Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-167 2018-05-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr.  T-167

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu,  16 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsniu, 29 straipsnio 6 dalimi, 43 straipsnio 6 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį vaikų švietimą papildančio ugdymo įstaigas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 dieną.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2018  m. gegužės 30 d.

sprendimu Nr. T-167

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį vaikų švietimą papildančio ugdymo įstaigas (toliau – įstaigos) tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja mokinių (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų) priėmimą į Alytaus muzikos ir Alytaus dailės mokyklas (toliau – mokyklos), Alytaus sporto ir rekreacijos centrą (toliau – ASRC), vykdančius formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas, ir Alytaus jaunimo centrą (toliau – Jaunimo centras), vykdantį neformaliojo vaikų švietimo programas.

2. Už neformalųjį vaikų švietimą tėvai moka Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos nustatyta tvarka.

3. Atlyginimo lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Alytaus miesto  savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

PRIĖMIMAS

 

4. Į įstaigas priimama centralizuotai per elektroninę mokinių priėmimo sistemą. 

5. Į įstaigas priimami Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys ir / arba savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai. Kitų savivaldybių teritorijoje gyvenantys ir besimokantys pagal bendrojo ugdymo programą priimami tik esant laisvų vietų.

6. Mokiniai į įstaigas priimami atsižvelgiant į jų ir jų tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) pageidavimus, saviraiškos poreikius, gebėjimus ir amžių.

7. Prašymai mokytis į Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir  formalųjį vaikų švietimą papildančio ugdymo įstaigas teikiami internetu. Prašymo forma (pridedama) skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje http://svietimas.alytus.lt/ ir įstaigų interneto svetainėse. Asmenys, neturintys galimybių prašymo užpildyti namuose internetu, jį užpildo atvykę į konkrečią įstaigą arba savivaldybės administracijos Švietimo ar Sporto ir rekreacijos skyrių.

8. Prašyme nurodoma:

8.1. ugdytinio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, bendrojo ugdymo mokykla, klasė;

8.2. programa arba norimas muzikos instrumentas,      grupė, klasė, būrelis, studija, sporto šaka, kurią nori lankyti vaikas ar mokinys;

8.3. data, nuo kurios pageidaujama lankyti programą;

8.4. tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) kontaktiniai duomenys;

8.5. kiti pageidavimai (pvz., pageidaujamas mokytojas, kitos veiklos sritys, muzikos instrumentai arba programos, jei į pageidaujamą nebūtų vietų ir pan.).

9. Prie prašymo pridedamos mokinio asmens dokumento (įstaigoms, kurioms duomenys reikalingi Mokinių registrui), sveikatos pažymėjimo ir dokumentų, pagrindžiančių mokesčio už ugdymą  lengvatas, kopijos.

10. Mokiniai priimami mokytis į šias Alytaus dailės mokyklos (toliau – Dailės mokykla) vykdomas programas:

10.1. pradinio dailės  ugdymo programą (trukmė 1 metai);

10.2. pagrindinio dailės ugdymo programą (trukmė 4 metai);

10.3.  išplėstinio dailės ugdymo programą (programa skirta mokiniams, baigusiems pagrindinio dailės ugdymo programą; mokiniams ir suaugusiems, norintiems gilinti dailės žinias bei gebėjimus; besiruošiantiems stoti į aukštąsias ir aukštesniąsias dailės profilio mokyklas) (trukmė 1 metai). 

11. Mokiniai į Dailės mokyklos pradinio ugdymo klases priimami nuo 8 metų amžiaus.

12. Mokiniai į Dailės mokyklos pagrindinio dailės ugdymo programos pirmąją klasę priimami nuo 11 metų ir yra baigę 5-ias bendrojo ugdymo mokyklos klases ir kurių turimi dailės įgūdžiai, gebėjimai ir motyvacija atitinka mokyklos veiklos pobūdį.

13. Į Dailės mokyklos pradinio ir išplėstinio ugdymo klases mokiniai, esant laisvų vietų, priimami visus mokslo metus.

14. Suaugusiųjų mokymas gali būti organizuojamas pagal išplėstinio dailės ugdymo modelį arba pagal mėgėjų dailės ugdymo programas (amžius neribojamas).

15. Į Dailės mokyklą priimama nuo gegužės 10 d. iki 20 d., esant laisvų vietų, papildomas priėmimas vyksta rugsėjo 1–30 d.

16. Dailės mokyklos mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d., pabaiga sutampa su bendrojo ugdymo mokyklų mokslo metų pabaiga.

17. Mokiniai priimami mokytis į šias Alytaus muzikos mokyklos (toliau – Muzikos mokykla) vykdomas programas:

17.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo programą, skirtą 3–7 metų vaikams (trukmė 1–2 metai);

17.2.  pradinio  formalųjį švietimą papildančio  ugdymo  programą (trukmė 4   metai);

17.3. papildančią pradinio ugdymo programą birželio – rugpjūčio mėn. (trukmė 1–3 mėn.);

17.4. pagrindinio formalųjį švietimą papildančio  ugdymo  programą (trukmė 4   metai);

17.5. papildančią pagrindinio ugdymo programą birželio – rugpjūčio mėn. (trukmė 1–3 mėn.);

17.6. muzikinio ugdymo programą, skirtą  5–7 metų amžiaus vaikams su integruotu muzikos instrumento pažinimu (trukmė  1–2 metai);

17.7. muzikinio ugdymo programą, skirtą  5–7 metų amžiaus vaikams be integruoto muzikos instrumento pažinimo (trukmė 1–2 metai);

17.8. muzikos mėgėjams skirtą programą (trukmė 4 metai);

17.9. pagilinto muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programą, skirtą 16–18 metų mokiniams (trukmė 1–2 metai);

17.10. pagilinto muzikinio ugdymo programą, skirtą baigusiems pagrindinio ugdymo programą ir norintiems gilinti savo muzikines žinias bei gebėjimus, taip pat besiruošiantiems stoti į aukštąsias ir aukštesniąsias muzikos profilio mokyklas;

17.11. bendrojo  muzikinio ugdymo 2 metų trukmės programą, skirtą 6–14 metų vaikams ir mokiniams (trukmė 2 metai);

17.12. bendrojo muzikinio ugdymo 2 metų programą, skirtą 15–18 metų amžiaus  mokinimas (trukmė 2 metai);

17.13. papildančią pagilinto ir bendrojo muzikinio ugdymo programą birželio– rugpjūčio mėn.  programą, skirtą 15–18 metų mokiniams (trukmė 3 mėn.);

17.14. pagrindinio muzikavimo programą, skirtą mokiniams nuo 14 metų amžiaus (trukmė 4 metai);

17.15.  meninio ugdymo  programą 15–18 metų mokiniams (trukmė 1 metai).

18. Į  Muzikos mokyklą ugdytiniai priimami atrankos būdu, atsižvelgiant į muzikinius gebėjimus. Prieš tai jie turi išlaikyti stojamąjį muzikinės klausos duomenų patikrinimą.

19. Į  Muzikos mokyklą mokiniai priimami nuo 3 metų, į suaugusiųjų (muzikos mėgėjų) programas priėmimo amžius neribojamas.

20. Į  Muzikos mokyklą priimama nuo gegužės 15 d. iki birželio 10 d., papildomai priimama, esant laisvų vietų,  nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 5 dienos.

21. Jei yra laisvų vietų, į Muzikos mokyklą priimama visus mokslo metus.

22. Muzikos mokyklos mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d., pabaiga sutampa su bendrojo ugdymo mokyklų mokslo metų pabaiga.

23. Mokiniai priimami  mokytis į šias Jaunimo centro veiklos sritis pagal pasirinktas programas:

23.1. vokalo (solinio, ansamblinio dainavimo);

23.2. muzikavimo (klavišinių, mušamųjų instrumentų, akordeono, gitaros, smuiko, klasės);

23.3. choreografijos (baleto, breiko, šiuolaikinių, tautinių, sportinių, gatvės šokių) ir vaidybos;

23.4.  liaudies muzikos, folkloro, etnokultūros;

23.5. vaizduojamųjų menų ir techninės kūrybos;

23.6. medijų;

23.7. užsienio kalbų (integruotos programos);

23.6. kitas (asmenybės ugdymo, socialinio, emocinio ir finansinio raštingumo).

24. Jaunimo centre neformalusis vaikų, suaugusiųjų švietimas būreliuose, studijose ir kursuose organizuojamas pagal įstaigos direktoriaus patvirtintas programas.

25. Jaunimo centro vykdomos programos skelbiamos įstaigos interneto svetainėje www.ajc.lt.

26. Jaunimo centre mokslo metai prasideda rugsėjo 15 d. ir baigiasi birželio 15 dieną.

27. Pagrindinis narių priėmimas į Jaunimo centrą vyksta nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 15 dienos.

28. Ugdytiniai į Jaunimo centrą gali būti priimami visus mokslo metus.

29. Mokiniai į Jaunimo centrą priimami nuo 3 metų amžiaus, į suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas amžius neribojamas.

30. Mokesčio už neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą lengvatos Jaunimo centre taikomos tarybos nustatyta tvarka.

31.  Ugdytiniai priimami mokytis į šias Alytaus sporto ir rekreacijos centro  vykdomas programas:

31.1. baidarių polo ir kanojų irklavimo;

31.2. bokso;

31.3. dziudo;

31.4. futbolo;

31.5. krepšinio;

31.6 laisvųjų imtynių;

31.7. lengvosios atletikos;

31.8. orientavimosi sporto;

31.9. plaukimo;

31.10. rankinio;

31.11. sportinių šokių;

31.12. gimnastikos;

31.13. stalo teniso;

29.14. sunkiosios atletikos;

31.15. šachmatų;

31.16. šaudymo sporto;

31.17. teniso;

31.18. tinklinio;

31.19. vandensvydžio.

32. Į vykdomų sporto šakų mokomąsias grupes sportininkai priimami atitinkamo amžiaus (vadovaujantis Lietuvos sportininkų kvalifikacinių kategorijų nustatytais reikalavimais):

32.1. į pradinio rengimo grupes – nuo 6 iki 13 metų;

32.2. į meistriškumo ugdymo grupes – nuo 11 metų ir vyresni;

32.3. į meistriškumo tobulinimo grupes – nuo 13 metų ir vyresni.

33. Pagrindinis pradinio rengimo grupių priėmimas vykdomas nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d., esant vietų, pradinio rengimo grupės gali būti  papildomos per visus mokslo metus. Į kitas mokomąsias grupes sportininkai priimami ištisus metus.

34. Atsižvelgiant į sporto šakos specifiką, grupės gali būti mišrios arba sudarytos iš vienos lyties asmenų.

35. Praleidus treniruotes vieną mėnesį (pilną) dėl ligos ir pateikus medicininę pažymą, mokestis už ligos laikotarpį neimamas.

36. ASRC vadovo įsakymu nuo mokesčio už teikiamas paslaugas atleidžiami Lietuvos Respublikos jaunių, jaunimo, nacionalinių rinktinių nariai, Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatai ir nariai, vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtais sporto šakų rinktinių sąrašais.

                      37. Atostogų metu Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį vaikų švietimą papildančio ugdymo įstaigose ugdomoji veikla organizuojama vadovaujantis įstaigų vadovų patvirtinta tvarka.

 

III SKYRIUS 

PRIĖMIMO DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

38. Įstaiga, gavusi per elektroninę mokinių priėmimo sistemą pateiktus prašymus tiesiogiai bendrauja su prašymo pateikėju, suteikia informaciją apie mokinio gebėjimų patikrinimus (jei įstaiga juos vykdo), dėstomas privalomąsias ar pasirenkamąsias disciplinas, mokytojus, tvarkaraščius, mokesčius, lengvatas ir pan.

39. Mokinių priėmimas į įstaigą įforminamas dvišale (vieno iš tėvų / globėjų) ir švietimo įstaigos mokymo sutartimi. Joje nurodoma:

39.1. sutarties šalys;

39.2. ugdymo programa;

39.3. šalių įsipareigojimai;

39.4. sutarties terminas;

39.5. nutraukimo pagrindai ir padariniai.

40. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai; sutartys registruojamos sutarčių registravimo žurnale. Sutartis sudaroma su mokinio iki 14 metų vienu iš tėvų (globėjų), vyresniu nei 14 metų mokiniu, turinčiu vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą, arba su suaugusiuoju asmeniu.

41. Sutartis gali būti nutraukta  tėvų (globėjų) iniciatyva, įstaigos iniciatyva. Nutraukta sutartis nepanaikina prievolės atsiskaityti už sutarties galiojimo laikotarpiu jam suteiktas arba dėl jo paties kaltės negautas paslaugas. Nesumokėjus, skola gali būti išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

42. Informacija apie priimtus ir išvykusius mokinius (kai nutraukiama sutartis) per 5 darbo dienas pažymima elektroninėje mokinių priėmimo sistemoje.

 


 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Įstaigos apie siūlomas programas ir priėmimo datas skelbia viešai įstaigų interneto svetainėse, skelbimų lentose.

44. Už šio aprašo nuostatų pažeidimus asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Aprašo vykdymo priežiūrą vykdo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, Sporto ir rekreacijos skyriai.

 

______________________


 

Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį vaikų švietimą papildančias 

įstaigas tvarkos aprašo priedas

 

(Prašymo forma)

___________________________________________

(Vieno iš tėvų /globėjų vardas, pavardė)

___________________________________________

(Gyvenamosios vietos adresas)

____________________________________________

(Telefonai, elektroninis paštas)

 

Alytaus ____________ ___________direktoriui

                             įstaigos pavadinimas

 

PRAŠYMAS

 PRAŠYMAS

DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS

 

 

20 __ m. _______________   ____d.

Alytus

 

Prašau priimti mano sūnų (dukterį) / globotinį (-ę) _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta, bendrojo ugdymo mokykla, klasė)

nuo  20 __ m. ___________________  ____ d. į  (įrašyti įstaigos (-ų) pavadinimą (-us)

                 (pageidaujama lankymo pradžios data)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           (pageidaujama lankyti programa, veiklos sritis (-ys), studija, klasė, kursai, klubas ir pan.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(pageidaujamas mokytojas, kitos veiklos sritys, muzikos instrumentai, sporto programos, jei į pageidaujamą nebūtų vietų ir pan.).

 

PRIDEDAMA:

 

 

 

(Parašas)

(Vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė)

 

Prašymą  gavau

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

(Data)

 

 

(Pildo švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas ar savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas)

Į pradžią