Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-98 2018-04-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO

 

2018-04-19 Nr.  T-98

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, 25.7 papunkčiu, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019, 3 punktu ir Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. T-306, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti:

1. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį 2018–2019 m. m. pagal 1 priedą.

2. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kiekvienos klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2018–2019 m. m. pagal 2 priedą.

3. Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas laiką nuo 2018 m. balandžio 29 d. iki birželio 1 d., esant laisvų vietų toliau priimti visus mokslo metus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 19

sprendimo Nr. T-98

1 priedas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIS

2018–2019 M. M.

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų pavadinimai

Grupių skaičius

Vaikų skaičiaus

vidurkis

1.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

1.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

2

20

2.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

2.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

2

18

3.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

3.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

20

4.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla (nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Alytaus Dzūkijos mokykla pagal Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T-169)

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

4.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

20

5.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

5.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

0

0

6.

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

6.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

12

7.

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

7.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

12

8.

Alytaus „Volungės“ progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

8.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

16

9.

Alytaus Panemunės progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

9.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

10

10.

Alytaus Likiškėlių progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

10.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

13

2018 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-252 redakcija

________________________

 


Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 19 d.

sprendimo Nr. T-98

2 priedas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIUS IR MOKINIŲ SKAIČIUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS 2018–2019 M. M.

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir jų vykdomų bendrojo ugdymo programų pavadinimai

Klasių skaičius

Mokinių skaičius

 

1.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

1.1.

1a klasė

1

22

1.2.

1b klasė

1

22

1.3.

2a klasė

1

24

1.4.

2b klasė

1

24

1.5.

3a klasė

1

24

1.6.

3b klasė

1

24

1.7.

4a klasė

1

22

1.8.

4b klasė

1

21

2.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

2.1.

1 specialioji klasė

1

7

2.2.

2 specialioji klasė

1

7

2.3.

3 specialioji klasė

1

7

2.4.

4 specialioji klasė

1

6

2.5.

1–2 jungtinė lavinamoji klasė

1

 

2.5.1.

1 lavinamoji klasė

 

3

2.5.2.

2 lavinamoji klasė

 

4

2.6.

3–4 jungtinė lavinamoji klasė

1

 

2.6.1.

3 lavinamoji klasė

 

3

2.6.2.

4 lavinamoji klasė

 

3

3.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

3.1.

1a klasė

1

22

3.2.

1b klasė

1

22

3.3.

1c klasė

1

22

3.4.

2a klasė

1

22

3.5.

2b klasė

1

24

3.6.

2c klasė

1

20

3.7.

3a klasė

1

26

3.8.

3b klasė

1

26

3.9.

3c klasė

1

21

3.10.

4a klasė

1

26

3.11.

4b klasė

1

23

3.12.

4c klasė

1

25

4.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

4.1.

1a klasė

1

22

4.2.

1b klasė

1

22

4.3.

1c klasė

1

22

4.4.

2a klasė

1

24

4.5.

2b klasė

1

24

4.6.

2c klasė

1

24

4.7.

3a klasė

1

24

4.8.

3b klasė

1

26

4.9.

3c klasė

1

25

4.10.

4a klasė

1

23

4.11.

4b klasė

1

23

4.12.

4c klasė

1

21

5.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

5.1.

1a klasė

1

22

5.2.

1b klasė

1

22

5.3.

2a klasė

1

24

5.4.

2b klasė

1

20

5.5.

3a klasė

1

26

5.6.

3b klasė

1

22

5.7.

4a klasė

1

21

5.8.

4b klasė

1

24

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

5.9.

5a klasė

1

25

5.10.

5b klasė

1

24

5.11.

5c klasė

1

24

5.12.

6a klasė

1

23

5.13.

6b klasė

1

22

5.14.

6c klasė

1

24

5.15.

6d klasė

1

21

5.16.

7a klasė

1

24

5.17.

7b klasė

1

27

5.18.

7c klasė

1

29

5.19.

7d klasė

1

30

5.20.

8a klasė

1

24

5.21.

8b klasė

1

26

5.22.

8c klasė

1

24

5.23.

5 specialioji klasė

1

7

5.24.

6 specialioji klasė

1