Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TP-12 2018-04-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS FRAKCIJŲ ATSTOVAI

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2018 m. balandžio 3 ­­­­­­­­­­­­­d. Nr. TP-12

 

 

Posėdis įvyko 2018-04-03.                                 

Posėdžio pradžia – 13.00 val.

Posėdžio pabaiga – 14.45 val.

Pirmininkė – Gintarė Rimkutė–Merčaitienė, Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkė.                       Sekretorė – Giedrė Lazarevičė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Marius Grišmanauskas, Arvydas Švirmickas, Henrikas Šivokas, Jurgis Krasnickas, Sigitas Leonavičius (iki 14. 25 val.), Valius Micevičius (iki 14. 25 val.).

Nedalyvavo: Danutė Remeikienė.

 

 

                     DARBOTVARKĖ:

 

                      1. TŽ-93 DĖL VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI (J. Sovienė; 10 min.).

                      2. Protokolinis klausimas - Dėl S. Dariaus ir S. Girėno g. gatvės bendros tvarkos- architektūrinių sprendinių (M. Matažinskas; 10 min.).

                      3. Protokolinis klausimas - Dėl treniruočių prie Mažosios Dailidės ežerėlio (V. Bartusevčienė, A. Andrušaitis; 5 min.).

                      4. TŽ-104 DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      5. TŽ-92 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-10-26 SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      6. TŽ-97 DĖL KONKURSŲ ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „LINELIS“, „NYKŠTUKAS“, ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO, ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI PASKELBIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      7. TŽ-105 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      8. TŽ-2 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      9. TŽ-251  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO(R. Ališauskienė; 5 min.).

 

                      10. TŽ-71  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      11. TŽ-101 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Jaruševičius; 15 min.).

                      12. TŽ-96 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮPAREIGOJIMO (J. Krasnickas; 5 min.).

                      13. TŽ-99 DĖL 2013-04-08 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-383 PRATĘSIMO (A. Juonienė; 5 min.).

                      14. TŽ-106 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-09-27 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL RESPUBLIKINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ J. KUNČINO ATMINIMUI „IMBIERO VAKARAI“ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Liaukuvienė; 5 min.).

 

 

                      1. SVARSTYTA. TŽ-93 DĖL VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI.

                      Pranešėja Jolanta Sovienė, VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ direktorė pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pritarti Viešosios įstaigos ,,Alytaus infrastruktūra“ 2017 metų vadovo ir įstaigos veiklos ataskaitai bei patvirtinti Viešosios įstaigos ,,Alytaus infrastruktūra“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

                      Komiteto nariai diskutavo apie aptarnaujamas „Alytaus infrastruktūros“ teritorijas, prižiūrimus gėlynus, aptarnaujantį personalą.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      2. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas - Dėl S. Dariaus ir S. Girėno g. gatvės bendros tvarkos- architektūrinių sprendinių.

                      Pranešėjas Mindaugas Matažinskas, savivaldybės vyriausiasis architektas, komitetui pristatė klausimą dėl S. Dariaus ir S. Girėno g. gatvėje, esančių privačių asmenų įrengtų laiptų į įstaigas, ofisus, parduotuves ir kt. komercines patalpas. Pranešėjas pakomentavo, kad bus ruošiamas bendras gatvės projektas, kuriame numatyta bus keisti šaligatvių dangą ir tuo metu būtų galima spręsti klausimą dėl laiptų suvienodinimo pagal bendrą projektą, nes visi komercinių patalpų laiptai yra valstybinėje žemėje.

                      Komitete vyko diskusija dėl kompleksinio gatvės tvarkymo, techninio projekto, projekto  ruošimo.

                      NUSPRĘSTA. Vienbalsiai pritarta, siūlyti administracijos direktoriui skirti lėšas techninio projekto ruošimui, kompleksiškai sutvarkant S. Dariaus ir S. Girėno g. gatvės vizualinį vaizdą ( šaligatviai, įstaigų laiptai iš gatvės pusės).

                      3. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas - Dėl treniruočių prie Mažosios Dailidės ežerėlio.

                      Pranešėjai Adomas Andrušaitis, Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas bei Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja pristatė Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos kreipimąsi dėl lengvosios atletikos metikų sektoriaus naikinimo.

                      Komitete vyko diskusija dėl tinkamos vietos skyrimo treniruotėms, kur saugiai galėtų treniruotis lengvosios atletikos metikai ir kiti sportininkai.

                      Pranešėjai pasiūlė iškelti sektorių į nuošalesnę ir saugesnę vietą, tačiau toje pačioje teritorijoje prie Mažosios dailidės.

                      NUSPRĘSTA. Pritarta vienbalsiai, kad lengvosios atletikos metikų sektorius būtų perkeltas į nuošalesnę ir saugesnę vietą, tačiau išliktų toje pačioje teritorijoje prie Mažosios Dailidės.

                      4. SVARSTYTA. TŽ-104 DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma Alytaus miesto savivaldybės tarybai išnagrinėti Reginos Vitkauskienės pateiktą pasiūlymą dėl šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos ir apsispręsti, ar sutikti su pateiktu pasiūlymu.

                      Komiteto nariai domėjosi ar direktorė savo noru traukiasi iš pareigų ar dėl kitų priežasčių. Dėl prašomos išeitinės išmokos komiteto narių nuomonės išsiskyrė.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 2 (J. Krasnickas, H. Šivokas), PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 5.

                      NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

                      5. SVARSTYTA. TŽ-92 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-10-26 SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

                      Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. T-26 „Dėl Alytaus jaunimo centro, kurio vienintelė steigėja ir savininkė yra Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovų atestacijos komisijos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      6. SVARSTYTA. TŽ-97 DĖL KONKURSŲ ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „LINELIS“, „NYKŠTUKAS“, ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO, ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI PASKELBIMO.

                      Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo vadovaujantis sprendimo projekte įvardytų teisės aktų nuostatomis, savivaldybės tarybai teikiamas sprendimo dėl konkursų Alytaus lopšelių-darželių „Linelis“, „Nykštukas“, Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių pareigoms eiti projektas.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      7. SVARSTYTA. TŽ-105 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatus, patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimo Nr. T-278 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu, ir juos išdėstyti nauja redakcija. 

                      S. Leonavičius siūlė atkreipti dėmesį, kad reikėtų atsižvelgti į pedagoginės psichologinės tarnybos bendruomenės prašymą, kad vis dėlto vadovui turi būti išlaikyti specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, kaip nurodyta ministro įsakyme.

                      Komitete vyko diskusija dėl 29 p. pakeitimo, kad vietoje penkerių metų butų pakeista į tai, kad tarnybai vadovauja tarnybos direktorius, skiriamas į pareigas viešo konkurso būdu trejiems metams ir atleidžiamas iš jų tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiosios institucijos teisės aktų nustatyta tvarka bei dėl reikalavimo, kad vadovas turėtų psichologinę  kvalifikaciją, net ik pedagoginę.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui S. Leonavičiaus siūlymą, dėl sprendimo projekto alternatyvos ruošimo, kad vadovas turėtų ir psichologinę  kvalifikaciją.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2 (A. Švirmickas, M. Grišmanauskas).

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto alternatyvos rengimui.

                      8. SVARSTYTA. TŽ-2 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO.

                      Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma nustatyti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį 2018–2019 m. m. bei Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kiekvienos klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2018–2019 m. m. Taip pat pristatė ir siūlomą Kultūros, švietimo ir sporto komiteto alternatyvą – Alytaus Piliakalnio progimnazija nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. netampa Alytaus Dzūkijos mokyklos skyriumi, o išlieka savarankiška bendrojo ugdymo mokykla Alytaus Piliakalnio progimnazija, kuri komplektuoja 5–8 klases.

                      Komitete vyko diskusija dėl planuojamų klasių komplektų įvairiose bendrojo ugdymo įstaigose, komitetų narių nuomonės išsiskyrė, dėl priverstinai siūlomų klasių komplektų komplektavimo, neleidžiant formuoti klasių skaičiaus pagal realų, esama poreikį.

                      Komiteto nariai abejojo, ar pagal turimus direktorių prašymus formuoti papildomas klases bus užtikrinta vaikų mokymosi kokybė, sprendžiant klausimą dėl patalpų.

                      Komiteto nariai pasisakė, kad būtų leidžiama formuoti klasių komplektus, pagal turimus tėvų prašymus.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projekto variantą, kuriame numatoma, leisti formuoti klasių komplektus pagal poreikį bei, kad išliktų bendrojo ugdymo mokykla Alytaus Piliakalnio progimnazija.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2 (M. Grišmanauskas, A. Švirmickas).

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto variantui, kuriame numatoma, leisti formuoti klasių komplektus pagal poreikį bei, kad išliktų bendrojo ugdymo mokykla Alytaus Piliakalnio progimnazija.

                      9. SVARSTYTA. TŽ-251  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ 1 punktu patvirtintą priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      10. SVARSTYTA. TŽ-71  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“ 1 punktu,  ir jį išdėstyti nauja redakcija.

                      Komiteto nariai išsakė pastabas, kad nevyksta jokie pokyčiai dėl centralizuoto priėmimo  į švietimo įstaigas.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą su siūlymu, rengti sprendimo projekto alternatyvą, kad būtų papildytas 12 p. vykdant centralizuotą priėmimą į švietimo įstaigas.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu papildyti nuostatų 12 p., vykdyti centralizuotą priėmimą į švietimo įstaigas.

                      11. SVARSTYTA. TŽ-101 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėjas Aurelijus Jaruševičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, pristatė sprendimo projektą, kurio esmė – atšaukti Piliakalnio progimnazijos reorganizaciją ir įpareigoti administracijos direktorių koreguoti tinklo pertvarkos planą.

                      Komiteto nariai diskutavo dėl tinklo pertvarkos plano, dėl mieste mažėjančių mokinių skaičiaus, dėl nepilnai užimtų mokyklų patalpų.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2 (M. Grišmanauskas, A. Švirmickas).

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      12. SVARSTYTA. TŽ-96 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮPAREIGOJIMO.

                      Pranešėjas Jurgis Krasnickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys pristatė sprendimo projektą, kuris teikiamas siekiant laiku užtikrinti pakankamą Alytaus miestą reprezentuojančių sporto klubų – VšĮ Alytaus rankinio klubo „Varsa“, VšĮ „Dzūkijos sportas“, VšĮ Dzūkijos futbolo klubo „Dainava“, VšĮ Alytaus tinklinio klubo „Jotvingiai“ – finansavimą. Nepriėmus šio sprendimo sporto klubams gresia bankrotas.

                      Pristatant klausimą dalyvavo  Adomas Andrušaitis, Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas.

                      Komitete vyko diskusija dėl paskirtų lėšų klubams.

                      A. Andrušaitis pakomentavo, kad neužilgo vyks komisijos posėdis, kuriame ir bus nuspręsta lėšų skyrimas klubams.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2 (G. Rimkutė-Merčaitienė, M. Grišmanauskas).

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      13. SVARSTYTA. TŽ-99 DĖL 2013-04-08 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-383 PRATĘSIMO.

                      Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pakomentavo sprendimo projektą, kuriuo siūloma panaudos sutartį pratęsti 20 metų. Įstaiga turtą valdo ir naudoja tiesiogiai nuostatuose numatytai veiklai vykdyti – teikti kokybiškas teismo medicinos paslaugas, atliekant teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus pagal teismų, prokuratūros ar ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimus, kitų fizinių ir juridinių asmenų prašymus.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      14. SVARSTYTA. TŽ-106 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-09-27 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL RESPUBLIKINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ J. KUNČINO ATMINIMUI „IMBIERO VAKARAI“ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

                       Pranešėja Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kuriuo prašoma  pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T-212 „Dėl Respublikinių trumposios prozos skaitymų J. Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                  Gintarė Rimkutė – Merčaitienė

 

Posėdžio sekretorė                                                     Giedrė Lazarevičė

 

______________

 

Į pradžią