Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TŠ-15 2018-04-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018 m. balandžio 10 d. Nr. TŠ-15

 

Posėdis įvyko 2018-04-10.                                   

Posėdžio pradžia 13.30 val.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Posėdžio pabaiga  16.00 val.

Posėdžio pirmininkė – Nijolė Makštutienė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė, Saulius Janulevičius, Povilas Labukas, Kęstutis Ptakauskas (iki 14.45 val.).

Posėdyje nedalyvavo: Tomas Pačėsas, Virginijus Jarušas.

Posėdyje taip pat dalyvavo: Aurelijus Jaruševičius (iki 15.00 val.).

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-71  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 20 min.).

2. TŽ-108 DĖL ALYTAUS DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PERTVARKYMO, PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR ALYTAUS DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

3. TŽ-109 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30 SPRENDIMO NR. T-21 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEŠIŲ PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIUI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

4. TŽ-118 DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DIREKTORIAUS (R. Ališauskienė; 10 min.).

5. TŽ-111 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-78 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.).

6. TŽ-112 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-29 SPRENDIMO NR. T-63 „DĖL LĖŠŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ KOEFICIENTŲ SKIRTUMAMS IŠLYGINTI ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ŠIŲ ĮSTAIGŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMUI UŽTIKRINTI, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO FORMŲ ĮVAIROVĖS ĮGYVENDINIMO PRIEMONEI (PROJEKTUI) SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.).

7. TŽ-110 DĖL PRITARIMO ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO (R. Žebuolis; 10 min.).

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

8. TŽ-113 DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (D. Jazepčikienė; 10 min.).

9. TŽ-119 DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMUI (A. Juonienė; 5 min.).

10. TŽ-121 DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

1. SVARSTYTA. TŽ-71  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR.T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėjos: Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, Vergilija Galbuogienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Klausimo svarstyme dalyvavo: Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos aktyvių tėvų klubo atstovė Inesa Kazakevičiūtė-Večkienė.

I. Kazakevičiūtė-Večkienė padėkojo komiteto nariams, kad šis klausimas buvo atidėtas kitam komiteto posėdžiui, kadangi Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos aktyvių tėvų klubo atstovai parengė ir pateikė komitetui svarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“ siūlymus ir alternatyvas.

Posėdžio metu vyko diskusija dėl apraše pateiktų Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos aktyvių tėvų klubo atstovų siūlymų: dėl vartojamų sąvokų, dėl klasių komplektų skaičiaus, dėl priėmimo tvarkos.

A. Jaruševičius teiravosi R. Ališauskienės ar parengta Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymu sprendimo projekto alternatyva.

 R. Ališauskienė pakomentavo Aplinkos ir plėtros komiteto 2018-04-03 siūlymu teikiamą sprendimo Nr. TŽ-71 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ alternatyvą, kuria papildomas Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 12 punktas, numatant, kad prašymai į Alytaus miesto savivaldybės mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami centralizuotai Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje (Rotušės a. 4).

N. Makštutienė siūlė į pateiktus Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos aktyvių tėvų klubo atstovų siūlymus atsižvelgti, kai bus keičiamas Alytaus miesto savivaldybės bendrasis ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planas.

Komiteto nariai pritarė N. Makštutienės siūlymui.

Pirmininkė siūlė balsuoti dėl Aplinkos ir plėtros komiteto pateiktos sprendimo projekto 12 punkto alternatyvos.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su 12 punkto alternatyva.

2. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PERTVARKYMO, PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR ALYTAUS DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad patvirtinus Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, yra įgyvendinamas šio plano strateginis tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą Alytaus miesto savivaldybėje už valstybės skiriamas mokinio krepšelio lėšas, kitas lėšas ir Alytaus miesto savivaldybei pakeliamą kainą, formuojant darniai veikiančią, nuolat atsinaujinančią švietimo programų įvairovę,  sudarant geresnes sąlygas ir galimybę mokytis visą gyvenimą. Sumažėjus mokinių skaičiui Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2017–2018 mokslo metais mokosi 6 939 mokiniai. Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės, Likiškėlių pagrindinės mokyklos šiais mokslo metais nesukomplektavo 9 klasių. Vyresnių klasių mokiniai eina mokytis į gimnazijas arba į profesinio rengimo mokyklas. Mokyklų bendruomenės pritaria progimnazijos statusui. Mokyklų nuostatuose keičiami tik pavadinimai – vietoje „pagrindinė mokykla“ rašoma „progimnazija“.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30 SPRENDIMO NR. T-21 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEŠIŲ PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIUI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-27 nutarimu Nr. 785, 9 punkte Alytaus miesto savivaldybei numatomi 6 procentai bendros specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti ir nurodytos mokymo reikmės, kurioms savivaldybės naudoja atitinkamiems metams joms skirtas mokinio krepšelio lėšas savo nustatyta tvarka. Mokinio krepšelio lėšų naudojimo pagal atskiras reikmes galimybės dalinai pakeistos ir praplėstos: formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-03-30 nutarimu Nr. 303) pakeistas Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 9.4 papunktis pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti mokyklose, priemokoms už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba papildomų darbų atlikimą (jeigu dėl papildomo darbo nesulygstama darbo sutartyje), bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-12-23 nutarimu Nr. 1356 pakeistas Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 9.5 papunktis); pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti, prevencinėms programoms įgyvendinti (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-08-23 nutarimu Nr. 685) pakeistas Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 9.1 papunktis.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DIREKTORIAUS.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – šalių susitarimu nuo 2018-06-30 nutraukti darbo sutartį su Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktore Angelės Juškevičienės, išmokėti šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmoką, ir nuo 2018 m. liepos 2 d. pavesti Virginijai Davainienei, Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui, vykdyti Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus  pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas iki į pareigas bus paskirtas šios įstaigos  direktorius. Skirti už papildomų funkcijų vykdymą Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Virginijai Davainienei 15 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką. 

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-78 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimą Nr. T-78 „Dėl Apmokėjimo už pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

6. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-29 SPRENDIMO NR. T-63 „DĖL LĖŠŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ KOEFICIENTŲ SKIRTUMAMS IŠLYGINTI ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ŠIŲ ĮSTAIGŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMUI UŽTIKRINTI, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO FORMŲ ĮVAIROVĖS ĮGYVENDINIMO PRIEMONEI (PROJEKTUI) SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T-63 „Dėl Lėšų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti švietimo įstaigose, šių įstaigų paslaugų prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovės įgyvendinimo priemonei (projektui) skirtų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktą.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO.

Pranešėjas Romutis Žebuolis, Alytaus vaikų globos namų direktorius, pažymėjo, kad parengto sprendimo projekto tikslas – išklausyti ir pritarti Alytaus vaikų globos namų  vadovo 2017 m. veiklos ataskaitai ir patvirtinti Alytaus vaikų globos namų 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

Direktorius pakomentavo apie įstaigos veiklą, uždavinius, tikslus, naujas funkcijas.  Jis teigė, kad nuo 2018 m. vasario mėnesio buvo įsteigta nauja pareigybė, tai socialinio globėjo etatas. Globos namuose iš viso gyvena 59 vaikai.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO.

Pranešėja Danguolė Jazepčikienė, Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas išklausyti ir pritarti Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vadovo 2017 m. veiklos ataskaitai ir patvirtinti Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

Ji pažymėjo, kad pertvarkos procesas vyks iki 2020 metų. 2017 m. įstaigoje buvo 49 vaikai, o metų pabaigoje tik 25 vaikai. 2018 m. sausio mėnesį sumažėjo vaikų, liko 20. Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose yra 6 vaikai, kurie turi sunkius sveikatos sutrikimus. Įstaigoje dirba 54 darbuotojai, 2017 m. buvo atleista 17 darbuotojų.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMUI.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad  parengto sprendimo projekto tikslas – pakeisti negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5A, Alytuje, pirmajame aukšte, pažymėtų plane 1-21 (13,78 kv. m) kartu su 1-22 (1,51 kv. m), paskirtį iš administracinės į gydymo. Ji teigė, kad 2017-08-29 savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartimi Nr. SR-1129(38.5) VšĮ „Tėviškės namai“ nuomoja 17,34 kv. m negyvenamąsias patalpos Daugų g. 5A, Alytuje. Kadangi įstaiga planuoja šiose patalpose organizuoti licencijuojamą veiklą, kurios licencijai gauti patalpų paskirtis turi būti gydymo, prašome leisti patalpų paskirtį pakeisti iš administracinės į gydymo.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas. Ji teigė, kad šio sprendimo tikslas patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, kuris nustato Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų miesto gyventojų projektų viešosiose erdvėse įgyvendinimo, projektų idėjų pasiūlymų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo tvarką. Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į miesto biudžeto formavimą galimybes. Pagrindiniai uždaviniai yra skatinti piliečių iniciatyvą mieste, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas miesto plėtros tema.  Mažos apimties ir didelės apimties projektai vertinami atskirai. Projektų idėjų pasiūlymus vertina konsultacinė darbo grupė. Ją sudaro po 1 Alytaus miesto savivaldybės tarybos frakcijų deleguotą atstovą, 1 frakcijoms nepriklausantis atstovas, 1 monumentaliosios dailės kūrinių statymo priežiūros komisijos atstovas, 1 nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguotas atstovas, 1 architektų tarybos deleguotas atstovas, 3 seniūnaičių atstovai, 5 savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai.

Pranešėja pažymėjo, kad mieste gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 16 metų, savo nuomonę apie projektų įgyvendinimą išreiškia balsavimu. Išsamus projektų sąrašas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt ir numatytose balsavimo vietose.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                               Nijolė Makštutienė

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                  Loreta Petkevičienė

Į pradžią