Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-45 2018-06-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 45-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 45-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2018 m. birželio 28 d. Nr.  TPR-45

Alytus

 

Posėdis įvyko 2018 m. birželio 28 d. 9.00 val..

Posėdžio pirmininkas Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 26.

Nedalyvavo: Henrikas Šivokas, Nerijus Cesiulis, Nijolė Makštutienė, Vytautas Jazepčikas, Valius Micevičius, Arvydas Švirmickas, Kęstutis Ąžuolas, Algirdas Gataveckas, Valė Gibienė, Marius Grišmanauskas, Saulius Janulevičius, Aurelijus Jaruševičius, Nerijus Jauneika, Laima Vincė Kirkliauskienė, Jurgis Krasnickas, Sigitas Leonavičius, Tomas Pačėsas, Kęstutis Ptakauskas, Danutė Remeikienė, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Tautvydas Tamulevičius, Vytautas Grigaravičius, Jurgita Eidukevičienė, Andrius Jučas, Povilas Labukas, Virginijus Jarušas, Rasa Daugininkaitė

 

Vytautas Grigaravičius. Labas rytas, pradėsime 8-osios tarybos 45-ąjį posėdį. Prašyčiau tarybos narius užsiregistruoti. Iš viso taryboje yra 27 nariai, užsiregistravo 26 tarybos nariai.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 40 klausimų. Taip pat yra parengtas sprendimo projektas dėl darbotvarkės papildymo, kuriuo teikiami 2 papildomi klausimai.

Sprendimo projektą pristatys Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 45-ojo posėdžio darbotvarkės papildymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už: 24 Prieš: 0 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas

Vytas Jazepčikas

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 43-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Kokių dar būtų siūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Tautvydas Tamulevičius informavo, kad jų frakcija siūlo atidėti darbotvarkės 28 klausimą. Jis yra susijęs su švietimo sistemos normatyvais. Jis buvo teikiamas praeitame tarybos posėdyje, buvo atidėtas, o dabar teikiamas lygiai toks pat. Siūlo šį sprendimo projektą dar patobulinti.

Nijolė Makštutienė pažymėjo, kad šis klausimas buvo nagrinėtas jau daug kartų, todėl siūlė ne atidėti, o balsuoti dėl sprendimo projekto. Ji pažymėjo, kad klausimas sprendžiamas nuo 2016 metų, sudarytos darbo grupės šiuo klausimu buvo susirinkę į 14 posėdžių.

Nerijus Cesiulis frakcijos vardu siūlė neatidėti klausimo svarstymo.

Andrius Jučas pasiūlė atidėti klausimo svarstymą kol nebus patvirtintas švietimo įstaigų pertvarkos planas.

Laima Vincė Kirkliauskienė siūlė svarstyti sprendimo projektą ir pažymėjo, kad normatyvai reikalingi įstaigų gyvavimui.

Vytautas Grigaravičius. Teikiu balsavimui T. Tamulevičiaus siūlymą atidėti darbotvarkės 28 klausimo svarstymą.

Balsuota. Už: 14 Prieš: 11 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Kęstutis Ptakauskas

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - prieš

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius - prieš

Virginijus Jarušas

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Pasiūlymui pritarta, 28 klausimas išbraukiamas iš posėdžio darbotvarkės. Kokių dar būtų siūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Sigitas Leonavičius išsakė pastabų dėl darbotvarkės 10 klausimo, susijusio su atliekų tvarkymo taisyklėmis. Praeitą tarybos posėdį šis klausimas buvo atidėtas, o šios dienos tarybos posėdžiui teikiamas nepakoreguotas sprendimo projektas. Jis siūlė atidėti šio klausimo svarstymą.

Vytautas Grigaravičius. Teikiu balsavimui S. Leonavičiaus siūlymą atidėti darbotvarkės 10 klausimo svarstymą.

Balsuota. Už: 11 Prieš: 13 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 24

Algirdas Gataveckas - prieš

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Rasa Daugininkaitė - prieš

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius - prieš

Vytautas Grigaravičius. Pasiūlymui nepritarta, 10 klausimas neišbraukiamas iš posėdžio darbotvarkės. Prašau balsuoti dėl visos posėdžio darbotvarkės.

Balsuota. Už: 26 Prieš: 0 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 26

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė-  už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 45-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

3. Dėl Alytaus miesto paliatyviosios pagalbos teikimo plėtros gairių.

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-364 „Dėl didžiausio leistino Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimo Nr. T-98 „Dėl pritarimo projekto, teikiamo finansinei paramai gauti pagal klimato kaitos specialiąją programą, įgyvendinimui“ pakeitimo.

6. Dėl mokesčio už nakvynę Alytaus nakvynės namuose nustatymo.

7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-249 „Dėl mokesčio už nakvynę Alytaus nakvynės namuose nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

8. Dėl Alytaus nakvynės namų teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-248 „Dėl Alytaus nakvynės namų teikiamų socialinių paslaugų kainų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

11. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir įgaliojimų suteikimo.

12. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo.

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-95 „Dėl prašymo perduoti Alytaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise žemės sklypus, esančius pramoninio parko teritorijoje“ pakeitimo.

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

15. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai.

16. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

17. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus lopšeliui-darželiui „Girinukas“.

18. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo laikinai neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais.

19. Dėl sutikimo registruoti buveinę pagal panaudos sutartį perduotame pastate Daugų g. 7, Alytuje.

20. Dėl pritarimo 2008-08-13 valstybės turto nuomos sutarties Nr. 433-FS/S92-126 atnaujinimui.

21. Dėl pritarimo 2008-08-14 valstybės turto nuomos sutarties Nr. 434-FS atnaujinimui.

22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-281 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo Nr. T-214 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

24. Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

25. Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

26. Dėl papildomų darbo sąlygų darbo sutartyje nustatymo.

27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų nustatymo.

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos darbo dienos grupių 2018–2019 m. m. skaičių sąrašo patvirtinimo.

30. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms.

31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-26 „Dėl Alytaus jaunimo centro, kurio vienintelė steigėja ir savininkė yra Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovų atestacijos komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.

32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-252 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

33. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-12 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.

34. Dėl Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos sudarymo.

35. Dėl Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos nuostatų patvirtinimo.

36. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-182 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės šeimos tarybos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-210 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės šeimos tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.

38. Dėl pritarimo projektui „Atvira kultūra – institucinių gebėjimų kultūros sektoriuje stiprinimas“.

39. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T-106 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

40. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-10-26 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

41. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus kraštotyros muziejui.

42. Dėl pritarimo INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektui „Dizaino laboratorija – tiltas į jaunimo verslumo vystymą“.

 

Vytautas Grigaravičius. Informuoju tarybos narius, kad 2018-06-18 buvo gauti Vyriausybės atstovo 2 teikimai: teikimas Nr. 1-9 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ – sprendimo projektas rengiamas ir bus teikiamas rugpjūčio mėnesio tarybos posėdžiui.        

                        Teikimas Nr. 1-10 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo“ – sprendimo projektas rengiamas ir bus teikiamas rugpjūčio mėnesio tarybos posėdžiui.      

 

1.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

PRANEŠĖJAI: Atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Neringa Rinkevičiūtė

Balsuota. už - 21, prieš - 1, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

2.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

PRANEŠĖJAI: Atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Neringa Rinkevičiūtė

Balsuota. už - 22, prieš - 1, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

3.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO PALIATYVIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO PLĖTROS GAIRIŲ.

PRANEŠĖJAI: Tarybos narė Gintarė Rimkutė-Merčaitienė

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 26

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

4.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-364 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

PRANEŠĖJAI: Administracijos direktorius Vytautas Jastremskas

Balsuota. už - 15, prieš - 2, susilaikė - 7, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - susilaikė

Jurgis Krasnickas - susilaikė

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - susilaikė

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - susilaikė

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

5.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR. T-98 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO, TEIKIAMO FINANSINEI PARAMAI GAUTI PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ, ĮGYVENDINIMUI“ PAKEITIMO.

PRANEŠĖJAI: Alytaus nakvynės namų direktorius Artūras Galakvoščius

Balsuota. už - 17, prieš - 0, susilaikė - 5, iš viso balsavo - 22

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - susilaikė

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - susilaikė

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

6.SVARSTYTA. DĖL MOKESČIO UŽ NAKVYNĘ ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE NUSTATYMO.

PRANEŠĖJAI: Alytaus nakvynės namų direktorius Artūras Galakvoščius

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

7.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-249 „DĖL MOKESČIO UŽ NAKVYNĘ ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

PRANEŠĖJAI: Alytaus nakvynės namų direktorius Artūras Galakvoščius

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

8.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO.

PRANEŠĖJAI: Alytaus nakvynės namų direktorius Artūras Galakvoščius

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

9.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-248 „DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

PRANEŠĖJAI: Alytaus nakvynės namų direktorius Artūras Galakvoščius

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

10.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

PRANEŠĖJAI: Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vida Mačernienė

Balsuota. už - 14, prieš - 5, susilaikė - 4, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - susilaikė

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - susilaikė

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - prieš

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

11.SVARSTYTA. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO.

PRANEŠĖJAI: Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

12.SVARSTYTA. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO.

PRANEŠĖJAI: Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

13.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL PRAŠYMO PERDUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ŽEMĖS SKLYPUS, ESANČIUS PRAMONINIO PARKO TERITORIJOJE“ PAKEITIMO.

PRANEŠĖJAI: Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

14.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-311 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO, GATVIŲ TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

PRANEŠĖJAI: Specialistas Sigitas Stumbras

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

15.SVARSTYTA. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI.

PRANEŠĖJAI: Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė

Balsuota. už - 20, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

16.SVARSTYTA. DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS.

PRANEŠĖJAI: Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė

Balsuota. už - 20, prieš - 1, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

17.SVARSTYTA. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GIRINUKAS“.

PRANEŠĖJAI: Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

18.SVARSTYTA. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS.

PRANEŠĖJAI: Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė

Balsuota. už - 23, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

19.SVARSTYTA. DĖL SUTIKIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ PERDUOTAME PASTATE DAUGŲ G. 7, ALYTUJE.

PRANEŠĖJAI: Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

20.SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO 2008-08-13 VALSTYBĖS TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. 433-FS/S92-126 ATNAUJINIMUI.

PRANEŠĖJAI: Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

21.SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO 2008-08-14 VALSTYBĖS TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. 434-FS ATNAUJINIMUI.

PRANEŠĖJAI: Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

22.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

PRANEŠĖJAI: Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė

Balsuota. už - 21, prieš - 1, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - susilaikė

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

23.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-10-25 SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

PRANEŠĖJAI: Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

24.SVARSTYTA. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJI G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU.

PRANEŠĖJAI: Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - susilaikė

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

25.SVARSTYTA. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN.

PRANEŠĖJAI: Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

26.SVARSTYTA. DĖL PAPILDOMŲ DARBO SĄLYGŲ DARBO SUTARTYJE NUSTATYMO.

PRANEŠĖJAI: Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė

Balsuota. už - 23, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

27.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

PRANEŠĖJAI: Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė

Balsuota. už - 21, prieš - 1, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

28.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO.

PRANEŠĖJAI: Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė

 

29.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ 2018–2019 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO.

PRANEŠĖJAI: Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

30.SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS.

PRANEŠĖJAI: Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

31.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

PRANEŠĖJAI: Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

32.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-252 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

PRANEŠĖJAI: Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

33.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-12 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

PRANEŠĖJAI: Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

34.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO.

PRANEŠĖJAI: Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

35.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO.

PRANEŠĖJAI: Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

36.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-182 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

PRANEŠĖJAI: Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

37.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-210 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

PRANEŠĖJAI: Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

38.SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATVIRA KULTŪRA – INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ KULTŪROS SEKTORIUJE STIPRINIMAS“.

PRANEŠĖJAI: Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

39.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMO NR. T-106 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

PRANEŠĖJAI: Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 22

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

40.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-10-26 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO.

PRANEŠĖJAI: Vyriausioji specialistė Dalia  Kavolynienė

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

41.SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 45-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO.

PRANEŠĖJAI: Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Algirdas Gataveckas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

42.SVARSTYTA. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUI.

PRANEŠĖJAI: Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

43.SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO INTERREG V-A LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTUI „DIZAINO LABORATORIJA – TILTAS Į JAUNIMO VERSLUMO VYSTYMĄ“.

PRANEŠĖJAI: Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

 

44.SVARSTYTA. Dėl posėdžio darbotvarkės tvirtinimo.

Balsuota. už - 26, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

  Vytautas Grigaravičius. Visi posėdžio darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Posėdį baigėme. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

Vytautas Grigaravičius

Posėdžio sekretorė

 

Dalia Jezukevičienė

 

Į pradžią