namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

4. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir jo vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.


 

5. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos vadovo ir įstaigos 2017 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

6. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovo ir įstaigos 2017 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

7. Dėl branduolinio magnetinio rezonanso tomografo aparato.

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-315 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

9. Dėl Alytaus miestą reprezentuojančio ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

11. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-150 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-03-06 sprendimo Nr. T-42 „Dėl Atstovavimo Alytaus miesto savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

15. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

16. Dėl bendraturčio.

17. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių pratęsimo.

18. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui.

19. Dėl patalpų Daugų g. 7, Alytuje, perėmimo ir perdavimo panaudos pagrindais.

20. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

21. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešajame prekių aukcione.

22. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-204 „Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

24. Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais UAB „Rainesa“ neišdavimo.

25. Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais UAB „Minola“ neišdavimo.

26. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir AB „Kauno grūdai“ investicijų sutarčiai.

27. Dėl žemės sklypo Fortų g. 7, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono.

28. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

29. Dėl finansavimo skyrimo ir įgaliojimo pasirašyti sutartį.

30. Dėl pritarimo projektams ir pavedimo atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

31. Dėl pritarimo Inovatyvios patirties perėmimo siekiant pagerinti ugdymo kokybę Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose projektui.

32. Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro 2018–2020-ųjų metų strateginiam planui.

33. Dėl Alytaus dailiųjų amatų mokyklos ugdymo aplinkos kūrimo 2018 metų programos patvirtinimo.

34. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo.

35. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

36. Dėl Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo.

37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

38. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T-131 „Dėl mokesčio už popamokinę mokinių priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse“ pakeitimo.

39. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos nustatymo“ pakeitimo.

40. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T-421 „Dėl Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos nustatymo“ pakeitimo.

41. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-183 „Dėl Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

 

Vytautas Grigaravičius. Informuoju, kad 2018 m. vasario 27 d. buvo gautas Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos reikalavimas Nr. 2-12(1.19) „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-25 Įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ 7 punkto vykdymo.

Sprendimo projektas pagal šį reikalavimą yra parengtas ir pateiktas svarstyti šiandienos tarybos posėdyje.

Taip pat 2018 m. vasario 28 d. buvo gautas Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje teikimas Nr. 1-2(1.18) „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo“. 

Alytaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliariją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Lietuvos Respublikos finansų ministeriją išaiškinimo, ar esant teises normų kolizijai, savivaldybės taryba privalo pakeisti teikime minimą sprendimą. Vyriausybės kancleris raštu informavo, kad išnagrinėti šią situaciją yra pavesta Finansų ministerijai ir ji raštu informuos Vyriausybę apie rezultatus, todėl Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybai buvo išsiųstas prašymas atidėti teikimo įvykdymo terminą iki bus gautas atsakymas iš Vyriausybės.

Taip pat 2018 m. vasario 28 d. buvo gautas Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje teikimas Nr. 1-3(1.18) „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-183 „Dėl Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

Pagal šį teikimą yra parengtas tarybos sprendimo projektas ir pateiktas svarstyti šiandienos tarybos posėdyje.


 

Vytautas Grigaravičius. Suteikiu žodį norinčiam pasisakyti.

Tarybos narys Jurgis Krasnickas perskaitė Kontrolės komiteto pareiškimą dėl pakartotinio prašymo pateikti Kontrolės komitetui informaciją apie savivaldybės vadovų, kitų savivaldybės tarnautojų ir tarybos narių komandiruočių išlaidas (pareiškimas pridedamas).

 

1. SVARSTYTA. Laisvosios ekonominės zonos steigimo ir geležinkelio linijos tiesimo Alytaus regione galimybių pristatymas.

Pranešėjas UAB „Strategy Labs“ projektų vadovas Saulius Damulevičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jarušas (2 klausimai), Jurgis Krasnickas (2 klausimai), Nerijus Cesiulis (2 klausimai), Andrius Jučas, Aurelijus Jaruševičius (2 klausimai), Tomas Pačėsas (2 klausimai), Povilas Labukas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Algirdas Gataveckas paragino ryžtingiau imtis rengti strateginio planavimo dokumentus.

Aurelijus Jaruševičius pažymėjo, kad pranešėjo pristatyme įvardinti skaičiai, kiek Alytaus miesto gyventojų dirba kitose savivaldybėse, galėtų būti vienu iš motyvų užsienio investicijų pritraukimui, nes tie darbuotojai galėtų grįžti dirbti į investuotojų įmones.

Andrius Jučas pasisakė už aerodromo teritorijos panaudojimą pramoninės zonos kūrimui.

Povilas Labukas pažymėjo, kad potencialiems užsienio investuotojams Alytus yra nekonkurencingas miestas, nes, lyginant su kitais regiono miestais, negali pasiūlyti pakankamo dydžio žemės sklypų.

Vytautas Grigaravičius. Šiuo klausimu pasisakyti yra užsiregistravęs Pirmojo Alytaus bendruomenės atstovas Dalius Sinkevičius. Kviečiu pasisakyti.

Dalius Sinkevičius išsakė Pirmojo Alytaus bendruomenės nuomonę dėl pranešėjo pranešime apžvelgtos galimybės specialiąją pramoninę zoną steigti Alytaus aerodromo teritorijoje.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

2. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-157 „Dėl naujos redakcijos Alytaus nakvynės namų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų direktorius Artūras Galakvoščius.

Tarybos narė Rasa Daugininkaitė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-157 „Dėl naujos redakcijos Alytaus nakvynės namų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Alytaus nakvynės namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus nakvynės namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjas Biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų direktorius Artūras Galakvoščius.

Tarybos narė Rasa Daugininkaitė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jarušas, Vytautas Grigaravičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Virginijus Jarušas pastebėjo, kad dažniausiai pranešėjai ekonomiškai nepagrindžia savo įstaigos darbuotojų poreikio.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 1, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - susilaikė

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus nakvynės namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus nakvynės namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. Pritarimas viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir jo vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Tarybos nariai Povilas Labukas ir Jurgis Krasnickas nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Pranešėja Viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Jūratė Filatovienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vytas Jazepčikas, kaip Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos narys pagyrė įstaigos veiklos kokybę ir pabrėžė, kad ši įstaiga galėtų būti pavyzdžiu kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir jo vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

5. SVARSTYTA. Pritarimas viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos vadovo  ir  įstaigos 2017  metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėjas viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos direktorius Marius Jasaitis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 1, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos vadovo ir įstaigos 2017 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Pritarimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovo ir įstaigos 2017 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėjas Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius Artūras Vasiliauskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 2, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovo ir įstaigos 2017 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Skelbiu 20 minučių pertrauką.

Pertrauka.

7. SVARSTYTA. Branduolinio magnetinio rezonanso tomografo aparatas.

Pranešėjai Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Greta Sodaitytė-Berlickė ir Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius Artūras Vasiliauskas pristatė sprendimo projektą ir alternatyvą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius (2 klausimai), Andrius Jučas (2 klausimai), Nerijus Cesiulis (2 klausimai), Virginijus Jarušas (2 klausimai), Povilas Labukas, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Kęstutis Ptakauskas, Valė Gibienė, Danutė Remeikienė, Valius Micevičius (2 kausimai).

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad geriau pirkti naują aparatą, nes kapitalinio remonto ir naujo aparato pirkimo kainos skiriasi santykinai nedaug. Reikėtų tik pasirūpinti ilgesniu garantiniu laikotarpiu naujam aparatui.

Algirdas Gataveckas pasisakė už naujo aparato pirkimą, nes naujas yra saugesnis, praktiškesnis,  sendamas aparatas labai greitai praranda vertę, todėl į seną investuoti neracionalu.

Povilas Labukas pažymėjo, kad palaiko naujo aparato pirkimą ir stebėjosi, kodėl pirminiame sprendimo projekto variante buvo siūloma remontuoti senąjį aparatą.

Aurelijus Jaruševičius pabrėžė, kad įstaiga aparatą turėtų įsigyti savo lėšomis.

Andrius Jučas pritarė naujo aparato pirkimui ir pastebėjo, kad reikėtų įvertinti galimybę sumažinant įsigijimo kaštus parduodant seną aparatą.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė atkreipė dėmesį, kad Aplinkos ir plėtros komitetas jau anksčiau buvo pasisakęs už naujo aparato įsigijimą ir išlaidų sumažinimą parduodant seną aparatą.

Valė Gibienė paaiškino, kad pirminis sprendimo projektas buvo parengtas siūlant pritarti aparato remontui, nes toks variantas yra pigesnis.

Arvydas Švirmickas pastebėjo, kad taryba jau trečią kartą sprendžia klausimą dėl magnetinio rezonanso tomografo aparato.

Virginijus Jarušas išreiškė savo nuomonę teigdamas, kad tokios įrangos įsigijimas turėtų būti pačios įstaigos kompetencija, o ne savivaldybės tarybos.

Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad naujo aparato įsigijimas būtų racionalesnis problemos sprendimo būdas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau alternatyviai balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto arba alternatyvos.

Balsuota. Už 1 – 1, už 2 – 19, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - už 2

Andrius Jučas - už 2

Arvydas Švirmickas - už 2

Aurelijus Jaruševičius - registravosi, bet nebalsavo

Danutė Remeikienė - už 2

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už 2

Henrikas Šivokas - už 2

Jurgis Krasnickas - už 2

Kęstutis Ąžuolas - už 2

Kęstutis Ptakauskas - už 2

Marius Grišmanauskas - už 2

Nerijus Cesiulis - už 2

Nerijus Jauneika - už 1

Nijolė Makštutienė - už 2

Povilas Labukas - už 2

Rasa Daugininkaitė - už 2

Saulius Janulevičius - už 2

Tautvydas Tamulevičius - už 2

Valė Gibienė - už 2

Valius Micevičius - už 2

Virginijus Jarušas - registravosi, bet nebalsavo

Vytautas Grigaravičius - už 2

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas, pritarta alternatyvai.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl branduolinio magnetinio rezonanso tomografo aparato“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-315 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Modesta Tarasauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-315 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

9. SVARSTYTA. Alytaus miestą reprezentuojančio ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėjai: tarybos narys Algirdas Gataveckas, Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Modesta Tarasauskienė.

Tarybos narys Algirdas Gataveckas nusišalino nuo sprendimo priėmimo, nes yra vienas iš siūlomo patvirtinti ženklo autorių ir klausimo pranešėjas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Arvydas Švirmickas, (2 klausimai), Valė Gibienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - susilaikė

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miestą reprezentuojančio ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

10. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas, Neringa Rinkevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas, Neringa Rinkevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 1, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 19.

Algirdas Gataveckas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-150 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas  Mindaugas Vaikšnoras.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-150 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-03-06 sprendimo Nr. T-42 „Dėl Atstovavimo Alytaus miesto savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjai Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Jurgis Krasnickas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-03-06 sprendimo Nr. T-42 „Dėl Atstovavimo Alytaus miesto savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jarušas, Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352  „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. Bendraturčio sutikimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jraušas, Vytas Jazepčikas, Jurgis Krasnickas, Aurelijus Jaruševičius, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Arvydas Švirmickas pastebėjo, kad savivaldybės tarybai pritarus laiptų įrengimui, savivaldybės vyriausiasis architektas negalės priimti sprendimo nepritarti jų įrengimui, galės tik siūlyti koreguoti laiptų dizainą, tačiau visiems kitiems tos gatvės patalpų savininkams buvo leista įsirengti laiptus, todėl nėra pagrindo prieštarauti vienam savininkui.

Jurgis Krasnickas atkreipė dėmesį, kad taryba turėtų turėti galimybę pasisakyti ir dėl paties projekto tinkamumo.

Kęstutis Ąžuolas pastebėjo, kad šiuo konkrečiu atveju taryba turi galimybę pasisakyti tik dėl to, kad yra pastato bendraturtė, o visais kitais atvejais taryba nepasisakė, nes pastato dalies savininko teisių neturėjo. Nuspręsti ar siūlomi įrengti laiptai yra tinkami – savivaldybės vyriausiojo architekto kompetencija.

Danutė Remeikienė pažymėjo, kad nėra pagrindo tarybai nesutikti su projekto įgyvendinimu, juo labiau, kad, nesutikus įrengti laiptus, būtų užkertamas kelias patalpų savininkui vystyti verslą.

Virginijus Jarušas teigė, kad nepritarimas sprendimo projektui būtų paskata savivaldybės administracijai sukurti tvarką, kuri nustatytų kriterijus, kada tokie sutikimai gali būti išduoti.

Algirdas Gataveckas pasisakė prieš sprendimo projektą, nes tokiais sprendimais didinamas miesto vizualinis triukšmas.

Andrius Jučas siūlė nepritarti sprendimo projektui ir sukurti tvarką, kurioje būtų nustatytos miesto zonos ir jose keliami vizualiniai reikalavimai.

Gintarė Rimkutė-Merčiatienė siūlė nežlugdyti gyventojų iniciatyvų kurti mieste verslą ir balsuoti už sprendimo projektą.

Aurelijus Jaruševičius atkreipė dėmesį į tai, kad bendraturčio sutikimas ir leidimas įrengti laiptus yra du skirtingi dalykai.

Marius Grišmanauskas pritarė A. Jaruševičiui, kad taryba neturi teisės spręsti ar bus įrengti laiptai, ji tik pasisako kaip vienos iš pastate esančių patalpų savininkė.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 16, prieš – 3, susilaikė – 4, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - susilaikė

Kęstutis Ptakauskas - susilaikė

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - susilaikė

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl bendraturčio sutikimo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Skelbiu 50 minučių pietų pertrauką.

Pertrauka.

17. SVARSTYTA. Savivaldybės  turto panaudos sutarčių pratęsimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 14, prieš – 1, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 15.

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės  turto panaudos sutarčių pratęsimo“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas panaudos pagrindais VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto  centrui.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 15, prieš – 1, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 16.

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais  VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto  centrui“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Patalpų Daugų g. 7, Alytuje, perėmimas ir perdavimas panaudos pagrindais.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl patalpų Daugų g. 7, Alytuje, perėmimo ir perdavimo panaudos pagrindais“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ (pridedama).

21. SVARSTYTA. Valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimas viešajame prekių aukcione.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešajame prekių aukcione“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-204 „Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-204 „Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais UAB „Rainesa“ neišdavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Vytas Jazepčikas, Aurelijus Jaruševičius (2 klausimai), Jurgis Krasnickas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Aurelijus Jaruševičius pažymėjo, kad tokiais sprendimo projektais savivaldybės tarybai yra perkeliama administracijos direktoriaus atsakomybė.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 14, prieš – 1, susilaikė – 6, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - susilaikė

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais UAB „Rainesa“ neišdavimo“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais UAB „Minola“ neišdavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 15, prieš – 1, susilaikė – 6, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - susilaikė

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais UAB „Minola“ neišdavimo“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto savivaldybės ir AB „Kauno grūdai“ investicijų sutarčiai.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius, Virginijus Jarušas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir AB „Kauno grūdai“ investicijų sutarčiai“ (pridedama).

27. SVARSTYTA. Žemės sklypo Fortų g. 7, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuoma be aukciono.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo Fortų g. 7, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ (pridedama).

28. SVARSTYTA. Sutikimas perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo įgaliojimas pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ (pridedama).

29. SVARSTYTA. Finansavimo skyrimas ir įgaliojimas pasirašyti sutartį.

Pranešėja Statybos skyriaus vedėja Irena Pankienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl finansavimo skyrimo ir įgaliojimo pasirašyti sutartį“ (pridedama).

30. SVARSTYTA. Pritarimas projektams ir pavedimas atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

Pranešėjai Statybos skyriaus vedėja Irena Pankienė.

Meras Vytautas Grigaravičius nusišalino nuo klausimo svarstymo, pirmininkavimą posėdžiui perdavė mero pavaduotojui Tautvydui Tamulevičiui ir išėjo iš posėdžių salės.

Tarybos nariai Jurgita Eidukevičienė ir Vytas Jazepčikas nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Tautvydas Tamulevičius. Šiuo klausimu yra užsirašęs kalbėti UAB „Glass Market“ atstovas Žilvinas Treigys, suteikiu žodį jam.

Žilvinas Treigys išsakė prieštaravimus dėl sprendimo projekto 1.1 ir 1.2 papunkčių.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Marius Grišmanauskas (3 klausimai), Aurelijus Jaruševičius (2 klausimai), Nerijus Cesiulis (3 klausimai), Andrius Jučas, Jurgis Krasnickas.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Tarybos narys Jurgis Krasnickas siūlė dėl sprendimo projekto 1.1 ir 1.2 papunkčių balsuoti atskirai.

Tautvydas Tamulevičius. Prašau balsuoti dėl tarybos nario Jurgio Krasnicko siūlymo dėl sprendimo projekto 1.1 ir 1.2 punktų balsuoti atskirai.

Balsuota. Už – 7, prieš – 11, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Marius Grišmanauskas - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - prieš

Saulius Janulevičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas – už

Tautvydas Tamulevičius. Siūlymui nepritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 13, prieš – 0, susilaikė – 5, iš viso balsavo – 19.

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - susilaikė

Jurgis Krasnickas - susilaikė

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo projektams ir pavedimo atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas“ (pridedama).

31. SVARSTYTA. Pritarimas Inovatyvios patirties perėmimo siekiant pagerinti ugdymo kokybę Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose projektui.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo inovatyvios patirties perėmimo siekiant pagerinti ugdymo kokybę Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose projektui“ (pridedama).

Tautvydas Tamulevičius. Pirmininkavimą posėdžiui perduodu merui Vytautui Grigaravičiui.

32. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus jaunimo centro 2018–2020-ųjų metų  strateginiam planui.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro 2018–2020-ųjų metų  strateginiam planui“ (pridedama).

33. SVARSTYTA. Alytaus dailiųjų amatų mokyklos  ugdymo aplinkos kūrimo 2018 metų programos patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Tarybos narys Arvydas Švirmickas nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus dailiųjų amatų mokyklos  ugdymo aplinkos kūrimo 2018 metų programos patvirtinimo“ (pridedama).

34. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Arvydas Švirmickas (2 klausimai), Aurelijus Jaruševičius, Andrius Jučas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Arvydas Švirmickas pasisakė už galimybę tėvams parinkti savo vaikams mokyklas be apribojimų, nes visose mokyklose yra laisvų vietų.

Aurelijus Jaruševičius pastebėjo, kad reikėtų teritorijas priskirti ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir išsakė nuomonę, kad teritorijos suskirstytos netinkamai.

Nijolė Makštutienė pažymėjo, kad teritorijos turėtų būti skirstomos atsižvelgiant į mokyklų tinklo pertvarkos planą.

Nerijus Cesiulis pastebėjo, kad reikėtų pirmiau patvirtinti mokyklų tinklo pertvarkos planą, o tada, atsižvelgiant į demografinę situaciją mieste, suskirstyti teritorijas.

Andrius Jučas pritarė kolegoms dėl to, kad reikėtų pirmiau pakeisti mokyklų tinklo pertvarkos planą ir tada priiminėti tokius konkrečius sprendimus.

Jurgis Krasnickas pritarė visiems pasisakiusiems už kausimo atidėjimą iki bus patvirtintas mokyklų tinklo pertvarkos planas.

Valė Gibienė pastebėjo, kad net ir priėmus sprendimą visi vaikai galės patekti į tas mokyklas, į kurias nori, nes visiems užteks vietų, todėl neturi reikšmės, ar klausimas bus atidėtas, ar ne.

Kęstutis Ąžuolas pastebėjo, kad nepriėmus šio sprendimo ir nustačius klasių komplektų reguliavimą mokyklose, joms bus sunku nukreipti mokinius į vieną ar kitą mokyklą, nes nebus aiškių kriterijų.

Povilas Labukas pažymėjo, kad šis sprendimo projektas turėtų būti svarstomas po to, kai bus priimtas sprendimas dėl klasių komplektų nustatymo.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė pažymėjo, kad yra atvejų kai prašymus priimti į mokyklas pateikę tėvai gauna atsakymą, kad mokykloje nebėra laisvų vietų, nors taryba dėl to dar nėra pasisakiusi.

Valė Gibienė pastebėjo, kad priėmimas į mokyklas nevyksta, vyksta tik prašymų priėmimas.

Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad tikrai yra tokių atvejų, apie kuriuos kalba G. Rimkutė-Merčaitienė.

Aurelijus Jaruševičius pritarė J. Krasnickui ir G. Rimkutei-Merčaitienei.

Marius Grišmanauskas pastebėjo, kad mokyklų vadovai neturėtų iš anksto priiminėti sprendimų dėl mokinių priėmimo kol šiuo klausimu nėra pasisakiusi savivaldybės taryba.

Vytautas Grigaravičius. Šiuo klausimu yra užsirašęs kalbėti Pirmojo Alytaus bendruomenės atstovas Dalius Sinkevičius.

Dalius Sinkevičius išreiškė Pirmojo Alytaus bendruomenės nuomonę, kad šis sprendimas turėtų būti priimtas po to, kai bus patvirtintas mokyklų tinklo pertvarkos planas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto siūlymo atidėti klausimo svarstymą.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Siūlymui pritarta.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

35. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Gintarė Rimkutė-Merčaitienė (2 klausimai), Arvydas Švirmickas (2 klausimai), Aurelijus Jaruševičius (2 klausimai), Marius Grišmanauskas, Povilas Labukas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nijolė Makštutienė pažymėjo, kad dauguma mokyklų jau yra gavę tėvų prašymus priimti vaikus mokytis ir tuose prašymuose yra nurodyta tik ta mokykla, kuriai pateiktas prašymas. Įtvirtinus nuostatą, kad tėvai turi prašymus pateikti į kelias mokyklas, jie visi turėtų tuos prašymus perrašyti, o tai sukeltų tėvams daug nepatogumų.

Aurelijus Jaruševičius išsakė nuomonę, kad jau pateiktus prašymus galima iš įstaigų surinkti ir susisteminti, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos.

Nerijus Cesiulis Socialdemokratų frakcijos vardu pasiūlė klausimo svarstymą atidėti ir svarstyti kartu su jau atidėtais klausimais.

Valė Gibienė siūlė klausimo svarstymo neatidėti, kad būtų galima laiku pradėti mokinių priėmimą.

Vytautas Grigaravičius. Šiuo klausimu pasisakyti yra užsirašęs Vidzgirio pagrindinės mokyklos Aktyvių tėvų klubo atstovas Eivitas Žarys.

Eivitas Žarys išsakė Vidzgirio pagrindinės mokyklos mokinių tėvų nuomonę, kad toks sprendimas mokinių tėvų netenkintų.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl Socialdemokratų frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą.

Balsuota. Už – 14, prieš – 4, susilaikė – 4, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - susilaikė

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - susilaikė

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - prieš

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - prieš

Vytautas Grigaravičius. Siūlymui pritarta.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

36. SVARSTYTA. Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymas ir jos darbo reglamento patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė pristatė sprendimo projektą ir Aplinkos ir plėtros komiteto pasiūlytą alternatyvą.

Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkė Gintarė Rimkutė-Merčaitienė paaiškino, kad komitetas pasiūlė alternatyvą, nes tokių procesų, kaip mokinių priėmimas į mokyklas, nereikia politizuoti.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Jurgis Krasnickas, Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau alternatyviai balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už 1 – 5, už 2 – 16, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - Už 1

Arvydas Švirmickas - Už 2

Aurelijus Jaruševičius - Už 2

Danutė Remeikienė - Registravosi, bet nebalsavo

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - Už 2

Henrikas Šivokas - Už 2

Jurgis Krasnickas - Už 2

Jurgita Eidukevičienė - Už 1

Kęstutis Ąžuolas - Už 2

Kęstutis Ptakauskas - Už 1

Marius Grišmanauskas - Už 2

Nerijus Cesiulis - Už 2

Nerijus Jauneika - Už 2

Nijolė Makštutienė - Už 2

Povilas Labukas - Už 1

Rasa Daugininkaitė - Už 2

Saulius Janulevičius - Už 2

Tautvydas Tamulevičius - Už 2

Valė Gibienė - Už 2

Valius Micevičius - Už 2

Vytas Jazepčikas - Už 1

Vytautas Grigaravičius - Už 2

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas, pritarta alternatyvai.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (pridedama).

37. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Aurelijus Jaruševičius pažymėjo, kad tvarkos apraše turėtų būti nustatytos tokios sąlygos, kad nebūtų galimybės piktnaudžiauti šia tvarka apmokant daugiau veiklų vienam vaikui, negu priklauso pagal teisės aktus.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 15, prieš – 2, susilaikė – 4, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

38. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T-131 „Dėl mokesčio už popamokinę mokinių priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse“ pakeitimas.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

39. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

40. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T-421 „Dėl Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - susilaikė

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T-421 „Dėl Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

41. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-183 „Dėl Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-183 „Dėl Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Visi posėdžio darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Posėdį baigėme. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                          Vytautas Grigaravičius

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                   Dalia Jezukevičienė

______________

 

Į pradžią