Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-250 2018-08-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 30 d.   Nr.  T-250

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2, 3 ir
4 dalimis, 34 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019  „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimą Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“:

1. Pakeisti sprendimo preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2, 3 ir
4 dalimis, 34 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“;

2. Pakeisti Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą sprendimo 1 punktu:

2.1. pakeisti 6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„6.1. nustato Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – mokyklos) aptarnavimo teritorijas asmenų priėmimui mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas ir pagrindinio ugdymo programas. Į Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio specialiąsias klases mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo (-si) poreikių, priimami iš visos Alytaus miesto savivaldybės teritorijos. Į Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklą, gimnazijas asmenys priimami mokytis pagal vidurinio ugdymo programas iš visos Alytaus miesto savivaldybės teritorijos.“

2.2. pakeisti 7.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7.3. nepriimtiems mokytis dėl laisvų mokymosi vietų stokos mokiniams siūloma rinktis kitas artimiausias tą pačią bendrojo ugdymo programą vykdančias mokyklas, turinčias laisvų mokymosi vietų;“

2.3. pakeisti 15.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„15.1. įsigaliojus Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimui, kuriuo bendrojo ugdymo mokykloms nustatomas priėmimo laikas, kiekvienos klasės klasių skaičius ir mokinių skaičius jose, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkis grupėse kitiems mokslo metams, per penkias darbo dienas įsakymu sudaro Mokinių priėmimo komisiją (toliau – Priėmimo komisija) – ją sudaro pirmininkas, sekretorius ir 3–5 nariai, tvirtina Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašą. Pageidautina, kad į Priėmimo komisiją būtų įtraukti švietimo pagalbos specialistai, mokyklos tarybos ir (ar) metodinės tarybos atstovai. Rekomenduotina į Priėmimo komisiją neįtraukti asmenų, galinčių sukelti viešų ir privačių interesų konfliktą;“

2.4. pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Aktualius, nenumatytus priėmimo atvejus nagrinėja Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų komisija, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią