Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-156 2019-05-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2020 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO

 

2019 m. gegužės 23 d. Nr.  T-156

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą Alytaus mieste – 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jei nekilnojamasis turtas neįtrauktas į Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų sąrašą, kaip numatyta sprendimo 2  punkte.

2. Nustatyti padidintą, 3,0 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nekilnojamojo turto mokesčio tarifą nekilnojamajam turtui, kuris yra neprižiūrimas ir apleistas ir/ar faktiškai naudojamas, kurio statybos užbaigimas nesiekia 100 proc. pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei savivaldybės nustatyta tvarka įtrauktas į Faktiškai naudojamo nekilnojamojo turto, kurio baigtumas nesiekia 100 proc., arba apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią