Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TŠ-9 2019-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. TŠ-9

 

 

Posėdis įvyko 2019-04-30.                                 

Posėdžio pradžia – 13.30 val.

Posėdžio pabaiga – 15.00 val.

Posėdžio pirmininkė – Nijolė Makštutienė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė.

Posėdžio sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo: Jurgita Šukevičienė, Valdemaras Chomičius, Valdas Račkauskas.

Posėdyje nedalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė, Gediminas Daukšys, Povilas Labukas.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. Dėl informacijos pateikimo (D. Jezukevičienė; 10 min.).

2. TŽ-159 Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą ir įgaliojimų jai suteikimo (D. Jezukevičienė; 5 min.).

3. TŽ-148 Dėl savivaldybės turto perdavimo švietimo įstaigoms (A. Juonienė; 5 min.).

4. TŽ-150 Dėl savivaldybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.).

5. TŽ-151 Dėl sutikimo registruoti buveinę pagal panaudos sutartį perduotame pastate Daugų g. 7, Alytuje (A. Juonienė; 10 min.).

6. TŽ-153 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešajame prekių aukcione (A. Juonienė; 10 min.).

7. TŽ-149 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 10 min.).

8. TŽ-156 Dėl Alytaus Dzūkijos mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Alytaus Dzūkijos mokyklos nuostatų patvirtinimo (R. Ališauskienė; 10 min.).

9. TŽ-152 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-31 „Dėl Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (R. Ališauskienė; 5 min.)

10. TŽ-158 Dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų nuostatų patvirtinimo (R. Ališauskienė; 10 min.).

11. TŽ-154 Dėl pritarimo Lietuvos skautijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui ir įgaliojimo pasirašyti sutartį (R. Ališauskienė; 10 min.).

12. TŽ-155 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimo Nr. T-96 „Dėl Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų pertvarkymo, pavadinimų pakeitimo ir Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo“ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 papunkčių pripažinimo netekusiais galios (R. Ališauskienė; 5 min.).

13. TŽ-157 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ir 1.15 papunkčių pripažinimo netekusiais galios (R. Ališauskienė; 5 min.).

14. TŽ-141 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ 2018 m. vadovo veiklos ataskaitai (J. Červiakovskis; 20 min.).

15. TŽ-140 Dėl Alytaus miesto tarybos 1996-07-04 sprendimo Nr. 621 „Dėl gatvių ir parko pavadinimų“ pakeitimo (V. Bartusevičienė; 10 min.).

16. TŽ-91 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-150 „Dėl nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  (M. Vaikšnoras; 10 min.).

 

1.  SVARSTYTA. Dėl informacijos pateikimo.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė informaciją apie tarybos nario pareigas ir teises, tarybos nario veiklos aprūpinimą ir apmokėjimą. Ji pažymėjo, kad komitetų posėdžiai protokoluojami ir daromi garso įrašai, kurie saugomi visą kadenciją, protokolai viešinami. Pakomentavo, kokia tvarka sudaroma ir suderinama komiteto posėdžio komitetų posėdžių darbotvarkės, kaip pildomi sprendimų projektų derinimo lapai, kokia tvarka pateikiama komitetų posėdžiuose prašoma informacija tarybos nariams. Ji teigė, kad kiekvienas tarybos narys gali turėti tris visuomeninius padėjėjus, dirbančius visuomeniniais pagrindais. Pranešėja paminėjo kokius dokumentus turi pristatyti dėl visuomeninių padėjėjų.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

D. Jezukevičienė teigė, kad reikia išsirinkti posėdžio pirmininką šiam posėdžiui.

J. Šukevičienė siūlė N. Makštutienės kandidatūrą.

Visi komiteto nariai vienbalsiai pritarė N. Makštutienės kandidatūrai.

2.  SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą ir įgaliojimų jai suteikimo.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – deleguoti į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją Jurgitą Šukevičienę ir suteikti jai įgaliojimus veikti pagal Teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos kompetenciją ir pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimą Nr. T-119 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Ji teigė, kad sprendimo projektas parengtas gavus Vilniaus teritorinės ligonių kasos raštą, kuriuo prašoma deleguoti tarybos narį į naujos kadencijos Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ –  4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

3.  SVARSTYTA. Dėl savivaldybės turto perdavimo švietimo įstaigoms. 

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – perduoti Alytaus miesto švietimo įstaigoms jų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, kuris įsigytas iš savivaldybės biudžeto lėšų (15101) priemonės (21.01.01.12) plėtoti ir atnaujinti švietimo įstaigų techniką ir technologijas. Nupirkta 13 vnt. elektrinių konvekcinių krosnių, 8 vnt. pramoninių vaisių daržovių trintuvų, 6 vnt. daržovių smulkintuvų, 6 vnt. vandens virimo katilų ir 4 vnt. pramoninių šaldytuvų.

Pranešėja pakomentavo procedūrą kai yra perduodamas įstaigoms įsigytas turtas. Ji teigė, kad patikėjimo teise turtas perduodamas tarybos sprendimu, o jeigu turtas perduodamas nuomai, priklauso nuo vertės – jeigu iki 5 tūkst. Eur  turto vertė, bus perduotas administracijos direktoriaus įsakymu, o je suma didesnė tik tarybos sprendimu. Pagal perdavimo aktus kiekvienai įstaigai bus rengiamas perdavimo aktas, taip įstaigų vadovai įsitrauks į balansą.

J. Šukevičienė teiravosi ar Alytaus miesto švietimo įstaigų poreikis bus pilnai patenkintas.

A. Juonienė pažymėjo, kad bus pilnai patenkintas, nes viskas buvo nupirkta atsižvelgus į pateiktą poreikį.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas –  perduoti Alytaus miesto švietimo įstaigoms jų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, kuris įsigytas iš savivaldybės biudžeto lėšų (15101) priemonės (21.01.01.12) plėtoti ir atnaujinti švietimo įstaigų techniką ir technologijas. Alytaus miesto savivaldybės administracija pirko spalvotas lovytes (144 x 64 cm) – 113 vnt., spalvotos lovytes (135 x 64 cm) – 40 vnt., 7 spinteles po 3 ištraukiamas lovas (stalčius) buko spalva (145 x 64 x 61,5 cm), 2 spinteles po 3 lovas (150 x 64 x 66 cm), 15 spintų-lovų po 4 miegamąsias vietas su tarpinėmis lentynomis (plotis 160 cm, aukštis 207 cm, gylis 57 cm).

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. Dėl sutikimo registruoti buveinę pagal panaudos sutartį perduotame pastate Daugų g. 7, Alytuje.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sutikti, kad Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Daugų g. 7, Alytuje, būtų registruota asociacijos Vilties erdvės bendruomenės buveinė.

                     Ji teigė, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba 2018-03-29 sprendimu Nr. T-62 „Dėl patalpų Daugų g. 7, Alytuje, priėmimo ir perdavimo panaudos pagrindais“ perdavė asociacijai Vilties erdvės bendruomenei pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis įstatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias 980,43 kv. m ploto patalpas Daugų g. 7, Alytuje, pastatą, socialinei veiklai vykdyti Alytaus mieste – teikti socialines paslaugas šeimoms bei bet kurios amžiaus grupės asmenims, kuriems tai yra būtina pagal jų socialinę, ekonominę padėtį ar dėl kitų priežasčių.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

6.  SVARSTYTA. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešajame prekių aukcione.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui parduoti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažintą valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomą nereikalingą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 10 129,46 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 10 129,46 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur, Automobilis „Škoda Fabia Combi Ambiente“, valstybinis Nr. AFV 336, identifikavimo Nr. TMBHY46Y154202278, viešajame prekių aukcione.

Ji teigė, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija 2019-04-03 raštu Nr. SD-2905(38.5.) „Dėl valstybės turto pardavimo viešajame prekių aukcione“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją su prašymu leisti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažintą turtą parduoti viešajame prekių aukcione, o nepardavus automobilio jį nurašyti ir likviduoti. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2019-04-04 raštu Nr. SR-1772 „Dėl valstybės turto pardavimo viešajame prekių aukcione“ informavo, kad neprieštarauja, kad automobilis būtų parduotas viešajame prekių aukcione, o nepardavus jo – nurašytas ir likviduotas teisės aktų nustatyta tvarka.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7.  SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktu: pakeisti aprašo 2.1 papunktį,  3 punktą, 6.2 papunktį, 6.5 papunktį, 12 punktą, 24 punktą, 35 punktą ir juos išdėstyti nauja redakcija.

Ji teigė, kad sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į 2018-04-27 sutartį Nr. SR-884(3.9) „Centralizuoto vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo grupes informacinės sistemos įsigijimo ir įdiegimo paslaugos“. Sprendimas leis priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarką centralizuoti, atsiras galimybė prašymus į mokyklas teikti internetu, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus ir nustatytus kriterijus. Mokinių priėmimas bus vykdomas skaidriai, taps patogesnis, prašymą bus galima užpildyti ir namie, prisijungus prie interneto, taip pat taps prieinamas tėvams, gyvenantiems užsienyje. Jeigu tėvai pageidaus, prašymą galės pildyti atvykę į konkrečią mokyklą ar Švietimo ir sporto skyrių. Atsižvelgiant į Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-199 redakcija), buvo pakeisti ir aprašo punktai, reglamentuojantys savivaldybės tarybos kompetenciją nustatant mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute bei mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių. Taip pat pakeista vaiko sveikatos pažymėjimų apskaitos tvarka mokyklose. Vadovaujantis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-529 redakcija), nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu,  įstaigose  tvarkomi elektroniniu būdu.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

8.  SVARSTYTA. Dėl Alytaus Dzūkijos mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Alytaus Dzūkijos mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pavadinimą ir šią mokyklą pavadinti Alytaus Dzūkijos mokykla, patvirtinti Alytaus Dzūkijos mokyklos nuostatus.

Įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą sprendimu siekiama Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos tipą pakeisti į mokyklos tipą ir šią mokyklą pavadinti Alytaus Dzūkijos mokykla. Mokykla, vykdanti ugdymą specialiosiose klasėse intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, paprastai turi trumpesnį pavadinimą. Tokią galimybę numato Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Naujuose mokyklos nuostatuose keičiamas pavadinimas: vietoje „pagrindinė mokykla“ rašoma „mokykla“. Įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai, mokyklų nuostatai papildyti įstatymo 60 straipsnio  nuostatomis, kuriomis numatyta, kad Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui), Mokyklos tarybos narių skaičius, Mokyklos tarybos sudarymo tvarka, Mokyklos tarybos kadencija, galimas Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičius, naujo tarybos nario paskyrimas nutrūkus Mokyklos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko. Taip pat papildyta įstatymo 59 straipsnio 8 dalies nuostatomis, kurios numato švietimo įstaigos vadovo atsakomybę rengiant rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimą, vadovavimą jų vykdymui. Taip pat papildyta punktu, kad mokyklos direktorius savo darbo laiką tvarko pats, įskaitant atostogas ir komandiruotes.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9.  SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-31 „Dėl Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas –  pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-31 Dėl Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10.  SVARSTYTA. Dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų nuostatus: Alytaus muzikos mokyklos ir Alytaus dailės mokyklos.

Ji teigė, kad naujuose mokyklų nuostatuose keičiamas pavadinimas: nuo 2019-01-01 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimas pakeistas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, todėl  Alytaus muzikos ir dailės mokyklų nuostatuose keičiami pavadinimai: vietoj „Švietimo skyrius“ – „Švietimo ir sporto skyrius“, vietoj „švietimo ir mokslo ministras“ – „švietimo, mokslo ir sporto ministras“. Įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai, pakeisti ir mokyklų nuostatai. Papildyta įstatymo 60 straipsnio  nuostatomis, kuriomis numatyta, kad Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui), Mokyklos tarybos narių skaičius, Mokyklos tarybos sudarymo tvarka, Mokyklos tarybos kadencija, galimas Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičius, naujo tarybos nario paskyrimas nutrūkus Mokyklos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko. Taip pat papildyta įstatymo 59 straipsnio 8 dalies nuostatomis, kurios numato švietimo įstaigos vadovo atsakomybę rengiant rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimą, vadovavimą jų vykdymui. Taip pat papildyta punktu, kad mokyklos direktorius savo darbo laiką tvarko pats, įskaitant atostogas ir komandiruotes.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11.  SVARSTYTA. Dėl pritarimo Lietuvos skautijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui ir įgaliojimo pasirašyti sutartį.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti Lietuvos skautijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui ir įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti Lietuvos skautijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutartį.

Ji teigė, kad gautas Lietuvos skautijos vyriausiosios skautininkės Ievos Brigienės 2019-03-26 raštas Nr. XVIII-P-006 „Dėl siūlymo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį“. Bendradarbiavimo sutarties tikslas – padėti Lietuvos skautijai dalintis skautišku neformaliu ugdymu, supažindinti Alytaus miesto savivaldybės vaikus bei jaunimą su didžiausia pasauline organizacija, skelbti informaciją apie šalių veiklą, gerąją praktiką, įgyvendinamus projektus, pagal galimybes ir veiklos specifiką sudaryti sąlygas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams atlikti socialinę-pilietinę / savanorišką veiklą, esant galimybei suteikti patalpas ar kitą pagalbą skautiškai veiklai vykdyti. Ši sutartis jokių finansinių įsipareigojimų neturi.

R. Ališaukienė pažymėjo kad Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje ir Likiškėlių progimnazijoje yra skautų organizacijos. Taip pat veikia neformalaus švietimo būrelis, kuriame yra apie 100 organizacijos narių.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12.  SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimo Nr. T-96 „Dėl Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų pertvarkymo, pavadinimų pakeitimo ir Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo“ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 papunkčių pripažinimo netekusiais galios.

Komiteto nariai siūlė šį klausimą atidėti, kol bus teikiami nauji nuostatai svarstymui.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui dėl sprendimo projekto atidėjimo.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

13.  SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ir 1.15 papunkčių pripažinimo netekusiais galios.

Komiteto nariai siūlė šį klausimą atidėti, kol bus teikiami nauji nuostatai svarstymui.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui dėl sprendimo projekto atidėjimo.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

14. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ 2018 m. vadovo veiklos ataskaitai.

Pranešėjai: Jurijus Červiakovskis, UAB „Dzūkijos vandenys“ direktorius, Tomas Valatka, UAB „Dzūkijos vandenys“ direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir finansams, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti uždarosios akcinės bendrovės ,,Dzūkijos vandenys“ 2018 metų vadovo veiklos ataskaitai.

UAB „Dzūkijos vandenys“ vadovas pristatė 218 m. pelno (nuostolių) sandarą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos pajamų struktūrą, pakomentavo apie vandens išgavimą, vandens tiekimą, geriamojo vandens pardavimų kitimą, nuotekų surinkimą, taip pat pakomentavo apie nuotekų valymo kokybę (išvalymo efektyvumas), 2018 m. dumblo tvarkymo rodiklius, kokias teikia papildomas paslaugas.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15.  SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto tarybos 1996-07-04 sprendimo Nr. 621 „Dėl gatvių ir parko pavadinimų“ pakeitimo.

Pranešėja Vilma Bartusevičienė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas –  pakeisti Alytaus miesto tarybos 1996-07-04 sprendimą Nr. 612 „Dėl gatvių ir parko pavadinimų“ – panaikinti 1 punktu suteiktą Signatarų gatvės pavadinimą.

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB Glass market  direktorius Ž. T.

V. Bartusevičienė pažymėjo, kad Signatarų gatvės pavadinimą siūloma naikinti atsižvelgiant į Alytaus miesto naujojo centro detaliojo plano Signatarų gatvėje korektūros koregavimo Planavimo darbų programą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-09 įsakymu Nr. DV-999, taip pat į 2019-03-22 2019-03-21 gautą prašymą Nr. GD-5414 (24.1). Pagrindinis tikslas – 4 sklypų savininkas, kuriam yra atkurtos teisės natūra, prašo panaikinti Signatarų g., kad būtų galima naudoti nuosavybės teisių atkūrimui.

UAB „Glass market“ atstovo Ž. T. nuomone, sprendimu skatinama stambaus verslo kūrimuisi toje teritorijoje. Anksčiau buvo numatyta, kad bus smulkaus verslo kūrimuisi žemės sklypai, dabar formuojamas vienas didelis sklypas.

Jis teigė, kad prieš 10 metų jo nuosavame sklype, esančiame adresu Matulaičio g., Alytuje, buvo pastatyta turgavietė, tačiau parkavimo aikštelės nebuvo. Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) matyti, kad suformuotos automobilių parkavimo vietos, investuota apie 400 tūkst. litų, taip pat kainavo nuotekų tinklų iškėlimas, viso – 600 tūkst. litų. Jo nuomone, kai bus daromas Detaliojo plano koregavimas, daugiau nei pusė automobilių parkavimo vietų bus panaikinta.

V. Bartusevičienė pažymėjo, kad Matulaičio g. siekiama išsaugoti, kurioje bus rengiamas  techninis projektas, spręsiantis gatvės ir dviračių tako galimybes bei parametrus. Ji teigė, kad buvo pasirašyta tarp Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Glass market“ inžinerinė-infrastruktūrinė sutartis. Alytaus miesto savivaldybė leido investuoti lėšas bendro naudojimo teritorijos sutvarkymui, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę. Įrengta aikštelė yra Matulaičio g., ir Jazminų g. Ši aikštelė, kaip danga įregistruotas Alytaus miesto savivaldybės vardu. V. Bartusevičienė pažymėjo, kad Detaliojo plano koregavimas sustabdytas kol nebus priimtas tarybos sprendimas dėl Signatarų g. Jeigu taryba priims sprendimą, kad gatvės nenaikinti, tada bus pakoreguotas Detalusis planas, jei priims kitą sprendimą, tai bus priimti kiti sprendiniai. Kadangi Alytaus miesto savivaldybė nustato geografines gatvės charakteristikas, panaikinti gali Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Komiteto nariai nusprendė klausimą svarstyti frakcijose.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

16.  SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-150 „Dėl nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Mindaugas Vaikšnoras, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-150 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“: pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip: „9. Komisija iki liepos 1 d. parengia sąrašo projektą ir jame esančių žemės sklypų adresus paskelbia Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt ir vietinėje spaudoje. Žemės sklypų adresai skelbiami portale nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Naudotojai, kurių žemės sklypai planuojami įtraukti į sąrašą, iki rugpjūčio 1 d. gali pateikti komisijai informaciją, įrodančią, kad žemės sklypas neatitinka 6 punkte nurodytų požymių.“ Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip: „14. Į sąrašą įtrauktų žemės sklypų adresai paskelbiami savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.“

Jis teigė, kad sprendimo projektu siūloma pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T-150 patvirtinto Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo 9 ir 14 punktus. Pakeitus minėtus aprašo punktus, būtų atsisakyta prievolės visus asmenis, kurių žemės sklypai planuojami įtraukti į Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje sąrašą, informuoti asmeniškai apie ketinimą įtraukti į sąrašą. Siūloma visų nenaudojamų žemės sklypų adresus skelbti Alytaus miesto savivaldybės interneto portale. Tokia praktika taikoma skelbiant apleistų žemės ūkio naudmenų plotus. Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013-03-21 įsakymu Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pakeitus 9 ir 14 punktus būtų supaprastintas asmenų informavimas, nes iki šiol buvo sunku nustatyti nenaudojamų žemės sklypų naudotojų adresus, dalis naudotojų yra nedeklaravę gyvenamosios vietos, dalis deklaruotais adresais negyvena, dalis yra deklaravę išvykimą į užsienio šalį. 2018 m. buvo užregistruota  200 sklypų, o savininkų dar daugiau. Kiekvienais metais reikia parašyti apie 420 raštų. Jeigu žemės sklypų savininkai nereaguoja į raštus, įtraukiama į apleistųjų sąrašą iki einamųjų metų rugsėjo 1 d., pateikiama ir perduodama Valstybinei mokesčių inspekcijai, kuri pritaiko 4 proc. žemės mokesčio tarifą.

V. Chomičiaus nuomone, reikia atsižvelgti ir į vyresnio amžiaus žemės sklypų savininkus, kurie neturi kompiuterių. Šios informacijos jie negalės sužinoti jei nebus siunčiami pranešimai.

N. Makštutienė siūlė pritarti sprendimo projektui. Jeigu nepasiteisins šis priimtas sprendimas, tada bus galima pakeisti.

Posėdžio pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 0, PRIEŠ – 3, SUSILAIKĖ – 1.

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                          Nijolė Makštutienė                                                                          

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Loreta Petkevičienė

 

Į pradžią