Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. JK-3 2018-08-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JUNGTINIS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO IR SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO IR SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. JK-3

 

Posėdis įvyko 2018-08-06.                                   

Posėdžio pradžia 14.00 val.

Posėdžio pabaiga 16.00 val.

Posėdžio pirmininkas Aurelijus Jaruševičius, Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto narys.

Posėdžio sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo:

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas: Nerijus Cesiulis, Andrius Jučas, Algirdas Gataveckas (nuo 14.30 val.).

Nedalyvavo: Kęstutis Ąžuolas, Tautvydas Tamulevičius, Nerijus Jauneika.

 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas: Vytas Jazepčikas, valė Gibienė.

Nedalyvavo: Rasa Daugininkaitė, Jurgita Eidukevičienė.

Taip pat dalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-263 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO (A. Juonienė; 5 min.).

2. TŽ-270 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.).

3. TŽ-268 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.).

4. TŽ-269 DĖL UAB „ALIEJITA“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (A. Juonienė; 10 min.).

5. TŽ-271 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS (A. Juonienė; 5 min.).

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

6. TŽ-261 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ (V. Liaukuvienė; 10 min.).

7. TŽ-273 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (S. Dumbliauskienė; 10 min.).

8. TŽ-257 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (R. Ališauskienė; 10 min.).

9. TŽ-258 DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

10. TŽ-264 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

11. TŽ-265 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2018–2019 M. M. NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

12. TŽ-266 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

13. TŽ-267 DĖL MERO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUSITARIMO MEMORANDUMĄ SU JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKŲ FONDO (UNICEF) LIETUVOS NACIONALINIU KOMITETU  (R. Ališauskienė; 10 min.).

14. TŽ-274 DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (R. Ališauskienė; 5 min.).

15. TŽ-275 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

1. SVARSTYTA. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą – parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą ─ vieną kambarį bendrabutyje (duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra kambarys (duomenys neskelbtini), 1N5p, bendras plotas 19,72 kv. m, gyvenamasis plotas 12,18 kv. m, su bendro naudojimo patalpomis 7,54 kv. m, visas parduodamas plotas 19,72 kv. m), už 1 734,7 Eur nuomininkei (duomenys neskelbtini) ir jos sutuoktiniui (duomenys neskelbtini).

Posėdžio pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

2. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patikslinti Socialinio būsto (butų) ir Savivaldybės būsto (butų) sąrašus.

Ji pažymėjo, kad į Alytaus miesto savivaldybės (butų) fondo sąrašą įrašomi 8 butai, kurių statusas iš socialinio būsto (butų) keičiamas į savivaldybės būsto (butų), atsižvelgiant į tai, kad padidėjo socialinio būsto (butų) nuomininkų grynosios metinės 2017 kalendorinių metų pajamos ir  į Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto (butų) sąrašą įrašomi 4 naujai įsigyti butai, 2 butai, kurie buvo įrašyti į savivaldybės būsto fondą, tapo laisvi ir esant socialinių būstų poreikiui perkeliami į socialinio būsto fondą. 

Posėdžio pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

3. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Auksė Juonienė, turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, Parengto sprendimo projekto tikslas – įteisinti naujai nupirktų socialinių būstų ir perskaičiuotų  Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžius, kurie perskaičiuoti patikslinus savivaldybės socialinio būsto ir savivaldybės būsto sąrašus.

Ji pažymėjo, kad sprendimo projekto būtinumą sąlygojo: socialinio būsto poreikis, atsilaisvinę savivaldybės būstai bei padidėjusios ir viršijusios  įstatyme nustatytas normas socialiniuose būstuose gyvenančių asmenų deklaruojamos pajamos. Sprendimo projekte nuomos kainos skaičiuotos savivaldybei įsigijus 4 naujus butus ir iš Savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžių sąrašo 2 butus (Vilties g. 24-44 ir Jazminų g. 52-33, Alytuje) perkėlus į Socialinio būsto nuomos mokesčio dydžių sąrašą (perskaičiuojant nuomos mokestį netaikomas 1,9 koeficientas). Iš Socialinio būsto nuomos mokesčio dydžių sąrašo 8 butai perkeliami į Savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžių sąrašą (padidėjo socialinio būsto nuomininkų grynosios metinės 2017 kalendorinių metų pajamos) ir perskaičiuojamos nuomojamų patalpų nuomos kainos (perskaičiuojant pirmus metus taikomas rinkos pataisos koeficientas R ꞊ 1,2). Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimu Nr. T-275 penki butai iš Socialinio  būsto nuomos mokesčio dydžių sąrašo buvo perkeli į Savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžių sąrašą (padidėjus nuomininkų pajamoms) ir buvo perskaičiuotos patalpų nuomos kainos (perskaičiuojant pirmus metus taikytas rinkos pataisos koeficientas R ꞊ 1,2). Dabar, praėjus metams, šių patalpų nuomos kainos perskaičiuotos taikant Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-45 „Dėl amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymo“ 1.2 punktu nustatytą rinkos pataisos koeficientą R ꞊ 1,9.

Posėdžio pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui. Pateikti paskaičiavimus dėl didesnio koeficiento taikymo galimybės.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

4. SVARSTYTA. DĖL UAB „ALIEJITA“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pakomentavo sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita UAB „Aliejita“ (kodas 302689935) nuo 2018 metų nekilnojamojo turto nuomos mokesčio už pastatą, esantį Pramonės g. 1D, Alytuje (2018 m. nekilnojamojo turto mokesčio suma 7 580 Eur).

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (4).

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

5. SVARSTYTA. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą.  Parengto sprendimo projekto tikslas – patenkinti Alytaus miesto savivaldybės socialinių būstų nuomininkų prašymus pakeisti socialinio būsto nuomos sąlygas ir leisti nuomotis būstą toliau, kaip savivaldybės būstą, rinkos kainomis, kadangi pagal 2017 metų Metinės turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijų duomenis gautos pajamos daugiau kaip 25 proc. viršija įstatymo 11 straipsnio 2 dalies  nustatytą pajamų dydį. Taip pat užtikrinti, kad visi savivaldybės būsto fondo gyventojai turėtų ir galėtų įsigyti atitinkamą gyvenamąjį plotą, mažinti priverstinai iškeldinamų iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nuomojamų tiek socialinių, tiek savivaldybės būstų asmenų (šeimų) skaičių ir sudaryti sąlygas išnuomotus butus racionaliau naudoti, valdyti ir jais disponuoti.

Posėdžio pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui. Pateikti paskaičiavimus dėl didesnio koeficiento taikymo galimybės.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

6. SVARSTYTA. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ.

Pranešėja Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – deleguoti VšĮ „Argostudio“ direktorių Tomą Sutkaitį, Alytaus miesto kultūros bendruomenės atstovą, į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą.

Posėdžio pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

7. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-160 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.

Pranešėja prašė, kad komiteto nariai pritartų Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo papildymui  75.1 punktu  – asmeniui, kuris laikinai globoja vaiką nuo jo paėmimo iš šeimos iki laikinosios globos rūpybos nustatymo dienos už kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną mokant 0,09 VRP.

Posėdžio pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (A. Jučas).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

8. SVARSTYTA. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE.

Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pakomentavo sprendimo projektą, kurio tikslas – sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro patikėjimo teise valdomą turtą – mokyklinį M2 klasės autobusą „Volkswagen Crafter“, kurio vieneto įsigijimo (likutinė) vertė – 40 237,34 Eur ir įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių savivaldybės vardu pasirašyti su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru turto priėmimo ir perdavimo aktą.

Ji pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-582 Alytaus Dzūkijos pagrindinei mokyklai skirtas mokyklinis autobusas „Volkswagen Crafter“, atrankos kriterijus – pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokantys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, nepajėgiantys savarankiškai vaikščioti arba dėl didelių sutrikimų nesaugūs kelyje.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

9. SVARSTYTA. DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO.

Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – skelbti konkursą Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms eiti.

Ji teigė, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 4 dalis įtvirtina, kad likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo kadencijos pabaigos, švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija skelbia viešą konkursą šios švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

10. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą pagal atnaujintus priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą bendruosius kriterijus.

Ji pažymėjo, kad atsižvelgus į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2018-06-18 teikimą Nr. 1-9(1.18), buvo pakeista sprendimo Nr. T-306 preambulė ir Tvarkos aprašo 6.1, 7.3, 15.1 papunkčiai, 18 punktas bei įtvirtinta nuostata, kad į bendrąją bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje teritorijoje. Reglamentuota, kad į Alytaus „Vilties“ mokyklą-darželį mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo (-si) poreikių, priimami iš visos  savivaldybės teritorijos.

A. Jaruševičius pažymėjo, kad 2018 m. birželio mėnesį teikė sprendimo projektą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimo“ su pakeitimais. Jis pasiteiravo pranešėjos, kodėl nebuvo atsižvelgta į jo parengtus pakeitimus. Pranešėja teigė, kad šį klausimą pasiaiškins ir pateiks informaciją.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3). Pateikti papildomai kartu su siūlytais pakeitimais.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

11. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2018–2019 M. M. NUSTATYMO.

Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – nustatyti Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičių pagal vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2018–2019 m. m. pagal priedą (pridedama). Ji pažymėjo, kad tik lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ padidėja 1 ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupe. Naujos ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės įkūrimas  lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ leistų teikti tinkamas paslaugas, užtikrinti vaikų saugumą, tenkinti jų ugdymosi poreikius.

L. V. Kirkliauskienė ir N. Cesiulis prašė pateikti informaciją apie vaikų skaičių grupėse ir kiek kainavo (palyginimui pateikti dviejų metų suvestinę).

A. Jaruševičius prašė R. Kuckailienės pateikti informaciją kiek yra darželiuose grupių, kuriose miega ir ugdosi toje pačioje patalpoje.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3). Pateikti informaciją apie vaikų skaičių grupėse.

 

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

12. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimą Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ sprendimo preambulę ir ją išdėstyti: „Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 3 ir 9 punktais“ ir pakeisti sprendimo priedą „Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos“ ir jį išdėstyti nauja redakcija.

Diskusija vyko dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo.

A. Jaruševičius pažymėjo, kad Kauno mieste bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymas padarytas ne pagal gatves, o pagal žemėlapį.

Posėdžio pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 2, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2.

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

13. SVARSTYTA. DĖL MERO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUSITARIMO MEMORANDUMĄ SU JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKŲ FONDO (UNICEF) LIETUVOS NACIONALINIU KOMITETU.

Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pavesti Alytaus miesto savivaldybės merui Vytautui Grigaravičiui pasirašyti susitarimo memorandumą su Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionaliniu komitetu dėl Alytaus miesto savivaldybės dalyvavimo UNICEF Vaikams draugiškų miestų projekte. Susitarimo memorandumo tikslas – Alytaus miesto, draugiško vaikams, veiklos inicijavimas,  kuriame vaikų balsai, poreikiai, prioritetai ir teisės yra neatsiejama viešosios politikos programų ir sprendimų dalis. Bus sudarytos sąlygos vaiko gerovei stiprinti ir vaiko teisų apsaugos įgyvendinimui plėtoti.

Posėdžio pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

14. SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI.

Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai ir įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą Vytautą Grigaravičių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytą bendradarbiavimo sutartį.

Ji pažymėjo, kad Alytaus dailiųjų amatų mokykla Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018-06-25 įsakymu Nr. V-603 „Dėl Alytaus dailiųjų amatų mokyklos reorganizavimo“ nuo 2018 m. rugsėjo 2 d. tampa savarankiška biudžetine įstaiga Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialu.

Posėdžio pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui. Patikslinti dėl tarybos sprendimo dėl patalpų perdavimo.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

15. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO.

Pranešėja Rasa Kuckailienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo taisyklių tvirtinimo“, 2.2 punktą ir jį išdėstyti taip: „2.2. vaikai, esantys šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba ir kurioms Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skyrė socialinių įgūdžių ir palaikymo  paslaugą (pateikus Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą);“

Posėdžio pirmininkas teikė sprendimo projektą balsavimui.

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                    Aurelijus Jaruševičius

                                                                                                                                                                       

Posėdžio sekretorė                                                                                                   Loreta Petkevičienė

______________

 

Į pradžią